I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama
Download
1 / 19

I PODRU?JE BILANSA I NJEGOVO RAZGRANI?ENJE SA DRUGIM EKONOMSKIM NAUKAMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

I PODRUČJE BILANSA I NJEGOVO RAZGRANIČENJE SA DRUGIM EKONOMSKIM NAUKAMA. 1. MESTO KNJIGOVODSTVA I BILANSA U STRUKTURI EKONOMIJE PREDUZEĆA. Raščlanjavanje nauke o ekonomiji preduzeća prema : funkcijama i institucijama .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I PODRU?JE BILANSA I NJEGOVO RAZGRANI?ENJE SA DRUGIM EKONOMSKIM NAUKAMA' - irisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama

I PODRUČJE BILANSA I NJEGOVO RAZGRANIČENJE SA DRUGIM EKONOMSKIM NAUKAMA


1 mesto knjigovodstva i bilansa u strukturi ekonomije preduze a
1. MESTO KNJIGOVODSTVA I BILANSA U STRUKTURI EKONOMIJE PREDUZEĆA

 • Raščlanjavanjenauke o ekonomijipreduzećaprema:

  • funkcijamai

  • institucijama.

   Prema kriterijumu funkcija: ekonomija nabavke, proizvodnje, prodaje, finansiranje i poslovno računovodstvo.


I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama

Prema kriterijumu institucija (gransko raščlanjavanje): ekonomija industrijskih, trgovačkih, saobraćajnih, poljoprivrednih preduzeća, banaka i kompanija za osiguranje.

 • Raščlanjavanjecelineekonomijepreduzeća:

  • opštaekonomijapreduzeća,

  • specijalne (granske) ekonomijepreduzeća i

  • ekonomskemetodologije.


I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama

Opšta ekonomija preduzeća:

a) ekonomska teorija i

b) primenjena ekonomija.

Zadatak ekonomske teorije: utvrđivanje funkcionalnih odnosa, objašnjenje realnih veza i zbivanja (odnosi uzrok-posledica) i utvrđivanje kauzalnih pravilnosti i zakonitosti – upoznavanje poslovnog procesa.


I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama

Zadatak primenjene ekonomije: primena u teoriji stečenih spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva – razvijanje poslovnog procesa.

Specijalne ekonomije – problemi specifični za preduzeća pojedinih privrednih grana (granske ekonomije preduzeća)

Ekonomske metodologije – problemi obračuna i ogranizacije: poslovno računovodstvo, finansijska matematika, birotehnika i organizacija preduzeća


2 poslovno ra unovodstvo zadaci i struktura
2 spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva – . POSLOVNO RAČUNOVODSTVO: ZADACI I STRUKTURA

 • Bazira se na egzistenciji dvaju tokova: finansijski i robni.

 • Opštizadatak: količinskoivrednosnoobuhvatanjeinadzortokovanovcaiučinakakojinastaju u procesuproizvodnjeučinaka, odnosno u poslovnomprocesuuopšte.


I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama

 • Konkretni zadaci spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva – :

  I interni:

  • informisanje (o stanju imovine i obaveza, promenama stanja, uspehu, troškovima po mestima, ceni koštanja jedinice učinka, itd.)

  • kontrolaekonomičnostiirentabilnosti

  • pripremanje osnove za odlučivanje

   II eksterni:

  • polaganje računa

  • informisanje


I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama

 • Područja poslovnog računovodstva spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva – :

  • knjigovodstvo i bilans

  • obračun troškova

  • poslovna statistika i račun upoređenja

  • planiranje


3 knjigovodstvo i bilans kao podru je poslovnog ra unovodstva
3 spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva – . KNJIGOVODSTVO I BILANS KAO PODRUČJE POSLOVNOG RAČUNOVODSTVA

 • Segmenti:

  • knjigovodstvo (finansijsko i pogonsko)

  • inventar

  • godišnji zaključak

  • međubilansi

  • specijalni bilansi


I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama

 • Finansijsko knjigovodstvo spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva – :vrednosno obuhvatanje po hronološkom redu svih stvarno nastalih poslovnih događaja koji doprinose promeni strukture kapitala i imovine u određenom vremenskom periodu (vremenski račun)

 • Pogonsko knjigovodstvo:

  • obuhvata proces nastajanja učinaka (proizvoda i usluga)

