podnikov ekonomika l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podniková ekonomika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podniková ekonomika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Podniková ekonomika - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Podniková ekonomika. Investiční činnost. Pojetí investic. Investice na nejobecnější úrovni lze chápat jako vynakládání zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším budoucím časovém období. Z tohoto pojetí vyplývají zároveň charakteristiky investiční činnosti:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podniková ekonomika' - Jimmy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podnikov ekonomika

Podniková ekonomika

Investiční činnost

pojet investic
Pojetí investic
 • Investice na nejobecnější úrovni lze chápat jako vynakládání zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším budoucím časovém období.
 • Z tohoto pojetí vyplývají zároveň charakteristiky investiční činnosti:
  • dlouhodobý dopad,
  • vysoká kapitálová náročnost,
  • relativní nevratnost rozhodnutí,
  • časový faktor,
  • nejistota a riziko.
pojet investic4
Pojetí investic

Ekonomická teorie chápe investice variantně jako:

 • 1) odložení spotřeby za účelem získání budoucích užitků,
 • 2) jednorázově, nebo v relativně krátké době vynaložené zdroje, které budou přinášet užitek (obvykle peněžní příjmy) během delšího budoucího období
 • 3) kapitálová aktiva sestávající se ze statků, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, ale jsou určeny pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků.
len n investic
Členění investic
 • Základní skupiny investic:
  • hmotné investice, vytvářející nebo rozšiřující výrobní kapacitu podniku,
  • nehmotné investice, jako je nákup know-how, licence, atp.
  • finanční investice, jako je nákup cenných papírů, obligací, akcií atp.
len n investic6
Členění investic

Z hlediska dalšího vývoje podniku lze rozlišit :

 • 1) investice obnovovací - měly by udržet stávající schopnosti vyrábět, udržet stávající výrobní kapacitu. Popudem k realizaci obnovovací investice by měla být především fyzická či morální zchátralost (zastaralost, opotřebovanost) stávajícího zařízení. Obnovovací investice obvykle nezpůsobí výraznější zvýšení zisku, přinášejí však efekty plynoucí z nárůstu odpisů.
 • 2) investice rozvojové – měly by zvyšovat schopnost vyrábět, rozšiřovat kapacitu a i výrazněji zvyšovat zisk podniku.
 • Součet obnovovacích a rozvojových investic označujeme jako hrubé investice, tj. celkovou částku vydanou v určitém období na nákup investičních statků.
rozhodov n o investic ch
Rozhodování o investicích
 • Vzhledem k výše uvedeným dopadům investiční činnosti na budoucí chod podniku je potřeba investiční činnost plánovat.
 • Základním nástrojem je investiční plán, vycházející ze strategického podnikatelského plánu. Konkretizací investičního plánu jsou pak jednotlivé investiční projekty.
 • Samotné rozhodování spočívá ve výběru přípustných projektů a rozhodnutí o jejich realizaci. K tomuto rozhodnutí se vypracovává podrobná technicko-ekonomická studie (feasibility study), která posuzuje investiční projekt z věcného (technická a výrobní stránka investice) a ekonomického (posouzení ekonomické efektivnosti a způsobu financování) hlediska.
financov n investic
Financování investic

Jako zdroje financování investic lze použít dva základní zdroje:

 • Vlastní zdroje
  • odpisy,
  • zisk,
  • výnosy z prodeje a z likvidace majetku a zásob,
  • nově vydané akcie.
 • Cizí zdroje
  • investiční úvěr,
  • vydané a prodané obligace,
  • splátkový prodej,
  • leasing.
hodnocen efektivnosti investic11
Hodnocení efektivnosti investic
 • Podstatou většiny metod hodnocení investice je porovnávání vynaloženého kapitálu (výdaje na investici) s výnosy (příjmy) s přihlédnutím k rizikovosti investice.
 • Postup hodnocení efektivnosti investic lze shrnout do několika základních kroků:
  • určení kapitálových výdajů na investici,
  • odhad budoucích příjmů, které investice přinese včetně zohlednění rizika,
  • určení „nákladů na kapitál“, kterými se investice financuje,
  • aplikování různých metod ekonomického hodnocení investice.
ur en pen n ch tok souvisej c ch s investic
Určení peněžních toků souvisejících s investicí
 • Jde o odhad kapitálových výdajů (tj. pořizovací cena investice, nutný nárůst čistého pracovního kapitálu, změna provozních výdajů, výdaje na likvidaci investičního majetku tzn. odhad všech výdajů souvisejících s pořízením a provozem investice) a příjmů, z investice plynoucích po dobu její životnosti (nárůst tržeb, úspory nákladů, daňové efekty, příjmy z prodeje investičního majetku atd.).
odhad kapit lov ch n klad
Odhad kapitálových nákladů
 • Kapitálové náklady investice představují veličinu, která je nejčastěji používaná jako diskontní sazba. V případě, že investice je financována ze stejných zdrojů jako celý podnik a je stejně riziková, pak lze za tuto hodnotu dosadit podnikové kapitálové náklady. Obecně se rizikovost odráží v nákladech jednotlivých složek kapitálu, ze kterých je investice financována.
 • Jako diskontní míra nemusí být použity pouze kapitálové náklady, například lze použít požadovanou míru výnosnosti vlastního kapitálu, oportunitní náklady, či jiné veličiny odrážející riziko i faktor času.
metody ekonomick ho hodnocen investic
Metody ekonomického hodnocení investic

