slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Shkolla e mesme Ekonomike

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Shkolla e mesme Ekonomike - PowerPoint PPT Presentation


 • 270 Views
 • Uploaded on

Shkolla e mesme Ekonomike. "Isa Boletini". Podujevë. PLAN BIZNESI. LENDA-MENAXHIMI I BIZNESIT TE VOGEL DHE TE MESUM TEMA-LABERION . KANDIDET: ALBERT MURTURI . Mentor : Ecc . AVNI FETAHU. PERMBAJTJA:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Shkolla e mesme Ekonomike' - jamuna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Shkolla e mesme Ekonomike

"Isa Boletini"

Podujevë

PLAN BIZNESI

LENDA-MENAXHIMI I BIZNESIT TE VOGEL DHE TE MESUM

TEMA-LABERION

KANDIDET:

ALBERT MURTURI

 • Mentor :
 • Ecc. AVNI FETAHU
slide2
PERMBAJTJA:

HYRJE…………………………………………………………….……….3

PERSHKRIMI I KOMPANIS ………………………………….…………4

MISJONI I PARASHTRUER…………………………………….……….5

TEKNOLOGJIA,HULUMTIMI DHE ZHVILLIMI……………….…….…5

AMALIZA E TREGUT………………………………………….…………6

PLANI I MARKETINGUT ………………………………………….…….7

DEFINIMI I PRODUKTIT ………………………………………………...8

KUNKURRENCA …………………………………………………………8

PAKETIMI DHE FIMALIZIMI……………………………………..………9

REKLAMA…………………………………………………………………10

STRATEGJIA E KUMUNIKIMIT-INFORMATAT NGA AUDIENCA....10

SHPERNDARJA E PRODUKTIT…………………………………….….11

QMIMET……………………………………………………………………12

PLANI I VLLIMIT………………………………………………………….13

ADMINISTRIMI-ORGANIZATA PERSONALE…………………..……..15

ANALIZA SWOT…………………………………………………..……....16

QELLIMI DHE OBJEKTIVAT E NDERRMARRJES……………..…….17

TE DHENAT FINANCJARE………………………………………….…..18

KUNKLUZJONI……………………………………………………………19

slide3
HyrjeMe aneteketij plan biznesjamemunduarqeteshof se si do teqendrojnderrmarrjaLABERIONedhe ne 3 vitet e ardhshme .Ne bazetenjohurivengashlolla e mesmesidhengapraktikaqekameberpo ne ketenderrmarrjekamepershkruar ne menyrteorikedhepraktikerrethpikavete plant tebiznesittecilat I kamepershkruarsi ne vijim.
slide4
Përshkrimi I Kompanis

Kompania“LABERION” - ështëthemeluarnëvitin 1996, gjendetnëPodujevë – Rr. “Llapi” 32 – Kosovë.

Fabrikapërprodhimin e lëngjevenatyrale

DONA,EKS ,EKO,TOMI&BENXHInëkompleksin e vet ka tëndërtuaraobjekteprodhuesedhepërcjellëse me infrastrukturëshumëfunksionalenësipërfaqeprej 7000 m2; e cilaështënërritjetëvazhdueshme – paralelisht me shtimin e kapaciteteveprodhuesedhezhvillimin e ndermarrjes

Fabrikajonegjithashtueshte e pajisur me mjetetransportuse per transportimin e produkteveqe I prodhonekompaniaLABERION.

Qeprejthemelimt te nderrmarrjes e deri me tanikemiarritur te investojme 1.200.000€ perkunderkesajshume ne nderrmarrje do te investohendhe me tutjekuinvestimet totale do ta kalojneshirfenprej 2.000.000€

slide5
Misjoni I parashtruar

Misjoniiikesajndërrmarrjeseshteqëtëofrojproduktesamëcilsoredheklientettejeneteknaqur me prodhime,tjuofrojminovacjonetereja ne menyrqetemoskrijohetnjemonotoni me tenjejtatprodhime.Kyeshtenjeqellimi I cili do teralizohetdhetjuofrojmpo ate qe deshirojne.ne bazketijqellimedhenderrmarrj do teralizojteardhuratperkatsishtfitimin.

Teknologjia, Hlumtimidhezhvillimi

Ne fabrikeneLABERION tanipërtanijanëtë

instaluaralinjatautomatike, prodhimifirmës me renomebotërore“Tetra Pak” e njohurpërprodhimin e teknologjisëmodernetëkësajlëmie,pranderrmarrjaeshte e paisur me fjalen e funditteteknlogjise ne baztekesajbehetprodhimi I produktevecilsioredhe me njesasi me temadhe

Kjondërrmarrjeështee paisuredhe me kumpjuter,printer, projektorgjneratoretjgjithashtunderrmarrjaeshte ne hulumtim e siper per tepaisuredhe me teknolgji me te re.

slide6
Analiza e tergut

Kompania“LABERION” – momentalishtrrjetin e distribuimittëprodhimevetëveta e ka tështrirënëtërëterritorin e Kosovës; nëmbi 1000 pikatëshitjes me shumicë.

