Tato prezentace byla vytvořena
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. Orbis pictus 21. století. Obrazovky a zobrazova č e ( CRT , LCD, plasmové) – č ást a. Obor: Elektri k ář Ročník : 3. Vypracoval: Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. OB21-OP-EL-ELZ-RIC-U-3-001.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Orbis pictus 21 stolet

Tato prezentace byla vytvořena

v rámci projektu

Orbis pictus

21. století


Orbis pictus 21 stolet

Orbis pictus 21. století

Obrazovky a zobrazovače

(CRT, LCD, plasmové) – část a

Obor: ElektrikářRočník:3.Vypracoval:Prof.Ing. Václav Říčný, CSc.

OB21-OP-EL-ELZ-RIC-U-3-001

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Orbis pictus 21 stolet

1 Vakuové obrazovky CRT(Cathode Ray Tube)

Princip činnosti

Katoda (tzv. elektronové dělo) emituje elektronový svazek. Ten je zaostřován

systémem elektrostatických čoček, vychylován magnet. polem vychylovacích

cívek a urychlován napětím hlavní anody (cca 20 kV) na stínítko (luminofor),

vytvoří fosforescencí svítící bod.

Astigmatické zkreslení působí

zvětšení stopy a tím rozostření

obrazu na okrajích

Řez černobílou TV obrazovkou s pentodovým

fokusačním a urychlovacím systémem


Orbis pictus 21 stolet

Magnetické vychylování elektronového svazku, vlastnosti

V homogenním magnet. poli se elektron pohybuje

po kružnici s poloměrem r. Vzniká tím systémové

tangenciální zkreslení. Výchylka y není lineárně

úměrná proudu ve vychylovacích cívkách (magnet.

indukci B). Zkreslení vzrůstá s úhlem vychýlení –

- tedy při zmenšování hloubky obrazovky. Při tele-

vizním x- y vychylování vzniká tak tzv. poduškovité

zkreslení. Lze je částečně eliminovat polem přídav-

ných permanentních magnetů

Pro výchylku y vlivem mg. pole platí

V tomto vztahu značí

B......magnetická indukci ve vychylovacím poli vlivem vychyl. proudu T,

me... hmotnost elektronu (9,1.10-31kg),

qe …náboj elektronu (1,6.10-19C),

Ua….urychlovací napětí V,

a,b...rozměry obrazovky


Orbis pictus 21 stolet

Tangenciální zkreslení lze také zmenšittvarováním

vychylovacího proudu tzv.S - korekcí. Pro velikost

kondenzátoru Ck zapojeného v serii s horizontální-

mi vychylovacími cívkami platí Thompsonův vztah:

Ck = tař/(2.Lvc).

K eliminaci efektu stabilizacepotenciálu stínítka vlivem dopadajícího elektro-

nového svazku, který omezuje dosažitelný jas, je na stínítko napařen hliníkový

povlak galvanický spojený s urychlovací anodou - tzv. metalizace.

Vzhledem k vysokému vakuu na obrazovku působí venkovní barometrický tlak

mnoha tun. Pro snížení důsledků případné implose se vyrábí v antiimplosním

provedení (ocelový pás kolem silného čelního skla).

a) b)

Provedení vychylovacích cívek : a) sedlové pro horizontální (řádkový) rozklad.

Mají vyšší vychylovací účinnost, ale jsou výrobnědražší,

b) toroidní. Mají menší vychylovací účinnost

Obrazovky CRT dnes již ztrácejí v TV technice význam !!!


Orbis pictus 21 stolet

2 Barevné vakuové obrazovky

Tzv. tří-tryskové obrazovky obsahují tři elektronové trysky pro základní složkové

signály. Dle provedení se dělí na:

maskové obrazovky DELTA,

maskové obrazovky IN LINE,

obrazovky typu TRINITRON (fa. Sony).

2.1 Maskové obrazovky DELTA

Tři trysky jsou umístěny v rozích rovnostranného trojúhelníka. Mají velmidobrou

barevnou rozlišovací schopnost. Vyžadují však složitézabezpečeníčistoty barev

(elektronové svazky trysek musí budit jen odpo-

vídající terčíky luminoforů) a dobré konvergence

(přesnéhokrytí dílčích barevných rastrů). Tu za-

jišťují konvergenční jednotka a obvody korekce

poduškovitého zkreslení v obou směrech.

Masková obrazovka má relativně malý jas. Více

jak 50% elektronů dopadá na masku a ohřívá ji.

To komplikuje její uchycení ve skle.

Dosahuje však vysoký kontrast, protože CRT je

tzv. primární zářič (přímý zdroj světla).

Uspořádání barevné obrazovky DELTA


Orbis pictus 21 stolet

Maska a luminofory maskové obrazovky DELTA

Provedení luminoforů: a) původní Buzení luminoforů obrazovky DELTA,

(luminofor má větší průměr než otvor při dobré čistotě barev i konvergenci

masky omezující elektronový svazek),

b) Hi-Lite Matrix (luminofor má menší

průměr než otvor masky

Konvergenční chyba dvou různě

vychýlených svazků (střed a okraj)


Orbis pictus 21 stolet

2.2 Maskové obrazovky IN LINE

Tři elektronové trysky jsou uspořádány v přímce.

