1 / 11

GEOMETRIJSKA TELESA

GEOMETRIJSKA TELESA. Lesenim predmetom na sliki pravimo geometrijska telesa. Geometrijska telesa delimo na:. OGLATA TELESA. OKROGLA TELESA. Telesa si lahko ogledaš in tudi otipaš z vseh strani. Telo lahko postaviš na glavo, pa boš videl še njegovo spodnjo stran.

kailey
Download Presentation

GEOMETRIJSKA TELESA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GEOMETRIJSKA TELESA

 2. Lesenim predmetom na sliki pravimo geometrijska telesa.

 3. Geometrijska telesa delimo na: OGLATA TELESA OKROGLA TELESA

 4. Telesa si lahko ogledaš in tudi otipaš z vseh strani. • Telo lahko postaviš na glavo, pa boš videl še njegovo spodnjo stran. • Kaj pa liki? Lahko jih narišeš, izrežeš iz papirja, pa se vseeno razlikujejo od teles.

 5. TELESA KVADER KROGLA KOCKA VALJ PIRAMIDA STOŽEC

 6. Krogla je geometrijsko telo, omejeno s krogelno ploskvijo, ki ji rečemo sfera ali obla. Kvader je telo, katerega omejuje 6 pravokotnikov. Po dva nasprotna pravokotnika v kvadru sta skladna. Kocka je telo, katerega omejuje 6 kvadratov. Vsi ti kvadrati kocke so skladni.

 7. Valj je telo, omejeno z dvema skladnima in vzporednima krogoma in eno krivo ploskvijo. Piramida je oglato telo, ki ga omejujejo trikotniki, ki se stikajo v skupni točki - vrhu. Stožec je okroglo telo, omejeno s krogom in krivo ploskvijo.Krog je osnovna ploskev stožca, kriva ploskev pa je njegov plašč.

 8. Geometrijska telesa so povsod okoli nas. Poimenuj jih! OBLIKA KROGLE OBLIKA KVADRA OBLIKA KOCKE

 9. OBLIKA PIRAMIDE OBLIKA VALJA OBLIKA STOŽCA

 10. Poimenuj telesa na slikah Čisto spodaj je kvader, v sredini je kocka, na njej pa krogla . Na kvadru je krogla, na kocki je valj. REŠITEV:

 11. Pripravila: Ema Hribovšek OŠ Maksa Pečarja, ČRNUČE KONEC

More Related