  • predstavlja kratkoročni delimični obračun

   • predstavlja segment područja obračuna troškova (zajedno sa kalkulacijom cene koštanja)


I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama

 • Inventar spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva – :

  • spisak količinskog i vrednosnog stanja privrednih dobara na određeni dan

  • sastavljanje: (a) faktičkim snimanjem (inventarisanjem) materijalnih dobara i (b) knjigovodstvenim inventarisanjem potraživanja i obaveza (pregledom knjiga u kojima je beleženo njihovo nastajanje i regulisanje)


I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama

 • Inventar spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva – :

  • njegovo sastavljanje prethodi sastavljanju bilansa

  • svrha: kontrola i korektura knjigovodstvenog stanja zaliha (u preduzećima sa permanentnim inventarom, tj. analitičkim knjigovodstvom materijala i robe) ili korektura (reduciranje) rashoda (u ostalim preduzećima)


I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama

 • Godišnji zaključak spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva – :

  • sastavlja se na bazi zaključka svih računa (konta) glavne knjige, čemu prethodi inventarisanje

  • komponente:

   • bilans stanja (izveštaj o finansijskom položaju)

   • račun uspeha (izveštaj o ukupnom rezultatu)

   • izveštaj o promenama na (sopstvenom) kapitalu

   • izveštaj o novčanim tokovima (tokovima gotovine)

   • napomene uz finansijske izveštaje


I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama

 • Međubilansi spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva – :

  • sastavljaju se za kraće vremenske intervale – 6 meseci, kvartal, jedan mesec, itd.

  • obično im ne prethodi inventarisanje – manji stepen tačnosti u odnosu na godišnji zaključak

 • Specijalni bilansi:

  • sastavljaju se u posebnim prilikama u životu preduzeća

  • vrste: bilansi osnivanja, promene pravne forme, fuzije, saniranja, razdvajanja, likvidnosti, poravnanja, likvidacije, stečaja


4 obra un tro kova kao podru je poslovnog ra unovodstva
4. OBRAČUN TROŠKOVA KAO PODRUČJE POSLOVNOG RAČUNOVODSTVA spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva –

 • Segmenti:

  • pogonskoknjigovodstvo

  • kalkulacija cena

 • Zadatak: obuhvatanje, raspodela, alokacija (dodeljivanje) troškova učincima (proizvodima i uslugama) i povezivanje troškova i prihoda po učincima


I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama

 • Faze spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva – :

  • evidencija troškova po vrstama,

  • obračun troškova po mestima,

  • obračun troškova po nosiocima i

  • povezivanje troškova po nosiocima sa odgovarajućim prihodima.

 • Obračun po planskim ili stvarnim troškovima


I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama

 • Ciljevi spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva – :

  • kontrola razvoja pojedinih vrsta troškova, kroz upoređenje stvarnih i planiranih troškova

  • kontrola ekonomičnosti pojedinih područja odgovornosti,kroz upoređenje stvarnih i planiranih troškova

  • kontrola ekonomičnosti procesa i poslovanja uopšte, kroz upoređenje troškova sa proizvedenim učincima


I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama

 • Ciljevi spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva – :

  • utvrđivanje rentabiliteta pojedinih učinaka, kroz upoređenje ostvarenih prihodai cene koštanja po učincima

  • sastavljanje ponuda i određivanje donje granice prodajnih cena

  • utvrđivanje uspeha koji odgovara zahtevima održavanja realnog kapitala ili supstance pomoću prikladnog sistema planskih (fiksnih) cena


I podru je bilansa i njegovo razgrani enje sa drugim ekonomskim naukama

 • V spoznaja na konkretna pojedinačna pitanja i razvijanje postupaka za realizaciju određenih ciljeva – eza finansijskog knjigovodstva i obračuna troškova: poluproizvodi, gotovi proizvodi i alat i mašine proizvedeni za sopstvene potrebe procenjuju se u bilansu po ceni koštanja koja se utvrđuje u obračunu troškova.

 • Razlika između knjigovodstva i bilansa i obračuna troškova: bilans je sredstvo periodičnog polaganja računa i osnova raspodele periodičnog rezultata, čiju formu i sadržinu određuju zakonski propisi i načela urednog bilansiranja, dok obračun troškova ima interni značaj i njegovu organizaciju određuje samo preduzeće u skladu sa svojim potrebama i ciljevima kontrole poslovnog procesa.