Download
juridische bescherming van dijkrelicten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Juridische bescherming van dijkrelicten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Juridische bescherming van dijkrelicten

Juridische bescherming van dijkrelicten

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Juridische bescherming van dijkrelicten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Juridische bescherming van dijkrelicten ‘Een toekomst voor dijken’, 21 mei 2014 Mr. dr. Frank Groothuijse (F.A.G.Groothuijse@uu.nl) Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law Partner van het Water Governance Centre

  2. Dijk met waterstaatkundige functie • Prioritair belang dijk: waterveiligheid • Taken/bevoegdheden: • Waterschap: actief en passief beheer • Provincie: normering regionale dijken, inbedding functioneel bestuur in algemeen bestuur, interbestuurlijk toezicht • Andere belangen: o.m. ruimtelijke ordening, natuur, cultuurhistorie, landschap, enz. • Taken/bevoegdheden: • Gemeenten, provincie, Rijk: specifieke belangen • Provincie: gebiedsregiseur (afstemming/coördinatie) • MER • Belangen van burgers, bedrijven en belangenverenigingen • Zienswijzen en rechtsbescherming

  3. Toegevoegde waarde CCD • Ingrijpende, juridisch complexe gebiedsontwikkeling, waarbij vele publieke en private belangen spelen • Toegevoegde waarde CCD t.o.v. MER en zienswijzen: • Vroegtijdige en brede participatie conform Commissie Elverding • Informele overlegstructuur op het juiste niveau • Kennis- en voorlichtingsfunctie • Dialoog/interactief • Inzicht/begrip voor elkaars belangen/verantwoordelijkheden (en een gezicht daarbij) • Objectief door evenredige vertegenwoordiging partijen • Maatschappelijk draagvlak creëren/beroepen bij de rechter beperken • Input voor vervulling coördinerende regierol provincie • Kansen voor integratie andere beleidsdoelen en/of PPS verkennen

  4. Waterstaatkundige functie vervalt • Dijk speelt geen rol meer bij hoogwaterbescherming • Waterschap verliest taken en bevoegdheden • Belangen: landschappelijk, natuur en/of cultuurhistorie, agrarisch, • Juridische bescherming dijkrelicten: primair kwestie RO • Wro: alle ruimtelijk relevante belangen afwegen • Taak/bevoegdheid: in beginsel bij gemeente • Bovengemeentelijke sturing bij nationaal en/of provinciaal belang • Specifieke juridische bescherming: Monumentenwet • Beheer en onderhoud? • Beperking Wro: toelatingsplanologie • Financiering beheer en onderhoud? • Wie neemt verantwoordelijkheid? • Behoefte aan inbreng van alle betrokken partijen blijft noodzakelijk

  5. Stellingen • Er zijn voldoende juridische instrumenten voor de instandhouding van dijkrelicten, de vraag is wie bereid is of zijn om deze instrumenten daarvoor in te zetten en de financiering van beheer en onderhoud op zich te nemen. • De CCD of een vergelijkbare commissie zou bij de beantwoording van bovenstaande vraag een belangrijke rol kunnen spelen. • De CCD moet niet worden opgeheven, maar moeten worden omgedoopt tot de Coördinatie Commissie Complexe Projectbesluitvorming (CCCP).