1 / 50

Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven

Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven. Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: 12 - 25 LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen. Collecte: MERF. Mededelingen kerkenraad. Diensten

janice
Download Presentation

Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: 12 - 25 LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

 2. Mededelingen kerkenraad Diensten 9:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven. De collecte is bestemd voor de MERF. MERF staat voor Middle East ReformedFellowship en is een organisatie, verbonden aan reformatorische kerken wereldwijd om de kerk in het Midden Oosten aan te moedigen en te versterken. Activiteiten zijn evangelisatie, bijbel onderwijs en -training en diaconale hulp.

 3. Mededelingen kerkenraad Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de broeders thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

 4. Agenda 22 januari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Meer dan genoeg, schets 2 Inl: Jaap Blom Bij: Henny Visscher 26 januari LEF

 5. Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: 12 - 25 LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

 6. Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: 12 - 25 LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

 7. 175 C

 8. Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven ● Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: 12 - 25 LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

 9. Psalm 25: 2, 4, 6, 7 2 Heer, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; maak mijn hart ertoe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid leiden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden.

 10. Psalm 25: 2, 4, 6, 7 4 God is goed en hoog te prijzen, trouw en recht is zijn beleid. Zondaars wil Hij onderwijzen in de weg der zaligheid. Wie ootmoedig luistren wil, zal de rechte paden leren, hij, die nederig en stil wandelt in de weg des HEREN.

 11. Psalm 25: 2, 4, 6, 7 6 Wie heeft lust de HEER te vrezen als het hoogst en eeuwig goed? God zal zelf zin leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Hij mag uit des HEREN hand voorspoed op zijn weg verwachten. Het door God beloofde land erven ook zijn nageslachten.

 12. Psalm 25: 2, 4, 6, 7 7 Gods vertrouwlijk' omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, daar de HEER aan zijn beminden zijn verbondsgeheimen toont. Ik houd, ook in tegenspoed, steeds het oog op God geslagen, want ik weet dat Hij mijn voet redt uit alle hinderlagen.

 13. Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: 12 - 25 LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

 14. Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven Psalm 25: 2, 4, 6, 7 ● Matteüs 4: 12 - 25 LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

 15. Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: 12 - 25 ● LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

 16. LvdK 47: 1 - 3 1 Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep, om zomaar zonder praten hun netten te verlaten, Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij, om alles op te geven en trouw Hem na te leven.

 17. LvdK 47: 1 - 3 2 Jezus die langs de straten kwam en tollenaars terzijde nam: k Wil in uw woning wezen voor nu en voor nadezen, Hij komt misschien vandaag voorbij en neemt ook u terzij of mij en vraagt ons, Hem te geven de rijkdom van ons leven.

 18. LvdK 47: 1 - 3 3 Christus die door de wereld gaat verheft zijn stem niet op de straat, Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede. En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan? Hij heeft en zal ons geven alles, het eeuwig leven.

 19. Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: 12 - 25 LvdK 47: ● Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

 20. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem

 21. Jezus leeft de bijbel Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: Matteüs 4,12v

 22. De boodschap van Jezus Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Matteüs 4,17

 23. Het eerste wat Jezus doet:leerlingen maken Hij zei tegen Simon en Andreas: ‘Kom, volg mij, (…) Hij riep Johannes en Jakobus Matteüs 4, 19&21

 24. Het laatste wat Jezus zegt:leerlingen maken Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, Matteüs 28,19

 25. Het laatste wat Jezus zegt:leerlingen maken Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, Matteüs 28,19

 26. leerlingen Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Matteüs 7,21

 27. leren • Theorie • Praktijk • Cultuur

 28. leren • Theorie - onderwijs van Jezus • Bergrede & gelijkenissen • Praktijk – zelf doen • Uitzending van de twaalf • Cultuur – Jezus zien doen • Leven delen met Jezus

 29. Meteen lieten ze (…) achter en volgden Hem • Jezus nodigt uit: • Kom, volg mij … • Jezus daagt uit: • Ik zal van jullie vissers van mensen maken

 30. Een leven lang leren Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Filippenzen 3,10v

 31. Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: 12 - 25 LvdK 47: Matteüs 4: 12 ● Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

 32. Opwekking 687: 1 - 4 1 Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan

 33. Opwekking 687: 1 - 4 2 Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

 34. Opwekking 687: 1 - 4 3 Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan; spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

 35. Opwekking 687: 1 - 4 4 Heer, toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft,

 36. Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: 12 - 25 LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: ● Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

 37. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 1Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

 38. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 2‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

 39. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 3Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

 40. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 4Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk.

 41. Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: 12 - 25 LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

 42. Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: 12 - 25 LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

 43. Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: 12 - 25 LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: ● LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

 44. LvdK 481: 1, 2, 3, 4 • 1 • O grote Go-d die liefde zijt, • o Vader van ons le-ven, • vervul ons ha-rt, dat wij altijd • ons aan uw liefde ge-ven. • Laat ons het zout der aar-de zijn, • het licht der we-reld, klaar en rein. • Laat ons uw woord bewaren, • uw waarheid openbaren.

 45. LvdK 481: 1, 2, 3, 4 • 2 • Maak ons volbre-ngers van dat woord, • getuigen van uw vre-de, • dan gaat wie aar-zelt met ons voort, • wie afdwaalt met ons me-de. • Laat ons getrouw de we-g begaan • tot allen d-ie ons verre staan • en laat ons zonder vrezen • de minste willen wezen.

 46. LvdK 481: 1, 2, 3, 4 • 3 • Leer ons het god-delijk beleid • der liefde te bea-men, • opdat wij nie-t door onze strijd • uw goede trouw bescha-men. • Leg ons de woorden i-n de mond • die weer herstel-len uw verbond. • Spreek zelf door onze daden • van vrede en genade.

 47. LvdK 481: 1, 2, 3, 4 • 4 • Wij danken U-, o liefde groot, • dat Christus is geko-men. • Wij hebben i-n zijn stervensnood • uw diepste woord verno-men. • Nog klinkt dat woord; het spree-kt met macht • en het wordt o-veral volbracht • waar liefde wordt gegeven, • wij uit uw liefde leven.

 48. Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: 12 - 25 LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: ● Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

 49. 182 E 4-stemmig

 50. Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: 12 - 25 LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

More Related