Nákladové metody hodnocení investic

 • Doba návratnosti dodatečných investičních nákladů – porovnává dvě investice pomocí jejich počátečních investičních a každoročních provozních nákladů. Ukazuje, za jak dlouho se celkové náklady investice A (která má vyšší investiční náklady a nižší provozní) vyrovnají celkovým nákladům investice B (s nižšími investičními náklady a tedy vyššími provozními).

Ni – investiční náklady, NP – provozní náklady

 • Z hlediska respektování faktoru času lze metody rozdělit do dvou základních kategorií – statické a dynamické.
statick metody
Statické metody
 • Výnosnost (rentabilita) investice – propočet je dán vzorcem, který vyjadřuje průměrnou výnosnost investice, již lze srovnávat s požadovanou mírou výnosnosti, či s výnosností alternativních investic a odtud odvozovat její přípustnost.
 • Doba návratnosti investice – udává, za jak dlouho se kumulativní součty čistých CF plynoucí v jednotlivých letech životnosti z investice vyrovnají kapitálovým výdajům. Je-li doba návratnosti kratší než doba životnosti investice, je investice přípustná. Budeme-li diskontovat CF z investice, lze pak metodu chápat jako dynamickou.
asov hodnota pen z
Časová hodnota peněz
 • Časová hodnota peněz – finanční metoda sloužící ke srovnání dvou a více peněžních částek v různých časových obdobích.
 • Základní předpoklad časové hodnoty peněz:
 • Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu. (Koruna získaná dnes má jinou hodnotu než koruna získaná zítra)
 • Z časové hodnoty peněz vyplývá fakt, že peněžní částky lze za určitých podmínek během doby zhodnocovat (zvyšovat jejich hodnotu). Pokud se o jejich zhodnocování nesnažíme, dochází vlastně k jejich znehodnocování a měli bychom je přenechat někomu (bance, podniku, investičnímu fondu, atd.), kdo je zhodnotit dokáže.
asov hodnota pen z17
Časová hodnota peněz
 • Jistina – peněžní částka (vklad či půjčka), z níž se počítá úrok.
 • Úrok – absolutní částka, jež je odměnou za poskytnutí peněžní částky (jistiny) po určité období.
 • Úrokovámíra – poměr úroku a jistiny, vyjadřovaný v % nebo jako desetinné číslo. Vždy je udávána za určité období (roční, půlroční, čtvrtletní, měsíční, atd.)
 • Anuita – platba plynoucí pravidelně ve stejné výši po určitý počet období.
 • Perpetuita – platba plynoucí pravidelně ve stejné výši po nekonečně dlouhou dobu
slo it vs jednoduch ro en
Složité vs. Jednoduché úročení
 • Jednoduché úročení: Úrok se počítá jen z jistiny
 • Složité (složené) úročení: Úrok se počítá nejen z jistiny, ale i ze získaných úroků. Jistina tedy narůstá o úroky z předešlých let. Vložíme-li do banky 100 Kč na 3 roky při úrokové míře 10 %, kolik budeme mít po 3 letech v bance?
budouc hodnota pen z
Budoucí hodnota peněz
 • K zodpovězení otázky můžeme použít tzv. úročitele

kde i je úroková míra a n je počet úrokovacích období

 • Budoucí hodnotu našich současných 100 Kč zjistíme tak, že je vynásobíme úročitelem (pro úrokovou míru 10 % a 3 úrokovací období)
 • BH = 100 * (1+0,1)3 = 133,1 Kč
budouc hodnota pen z20