Střední tryska (obvykle „zelená) leží přímo v ose

obrazovky. Otvory v masce a luminofory jsou

obdélníkové a vertikálně orientované. Proti obra-

zovce DELTA má zejména tyto přednosti:

• vyšší jas (maska má výrazně vyšší propustnost

pro elektronové svazky),

• snazší zajištění konvergence. U menších obrazo-

vek lze dobrou konvergenci zajistit jen vhodným

průběhem magnetického pole vychylovacích

cívek, které jsou natmeleny na hrdle obrazovky),

•snížený vliv vnějších magnet. polí (díky vertikální

orientaci luminoforových proužkůnemá malý

posuv stopy vevertikálním směru vliv na čistotu

barevného podání).

Ve srovnání s obrazovkou DELTA má poněkud

menší barevnou rozlišovací schopnost (má větší

rozměry luminoforových proužků

Princip maskové obrazovky IN LINE


Orbis pictus 21 stolet

Vyrábí se zejména v technologiích FST

(Flat Square Tube) zejménaprovedeníRIS

(Rectangular in Line - fa.Toshiba)neboPIL

(Precisionin Line - fy. RCA, Philips aj.) s

natmelenými samokonvergenčními vychy-

lovacími cívkami.

Uspořádání trysek, výřezů v masce a

luminoforů v obrazovce IN LINE

Luminoforové proužky jsou odděleny černou vrstvou s malým činitelem sekun-

dární emise (technologie HI – LITE - MATRIX, BLACK STRIPEaj.), což zvětšuje

barevný kontrast obrazu za vnějšího osvětlení.

V obrazovkáchIN LINE s úhlopříčkou nad 30 se pro zvýšení ostrosti jasových

přechodů používárychlostní modulace elektronovéhosvazku.Na dělenou foku-

sační elektrodu se přivádí impulsy odvozené ze strmýchhran jasovéhosignálu.

Tím se mění vychylovací rychlost v době trvání přechodu.Jinésystémy –např.

DAF (Dynamic Astigmatismus and Focussing) používají parabolicky tvarované

napětí z  rozkladových generátorů superponovanék stejnosměrnému napětí

dělenéfokusační elektrody.

V 90. létech představovaly vakuové obrazovky IN LINE většinu produkce TV

obrazovek.


Orbis pictus 21 stolet

2.3 Barevná obrazovka TRINITRON

je nejkvalitnější vakuová barevná obrazovka patentovaná firmou Sony. Tři

elektronové trysky jsou opět uspořádány v řadě. Stínicí maska byla nahrazena

konvergenční mřížkou (drátěná nebo plechová vertikální mříž tloušťky 0,1 mm,

napnutá v masivním rámu a vyztužená vodorovnými drátky). Rozdílný je i systém

fokusace společný pro všechny tři svazky (tzv. PAN FOCUS).

Díky charakteristickému válcovému tvaru baňky a stínítka se snadněji dosa-

hujekonvergence a snížuje se také vliv odrazů vnějšího světla. Pro zlepšení

kontrastu obrazu se užívá pro luminofory také technologie BLACK MATRIX a


Orbis pictus 21 stolet

čelního skla se sníženou propustností. Díky těmto úpravám se TRINITRONY

vyznačují velikým jasem, kontrastem i dobrou čistotou barev i konvergencí.

Barevné obrazovky pro monitory

vyžadují velkou barevnou rozlišovací schopnost (zvýšený počet menších lumi-

noforů). Z hlediska geometrie elektronových trysek šlo o obrazovky IN LINE,

ale luminofory byly uspořádány všestiúhelníkové struktuře s roztečí cca 0,28

mm. Užívala se technologii BLACK MATRIX a elektrostatická optika DAF.

V počítačích se dnes se již prakticky nepoužívají a byla nahrazeny plochými

monolitickými zobrazovači. Technologická obměna počala v této oblasti ještě

před televizní technikou (především pro přenosné počítače – noteboky).


Orbis pictus 21 stolet

Na konci éry vakuových obrazovek se řada výrobců (např. LG, Philips aj.) snažila

o jejich zachování na trhu – především technologiemi plochách FLAT a tenkých

SLIM vakuových obrazovek.

Srovnání klasických vakuových obrazovek se zobrazovačem LCD


Orbis pictus 21 stolet

Celkové hodnocení vakuových obrazovek (např. LG, Philips aj.) snažila

Vakuové obrazovky (CRT) ztrácejí svůj význam pro televizní i počítačové

zobrazování. K jejich hlavním nevýhodám patří především

● geometrické zkreslení vlivem elektromagnetického vychylování,

● velká hloubka obrazovky,

● velká hmotnost obrazovky,

● značný příkon,

● omezená rozlišovací schopnost,

● jasové blikání související s postupným vytvářením obrazu (rozkladem),

● složité pomocné analogové obvody pro rozklad, zajištění čistoty

barev, konvergenci,

● vliv vnějších magnetických polí na čistotu barev a konvergenci.

K jejich výhodám pak patří především

● velký jas a zejména kontrast obrazu - obrazovky CRT jsou primární zářiče,

● rychlá doba odezvy,

● velký pozorovací úhel,


Orbis pictus 21 stolet

Děkuji Vám za pozornost (např. LG, Philips aj.) snažila

Václav Říčný

Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky