slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prijava državnih pomoći - Inventar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prijava državnih pomoći - Inventar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Prijava državnih pomoći - Inventar - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project Co-funded by the European Union. Prijava državnih pomoći - Inventar. Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project Co-funded by the European Union. EU PRAVNI OSNOV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prijava državnih pomoći - Inventar' - jafari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Prijava državnih pomoći - Inventar

eu pravni osnov

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

EU PRAVNI OSNOV
 • Uredba Savjeta br. 659/1999 od 22 marta 1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu člana 93 (odnosno član 88 UEZ) sada član 108 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije – TFEU
 • Uredba Savjeta br.794/2004 od 21. Aprila 2004 godine koja implamentira uredbu Savjeta o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu člana 93 (odnosno član 88 UEZ) sada član 108 TFEU-a
cg pravni osnov

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

CG PRAVNI OSNOV
 • Zakon o kontroli državne pomoći („Sl. list CG“, broj 74/09)
 • Uredba o načinu i postupku podnošenja prijave državne pomoći („Sl. list CG“, broj 27/10)
 • Uredba o načinu vođenja evidencije o državnoj pomoći („Sl. list CG“, broj 27/10)
zakon o kontroli dr avne pomo i sl list cg broj 74 09

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Zakon o kontrolidržavnepomoći („Sl. list CG“, broj 74/09)
 • ČLAN 16 – Prijavljivanje državne pomoći
  • Davalac državne pomoći dužan je da, prije dodjele državne pomoći, podnese prijavu državne pomoći Komisiji
  • Podnosilac prijave može da povuče prijavu prije donošenja rješenja Komisije
  • Podnosilac prijave odgovara za istinitost i tačnost podataka navedenih u prijavi
zakon o kontroli dr avne pomo i sl list cg broj 74 091

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Zakon o kontrolidržavnepomoći („Sl. list CG“, broj 74/09)
 • ČLAN 17
  • Državna pomoć prijavljuje se kao:
   • Šema državne pomoći
   • Individualna državna pomoć
  • Predlagač šeme državne pomoći dužan je da nacrt, odnosno predlog akta dostavi Komisiji, radi ocjene usklađenosti sa ovim zakonom
  • U slučaju da poslije podnošenja prijave dođe do promjene već prijavljene državne pomoći, davalac državne pomoći, odnosno predlagač šeme ili individualne državne pomoći dužan je da nastalu promjenu prijavi Komisiji
  • Prijavljena državna pomoć ne smije se dodijeliti prije donošenja rješenja Komisije o usklađenosti državne pomoći sa ovim zakonom
zakon o kontroli dr avne pomo i sl list cg broj 74 092

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Zakon o kontrolidržavnepomoći („Sl. list CG“, broj 74/09)
 • ČLAN 18
  • Davalac državne pomoći dužan je da, uz prijavu, dostavi propisanu dokumentaciju
  • Davalac državne pomoći dužan je da, na zahtjev Komisije, dostavi i dodatne podatke i dokumentaciju u roku koji odredi Komisija, koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema zahtjeva Komisije
  • Ako davalac državne pomoći ne dostavi podatke i dokumentaciju u roku, prijava državne pomoći se smatra povučenom
  • Način i postupak podnošenja prijave državne pomoći i sadržaj dokumentacije koja se podnosi uz prijavu utvrđuje se propisom Vlade
zakon o kontroli dr avne pomo i sl list cg broj 74 093

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Zakon o kontrolidržavnepomoći („Sl. list CG“, broj 74/09)
 • ČLAN 19
  • Komisija je dužna da, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja uredne prijave državne pomoći, donese rješenje o usklađenosti državne pomoći sa ovim zakonom
  • Kada Komisija utvrdi da se prijavljena državna pomoć ne smatra državnom pomoći, donosi zaključak koji dostavlja podnosiocu prijave
  • Kada Komisija utvrdi da je prijavljena državna pomoć u skladu sa ovim zakonom dozvoljena, donosi rješenje o usklađenosti sa ovim zakonom
zakon o kontroli dr avne pomo i sl list cg broj 74 094