Exportonnështetetfqinje, sidomosnëMaqedonidheShqipëri, me tendencëtëdepërtimit (plasmanit) tëmëtutjeshëmnëtregjet e vendevetjera.

Kualitetiiprodhimeve, pajisjaautomatike – bashkëkohore, personeliikualifikuardhe me përvojë, përmbushja me kohë e kërkesave, besimiikrijuargjatëpunëssëderitashme me funitordheblerës, sidheafarizmipozitiv (likuiditeti) indërmarrjes.

Rritjamesatare e prodhimevegjatëkëtyreviteve ka qenërreth 20 % &përçdovit. Me njëangazhimtëgjithëmbarshëmkjo do tërritetedhemëtej.

slide7
Plani I marketingut

NderrmarrjaLABERIONnukeshte e detyruartebejmarketine ne masetemadhe,porsipas nevoje.nje prejmarktingutqe ka bereqenderrmarrjaLABERION ka qenereklamiminepertelevizjone me te shikuare.por njeprejreklamimitqe ka pasursuksedheqenderrmarrjaLABERIONeshtedominante ne tregeedhteshperndarja e informatavenepermejetnjerzevendermejtveteprasiq e dime se jeminjepopulleqefjala e gojesperhapetshumeshpejt.Per 3 vitet e ardhshmemendojteshfrytzojmeketeshumeparash marketing.

slide8
Definimi I produktit
 • Sa I perket definimit te produkteve nderrmarrja posedon keto lloje definimesh:
 • DONA 1l+0.250ml
 • EKS 1l+0.250ml
 • EKO 2l
 • TOMI&BENXHI 0.350ml
 • Ne 3 vitet e ardhshme do te te kete edhe definime te tjera te produkteve
 • Kunkurrenca
 • Nderrmarrja LABERION eshte njerat nga nderrmarrjet dominante ne treg,por ne anen tjetre ka edhe disa kunkurent te cilet bejne prodhimein e produkteve te ngjajshme apo alternative.Me qe eshte fjala te kunkurentet egzistojne kunkurent te drejtperdrejt dhe jodrejteperdrejt .Kunkurentet e drejtperdrejt jane ato nderrmarrjet te cilet e bejne prodhimin e ngjashume siq jane :FRUTTI,TANGO,TOP JONI,NORA etj,si dhe kunkurentet jo te drejtperdrejt siq jane:MAXI COLA,CRYSTAL COLA,RC COLA,FANTA,COCA COLAetj.Ndermarrja LABERION synone qe ne 3 vitet e ardhshme tu beje kunkrenc edhe nderrmarrjeve te vendeve tjera
slide9
Paketimidhefinalizimi

Siqe e permendume me larte se nderrmarrjaLABERION ka njeteknolgji te persosurprapaketimidhefianlizmibehet ne menyreautomatikedheeshtefazaperfundimtare.Nderrmarrja me qerastposedonteknologjine e fjalse se funditpaketimidhefinalizimi i produktevebehet ne menyremjaftprcizedhe te shpejtdhekeshtuproduktet do te plasohen ne tregkohedhegjithashtu te plotsohenkerkesataktuale te kunsumatorve.Ne 3 vitet e ardhshmenderrmarrja do te jete e mese e perkushtuar per hulumtimi e teknologjis ne menyrqe te paiset me teknologjidhe ne baze te saje te behetpaketimidhefinalizimidhe me i mire.

slide10
Reklamimi

Deri me taninderrmarrja ka perdormenyra te ndryshme te reklamimit te produkteve te saje ne menyrqe ti mbajninformatatopinjonirrethprodukteve .

Ne ketendermarrjereklamimibehet permes televizjonve,pllakatave, radiove,gazetaveetj.

Strategjia e kumunikimit-informatetngaaudienca

Laberionka menyrate mire tekumunikimitticilat do tiperdoreedhe ne teardhmen.Njeprejfunksjoneveqebenetejetenderrmaqrrja mire e informuar se qfardeshirojnkunsumatoreeshtembledhja e informatevepongaata.Mderrmarrja ka puntorteatiilteciletvazhdimishtbejnmbledhjen e informacjenevengakunsumatorverrethprferencavetetyre.Nderrmarrjaedhe ne vitet ne vijime do teperdornjestrategjitekumunikimit ne menyreqeteplotesohenkerkesataktualetekunsumatorve.Pra ne bazeteinformatavetembledhurangaaudiencanderrmarrjaeshte mire e informuarrrethasaj se qfarpreferncekanekunsumatroedhe ne qoft se ka njekerkestebehetralizimi I sajmbasekunsumatroetjanebaza e biznesit.

slide11
Shperndarja e produkit

Ndermarjajone ka njestaf i ciliperkujdeset per transportin e produktevendermarjaeshtee pajisur me mjetetransportose si : kamijona per transportimin ne vnde me te gjeraautomjete te vogla per te transportuarproduktet ne vendet e afermeetj

Distribuimin e lëngjeveDONA .EKS ,EKO ,TOMI&BENXH e bënsektoriishitjesdrejtpërdrejtëngafabrika.

