nastanak razvoj i sadr aj trgovinskog marketinga n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NASTANAK, RAZVOJ I SADRŽAJ TRGOVINSKOG MARKETINGA PowerPoint Presentation
Download Presentation
NASTANAK, RAZVOJ I SADRŽAJ TRGOVINSKOG MARKETINGA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

NASTANAK, RAZVOJ I SADRŽAJ TRGOVINSKOG MARKETINGA - PowerPoint PPT Presentation

jack-wood
269 Views
Download Presentation

NASTANAK, RAZVOJ I SADRŽAJ TRGOVINSKOG MARKETINGA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NASTANAK, RAZVOJ I SADRŽAJ TRGOVINSKOG MARKETINGA Marketing i menadžment prodaje

 2. Proizvodnja Prodajna Marketinška Marketing kontrola – IM Stalna potreba Kontinuelno prilagodjavanje Plan = Marketing Razvoj ekonomije Primarna proizvodnja Sekundarna prerada Tercijarni sektor Informatička era Experience economy Evolucija poslovne orjentacije

 3. Zašto prvo u proizvodnji? • Konkurencija • Visina ulaganja • Dužina poslovnog ciklusa • Trgovina postaje deo Marketing miksa proizvodjača: Kanal prodaje • I danas prisutna navika najvećih proizvodjača da brinu o proizvodu “od početka do kraja”

 4. Nova ekonomija: ekonomija iskustva • Ono što volim jeste da osetim emociju ... a s tim se još više slažem kada vidim rezultate prodaje, Bernar Arno (LVMH) • Roba, pa čak ni Brendiran Proizvod više nisu dovoljni da se proda • Opšte prisutan trend “silaska” u zonu • usluga (retail), • usluga sa vrhunskim iskustvom, • CRM pojedinačnih usluga 5 $ usluga /.restoran 1,5 $ usluga / fast food 50¢ brand 5¢ sirovina

 5. Šta prvo pomislite kada čujete “Libija”? • Da vam neko ponudi, da li biste voleli da idete tamo? • Šta očekujete da vidite? • Koji je glavni grad? Šta očekujete od tog grada?

 6. TRIPOLI, Libija

 7. Zašto marketing u trgovini? • Konkurencija – domaća : strana, mnogofilijalni lanci : novi formati, ... • Ulaganja • Transparentnost tržišta: ??Caveat emptor • Kupoprodaja Marketing • Okretanje dobavljačima – vertikalni marketing • Okretanje kupcima – CRM, Data base marketing • Nova opasnost / šansa: “Maloprodavac je kralj”

 8. Teorija marketinga • Začetak: Teorija plasmana (prodaje) • Evolucija: teorija marketinga (trgovina je jedno P) • Danas: Specijalni marketing (trgovinski ...) • Odlike trgovinskog marketinga • Izučavanje potrošača – otud pozicioniranje u TM • Koordinacija napora – vertikalni marketing • Kreiranje vrednosti – kroz mMix ili kroz mix zadovoljenja potrošača • Planiranje / upravljanje marketingom

 9. Evolucija se nastavlja • Instrumenti marketinga • Opšti – 4P • Prilagodjeni – 7P • Paketi – 3 submiksa • Segmentacija – sve to prilagodjeno za ciljani segment • Diferenciranje – sve to a različito od konkurenata • Pozicioniranje – u prostoru, u vremenu, sa posmatranim brendom • Micro marketing – CRM – individualno prilagodjavanje

 10. Marketing uticaj na trgovinski menadžment • Usvojeno Strategijsko upravljanje • Nabavka kao profitni centar: menadžer asortimana / menadžer kategorije proizvoda, ... • Prodavac – postaje menadžer tržišta • Timski rad u marketingu (ne više usamljeni prodavac)

 11. Outsourcing Partnerstvo sa dobavljačima Supply chain management CRM, relationship marketing, data base, micro, ... Channel integration and cooperation E commerce Segmentation / Life style / Customization / Individualization Market Centered / Targeted Customer life time value Modelling (DSS) Glocal orientation Novi trendovi na kojima počiva Trgovinski marketing

 12. Sadržaj trgovinskog marketinga Trgovac • Upravljanje tokovima – zadatak koji preuzima posrednik (trgovac) • Kada trgovac (posrednik) opstaje: • Kada organizuje tokove jeftinije • Kada je inovativan i dodaje vrednost u tokovima • Kada pronalazi nove proizvodjače (za kupce) i nove kupce (za dobavljače) Informacioni tok Proizvo- djač Kupac Potrošač Robni tok Tok vrednosti KvalitetKvantitetProstorVreme

 13. Faktori koji utiču na trgovinski marketing PESTLE • Visok uticaj internog okruženja • Organizacija • Mesto M funkcije • Finansijski tokovi • Eksterno • Ambijent (geofizički) • Regulativa i ek. Politika • Tržište Akcionari Stakeholderi Tržište Interni

 14. Osnovna područja Trgovinskog Marketinga • Područja aktivnosti: poslovi koji se rade a spolja se ne vide • Pripremne aktivnosti: Istraživanje, IS, HRM – edukacija, Finansije, ... • Formiranje paketa ponude: Nabavka, Skladištenje i transport, Investicije i Nekretnine, ... • Realizacija: Prodajni menadžment, marketing menadžment (plan-org-kontrola mMix-a)

 15. Instrumenti marketinga • Šta je to instrument marketinga? • Šta je marketing miks? • Kakvi su to instrumenti u trgovini? • Da li se razlikuju od proizvodnih preduzeća? • Da li su za sva preduzeća isti instrumenti?

 16. 11 C’s u marketingu dugoročnih odnosa (CRM) Customer – koji, kakvi, Categories – koje, kakve, • Uloga • Tehnologije • Internet • Computer + • Telefon • Data • Warehouse • Masovno • Prilagodja- • vanje • 2 Capabilities – tehnološki vodjene Cost, profitability, value Control of contact to cash – customer measures Collaboration – integrisanje klijenta i kompanije Customization – prilagodjavanje i personalizacija Tehnologija menja sve: memorija podataka i alata Communication, Interaction, Positioning Customer measurement, Customer care Chain of relationships,