Orbis pictus 21. století - PowerPoint PPT Presentation

dessa
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Orbis pictus 21. století PowerPoint Presentation
Download Presentation
Orbis pictus 21. století

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
Orbis pictus 21. století
170 Views
Download Presentation

Orbis pictus 21. století

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu Orbis pictus 21. století

 2. KALKULACE CEN

 3. Kalkulace • je předběžné či následné zjištění vlastních nákladů a ceny 1 kalkulační jednice • kalkulační jednice = přesně vymezený vnitropodnikový či odbytový výkon • jeden výrobek (jeden kus, tuna, kg, m, pár, atd.)

 4. Předběžná kalkulace • sestavuje se před zahájením výroby • jejím úkolem je stanovit předběžné náklady a cenu výrobku • při sestavování vychází: - z technickohospodářských norem    - NORMOVANÁ - z technickoekonomických propočtů - PROPOČTOVÁ

 5. Výsledná kalkulace • sestavuje se po skončení výroby, zjišťujeme skutečně vynaložené náklady na kalkulační jednici • vycházíme z podkladů vnitropodnikového účetnictví a operativní evidence

 6. KALKULAČNÍ VZOREC • je předepsané uspořádání kalkulačních položek • Členění nákladů v kalkulaci - tzv. členění kalkulační:

 7. Přímé (jednicové) náklady • lze je snadno stanovit na kalkulační jednici,v kalkulaci a v rozpočtu jsou uváděny samostatnou položkou • např.přímý materiál,přímé mzdy, ostatní přímé náklady • podkladem pro výpočet je spotřební norma a ceník materiálu

 8. Nepřímé (režijní) náklady • jsou společné pro několik vyráběných výkonů • jejich podíl na kalkulační jednici stanovíme na základě vhodné kalkulační metody • v kalkulaci se uvádí jako výrobní režie, správní režie a  odbytová režie

 9. Kalkulační vzorec: 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Ostatní přímé náklady 4. Výrobní režie 5. Správní režie 6. Odbytová režie Vlastní náklady Zisk Prodejní cena

 10. 1. PŘÍMÝ MATERIÁL • surovina základní materiál, který tvoří podstatu výrobku nebo přispívá k tvorbě podstatných vlastností 2. PŘÍMÉ MZDY • mzdy výrobních dělníků za odpracovaný čas 3.OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY • zákonné pojištění ke mzdám výrobních dělníků • také opotřebení speciálních nástrojů, spotřeba technologického paliva a energií

 11. 4. VÝROBNÍ REŽIE • náklady, které souvisí s provozem, s výrobou • např. spotřeba olejů, mazadel, mzdy pomocných dělníků, služby, opravy a udržování, všechny energie, telefonní poplatky, opotřebení strojů 5. SPRÁVNÍ REŽIE • náklady, které souvisí s řízením a správou podniku (tiskopisy, mzdy, spotřeba energií, opravy a udržování) 6. ODBYTOVÉ NÁKLADY • souvisí se skladováním, uzavíráním kupních smluv, prodejem a expedicí

 12. Metody výpočtu kalkulace KALKULACE DĚLENÍM (přímá) • používá se tehdy, kdy lze stanovit přímo náklady na kalkulační jednici, ve firmách vyrábějících jeden druh výrobku

 13. KALKULACE PŘIRÁŽKOVÁ • používá se v podnicích, které vyrábí několik nákladově různorodých výrobků • režijní náklady se musí ,,rozpustit“ do cen jednotlivých výrobků • pro rozvržení nepřímých nákladů se používá rozvrhová základna • rozvrhovou základnou bývají nejčastěji přímé mzdy

 14. Režijní přirážka • bychom zjistili podíl režijních nákladů na kalkulační jednici, musíme vypočítat REŽIJNÍ PŘÍRÁŽKU • je to poměr mezi celkovou částkou režijních nákladů a rozvrhovou základnou: • RP = REŽIE * 100 ROZVRHOVÁ ZÁKLADNA

 15. Příklad 1: • Sestavte kalkulaci výrobku, na který podnik vynakládá přímý materiál 50,-Kč, přímé mzdy 35,- Kč a má dosáhnout zisku 40,- Kč. Výrobní režie se stanoví na základě přímých mezd, správní režie na základě přímého materiálu. • Celková spotřeba materiálu je 450 000,-Kč, celkové přímé mzdy 315 000,-. • Roční rozpočet výrobní režie je 860 000,-Kč a správní režie 470 000,- Kč.

 16. Řešení:

 17. Výpočet: Režijní přirážka pro výrobní režii = 273% 860 000 * 100 315 000 Režijní přirážka pro správní režii = 104% 470 000 * 100 450 000

 18. Příklad 2: • Sestavte kalkulaci výrobku, na který podnik vynakládá přímý materiál 100,-Kč, přímé mzdy 85,- Kč a má dosáhnout zisku 15%. Výrobní režie se stanoví na základě přímých mezd, správní režie na základě přímého materiálu. • Celková spotřeba materiálu je 950 000,-Kč, celkové přímé mzdy 520 000,-. • Roční rozpočet výrobní režie je 760 000,-Kč a správní režie 400 000,- Kč.

 19. Řešení:

 20. Kontrola řešení:

 21. Zdroje: • http://www.levnepf.cz/levnytisk/images/nadpisy/kalkulace.jpg • http://www.us-import.cz/kalk.jpg • http://www.reptisk.cz/_files/galery/010/2449v0_online_kalkulace_tisku.jpg • http://www.adap.cz/pages/images/kalkulace.jpg • http://www.marketcenter.cz/files/calculating.jpg