1 / 11

Ondernemendheid

Ondernemendheid. Persoonlijke en sociale vaardigheden van de commerciële professional. Hoofdstuk 1 ONDERNEMENDHEID. Algemene menselijke eigenschap, iedereen is ondernemend, maar in verschillende mate Ondernemerschap is aan bedrijfsmatige activiteiten gekoppeld.

adele
Download Presentation

Ondernemendheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ondernemendheid Persoonlijke en sociale vaardigheden van de commerciële professional

 2. Hoofdstuk 1ONDERNEMENDHEID • Algemene menselijke eigenschap, iedereen is ondernemend, maar in verschillende mate • Ondernemerschap is aan bedrijfsmatige activiteiten gekoppeld • Mooie voorbeelden: Joop van den Ende, Jacqueline Zuidweg • kernaspecten van ondernemendheid * kansen creëren * eigen inititatief * actieve houding * de eerste zijn * samenwerkingkansen zien

 3. David Slagter, met 38 jaar de jongste miljonair van Nederland, geschat vermogen 270 miljoen euro Bron: Managemen Team 2011 Carlos Slim, rijkste man ter wereld, geschat vermogen 2 miljard dollar Bron: NOS, december 2012

 4. Voorbeelden succesvolle ONDERNEMERS, die kennelijk met succes ONDERNEMEND zijn EERST KOMT ‘ONDERNEMENDHEID’, DAARNA ‘ONDERNEMERSCHAP’ ONDERNEMENDHEID BIJ ‘GEWONE’ MENSEN IN HUN OPLEIDING, IN HUN WERK, IN HUN DAGELIJKS LEVEN WAARAAN IS DAT TE ZIEN?

 5. Vier basisbouwstenen van Ondernemendheid Kansen zien Betrokkenheid Communicatief vermogen Reflectief vermogen KANSEN ZIEN is een manier van zien, waarnemen: is het glas half leeg of vol, elk nadeel heeft zijn voordeel, iets origineels bedenken, op zoek gaan naar oplossingen, samenwerken maakt sterker/slimmer/goedkoper, etc.

 6. BETROKKENHEID je bent niet onverschillig, als je iets doet, doe je het goed. Zit het tegen, dan zet je door, je geeft niet op. Lukt het niet op de ene manier, dan op een andere. Je bent flexibel. COMMUNICATIEF VERMOGEN Zelfkennis, jezelf begrijpen, is de basis Informatie uitwisselen om de ander te begrijpen en zelf begrepen te worden. Wederzijds begrip is niet alles: gelijk hebben is geen gelijk krijgen!

 7. REFLECTIEVERMOGENterugkijken op wat je hebt gedaan, om lessen daaruit te trekken en het beter te doen ALGEMENE REFLECTIE persoonlijke ervaringen als lid van een groep VAKINHOUDELIJKE REFLECTIE persoonlijk: hoe heb je gedaan op school, in de sportvereniging, in je werk of hobby? als lid van van een groep?

 8. Algemeen Reflectie op je rol in het groepsproces Persoonlijke reflectie in het algemeen Persoonlijke reflectie in het algemeen Op de groep gericht Op jezelf gericht Reflectie op je bijdrage aan doelen van het project/de opdracht Persoonlijke reflectie op vakinhoudelijke resultaten Vakinhoudelijk

 9. WAT VAAK WORDT GEMETEN IN TESTEN DIE GERICHT ZIJN OP ONDERNEMENDHEID: CREATIVITEIT origineel zijn VERANDERINGSBEREIDHEID geen routine RESULTAATGERICHTHEID op vele gebieden ONAFHANKELIJKHEID eigen oordeel eerst RELATIEGERICHTHEID samenwerken loont DOORZETTINGSVERMOGEN niet opgeven

 10. ONDERNEMENDHEID IS ALTIJD TE HERKENNEN IN HET GEDRAG VAN EEN PERSOON ONDERNEMEND GEDRAG OP DRIE NIVEAUS: 1 STRATEGISCH HEEFT TE MAKEN MET DOELEN, ZIEN VAN KANSEN 2 TACTISCH MAAKT REALISERING VAN DOELEN EN SAMENWERKING MOGELIJK 3 OPERATIONEEL IS CONCREET HANDELEN, UITVOEREND, VOOR IEDEREEN TE ZIEN

 11. DAAROM VAAK GEVRAAGD IN EEN TEST GERICHT OP ONDERNEMENDHEID: WELKE PLANNEN, IDEALEN, VISIE HEB JE? WAT HEB JE GEDAAN OM DIE PLANNENEN IDEALEN CONCREET TE MAKEN, JE VISIE MOGELIJK TE MAKEN? WAT HEB JE DE AFGELOPEN MAANDEN GEDAAN OM JE PLANNEN UIT TE VOEREN?

More Related