Aktualizacja regionalnej strategii innowacji wojew dztwa kujawsko pomorskiego
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Diagnoza sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim Przysiek, 26.06.2012. Cel zadania. Aktualizacja diagnozy sytuacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim Metodyka pracy: Analiza desk research :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jacob-carey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aktualizacja regionalnej strategii innowacji wojew dztwa kujawsko pomorskiego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Diagnoza sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim

Przysiek, 26.06.2012


Cel zadania
Cel zadania Kujawsko-Pomorskiego

 • Aktualizacja diagnozy sytuacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim

 • Metodyka pracy:

  • Analiza deskresearch:

   • Dokumenty strategiczne województwa, Regionalna Strategia Innowacji

   • Raporty z badań, badania zlecane przez Urząd Marszałkowski, badania realizowane na poziomie krajowym, itp.

   • Dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego, dane Eurostat, raporty i badania związane z problematyką rozwoju regionów, innowacyjności i przedsiębiorczości

  • Badania:

   • Wywiady IDI, FGI badania CATI

   • Opinie eksperckie

   • Ewaluacja RIS

 • Rezultat – raport: Aktualizacja diagnozy sytuacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim.


Informacje podstawowe
Informacje podstawowe Kujawsko-Pomorskiego

 • 5,7% obszaru Polski – 10. miejsce w kraju, 2,07 mln mieszkańców (5,4% mieszkańców Polski) – 9. miejsce w kraju

 • Pod względem liczby mieszkańców ustępuje czterem spośród pięciu województwom sąsiadującym (mazowieckiemu, wielkopolskiemu, łódzkiemu i pomorskiemu), a wyprzedza tylko jedno (warmińsko-mazurskie).

 • Mazowsze i Wielkopolska to dwa najliczniejsze regiony Polski, przewyższające kujawsko-pomorskie pod względem potencjału gospodarczego i innowacyjnego – oznacza to większą trudność w kreowaniu rozwoju – obydwaj duzi sąsiedzi są potencjalnie znacznie bardziej atrakcyjni dla większości inwestorów

 • Bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo (produkcja roślinna oraz zwierzęca), na bazie którego nastąpił rozwój przemysłu spożywczego.

 • Centralne położenie w kraju, dogodny układ sieci transportowej sprzyjają rozwojowi także innych gałęzi gospodarki.

 • Szczególne tradycje w zakresie przemysłu chemicznego, mechanicznego, elektroniki i elektrotechniki oraz przemysłu spożywczego


Kapita ludzki
Kapitał Ludzki Kujawsko-Pomorskiego

 • Zmiana liczby mieszkańców – w okresie 2002-2011 przyrost o ok. 3 tys. osób

 • W ostatnich 9 latach spadł o 3 punkty procentowe (p.p.) odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, a o blisko 2 p.p. wzrósł udział osób w wieku poprodukcyjnym

 • Ujemne saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych – latach 2004-2010 ujemne saldo migracji zewnętrznych wyniosło 4603 osoby.

 • Należy przypuszczać, że w rzeczywistości zjawisko przybrało znacznie większą skalę


Kapita ludzki aktywno zawodowa
Kapitał Ludzki – aktywność zawodowa Kujawsko-Pomorskiego

 • Aktywności zawodowa – 55,2% - o 1 p.p. niższy niż średnio w Polsce

 • Zatrudnienie na koniec 2011 r. wyniósł 49% i był o blisko 2 p.p. niższy niż przeciętnie w Polsce

 • Bezrobocie – 11,2% - wyższe o 1,5 p.p. od średniej krajowej (2011 r.)

 • Bezrobocie rejestrowane - 17,8% - aż o 4,5 p.p. wyższy niż średnio w kraju (marzec 2012 r.).


Kapita ludzki edukacja
Kapitał Ludzki - edukacja Kujawsko-Pomorskiego

 • Mniejsza liczba osób z wyższym wykształceniem o 4,6% niż średnio w Polsce

 • W województwie studiuje 4,7% z liczby wszystkich studentów w Polsce

 • W porównaniu z całym krajem ponadprzeciętnie reprezentowane są następujące kierunki kształcenia (tzn. liczba studentów na tych kierunkach wynosi w regionie co najmniej 6% łącznej liczby studentów na tym kierunku w Polsce:

 • opieka społeczna - 10,6%,

 • nauki rolnicze, leśne i rybactwo - 7,5%,

 • fizyka – 6,7%.

