Mjedisi ligjor - PowerPoint PPT Presentation

ivrit
mjedisi ligjor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mjedisi ligjor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mjedisi ligjor

play fullscreen
1 / 54
Download Presentation
140 Views
Download Presentation

Mjedisi ligjor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mjedisi ligjor • Themelimi i Institutit: 9 Shtator, 1993 • Forma ligjore:Institut, i qeverisur nga dispozitat e rregullave/ligjit të Institucionit (Gazeta zyrtare e Republikës së Sllovenisë No. 70/01) • Ligji Slloven i Auditimit • (Gazeta zyrtare e RS No. 11/01) – në harmonizim me legjislacionin e BE - http://www.si-revizija.si/o_siru/dokumenti/zakon_o_revidiranju-an.doc Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 2. Detyrat dhe autoriteti • Instituti i kryen detyrat dhe implementon autoritet në sferë të • auditimit dhe • sfera të tjera profesionale të ngjajshme me auditim • Sferat profesionale të ngjajshme me auditimin: • kontabilitetit • financat e biznesit • auditimi i brendshëm • auditimi i sistemeve informative • analizim dhe këshillim mbi tatimin • vlerësimi i biznesit, patundëshmërisë, makinerisë dhe pajisjeve Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 3. Shërbimet audituese mund të ofrohen nga • një kompani me zyre të regjistruar në Republikën e Sllovenisë e cila përfiton liçencën nga Instituti për dispozita të shërbimeve të tilla – kompania audituese • auditori i çertifikuar ofron shërbime audituese në baza individuale si profesion i cili ka marr liçencën e Institutit për dispozita të shërbimeve të tilla – praktikues i vetëm • titulli profesional është i mbrojtur me ligj derisa të siguroj cilësi/kualitet adekuat Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 4. Këshilltarët e lartë (3) Këshilltari Ligjor PJESA AUDITUESE Administratorë(2) Drejtori KëSHILLI AUDITUES KËSHILLI I EKSPERTËVE PJESA E KONTABILITETIT PJESA E KëSHILLIMIT MBI TATIM PJESA PëR AUDITIM Të SISTEMEVE INFORMATIVE PJESA E FINANCAVE Të BIZNESIT PJESA PëR VLERëSIM PJESA PëR AUDITIM Të BRENDSHëM STRUKTURA E ORGANIZATËS BORDI Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 5. Organet kryesore qeverisëse • Bordi • Drejtori • Këshilli Auditues • Këshilli i ekspertëve Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors


 6. Bordi i Institutit – detyrat kryesore • adopton nenet e ligjeve të shoqatave dhe të tjera të përgjithshme • adopton krijimin dhe zhvillimin e programeve të Institutit dhe monitoron implementimin e tyre • përcakton planet e bizneseve dhe aprovon raportet vjetore të Institutit • përcakton politikat për formim të cmimit të shërbimeve të auditimit • përcakton tarifat dhe çmimet për shërbimet e performuara nga Instituti Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 7. Janë caktuar 13 anëtarë të Bordit (për periudhë 4 vjecare) • 4 nga themeluesi (Shoqata e Kontabilistëve, Arkëtarëve/Thesarëve dhe Auditorët nga Sllovenia) • 6 nga anëtarët e regjistruar të Institutit • 2 nga Ministri i Financave • 1 nga punëtorët e Institutit Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 8. Drejtori i Institutit (caktohet për periudhë 4 vjecare nga Bordi i Institutit) duhet • Të mban titullin profesional të auditorit të çertifikuar • Të ketë kualitet dhe përvojën e nevojshme për menaxhim të Institutit • Të jetë me kombësi Sllovene • Të ketë çertifikatë që nuk është denuar më herët Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 9. Janë caktuar 9 anëtarë të Këshillit Auditues (për periudhë 4 vjecare) • 5nga ata, që duhet ta mbajnë liçencën e auditorit të çertifikuar, janë caktuar nga auditorët e çertifikuar • 3 përfaqësues të publikut të interesuar, që duhet të kenë njohuri dhe përvojë të përshtatshme profesionale në fushë të kontabilitetit dhe financave, janë të caktuar nga ministri i financave (dy nga ata në propozim të Odës Komercial dhe Industrisë së Sllovenisë) • drejtori i Institutit është anëtar në kapacitet të tij Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 10. Janë caktuar 11 anëtarë të Këshillit të