slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
MJERA 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture” PRIJAVA NA NATJEČAJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

MJERA 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture” PRIJAVA NA NATJEČAJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

MJERA 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture” PRIJAVA NA NATJEČAJ (PROBLEMATIKA I NEDOSTACI U PRIJAVAMA U FAZI OBRADE I ODOBRENJA PROJEKTA) Anđelo Raič Odjel za odobrenje projekata i ruralni razvoj 02. travnja 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MJERA 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture” PRIJAVA NA NATJEČAJ' - candie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
MJERA 301

“Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture”

PRIJAVA NA NATJEČAJ

(PROBLEMATIKA I NEDOSTACI U PRIJAVAMA U FAZI OBRADE I ODOBRENJA PROJEKTA)

Anđelo Raič

Odjel za odobrenje projekata i ruralni razvoj

02. travnja 2012.

slide2

2 natječaja provedena u 2010. i 2011. godini:od 06. prosinca 2010. do 31. siječnja 2011.od 16. svibnja 2011. do 13. lipnja 2011.

slide3
Korisnici Mjere 301:

Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi do 10.000 stanovnika prema službenim rezultatima zadnjeg Popisa stanovništva).

Popis prihvatljivih općina i gradova, APPRRR je objavila zajedno s Javnim natječajem.

Prihvatljivi sektori u okviru Mjere 301:

Kanalizacija i pročišćavanje otpadnih voda

Lokalne nerazvrstane ceste

Toplane

Protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta

slide4
Maksimalni iznosi prihvatljivih izdataka (ulaganja):

405.000 EUR (3.000.000 kn) za ulaganja u nerazvrstane ceste i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste

958.000 EUR (7.000.000 kn) za ulaganja u sustav kanalizacije i pogone za pročišćavanje otpadnih voda i toplane

1.363.000 EUR (10.000.000 kn) po korisniku

Napomena: Nema ograničenja u broju projekata pojedinog podnositelja, kao niti u vremenskom slijedu prijavljivanja istih.

slide5
Opći kriteriji prihvatljivosti unutar Mjere 301 IPARD programa:

Ulaganje na kraju svoje realizacije mora biti u skladu s odgovarajućim standardima Zajednice, u pogledu zaštite okoliša, a u vrijeme donošenja Odluke o dodjeli sredstava IPARD programa u skladu s odgovarajućim minimalnim nacionalnim standardima glede zaštite okoliša.

Prethodnu procjenu projekta, koju izrađuju pravne osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, podnositelj predaje zajedno s projektnim/poslovnim planom.

Ovisno o vrsti projekta, podnositelj će prije provođenja ulaganja provesti Procjenu utjecaja zahvata na okoliš ili Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine« br. 64/08 i 67/09).

Ako su strategije lokalnog razvoja odobrene od strane Ministarstva, kako je regulirano člankom 171(3)(b) IPA provedbene Uredbe (EC) br. 718/2007, ulaganje treba biti u skladu s ovim strategijama.

Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istog ulaganja unutar IPA komponente III i IPARD programa, uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava.

slide6
Specifični kriteriji prihvatljivosti unutar Mjere 301 IPARD programa:
 • Sektor kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda
 • Potpore se mogu ostvariti za ulaganja provedena u županijama s usvojenim Regionalnim operativnim programom (ROP) i/ili Županijskom razvojnom strategijom (ŽRS).
 • Sektor lokalne nerazvrstane ceste
 • Potpore se mogu ostvariti za ulaganja u lokalne nerazvrstane ceste koje su naznačene u prostornom planu te u općem aktu (Odluci o nerazvrstanim cestama) grada ili općine.
 • JLS u svojim prostornim planovima mora imati naznačene javne nerazvrstane ceste u poljoprivrednim zonama.
 • Sektor toplane
 • Da bi ostvario pravo na potporu, podnositelj mora u Poslovnom planu prikazati učinkovitost ulaganja analizom troškova i koristi te posjedovati minimalno dvogodišnji ugovor za opskrbu organskim otpadom.
 • Sektor protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta
 • Potpore se mogu ostvariti za ulaganja koja se provode u zonama I i II razine opasnosti od požara.
slide7
Prihvatljiva ulaganja unutar Mjere 301 IPARD programa:
 • Sektor kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje sustava kanalizacije i/ili
 • sustava za pročišćavanje otpadnih voda
 • Sektor lokalne nerazvrstane ceste
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukcijujavnih lokalnih nerazvrstanih cesta
 • Sektor toplane
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva (biomasu)
 • Sektor protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta
slide8
Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj
 • Prijavni obrazac I-OOP-3.docx
 • Investicijska studija/ Poslovni plan (I-OEA-6 i I-OEA-6-a)
 • Svi dokumenti moraju biti originali ili kopije ovjerene od strane javnog bilježnika
 • U svakom trenutku možete zatražiti povrat originalne dokumentacije od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
slide9
Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj
 • Odluka o imenovanju čelnika JLS ili drugi odgovarajući dokument
 • Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje JLS

