Download
studie og undervisningsmilj vurdering 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010

Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010

105 Views Download Presentation
Download Presentation

Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 Præsentation af undersøgelsens resultater og forslag til det videre forløb 31. maj 2010 Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 2. Hvad er den studerendes overordnede vurdering af studie- og undervisningsmiljøet? • Dette svarer til niveauet ved UMV2004 og UMV2007 • Sønderborg er steget bemærkelsesværdigt • Slagelse (og Esbjerg) har en lavere vurdering af studiemiljøet end andre campusser Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 3. Hvad er den studerendes overordnede vurdering af studie- og undervisningsmiljøet? (deltidsstuderende) • De diplomstuderende er relativt set mindst tilfredse med studie- og undervisningsmiljøet • Dette går igen i samtlige fire miljøer • Også når det gælder de diplomstuderendes trivsel ved studiet Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 4. De fire miljøer • Det fysiske og psykiske miljø vurderes højt • Der er dog stadigvæk rum til forbedringer • Der er stor forskel på hhv. det fysiske og psykiske miljø og så det æstetiske og virtuelle miljø • Af kvalitative svar, kan det analyseres, at der især er utilfredshed med opsætningen af sdu.dk der er forekommende. Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 5. De fire miljøer (deltid) • Igen viser det sig, at der er stor forskel på diplom- og masterstuderende. • De diplomstuderende er relativt mere utilfredse med alle fire miljøer. Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 6. Rapporten påpeger følgende problemer • Indeklimaet • Rengøring af toiletter og kantine • Ensomhed i forbindelse med eksamensperioder, pauser og udenfor normal undervisningstid • Nye studerende overlades til sig selv efter rus perioden Dette er særligt et problem hvis campus har et stort opland • Studerende med praktiske henvendelser til administrationen, har svært ved at finde frem til den ansvarlige – bliver sendt fra skranke til skranke • Søgefunktionen på SDU’s hjemmeside fungerer dårligt Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 7. Rapportens overordnede anbefalinger • Bedre udnyttelse af udendørsarealer – f.eks. borde, bænke, læhegn, petanquebaner o. lign • Flere rum til social aktivitet – f.eks. på institutniveau • Flere rum til gruppearbejde, med fokus på indretning • Flere sociale aktiviteter uden alkohol • Afholdelse af events • Forlænge introduktionsperioden til hele 1. semester • Introduktion til praktiske aspekter af studiemiljøet ved studiestart • Et cafémiljø med udendørs siddepladser efterspørges både i Odense og Slagelse • Website på engelsk • Det anbefales at relevante bilag gennemlæses af beslutningstagere Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 8. Den studerendes tid ved SDU • Der er en del forskel på hvor lang tid den studerende bruger på deres campus. • Særligt ved Campus Slagelse, Esbjerg og Kolding bruger de studerende ikke megen tid (i fysisk forstand) på universitetet. • Af fokusgruppeinterview ved Campus Slagelse fremgik det, at der særligt mangles sociale og faglige arrangementer udover undervisningen. Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 9. Den studerendes tid ved SDU (fakultetesopdelt) • Variationerne i tidsforbruget kan skyldes forskelle i fakultetstilknytning • Studerendes ved TEK bruger ca. dobbelt så meget tid på universitetet som studerende ved HUM og SAMF. • Dette kan skyldes forskellige arbejdsmetoder mv. Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 10. Fordelingen af den studerendes tid ved SDU Der er relativt lidt tid udenfor undervisning, der bliver brugt på Campus Slagelse (31 %) Den deltidsstuderende bruger i gennemsnit ca. 25 timer på universitetet om måneden Heraf er der relativt megen af tiden, der bliver brugt på andet end undervisning Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 11. Det fysiske miljø: Overordnede målinger af utilfredse brugere • Relativt mange brugere af auditorier, klasserum/ undervisningslokaler og terminalrum er utilfredse med indeklimaet. • For de samme lokaletyper gælder det, at der er relativt mange brugere, der er utilfredse med indretning/funktionalitet. • Der er dog også problemer ved læsesale, grupperum og værksteder (indretning/funktionalitet). • Der er problemer med tilfredsheden af rengøringen ved toiletter, værksteder (sikkerhed) og kantiner (hygiejne). • Når det gælder de deltidsstuderende, så er disse også utilfredse med rengøringen. Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 12. Lokaleundersøgelsens resultater De generelle problemer lokaletypeopdelt på tværs af campusser. Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 13. Campus Esbjerg: Terminalrum/pc-rum 124 Plads til forbedringer: • Computerne generelt • Mørklægningsfaciliteterne • Adgangen til stikkontakter • Adgangen til det trådløse netværk • Tung luft Positive aspekter ved lokalet: • Bordet & stolen • Lysforholdet ved computerskærmen • Statisk elektricitet • Tavlelyset • Støj udefra Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 14. Campus Sønderborg: Auditorium U101 Plads til forbedringer: • Adgang til stikkontakter • Adgang til det trådløse netværk • Lokalets rumklang • Tung luft • Ustabil temperatur • Støj fra teknikken Positive aspekter ved lokalet: • Bordet • Pladsforhold • Stolen • Blænding/refleksioner • Statisk elektricitet • Rengøring Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 15. Fysiske rammer for social aktivitet • Der er mangel på muligheder for at udøve sport og andre sociale aktiviteter. • Eksempelvis er der mange forslag, der peger i retningen af, at der bør forekomme flere beachvolleybaner, grillepladser etc. Eller indendørs motionsrum, der ligeledes kan benyttes udenfor sommerhalvåret. • Der er opbakning til, at man skaber både fælles områder for social aktivitet (fx roses nogle af de nye tiltag i Odenses kantine/fredagsbar). På samme tid er der dog også en bevidsthed om, at det er vigtigt, at have rum i nærmiljøet (instituttet/fakultetet). • Der ønskes sociale mødesteder, der ikke ligger direkte op til indtagelse af alkohol. • Der er mange kommentarer, der fokuserer på, at de omkringliggende udendørsarealer bliver udnyttet i ringe grad. Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 16. Det psykiske miljø: Trivsel • Ved Campus Esbjerg og Campus Sønderborg er hhv. 83% og 79% af de studerende ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ tilfredse med deres generelle trivsel ved deres studium. • Ved Campus Kolding er tallet 91,5%. • Der er ikke de store fakultetsmæssige forskelle – dog er SUND-studerende umiddelbart en smule mere positive mht. deres trivsel. • For de deltidsstuderende gælder det, at over 90% mener, at de trives. • 70 % af de deltidsstuderende mener, at deres netværk er blevet styrket igennem deres studie – langt hovedparten mener dog, at dette er deres egen fortjeneste. I hvilken grad er du tilfreds med din generelle trivsel ved SDU? Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 17. Det psykiske miljø: Ensomhed I hvilken grad føler du dig ensom på universitetet? • 22 % af de studerende føler sig ensomme ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’. • Dette svarer godt til undersøgelserne i 2004 og 2007. • Ved Campus Esbjerg er ensomhed mere udbredt (29%) end ved Campus Slagelse (14%). • Ved TEK føler blot 14% sig ensomme ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’. • Mange af de ensomme studerende har svaret, at de ikke er med i en læsegruppe, men at de ønsker at være med i en. • Ensomhed forekommer særligt ved eksamensperioder – men også i mellemtimer og pauser. Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 18. Social aktivitet Studiestart, introduktion og information: • Der er stor fokus på studiestart – dette aftages dog ret hurtigt. • Dette kan have negative konsekvenser for sammenholdet – særligt i de byer, hvor der ikke er naturlige samlingssteder (som i Odense). • Der er ofte ikke for megen information om de praktiske sider af studielivet. • Det er ofte vanskeligt at ’finde den rette person’ i administrative sammenhænge. Faglige arrangementer, caféer og events: • Ensomhed kan skyldes, at udbuddet af sociale og faglige arrangementer ikke er tilstrækkeligt – særligt for campusser, der ikke har adresse i Odense. • Der er dog ikke umiddelbart naturlige mødesteder på Campusvej 55, hvor mange af de studerende mødes. • Alkohol skal ikke altid være en del af sociale arrangementer. • Der bliver foreslået ’events’. Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 19. Social aktivitet - fortsat Spørgeskemaernes åbne svar: • Især mange kandidatstuderende efterlyser arrangementer af social karakter. • Mange kommentarer påpeger, at der ønskes en tættere og mere personlig kontakt til underviserne. • Der forekommer kommentarer fra de udenlandske studerende, der påpeger at megen undervisning og gruppeundervisning foregår på dansk. Dette holder de udenlandske studerende unødigt udenfor (dette gælder også for det virtuelle miljø). Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 20. Mobning, chikane og vold • Der er lykkeligvis ’blot’ 3 studerende, der har svaret, at de i høj grad opfatter, at mobning, chikane og vold. • 60 respondenter (3 %) svarer, at de i mindre grad mener, at dette er udbredt. • Blandt de deltidsstuderende viser det sig, at de masterstuderende (igen) er lidt mere tilfredse med denne side af det psykiske miljø. Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 21. Det æstetiske miljø • Det er især ved Campus Esbjerg og Sønderborg, at man mener, at der er gode rammer for pauser og socialt samvær. • Der er en udbredt opfattelse i de åbne svar og fokusgrupperne af, at man ikke gider at bruge megen tid på SDU, hvis ikke rammerne er indbydende. • Der er ros til flg. fysiske placeringer ved SDU: • Bibliotekets (Odense, Campusvej) nye 24/7 læsesal. • Den nye Fredagsbar (Odense, Campusvej). • Alsion – Sønderborg. • Der er kritik af lysindfaldet ved SDU-Odense (Campusvej). • Der er stor forskel på Campus Sønderborg og Campus Flensborg Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 22. Det virtuelle miljø • De studerende har overvejende positive opfattelser af det virtuelle miljø ved SDU. • Særligt mener mange studerende, at der er gode informationer omkring den faglige side af hverdagen på SDU (dog ’Odense-fokus’). • Der er umiddelbart mindre tilfredshed med informationer om valg undervejs, valg efter uddannelse, regler om eksamen, samt informationer om SU og specialstøtte. • Der er kvalitative svar, der bringer kritik af brugerfladen på ’sdu.dk’. • Søgefunktionen er ikke optimal. • Det kan ofte være vanskeligt at få en trådløs netforbindelse til at fungere. • De diplomstuderende er markant mere negative end masterstuderende ift. det virtuelle miljø. Der er især kritik af, at e-Learn systemet i utilstrækkelig grad understøtter undervisningen. Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet

 23. Rapportens bilag • Rapporten giver kun et overordnet overblik • Undersøgelsen efterlader en mængde information • Fokusgruppeinterview • Minisurvey • Lokaleundersøgelse • Der er i alt ca. 400-500 siders bilag • Alle bilag er bearbejdet til printvenlig version • Dette er en kort vejledning i bilagenes anvendelsesmuligheder – en ’bilags-sightseeing’ Studie- og Undervisningsmiljøvurdering 2010 - Syddansk Universitet