 • pedagogika - 6,2%,

 • dziennikarstwo i informacja – 6,2%,

 • biologia – 6,2%,


Kapita ludzki edukacja1
Kapitał Ludzki - edukacja Kujawsko-Pomorskiego

 • Mała liczba studentów kierunków technicznych (poniżej 4% łącznej liczby studentów danej specjalności w Polsce):

  • produkcja i przetwórstwo (1,7%)

  • ochrona środowiska (2,3%)

  • informatyka (3,0%)

  • nauki społeczne (3,3%)

  • ochrona i bezpieczeństwo (3,6%)

  • architektura i budownictwo (3,7%)

  • nauki inżynieryjno-techniczne (3,8%)

  • matematyka i statystyka (3,9%)


Potencja gospodarczy
Potencjał gospodarczy Kujawsko-Pomorskiego

 • Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowanych jest 184,4 tys. jednostek gospodarczych (dane GUS na koniec 2011 r.)

 • Liczba podmiotów na 10 tys. ludności w 2010 r. wyniosła w regionie 899 i była o 125 niższa niż średnio w kraju (1024) – spośród województw sąsiadujących niższy występuje tylko na Warmii i Mazurach

 • 94,7% - firmy mikro (do 9 osób), 4,3% - od 10 do 49 osób, a 0,9% - od 50 do 249 osób. 233 podmioty zatrudniające co najmniej 250 pracowników to 0,1% spośród wszystkich zarejestrowanych - nie odbiega to od średniej dla kraju

Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych rodzajach firm w 2010 roku


Potencja gospodarczy1
Potencjał gospodarczy Kujawsko-Pomorskiego

Procentowy przychód firm

w 2010 roku

Zmiany liczebności firm


Potencja gospodarczy2

Liczba firm w głównych branżach Kujawsko-Pomorskiego

Potencjał gospodarczy

Przychody głównych branż


Potencja gospodarczy3
Potencjał gospodarczy Kujawsko-Pomorskiego

Liczba zatrudnionych w głównych branżach

Przychody ze sprzedaży w głównych branżach


Potencja gospodarczy4
Potencjał gospodarczy Kujawsko-Pomorskiego


Potencja gospodarczy5
Potencjał gospodarczy Kujawsko-Pomorskiego


Potencja gospodarczy6
Potencjał gospodarczy Kujawsko-Pomorskiego


Potencja gospodarczy7
Potencjał gospodarczy Kujawsko-Pomorskiego

Nakłady inwestycyjne firm regionu w latach 2008-2010 wzrosły z 6,3 do 6,9 mld zł, co oznacza zwiększenie udziału w skali całego kraju z 4,7% do 6,0%. Najwyższe nakłady inwestycyjne zarejestrowano w przemyśle i budownictwie (aż 2/3 wszystkich nakładów w województwie, ich udział w Polsce wynosi 6,3%),


Potencja gospodarczy8
Potencjał gospodarczy Kujawsko-Pomorskiego

 • Duża nierównowaga w liczbie firm – zróżnicowany wskaźnik przedsiębiorczości

 • Centrum gospodarcze – rejon Bydgoszczy i Torunia

 • Silna pozycja regionu włocławskiego oraz powiatu inowrocławski

 • Zdecydowanie mniejsza liczba firm w pozostałych powiatach

 • Duże firmy ulokowane w kilku powiatach – w większości w wyżej wymienionych


Wiod ce sektory gospodarki regionu
Wiodące sektory gospodarki regionu Kujawsko-Pomorskiego

 • Spożywczy – duża liczba firm, w tym dużych firm, najwyższe przychody

 • Papierniczy – generuje ona drugie po produkcji wyrobów spożywczych przychody w regionie. Branża ta liczy jedynie kilka firm, jednak mają one znaczny udział w przychodzie regionu oraz kluczowe znaczenie dla powiatów, w których funkcjonują

 • Chemiczny – region zajmuje 4. miejsce w kraju w produkcji nawozów azotowych, należą do niego głównie duże firmy co skutkuje najwyższymi przygodami na firmę w regionie, wysokie nakłady na B+R

 • Elektromaszynowy – generuje wysokie przychody, jednocześnie należy do niego największa liczba firm równomiernie rozprzestrzenionych po terenie województwa

 • Elektroniczny – w ciągu kilku lat region stał się istotnym eksporterem wysoko zawansowanych wyrobów elektronicznych – firmy z podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Crystal Park” w Łysomicach (produkcja głównie monitorów ciekłokrystalicznych LCD) – liczne firmy międzynarodowe, w tym SHARP i jego kooperanci.