(ukoliko je imenovana)

 • Preslika osobne iskaznice čelnika JLS/ osobe ovlaštene za zastupanje(ukoliko je imenovana)
slide10
Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj
 • Potvrda Ministarstva zaštite okoliša i prirode o usklađenosti ulaganja s odgovarajućim nacionalnim standardima
 • Dokument kojim se odobrava građenje ili dokument koji dokazuje da se određeno ulaganje može provesti bez izdavanja dokumenta kojim se odobrava građenje, izdan od Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja i važećem Pravilniku
 • Procjena troškova za izgradnju/ rekonstrukciju/ opremanje izdana i ovjerene od ovlaštene osobe
 • Dio Glavnog/ Idejnog projekta (arhitektonski projekt ili situacija s ucrtanim rutama, odnosno lokacijom ulaganja
slide11
Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj
 • Dokument kojim se dokazuje pravo na gradnju:
 • a) Izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz prava vlasništva podnositelja ili prava građenja (list A, B, C), ne stariji od 3 mjeseca na dan podnošenja prijave
 • ili jedan od sljedećih odgovarajućih dokumenata:
 • b) ugovor ili odluka nadležne državne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo služnosti
 • c) ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje ili rekonstrukcija
 • d) ugovor o koncesiji kojim se stječe pravo građenja
 • e) pisana suglasnost vlasnika postojeće građevine u slučaju rekonstrukcije te građevine ako posebnim zakonom nije drukčije određeno
 • f) pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor
slide12
Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj
 • Proračunski plan
 • Financijski plan projekata - investicije (obrazac FPP-i)
 • Pismo namjere banke s navedenim iznosom ili Ugovor o kreditu/ zajmu
 • (ako postoji, ovisno o izvorima financiranja)
 • Potvrda o broju žiro-računa
 • Pismo preporuke odabranog LAG-a o preporuci ulaganja
 • (ako LAG postoji)
 • Napomena: Iznosi iz Procjene troškova za izgradnju/rekonstrukciju/opremanje, Prijavnog obrasca, Investicijske studije/ Poslovnog plana, Proračunskog plana, obrasca FPP-i i Pisma namjere banke moraju biti usklađeni!
slide13
Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj
 • Cjenovne ponude/račune za opće troškove nastale prije podnošenja prijave:
 • Ponuda/ račun za svaki pojedini opći trošak manji od 10.000 EUR
 • Tri sadržajno usporedive ponude ili dvije ponude i račun za opće troškove čiji su iznosi veći od 10.000 EUR
 • Popis prihvatljivih općih troškova nastalih prije podnošenja prijave i limiti:
 • Troškovi pripreme poslovnog plana
 • 2 % od ukupnog prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 2.000 EUR
 • Troškovi izrade elaborata zaštite okoliša
 • 2 % od ukupnog prihvatljivog iznosa ulaganja(bez općih troškova), ali ne više od 3.000 EUR
 • Troškovi pripreme dokumentacije za IPARD natječaj
 • 3 % od ukupnog prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 15.000 EUR
 • Troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije
 • Razlika između zbroja svih ostalih općih troškova i gornje granice za sve opće troškove od 12 % od ukupnog prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova)
slide14
Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj
 • Tablica za usporedbu ponuda (obrazac I-OOP-8) za svaki pojedini opći trošak nastao prije podnošenja prijave, a veći od 10.000 EUR
 • Poziv na podnošenje ponuda (obrazac I-OOP-7) ovjeren od ponuditelja, za svaku priloženu ponudu/ račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave, a poslije objave Pravilnika o provedbi Mjere 301 IPARD programa
 • Napomena: Pravilnik o provedi Mjere 301 (NN 61/10) objavljen u Narodnim Novinama na dan 19. svibnja 2010. godine.
 • Ostali opći troškovi (stručni nadzor u fazi izvedbe) moraju proći proceduru javne nabave prema PRAG-u.
slide15
Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj
 • Sektor kanalizacija i pročišćavanje otpadnih voda
 • Dio Regionalnog operativnog programa ili Županijske razvojne strategije koji se odnosi na ulaganje
 • Sektor lokalne nerazvrstane ceste
 • Izvod iz Prostornog plana općine/ grada (grafički i opisni dio)
 • (Lokalna cesta mora biti utvrđena u opisnom dijelu i naznačena u grafičkom dijelu Izvoda)
 • Sektor toplane
 • Minimalno dvogodišnji Ugovor za opskrbu organskim otpadom
slide16
Maksimalni iznos javne pomoći
 • 100% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganja koja ne stvaraju značajan neto prihod
 • 50% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganja koja stvaraju značajan neto prihod
 • Značajnim neto prihodom smatra se udio dobiti poslije oporezivanja koji je veći od 25 % od ukupnih prihoda projekta u bilo kojoj godini trajanja projekta.
 • Javna pomoć je svaki oblik potpore iz proračuna područne (regionalne) i lokalne samouprave, Državnog proračuna RH ili proračuna EU
slide17
Kako podnijeti prijavu za IPARD program?
 • Nakon objave Natječaja, podnositelji dostavljaju:
  • Prijavu, s propisanom dokumentacijom u dva primjerka – (original i kopija numeriranih stranica)
  • Dosje s natječajnom dokumentacijom u dva primjerka (original i kopiju) te na CD-u u zasebnoj omotnici s naznakom “Ne otvarati od strane pisarnice” za Odjel javne nabave, te Listu dokumenata objavljenu zajedno s natječajem