Ekspertëve (për periudhë 4 vjecare) • 9 nga anëtarët e regjistruar të Institutit • Auditorë të çertifikuar, auditorë, vlerësues të çertifikuar, auditorë të brendshëm, kontabilistë menaxherial, ekspert të financave afariste, auditorë të sistemeve informative, këshilltarë tatitmor • 2 nga institutet universitare nga mesi i profesorëve të universitetit Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 11. Puna profesionale e Institutit • e organizuar në pjesë/komitete/ • pjesa audituese (e mbuluar nga Këshilli Auditues) • pjesë të tjera (të mbuluar nga Këshilli i Ekspertëve) • pjesa e kontabilitetit • pjesa e financave afariste • pjesa e këshillimit mbi tatim • pjesa për vlerësim (patundshmëri, fabrikë dhe makina, afarizëm) • pjesa për auditim të sistemeve informative • pjesa për auditim të brendshëm Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 12. Pjesët janë • të përfaqësuara nga anëtarët e regjistruar të Institutit • të menaxhuar nga komitetet e 5 anëtarëve (të zgjedhur nga antëarët e regjistruar të secilës pjesë) Instituti nuk pranon mbështetje financiare të jashtme • burimet e saj kryesore të të hyrave janë tarifat për kompanitë audituese, programe të ndryshme të zakonshme të trajnimit, konferenca, seminare • buxheti – rreth 1. Mil. € Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 13. Fuqia e mbikëqyrjes – siguria e kualitetit • mbikëqyrja e kompanive audituese • me qëllim për të vendosur nëse një kompani audituese mbikëqyr rregullat audituese gjatë auditimit • rregullat audituese: ISA, kodi i etikës profesionale i Auditorëve të jashtëm, parimet bazike të auditimit, udhërëfyes për kompani audituese, deklarata dhe rekomandime të praktikës audituese të Këshillit auditues • mbikëqyrja e auditorëve të çertifikuar • mbikëqyrja e vlerësuesve të çertifikuar Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 14. Standardet profesionale • Sipas Ligjit të Auditimit, Instituti është i autorizuar të adoptoj dhe publikoj standardet profesionale në vijim: • standardet e kontabilitetit • standardet e auditimit • standardet afariste dhe të financave • standardet e auditimit të brendshëm • standardet e auditimit të sistemeve informative • standardet në fushë të biznesit, patundëshmërisë, makinërisë dhe vlerësimit të pajisjeve Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 15. Standardet e adoptuara dhe të publikuara • Standardet e kontabilitetit • Standardet e auditimit të brendshëm • Standardet afariste-financiare • Rregullat e auditimit • Parimet afariste-financiare Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 16. Përgjegjësit e rëndsishme në fushën e kontabilitetit • Sipas ligjit të Kompanisë, Instituti është i autorizuar të caktoj dhe përgatisë Standardet Sllovene të Auditimit, të cilat do të aprovohen nga Ministria e Financave dhe • Ministria e Ekonomisë • SAS të reja kanë hyrë në fuqi më 1 Janar, 2006 Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 17. Zbatimi i standardeve profesionale • Standardet e kontabilitetit • Të zbatuara nga ligji i kompanisë dhe ligje të tjera speciale (duke iu referuar bankave, kompanive të sigurimit, fondeve të përbashkëta, etj.) • Standardet e auditimit • ISA dhe rregulla të tjera të auditimit janë zbatuar nga ligji i auditimit • Standarde të tjera • Të zbatuara nga rregullat profesionale Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 18. Programet e trajnimit • Gjuha: Sllovene • Shkollimi formal minimum i nevojshëm: B. Sc. • Kërkesat e çertifikatave dhe programeve të trajnimit ofërohen nga Instituti • TRAJNIMI THEMELOR për të gjithë programet trajnuese (përveç për vlerësuesit e çertifikuar të patundshmërisë dhe vlerësuesit e çertifikuar të makinerisë dhe pajisjeve): 76 orë • kontabilitet 18 orë • auditim 8 orë • financa afariste 15 orë • ligji i korporatave dhe tatimit 20 orë • metoda të matematikës dhe statistikës10 orë • komunikim afarist 5 orë Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 19. AUDITOR TE BRENDSHEM TE VERIFIKUAR • Trajnim themelor 76 orë • Tema speciale • auditim 41 orë • kontabiliteti dhe