1 / 24

Predhodno odločanje

Predhodno odločanje. Rajko Knez. Sodišče ES ... leta 1974. člen 234 PES. Sodi š če je pristojno za predhodno odločanje o vprašanjih glede : razlag e te pogodbe; veljavnost i in razlag e aktov institucij Skupnosti in ECB;

istas
Download Presentation

Predhodno odločanje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Predhodno odločanje Rajko Knez

 2. Sodišče ES ... leta 1974....

 3. člen 234 PES Sodišče je pristojno za predhodno odločanje o vprašanjih glede: • razlagete pogodbe; • veljavnosti in razlage aktov institucij Skupnosti inECB; • razlage statutov organov, ustanovljenih z aktom Sveta, kolikor je v teh statutih to predvideno. Kadar se takšno vprašanje postavi kateremu koli sodišču države članice in če to sodišče meni, da je treba glede vprašanja sprejeti odločitev, ki mu bo omogočila izreči sodbo, lahko to vprašanje predloži v odločanje Sodišču. Kadar je takšno vprašanje postavljeno v postopku, ki teče pred sodiščem države članice, zoper odločitev katerega po nacionalnem pravu ni pravnega sredstva, je to sodišče dolžno predložiti zadevo Sodišču.

 4. Sodišče ali razsodišče (tribunal...) THE EXPRESSION ' COURT OR TRIBUNAL ' IN ARTICLE 177 OF THE EEC TREATY MAY IN CERTAIN CIRCUMSTANCES INCLUDE BODIES OTHER THAN ORDINARY COURTS OF LAW: Vaassen kriteriji (61/65): • organ ustanovljen z zakonom ali na podlagi zakona • stalnost • kontradiktornost postopka • izključna pristojnost za odločanje v sporu • vezanost na pravo pri odločanju • neodvisnost • izvajanje sodne dejavnosti • položaj tretjega v razmerju do stranke (ni stranka v postopku) • vezanost strank na odločbo organa

 5. Kdo lahko in kdo mora? • Najvišja sodišča…. • Sodišča zoper odločitev katerih ni pravnih sredstev • Razlika med vprašanjem za razlago in veljavnost

 6. Kdaj in kaj se vpraša? • Dolžnost nacionalnega sodišča, da oceni relevantnost vprašanja • Vprašanje se mora odražati v sodbi, ki bo rešila spor pred nacionalnim sodiščem • Relevantnost vprašanja mora izhajati iz sklepa o predhodnem odločanju • Kdaj? Lord Denning M.R. je to opisal z naslednjimi enostavnimi besedami: »The judge must have got to the stage when he says to himself: »This clause of the Treaty is capable of two or more meanings. If it means this, I give judgment for the plaintiff. If it means that, I give judgement for the defendant«. In short, the point muts be such that, whichever way the point is decided, it is conclusive of the case. Nothing more remains but to give judgement.«

 7. Izjeme od predložitve: precedensi; acte claire... • 283/81 CILFIT (gl. tudi C-495/03 Intermodal): predhodno odločanje ni potrebno, če: • gre za vprašanje, ki ni pomembno za odločitev v zadevi, • je SES že odločil v zadevi s primerljivim dejanskim stanjem ali • je pravilna uporaba prava tako očitna, da ni prostora za utemeljen dvom. • 314/85, Foto Frost: nacionalna sodišča ne smejo sama aktov institucij razglasiti za neveljavne. • C-461/03, Gaston Schul: nacionalno sodišče mora SES v predhodno odločanje nasloviti tudi vprašanje o veljavnosti določbe uredbe, čeprav je SES pred tem že razglasilo za neveljavno skoraj identično določbo primerljive druge uredbe.

 8. Sklep nacionalnega sodišča • Postopkovna pravila SES ne določajo oblike ali vsebine zahtevka, ki ga postavi nacionalno sodišče • Vendar iz sodne prakse SES (in tudi iz “information note”) lahko razberemo, da mora sklep vsebovati: • pregled dejstev in opravljena procesna dejanja, • tožnikov zahtevek, odgovor in obrambna dejanja tožene stranke (kolikor primerno), • najbolj pomembni argumenti strank glede prava ES (če se pravo ES ne uporabi SES ni pristojno) in glede dejanskega stanja (sufficient details) • obrazložitev – navedba razlogov, ki so nacionalno sodišče pripeljali do vprašanja – zakaj se vpraša • nacionalna ureditev spornega vprašanja (vprašanje pa se ne sme nanašati na razlago nacionalnega prava) • samo vprašanje(a) (to ne sme biti too general, no lack of precision)

 9. Odločanje SES! • Medtem ko slovenska sodišča morajo uporabljati nacionalno in pravo ES/EU (aksiom), SES ne odloča o slovenskem pravu (vsaj teoretično)! • Gre za interpretacijo ali aplikacijo prava ES? • Pa bi si želeli, da SES odgovori tudi na vprašanje razlage/uporabe slovenskega prava?

 10. Učinek odločitve SES v postopku predhodnega odločanja • Inter partes ali erga omnes • Institut precendensa (28 – 30/62, Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV v Netherlands Inland, ZOdl 1963, str. 61) • Ab initio / ex tunc • Učinek je tudi multilateralni in ne le bilateralni • Pravna sredstva zoper odločitev SES

 11. Kakšna je vloga strank? • Lahko/morajo stranke zahtevajo postopek predhodnega odločanja? • Kdo vse so lahko stranke … poleg strank nac. postopka? • Možnosti strank, kadar nac. sodišče ne upošteva razlage prava ES in/ali ne sproži postopka predhodnega odločanja? • I. stopnja (nacionalno sodno varstvo) • redna in izredna pravna sredstva • ustavna pritožba • II. stopnja (če nacionalno sodno varstvo ne upošteva prava ES oz. njegove razlage) • kršitev člena 10 PES • odškodninska odgovornost države (tudi za pravnomočne sodbe…) – varstvo v zasebnem interesu • kazen države članice – varstvo v javnem interesu Komisije ES • odškodninska odgovornost posameznika (javnega uslužbenca…)?

 12. Kaj pridobimo z razlago prava ES – je to… dolžnost – breme pravica – pomoč ali dolžnost in pomoč

 13. Primer (1): Tožnik se je cepil proti klopnemu menigitisu leta 2006. Čez nekaj tednov je težko obolel. Šlo je za hude motnje živčevja. Zdravniške preiskave so pokazale, da je to posledica cepiva. Oškodovanec se je odločil, da od proizvajalca zahteva odškodnino na temelju produktne odgovornosti. Kot toženca je identificiral družbo AS GmbH iz Avstrije, ki je cepivo prodala Zavodu za zdravstveno varstvo RS. Ta družba pa v sodnem postopku ugovarja, da ona ni proizvajalec, temveč je to družba Performance 2000 iz Francije. As GmbHje njena hčerka, v kateri ima 100% delež. Performance 2000 je dala v promet cepivo že leta 1995, zato meni, da je 10 letni zastaralni rok že potekel. Tožnik meni, da je razmerje med Performance 2000 in AS takšno, da sploh ne gre za to, da bi cepivo bilo dano v promet in se šteje, da gre za trenutek, ko se da blago v promet takrat, ko se proda tretji osebi oziroma potrošniku.

 14. Primer (2): • AQUAFRESH DOU BRUSH je električna zobna ščetka za katero tržni inšpektor (v inšpiciranju neke slovenske trgovine) zahteva garancijo. Izdelek je uvožen iz države članice… • Uvoznik ne dobi garancije… proizvajalec je enostavno ne daje. Zakonodaja njegove države članice je ne zahteva… niti evropska…

More Related