Napomena: Prijava se šalje isključivo poštom kao preporučena pošiljka s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju

slide18
Obrada prijave
 • Provjera pravovremenosti, kompletnosti i prihvatljivosti prijave
 • (analiza I i II) i kreiranje rang liste
 • - mogućnost nadopune /obrazloženja/ispravka (7 kalendarskih dana)
 • Memorandum o razumjevanju (I-OOP-21) (90 dana od zaprimanja prijave)
 • Postupak javne nabave
 • Kontrola na terenu (30 dana od zaprimanja dosjea)
 • Lista izdataka I-OOP-15.3 (analiza III)
 • Kreiranje rang liste, Odluka o dodjeli sredstava (90 dana od zaprimanja I-OOP-15,3)
 • IPARD Ugovor
 • Kontrola na terenu (30 dana od zaprimanja dosjea)
 • Zahtjev za isplatu (3 mjeseca od potpunog Zahtjeva za isplatu)
slide19
Lista izdataka za Mjeru 301 (I-OOP-15.3.xlsx)
 • Popunjavanje obrasca I-OOP-15.3 (Lista izdataka)

- pročitati pojašnjenja na kraju tablice (drugi sheet)

- odvojiti prihvatljive i neprihvatljive izdatke (ako ih ponuda sadrži)

- paziti na točnost izračuna te na postotak potpore

ukoliko su ulaganja sufinancirana iz drugih međunarodnih ili nacionalnih programa potpore, APPRRR će umanjiti iznos IPARD sredstava

Obrazac I-OOP-15.3 treba dostaviti i na CD-u

slide21
Pri pripremi prijave posebno obratiti pažnju na:
 • Prihvatljivost ulaganja
 • nije dozvoljena prijava za ulaganja u sanaciju, održavanje, tehničko i gospodarsko održavanje lokalnih nerazvrstanih cesta
 • Lokacija ulaganja
 • vrsta, naziv i lokacija ulaganja treba biti identična u prijavnom obrascu i ostalim priloženim dokumentima vezanim uz prijavljeno ulaganje (poslovni plan, građevinska dozvola ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje pravo gradnje, glavni rojekt, ZK izvadci, Potvrda MZOP, Pismo namjere banke, Izvod iz prostornog plana i sl.)
  • U slučaju da je na terenu provedena parcelacija te da stanje u katastru ne odgovara stanju u gruntovnici- dostaviti odgovarajući dokument izdan od nadležnih tijela kojim se utvrđuje identifikacija katastarskih čestica
 • Vlasništvo zemljišta i pravo na gradnju
  • Neupisano zemljište u zemljišnoj knjizi (zemljišna knjiga nije osnovana, uništena je, ili je nestala uslijed rata ili elementarnih nepogoda, potrebno je dostaviti Izvadak iz kartona zemljišta sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižni poslovnik)
slide22
Pri pripremi prijave posebno obratiti pažnju na:
 • - Pravomoćna građevinska dozvola ili odgovarajući dokument
  • Mišljenje/ Uvjerenje upravnog Odjela za prostorno uređenje da za ulaganje nije potreban akt kojim se odobrava građenje, ukoliko za prijavljeno prihvatljivo ulaganje nije potrebna dozvola za gradnju sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji,
  • Mišljenje/ Uvjerenje se mora odnositi na ulaganje (izgradnja i/ili rekonstrukcija)
  • dokument treba sadržavati jasnu poveznicu s ulaganjem koje je predmet prijave (naziv, lokacija i poveznica na projektnu dokumentaciju)
  • Usklađenost iznosa ulaganja u svim dokumentima u prijavi
  • Kronologija prikupljanja ponuda za opće troškove
  • Ponuda ne smije biti datirana poslije nastanka samog troška,
  • Poziv na podnošenje ponude (obrazac I-OOP-7) ne može biti zaprimljen od strane ponuditelja poslije datuma same ponude,
  • Tehnička specifikacija kao prilog Poziva na podnošenje ponude ne može biti datirana poslije zaprimanja Poziva od strane ponuditelja i sl.
ad