Innowacyjno
Innowacyjność Kujawsko-Pomorskiego

 • Wysokość nakładów na działalność innowacyjną - 1,1 mld zł (w 2010 r.), przy czym aż 95% przypadło na przemysł

 • Nakłady firm usługowych – bardzo niskie – 0,5% tego typu nakładów poniesionych w Polsce ogółem (2010 r.)

 • Nakłady firm przemysłowych – 4,5% tego typu nakładów poniesionych w Polsce ogółem (2010 r.)

 • Niskie nakłady inwestycyjne ponoszone są na działalność badawczo-rozwojową B+R – 1,8% tego typu wydatków ponoszonych w Polsce

 • Niskie nakłady na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych – 1,7%

 • Wysokie nakłady na zakup środków trwałych (szczególnie na maszyny i urządzenia techniczne z importu) – przeszło 5% wydatków w kraju


Innowacyjno1
Innowacyjność Kujawsko-Pomorskiego

Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem (dane w %)

 • Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem wyniósł 10% - dwukrotnie więcej średnio w Polsce – najlepszy wskaźnik wśród regionów.

 • Wysokie nakłady w firmach zatrudniających powyżej 249 osób – wskaźnik 17%, czyli 264% wysokości wskaźnika Polski

 • W firmach mniejszych MŚP (o zatrudnieniu do 248 osób) udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem nie przekracza 1%, a więc około dwukrotnie mniej niż średnio w Polsce.

 • Wśród firm usługowych tylko 9% wprowadziło w 2010 r. innowacje i był to wskaźnik o ok. 3 p.p. niższy niż w przypadku całego kraju. Nowe lub istotnie ulepszone produkty wprowadziło 6% firm, zaś procesy – 7%


Dzia alno b r nak ady na badania
Działalność Kujawsko-PomorskiegoB+R – nakłady na badania

 • Nakłady na badania i rozwój w województwie (204 mln zł) należą do najniższych w kraju

 • W 2010 r. stanowiły mniejszą część wszystkich nakładów tego typu w kraju niż w średnio w latach 1999-2006

 • Nakłady na badania naukowe w ramach poszczególnych dziedzin wyniosły:

  • nauki przyrodnicze – 2,0%,

  • nauki inżynieryjne i techniczne – 1,6%,

  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu – 0,7%,

  • nauki rolnicze – 0%,

  • nauki społeczne – 4,6%,

  • nauki humanistyczne – 0%.

Nakłady na B+R poniesione w województwie kujawsko-pomorskim - jako odsetek nakładów na B+R poniesionych w Polsce


Dzia alno b r nak ady przedsi biorstw
Działalność Kujawsko-PomorskiegoB+R – nakłady przedsiębiorstw

 • Niskie nakłady na badania i rozwój stwarzają niekorzystne warunki do innowacyjnego rozwoju gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego.

 • Mała liczba zgłoszeń patentowych: 124 zgłoszenia w 2010 r. (3,9% ogólnej liczby zgłoszeń w Polsce). Udzielone patenty 35 – 2,5% liczby w całym kraju

Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R w 2010 r.


Jednostki otoczenia biznesu
Jednostki otoczenia biznesu Kujawsko-Pomorskiego

 • Zdecydowana większość firm należy do sektora MŚP – generują wyższy przychód i zatrudniają więcej osób niż średnio w Polsce. Na tle kraju mają one przeciętne lub słabe wyniki finansowe oraz w zakresie innowacyjności

 • Nieliczna grupa największych przedsiębiorstw, w szczególności należących do kilku wybijających się sektorów, odnosi bardzo dobre wyniki

 • Na potrzeby sektora MŚP funkcjonuje sieć instytucji otoczenia biznesu, świadczących usługi finansowe i doradcze, w tym w zakresie innowacyjności, jednak efekty tego wsparcia dotąd nie są zbyt widoczne

 • Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działa mniej ośrodków innowacji i przedsiębiorczości niż w większości regionów w Polsce, jednak ich ofertę instytucji można uznać za bogatą i różnorodną. (Matusiak K. (red.) Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2010)