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Zakon o kontrolidržavnepomoći („Sl. list CG“, broj 74/09)
 • ČLAN 19
  • Ako Komisija ocijeni da prijavljena državna pomoć nije dozvoljena donijeće rješenje o neusklađenosti prijavljene državne pomoći sa ovim zakonom
  • Ako Komisija ocijeni da prijavljena državna pomoć nije u skladu sa ovim zakonom, određuje rok za usklađivanje, sa predlogom mjera
  • Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne uskladi prijavljenu državnu pomoć sa ovim zakonom, Komisija donosi rješenje o neusklađenosti sa ovim zakonom
uredba o na inu i postupku podno enja prijave dr avne pomo i sl list cg broj 27 10

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Uredba o načinu i postupku podnošenja prijave državne pomoći („Sl. list CG“, broj 27/10)
 • Ovomuredbompropisuje se načinipostupakpodnošenjaprijavedržavnepomoćiisadržajpotrebnedokumentacijekoja se podnosiuzprijavu
 • Prijavazadodjeludržavnepomoćipodnosi se naObrascu 1 koji je odštampanuzovuuredbuičininjensastavnidio.
 • Uzprijavupodnosi se sljedećadokumentacija:
  • šemadržavnepomoći
  • projekat za individualnu državnu pomoć
  • finansijski iskaz sa bilansom stanja korisnika za prethodne tri godine
obrazac 1 prijava dr avne pomo i

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI
 • EU Pravni Osnov
  • Annex III A - Uredbe Savjeta br.794/2004 od 21. Aprila 2004 godine koja implamentira uredbu Savjeta o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu člana 93 (odnosno član 88 UEZ) sada član 108 TFEU-a
 • Obrazac se dostavlja u elektronskoj formi i “hard copy”-ju
inventar

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

INVENTAR
 • Na osnovu člana 15, Zakona o kontroli državne pomoći, Odjeljenje za pripremu državne pomoći priprema popis dodijeljene državne pomoći
 • Inventar se salje EC svake godine u Oktobru, za prethodnu godinu
 • Popis (inventar) je osnov za izradu godišnjeg izvještaja
inventar1

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

INVENTAR
 • Sadržaj Inventara
inventar2

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

INVENTAR
 • Sadržaj Inventara
inventar3

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

INVENTAR
 • Sadržaj Inventara
uredba o na inu vo enja evidencije o dr avnoj pomo i sl list cg broj 27 10

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Uredba o načinu vođenja evidencije o državnoj pomoći („Sl. list CG“, broj 27/10)
 • Popis dodijeljene državne pomoći vrši se u elektronskoj formi i sadrži sljedeće podatke:
  • naziv, sjedište i matični broj podnosioca prijave
  • naziv programa
  • identifikacioni broj prijave
  • datum dostavljanja prijave Komisiji
  • pravni osnov za dodjelu državne pomoći
  • osnov za dodjelu državne pomoći (šema ili individualna državna pomoć)
  • namjena državne pomoći
  • privredna grana u kojoj posluje korisnik državne pomoći
  • vrsta državne pomoći
  • iznos koji se planira za dodjelu državne pomoći
  • trajanje državne pomoći
  • broj i datum rješenja o usklađenosti državne pomoći
namjena
NAMJENA

Transparentnost:

 • Lista šema i individualnih državnih pomoći
 • Evidencija o važećim državnim pomoćima
 • Objaviti na website
 • Primatelji mogu provjeriti
inventar4
INVENTAR
 • Inventar je poseban, unaprijed propisani tabelarni oblik sa podacima o dodijeljenim državnim pomoćima.
 • Inventar se pripremi na osnovi dvije grupe podataka: prijavljene i dodijeljene državne pomoći
 • Tehnički se gradi sa svakim rješenjem, na osnovu izvještaja o dodijeljenim državnim pomoćima dobije konačni oblik.
uva avanje postupka
UVAŽAVANJE POSTUPKA
 • Prijava državne pomoći – obrazac
 • Uvažavanje propisanoga obrasca
 • Neuvažavanje: dopisi, sastanci – zakašnjenje u postupku
slide37

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Hvala na pažnji!

Kontakt: Šefika Kurtagić

81000 Podgorica , Crna Gora

Tel:    020215 005