+

-

0 1 2 3 4 čas

Budoucí hodnota peněz

úroková míra = 10 %

BHCF4 =

100 * 1,1 * 1,1 * 1,1 * 1,1 =

100 * 1,14 =

100 * (1+0,1)4

BHCF3 =

100 * 1,1 * 1,1 * 1,1 = 100 * 1,13 =

100 * (1+0,1)3

BHCF2 =

100 *1,1 *1,1 = 100 * 1,12 = 100 * (1+0,1)2

BHCF1 =

100 + 100 * 0,1 = 100 * 1,1 =

100 * (1+0,1)1

BHCF4

146,41

BHCF3

133,1

BHCF2

121

BHCF1

110

SHCF0

100

sou asn hodnota pen z
Současná hodnota peněz
 • Podobně můžeme zpětně zjistit jakou má pro nás dnes (tedy v současnosti) hodnotu určitá budoucí peněžní částka. Použijeme k tomu odúročitele:
 • Úročitel – budoucí hodnota jednorázové platby jednotkové po uplynutí n úrokovacích období při úrokové míře i
 • Odúročitel – současná hodnota jednorázové platby jednotkové placené po uplynutí n úrokovacích období při úrokové míře i
sou asn hodnota pen z22

+

-

0 1 2 3 4 čas

Současná hodnota peněz

Diskontní míra = 10 %

SHCF4 81,96

SHCF3 90,15

SHCF2

99,17

CF2

120

CF1

120

CF1

120

CF2

120

SHCF1

109,09

CF3

120

CF4

120

CF3

120

CF4

120

110 / (1+0,1)4

100 / (1+0,1)3

120 / (1+0,1)1

120 / (1+0,1)2

sou asn hodnota cash flow z investice
Současná hodnota cash flow z investice
 • Kapitálové výdaje na investici považujeme většinou za jednorázové. Jejich současná hodnota je tedy rovna jejich nominální výši. Pokud se výdaje během doby životnosti investice opakují, pak je musíme na současnou hodnotu diskontovat. Příjmy z investice v jednotlivých letech musíme diskontovat na současnou hodnotu. Obecně lze současnou hodnotu peněžních toků (SHCF) vyjádřit následovně.
dynamick metody
Dynamické metody
 • Čistá současná hodnota – představuje přebytek diskontovaných příjmů nad diskontovanými výdaji, neboli součet všech diskontovaných CF po dobu životnosti
 • Investice je podle kriteria přijatelná, je-li ČSH nezáporná. Z více možných investičních projektů je vhodnější ten, který má vyšší ČSH.
slide25

+

-

0 1 2 3 4 čas

Diskontní míra = 10 %

SHCF1

109,09

SHCF2

99,17

SHCF3 75,13

SHCF4 75,13

120 / (1+0,1)2

110 / (1+0,1)4

100 / (1+0,1)3

120 / (1+0,1)1

ČSH

58,52

SHCF

358,52

CF2

120

CF1

120

CF4

110

CF3

100

Investiční výdaj

300

diskontn m ra
Diskontní míra
 • Jako diskontní míru (i) lze použít WACC investice (průměrné náklady kapitálu použitého na financování investice) nebo podnikovou diskontní míru (pokud nese investice stejné riziko jako je průměrné podnikové riziko a struktura kapitálu použitého na financování investice je stejná jako struktura kapitálu podniku).
dynamick metody27
Dynamické metody
 • Vnitřní výnosové procento (VVP) – je taková diskontní míra, při níž je ČSH rovna nule. Tato diskontní míra (VVP) ukazuje průměrnou míru výnosnosti investice s ohledem na faktor času.
 • Při hledání VVP postupujeme iterací, kdy postupným dosazováním volené diskontní míry dojdeme k nulové ČSH. Postup lze urychlit použitím lineární interpolace, odvozené na základě podobnosti dvou trojúhelníků.
 • Investice bude přípustná, bude-li VVP vyšší, než skutečná diskontní míra investice. Při výběru z více možných variant investičních projektů preferujeme tu, jejíž VVP je nejvyšší.
rozhodov n mezi v ce investi n mi variantami
Rozhodování mezi více investičními variantami
 • Budeme-li vybírat z více možných variant vzájemně se vylučujících, jako kriterium zvolíme srovnatelné ČSH a vybereme investici s vyšší ČSH, která bude poté realizována.
 • Existují-li více než dvě přípustné varianty a podnik je kapitálově omezen na realizaci pouze omezeného počtu variant, pak kriteriem výběru bude VVP. Jedná se o relativní ukazatel, zohledňující i vložený kapitál.
dopln k odhad vvp
Doplněk – odhad VVP
 • Postup výpočtu lze urychlit použitím lineární interpolace.

kde

 • in je nižší úroková míra,
 • iv je vyšší úroková míra,
 • ČSHn je ČSH při nižší úrokové míře,
 • ČSHv je ČSH při vyšší úrokové míře
slide30

ČSH

+

Odhad VVP

ČSHn

ČSHn- ČSHv

0

i

Odhad VVP- in

-

ČSH

iv - in

ČSHn

iv

in

VVP

ČSHv