tatim 21 orë • financa afariste 15 orë • KONTABILIST MENAXHERIAL TE VERIFIKUAR • trajnim themelor 76 orë • tema speciale • kontabilitet dhe tatim 62 orë • financa afariste 15 orë • EKSPERT FINANCIAR AFARIST TE VERIFIKUAR • trajnim themelor 76 orë • tema speciale • Financa afariste 52 orë • Kontabilitet dhe tatim 25 orë Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 20. KESHILLTAR TATIMOR TE VERIFIKUAR • Trajnim themelor 76 orë • Tema speciale • Procedura tatimore dhe auditim të tatimit 47 orë • Kontabiliteti dhe tatim 25 orë • Financa afariste 15 orë • AUDITOR TE SISTEMEVE INFORMATIVE TE VERIFIKUAR • Trajnim themelor 76 orë • Tema speciale • Auditim të sistemeve informative 40 orë • Shkenca informative 37 orë Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 21. VLERESUES AFARIST TE ÇERTIFIKUAR • Trajnimi themelor 76 orë • Tema speciale • Vlerësim të biznesit 52 orë • Kontabiliteti dhe tatim 26 orë • Financa afariste 15 orë • VLERESUES TE PATUNDSHMERISE TE ÇERTIFIKUAR • Temat • Vlerësimi i patundshmërisë 132 orë • Kontabilitet dhe tatim 15 orë • Financa afariste 15 orë • VLERESUES TE MAKINERISE DHE PAJISJEVE TE ÇERTIFIKUAR • Temat • Vlerësim i makinerisë dhe pajisjeve 132 orë • Kontabiliteti dhe tatim 20 orë • Financat afariste 15 orë Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 22. Kushtet e pranimit (të përshkruara nga ligji i auditimit) • Auditorët e çertifikuar • Diplomë universitare • Përvojë të punës pesë vjeçare • Nga të cilat minimum tri vite në auditim, pas datës së marrjës së liçencës për të kryer detyrat e një auditori • Ekzaminim i kompetencës profesionale për të kryer detyrat e një auditori të çertfikuar • Çertifikatë që nuk është denuar më herët • Njohuri të gjuhës Sllovene Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 23. auditori • Diplomë universitare • Përvojë pune dy vjeçare • Në fushën e kontabilitetit apo auditimit të brendshmë • Ekzaminimi i kompetencës profesionale për kryer detyrat e një auditori • Çertifikatë që nuk kishte dënime të mëparshme • Njohuri të gjuhës Sllovene • Vlerësuesi i çertifikuar • Diplomë universitare • Përvojë pune pesë vjeçare në fushë që kërkon njohuri të nevojshme për kryerje të detyrave të vlerësuesit • Ekzaminimi i kompetencës profesionale për të kryer detyrat e një vlerësuesi të çertifikuar • Çertifikatë që nuk është denuar më herët • Njohuri të gjuhës Sllovene Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 24. Kushtet e pranimit (për titujë të tjerë, nuk janë përshkruar nga ligji i auditimit) • Auditori i brendshëm, kontabilistët menaxherial, ekspertët financiar afarist, auditorët e sistemeve informative, këshilltarët tatimor • Kualifikimet profesionale të përfituara në shkollën e diplomuar • Përvojë pune të përshtatshme • Ekzaminim të kompetencës profesionale për të kryer detyra të profesionit të caktuar • Çertifikatë që nuk është denuar më herët • Njohuri të gjuhës Sllovene • Përmbushje të kërkesave të parashtruara nga kodi i etikave për profesionin në fjalë Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 25. Kërkesa të vazhdueshme të trajnimit • 30 orë të trajnimi në vit (për të gjithë titujtë) Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 26. Profesioni i auditimit – bazat ligjore • Ligji i auditimit • Standardet ndërkombëtare mbi auditim • Parimet bazë të auditimit • Rregulla të tjera të auditimit, të adoptuara nga Instituti Slloven i Auditorëve Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 27. Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 28. Këshilli i Auditimit • Vendos për çështjet dhe tërheqjen e liçencave për firmat audituese dhe auditorët e çertifikuar (auditorë); • Mbikëqyr auditimin; • Adopton rregullat e auditimit; • Vendos kriteriat për marrjen e çertifikatës së një auditori të çertifikuar dhe një auditori; • Performon detyra të tjera profesionale në lidhje me zhvillimet e profesionit të auditimit. Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 29. Kontrolli i kualitetit • Firmat audituese • Auditorët e çertifikuar • Auditorët • Kontrolli i kualitetit është performuar: • duke vëzhguar, mbledhur dhe verifikuar raportet, • duke rishqyrtuar veprimet e entitetit nën kontroll. Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 30. Vëzhgimi • Bëhet nga ekspertët: • E autorizuar nga Drejtorët e Institutit; • Punonjësit në Institut. • 4 auditorë të çertifikuar dhe 1 avokat • 42 firma audituese • Rreth 150 auditorë aktiv të çertifikuar (nga 189) Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 31. Kontrolli i kualitetit • Firma audituese; • Brenda firmës audituese: • Direkt secili auditor i çertifikuar (auditor ligjor); • Auditorët – jo direkt (nepërmjet rishqyrtimit të dosjeve); • minimum cikël trë vjeçar për firma audituese me kompani të listuara; • minimum cikël pesë vjeçar për firma të tjera audituese; • Të gjitha dokumentet e firmës duhet të jenë në dispozicion. Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 32. Sanksionet diciplinore për auditorët e çertifikuar dhe auditorët • tërheqja e liçencave; • paralajmërime publike. Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 33. Tërheqja e liçensave • liçenca ishte marrur me deklarimin e të dhënavë të pavërteta; • personi ishte denuar për krim kompercia apo të pronës; • ai/ajo mbanë investimet në klient; • ai/ajo është e lidhur me një klient në një mënyrë tjetër që mund të shtoj dyshimin sa i përket pamvarësisë dhe obejktivitetit të auditimit; • ai/ajo shkel rregullat audituese, që rezultojnë në raport auditues të pamjaftueshëm dhe çorientues; • ai/ajo shkel detyrën për të ruajtur fshehtësin e të dhënave konfidenciale; • ai/ajo vazhdimisht shkel dispozitat e tjera të rregullave të auditimit. Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 34. Tërheqja e kushtëzuar e të gjitha liçencave • Instituti mund të ofëroj që tërheqja nuk do të implementohet nëse brenda periudhës kohore të caktuara nga Instituti, në jo më pakë së gjashtë muja dhe jo më shumë se dy vite, auditori i çertifikuar apo auditori pushon nga kryerja e një ndonjë shkelje që shton në tërheqjen e liçencës apo paralajmërimit publik. Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 35. Paralajmërimi publik • Shkelja e rregullave audituese; • Nuk ka baza për tërheqjen apo tërheqjen kushtezuese të liçencës. Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 36. Sanksionet diciplinore për firmat audituese • Urdhër për eliminimin e shkeljes; • Imponimi i masave plotësuese; • Tërheqja e liçencës. Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 37. Urdhëri për eliminim të shkeljes • Firma audituese • Shkel ndalimin që lidhet me investime; • Kryen aktivitetet e ndaluara nën Ligjin e Auditimit; • është organizuar si kompani me aksione të përbashkëta, por nuk ka lëshuar aksione të regjistruara; • Shkel detyrat e raportimit dhe paralajmërimit; • Shkel rregulla të tjera audituese. Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 38. Imponimi i masave plotësuese • Shkelje serioze të rregullave audituese. • Masat: • Përmirësimi i procedurave të mbikëqyrjes së brendshme të auditimit; • Përmirësimi i procedurave të mbikëqyrjes së brendshme në lidhje me qarkullimin e të dhënave konfidenciale; • Ndryshimi i strukturës së brendshme të firmës audituese; • Masa të tjera të nevojshme për implementimin e rregullave audituese. Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 39. Tërheqja e liçencës • Liçenca ishtë marrur me deklarimin e të dhënave të pavërteta; • Masat plotësuese ishin imponuar në firmën audituese dhe organi kompetent (i caktuar rishtazi ose më herët) dështoj të eliminoj shkeljet dhe/apo të marr masa plotësuese. Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 40. Publikimi i sanksioneve përfundimtare • Vendimi i përmbledhur do të publikohet në ditarin profesional të Institutit (Revizor – Auditori). Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 41. Sanksionet diciplinore në vitet 2003 - 2005 • Auditorët e çertifikuar: • 19 paralajmërime publike: • 12 përfundimtare, • 7 jo përfundimtare (4 raste në gjyq); • 1 tërheqje (përfundimtare). • Firmat audituese: • 7 urdhëra për elimin të shkeljes. Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 42. Profesioni i auditimit - historia • Periudha 1996 - 2001 • Ligji i parë Slloven i auditimit • Instituti është përgjegjës për vëzhgimin e auditimit ligjor • Rregullat e veçanta të pranuara Këshilli i Ekspertëve • Sistemi për rishqyrtim të barabartë • 43 firma audituese • 100 auditorë ligjor –praktikues/ushtrues Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 43. Periudha 2002 - 2004 • Ligji i dytë Slloven i Auditimit • Procedura e kontrollit të kualitetit është përshkruar në detaje nga ligji • Sistemi vëzhgues • Ekspertët e Institutit • Një avokat • Katër auditorë të çertifikuar • 42 firma audituese • 130 auditorë- praktikues Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 44. Direktiva e 8 E pamvarur nga personat rishqyrtues Prirur ndaj mbikëqyrjes publike Qeveriset nga jo-praktikuesit e mirëinformuar Procedurë nominuese e pamvarur dhe transparente Përgjegjësi përfundimate për Aprovim dhe regjistrim Adoptim të rregullave audituese Shkollim të vazhdueshëm, sigurim të kualitetit dhe sisteme hetuese dhe diciplinore Ligji i auditimit Sistemi vëzhgues i kryer nga ekspertët e Institutit Këshilli auditues Qeverisur rastësisht nga jo-praktikuesit e mirëinformuar Zgjedhja (5) dhe caktimi (3) Përgjegjësi përfundimtare për Lëshim dhe tërheqje të liçencës Adoptim të rregullave audituese Kontroll të jashtme të kualitetit Themelimi i kriteriave për shkollim Sigurimi i kualitetit Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 45. Direktiva e 8 Financimi duhet të sigurohet dhe të jetë i lirë nga ndikimi i auditorëve ligjor dhe firmave audituese Tarifat e Institutit Kontrolli i kualitetit (sistemi vëzhgues dhe Këshilli Auditues) financohet nga tarifa mbikëqyrëse të përcakruar në tarifat e Institutit: shuma e tarifave për tu paguar nuk duhet të tejkaloj koston aktuale të mbikëqyrjes për atë vit Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 46. Direktiva e 8 Burime adekuate Situata aktuale Sipas aktiviteti aktua; të sistemit vëzhgues të Institutit dhe të Këshillit Auditues burimet (burimet njerëzore dhe financiare) janë adekuate. Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 47. Direktiva e 8 Personat që kryejnë siguri të kualitetit Shkollim të përshtatshëm profesional Përvoj relevante në auditim ligjor dhe në raportim financiar Trajnim specifik në rishqyrtim të sigurisë së kualitetit Situata aktuale Ekspertët e Institutit Një avokat dhe katër auditorë të çertifikuar me liçencë Trajnim specifik në rishqyrtim të sigurisë së kualitetit Avokati dhe një auditor i çertifikuar – çertifikatë për të drejtuar procedurat e bazuara në Ligjin e Përgjitshëm të Procedurave Administrative Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 48. Direktiva e 8 Zgjedhja e rishqyrtuesve Nën një procedurë objektive të disajnuar të siguroj që nuk ekzistojnë konflikte të interesit midis rishqyrtuesve dhe personave të rishqyrtuar Situata aktuale Tërë ekipi vëzhgues është duke punuar në Institut Pa konflikte interesash të brendshme Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 49. Direktiva e 8 Fusha e rishqyrtimit të sigurisë së kualitetit duhet të përfshijë një vlerësim të Pajtueshmëri me rregullat audituese Sasi dhe kualiteti të burimeve të shpenzuara Tarifat audituese të ngarkuara Sistemi i kontrollit të brendshëm të firmës audituese Situata aktuale Rishqyrtimi i sigurisë së kualitetit të firmës audituese përfshinë një vlerësim të Dokumentacioni dhe raporti i së paku një klienti të secilit partner angazhues në firmës audituese Sasia dhe kualiteti i burimevee të shpenzuara Tarifat audituese të ngarkuara Kontrolli i jashtëm i kualitetit të firmës audituese Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors

 50. Direktiva e 8 Raporti Përfundimet kryesore të rishqyrtimit të sigurisë së kualitetit Situata aktuale Raporti Në pajtim me Ligjin e Përgjithshëm të Procedurave Administrative Duhet të përmbaj një përshkrim të detajizuar të shkeljeve të rregullave audituese Marjan Odar, Slovenian Institute of Auditors