Ne kemipuntoradekuat per vozitjen e mjetevetransportose Ne nderrmarrjenegzistojnafer 11 kamijondhe 4 automjetetevoglatransportusedhe 11 puntor per vozitje e tyre ne viter e ardhshme me qellimterritjes se ketijnumri.Sherndarja e produktevebehet gratis

slide12
Çmimet

NderrmarrjaLABERION prodhonlengje me definime te ndryshme si EKS.DONA.DONA100%,EKO,TOMI&BEMXH.Ketodefinimenormalishtqeedheçmimi i tyrendryshone,porjanemjaft te arsyshme.Edhe ne vitet ne vijimeçmimet te jene po keshtu te njejt me te njejtencilsi,por ne qoft se nukndryshuneçmimi i lendes se pare ne permasa te mdhaja.

Çmimi EKO:2l………….…………….…...1.00€

Çmimi EKS :1l ………….………..….…....0.50€

Çmimi Dona:1l ………...……………..…...0.50€

Çmimi Dona Eks :250ml.............................0.25€

Çmimi TOMI&BEMXHI:0.300ml……….0.30 €

slide13
Palnii vllimit

Planivellimitaposasis ne 3 vitet e ardhshme

slide14
Administrimi-organizataporsonale

Shifettabela se siqendronepasqyja e puntorve ne nderrmarrje,poredhe ne teardhmen do teqendrojpokeshtu

slide15
Analizaswot

PËRPARSIT-e nderrmaejes LABERION eshte se ne keminjestafe te kualifikuardheobjektshume te perdhtatshume per zhvillimin e afarizmit.eshtepaisur me fjalen e fundit te teknlogjiTETRA PAK ku na mundsoneprodhiminprodukteve ne menyr te shpejtdhekualitative,distrubucjoniaposhperndarjen e produkteve e mundesonenderrmarrje ne te gjithKOSOVENpraeshtefalasdhe do te jeteedhe ne te ardhmen

DOPSIT-e kesaj per momntinnuk ka te indetifikuar,pranderrmarrjaeshte e pergatitur mire ne te gjitha formate e novojshme,porgjithashtuedhe ne te ardhmenpra ne vitet ne vijime do te kemiperparsishume te mdhaja sa qe per dopsinukjavlen te diskutohet

RREZIKU-ne ket nderrmarrjeparaqitetrrezikugjatpunimit ne nderrmarrjendaletenergjiaelektrike per njekohe te pacaktuarpraautomatikikishtparaqerrezik te madh per prishjen e makinavendalohetprocesi i prodhimitdhenjevoitetqe te behetprap e njejtmenyr per pergaditjen e lengut e cilagjithashtukrijoneshpenzime .Ne 3 vitet ne vijimekyrrezik do te eliminoheduke per kyqjen ne perquselektrik te ciletgarntojneenergji 24ore.

MUNDËSIT- jane te shumtsi:gjetjen e tekniologjis me te persosur,rritja e numrit te mjettransportus,zgjerimi i objektitprodhume,zgjerimi e depove ,deprotimi i plasmanit te produkteveedhe ne Europ e me teutje

slide16
Qellimetdheobjektivat e nderrmarrjes

Qellimi I nderrmarrjesLABERION eshteqeteprodhojeproduktecilsoreteketeraportetemira me furnitorettindjekhapat e zhvillimitteteknologjisetjPraketoqellimemundesojnqenderrmarrjatiralizojfitimnqengathemelimi e me tutjepra me njekoheafategjate,kurseobjektivatjanesynimeafateshkurte e ciline e dizajnojmeqetindimojmebiznesevetjeraqetearrijnenjeqellimesikur se ne

slide17
Te dhenatfinancjare

Brutobagat

Armotizimi

Bilanciisuksesit

Te cilatpoipershkruajme me poshte

slide18
Brutobagat

Eshtetregurtabela ne formeteshkurter se sibehetpagesa e puntorve

slide19
Armotizimi

Armortizimiapozhvlersimi i mjeteveeshte i pandalshuemkeshtuqeatogjateprocesit te prodhimitapogjateshfrytzimit te tyre i bile vlera per njenorem te caktuar.Per 3 vite me radhe do te behetnjearmortizimeapozhvlersim i mejetvedhekryesishtmenyren te cilen do ti gjejmezhvlersimineshte si me poshte

slide21
Konkluzjoni

Sipas te dhenave financjare une mendoj se nderrmarrja LABERION do te ket sukses dhe me tutje me nje angazhim edhe me te madhe dhe duke prodhuar edhe produkte me te reja dhe me cilsore.