 • W trakcie badań przedsiębiorcy informowali o niskiej aktywności jednostek otoczenia biznesu, często ich nie znali, ani nie znali ich oferty – według nich jednostki te muszą działać bardziej rynkowo


Podsumowanie
Podsumowanie Kujawsko-Pomorskiego

 • Mocne strony regionu

 • Dobrze rozwinięte rolnictwo połączone z rozwiniętym przemysłem spożywczym

 • Dobrze rozwinięty przemysł chemiczny i elektromaszynowy, odznaczający wysoką rentownością, relatywnie wysokimi nakładami na B+R oraz na inwestycje

 • Od kilku lat, dzięki zagranicznym inwestycjom, województwo stało się potentatem w produkcji wysoko technologicznej elektroniki

 • Istnienie dużych firm, które mogą być motorami innowacyjności oraz działalności B+R w regionie

 • Relatywnie wysokie nakłady na badania i rozwój w kilku kluczowych sektorach gospodarki – w branży chemicznej, metalowej i elektronicznej.

 • Duże inwestycje największych firm w kilku ostatnich latach spowodowały, że w regionie udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem jest największy w Polsce

 • Firmy MŚP są statystycznie większe niż średnio w Polsce – przy tej samej procentowej liczbie firm procentowo większe zatrudnienie i przychody


Podsumowanie1
Podsumowanie Kujawsko-Pomorskiego

 • Słabe strony Regionu

 • Łączne nakłady na badania i rozwój w województwie należą do najniższych w kraju.

 • Słabe wyniki dotyczące liczby udzielonych patentów

 • Brak renomowanych uczelni technicznych

 • Niewielka liczba jednostek B+R oraz uczelni prowadzących badania w sektorach, które mogłyby wesprzeć lokalny przemysł

 • Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem, w tym w szczególności w obszarze kierunków technicznych

 • Niekorzystne zmiany w zakresie zasobów ludzkich – niska aktywność zawodowa, starzenie się lokalnej społeczności, wysoka migracja

 • Duże znaczenie firm MŚP, które charakteryzują się niższą rentownością niż średnio w kraju, niską innowacyjnością oraz brakiem wsparcia w postaci lokalnego sektora B+R


Podsumowanie2
Podsumowanie Kujawsko-Pomorskiego

 • Szanse

 • Rozwój relatywnie silnego sektora MŚP – rozwój i wzrost firm z lokalnym kapitałem silnie związanych z regionem

 • Rozwój kierunków kształcenia z uwzględnieniem potrzeb lokalnej gospodarki

 • Rozwój badań i prac badawczo-rozwojowych w regionie

 • Zaangażowanie firm w zwiększenie nakładów na B+R

 • Tworzenie powiązań sieciowych pomiędzy firmami, szczególnie pomiędzy firmami MŚP z tej samej branży oraz wiodącymi dużymi przedsiębiorstwami i firmami MŚP

 • Rozwój jednostek wsparcia biznesu pod kątem zaspokojenia potrzeb lokalnych firm MŚP

 • Silne zaangażowanie lokalnych środowisk w rozwój regionu

 • Zaplecze produkcyjno-usługowe dla sąsiednich regionów


Podsumowanie3
Podsumowanie Kujawsko-Pomorskiego

 • Zagrożenia

 • Dalszy spadek wskaźników innowacyjności regionu i połączony z tym spadek rentowności lokalnego przemysłu

 • Bankructwa firm, szczególnie mikro związane z osłabieniem koniunktury gospodarczej oraz wzrostem konkurencyjności sąsiednich regionów

 • Odpływ wykwalifikowanych pracowników do sąsiednich województw

 • Odpływ najzdolniejszej młodzieży na studia do wiodących uczelni w sąsiednich regionach

 • Migracja wewnętrzna z mniejszych miejscowości do większych – odpływ najzaradniejszych jednostek ze słabszych powiatów

 • Pogorszenie się warunków funkcjonowania firm (brak odpowiednio wykształconej lokalnej kadry, przeszkody administracyjne, słaba infrastruktura, itp.) i związane z tym zamykanie zakładów w regionie

 • Niska rentowność firm działających w regionie i związany z tym brak rozwoju lokalnego rynku skutkujący min brakiem rozwoju MSP sektora usługowego co przyczynia się do utrwalania wysokiego bezrobocia