html5-img
1 / 13

Ondernemendheid

Ondernemendheid. Persoonlijke en sociale vaardigheden van de commerciële professional. Hoofdstuk 3 Communicatieve vaardigheden. Alle elementen in het model van het communicatieproces mogelijke ruis BOODSCHAP non-verbaal verbaal Idee, gedachte of gevoel inpassen in referentiekader

jafari
Download Presentation

Ondernemendheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ondernemendheid Persoonlijke en sociale vaardigheden van de commerciële professional

 2. Hoofdstuk 3Communicatieve vaardigheden Alle elementen in het model van het communicatieproces mogelijke ruis BOODSCHAP non-verbaal verbaal Idee, gedachte of gevoel inpassen inreferentiekader KANALEN ruimtelijke opstelling, stem, lichaamstaal inpassen in referentiekaderBOODSCHAPmogelijke ruis ZENDER ONTVANGER ZENDER ONTVANGER

 3. TOELICHTING OP DE ELEMENTEN VAN HET COMMUNICATIEPROCES • COMMUNICATIE IS ALTIJD TUSSEN PERSONEN • ELKE PERSOON IS ZENDEREN ONTVANGER VAN INFORMATIEBOODSCHAP • RUIS: VERSTORENDE ZAKEN IN DE OMGEVING OF IN DE PERSOON • KANAAL = MEDIUM, MANIER WAAROP DE BOODSCHAP WORDT OVERGEBRACHT • VERBAAL = VIA TAAL • NON-VERBAAL = OVERIG • REFERENTIEKADER = WAT VOLGENS EEN PERSOON ‘NORMAAL’ , GOED OF FOUT, VERRASSEND , ETC. IS • FEEDBACK = REACTIE VAN DE ONTVANGER OP INFORMATIE VAN DE ZENDER

 4. PROBLEMEN IN COMMUNICATIE Door ruis: lawaai, onduidelijk spreken, streektaal/jargon, niet goed onder woorden kunnen brengen of luisteren Door misinterpretatie: personen begrijpen elkaar niet en maken er hun eigen verhaal van, zie voorbeeld op bladzijde 68 Door het niet geven/vragen van feedback

 5. ANDER VOORBEELD VAN MISINTERPRETATIE

 6. VERBALE BESCHRIJVING VAN DE HOND GEEFT RUIMTE VOOR EEN EIGEN VOORSTELLING VAN HET DIER VERBAAL = MET WOORDEN, IN EEN TAAL, GESPROKEN OF GESCHREVEN NON-VERBAAL = INFORMATIE OVERBRENGEN MET ANDERE MIDDELEN VOORBEELD: JE BENT WOEST OP IEMAND VERBALE UITING = ZEGGEN DAT JE WOEST BENT NON-VERBAAL = NIETS ZEGGEN, WEGWERPGEBAAR MAKEN, KLAP GEVEN, DEUR DICHTSMIJTEN, ETC.

 7. BELANGRIJK ONDERSCHEID, OMDAT GEVOELENS BETER M.B.V. NON-VERBALE COMMUNICATIE KUNNEN WORDEN OVERGEBRACHT GEDACHTEN/REDENERINGEN/UITLEG, ETC. BETER MET VERBALE COMMUNICATIE VERBALE EN NON-VERBALE COMMUNICATIE MOETEN MET ELKAAR OVEREENSTEMMEN, HET TOTAALBEELD MOET CONSISTENT ZIJN

 8. Dat is bij een pokeraar meestal niet zo: aan zijn gezicht ziet niemand of hij sterke/zwakke kaarten heeft. Hij kan een POKERFACE trekken Iemand kan ook met een STALEN GEZICHT liegen, je recht in de ogen kijken en de indruk wekken dat hij de waarheid spreekt MENSEN GELOVEN/VERTROUWEN ELKAAR OP BASIS VAN DE NON-VERBALE COMMUNICATIE. MEN ZEGT OOK WEL: ‘HET KLIKT TUSSEN ONS’, PUUR GEVOELSMATIG DUS!

 9. VIER ASPECTEN VAN COMMUNICATIE ZAKELIJK = DE INHOUD, DE BEDOELING EXPRESSIEF = WAT LAAT IK ZIEN AAN DE ANDER? RELATIONEEL = HOE ZIE IK DE ANDER EN MIJN RELATIE TOT HEM/HAAR? APPELLEREND = WAT WIL IK DAT DE ANDER DOET OF LAAT?

 10. EFFECT VAN COMMUNICATIE: E = K x A WET VAN MAIER: KWALITEIT EN ACCEPTATIE ZIJN BEPALEND VOOR HET EFFECT MIDDELEN OM KWALITEIT EN ACCEPTATIE TE VERBETEREN: LUISTEREN, SAMENVATTEN, DOORVRAGEN Actief luisterenblijkt non-verbaal, moedig de ander aan. NIET: AL BEZIG ZIJN MET JE ANTWOORD

 11. Samenvatten en doorvragen: VERBAAL, WOORDKEUZE IS BELANGRIJK beschrijf ook de gevoelens die je denkt te hebben waargenomen OOK HIER SPEELT ‘NON-VERBAAL’ EEN GROTE ROL FEEDBACK Aandachtspunten bij het geven en ontvangen Criteria voor geven en ontvangen Stappen geven en ontvangen

 12. ASSERTIVITEIT vier vormen: 1 agressief 2 passief-agressief 3 niet-assertief 4 assertief TIPS VOOR ASSERTIEF GEDRAG Ook van belang voor OMGAAN MET CONFLICT Soorten conflicten Effectief gedrag per soort conflict Conflicthanteringsstijlen (Thomas - Kilman)

 13. 5 conflicthanteringsstijlen, situatie en gedrag per stijl DOORDRUKKEN SAMENWERKEN VERMIJDEN COMPROMIS TOEGEVEN

More Related