slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Finansējuma piesaistes iespējas no Lauku attīstības programmas (LAP) uzņēmējiem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Finansējuma piesaistes iespējas no Lauku attīstības programmas (LAP) uzņēmējiem - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Finansējuma piesaistes iespējas no Lauku attīstības programmas (LAP) uzņēmējiem Novadnieki, 2009.gada 20.februāris. Lauku Attīstības programma 2007 - 2013. LEADER ass. 3. ass Dzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana. 1. ass

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Finansējuma piesaistes iespējas no Lauku attīstības programmas (LAP) uzņēmējiem' - iona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Finansējuma piesaistes iespējas no

Lauku attīstības programmas (LAP) uzņēmējiem

Novadnieki, 2009.gada 20.februāris

slide2
Lauku

Attīstības programma

2007 - 2013

LEADER ass

3. ass

Dzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana

1. ass

 • Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas uzlabošana

2. ass

Vides un lauku ainavas uzlabošana

latvijas lauku att st bas programmas pas kumi 2007 2013 gadam 1
Latvijas Lauku attīstības programmas pasākumi2007.-2013.gadam (1)

1.ass. Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas uzlabošana

 • 111. Arodapmācības un informācijas pasākumi
 • 112. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
 • 114. Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana
 • 121. Lauku saimniecību modernizācija
 • 122. Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana
 • 123. Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana
 • 125. Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu
 • 141. Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšanai
 • 142. Ražotāju grupas
latvijas lauku att st bas programmas pas kumi 2007 2013 gadam 2
Latvijas Lauku attīstības programmas pasākumi2007.-2013.gadam (2)
 • 2.ass. Vides un lauku ainavas uzlabošana
  • 212. Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas
  • 213. NATURA 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EKK
  • 214. Agrovides maksājumi
  • 223. Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizēja apmežošana
  • 224. NATURA 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)
  • 226. Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvo pasākumu
latvijas lauku att st bas programmas pas kumi 2007 2013 gadam 3
Latvijas Lauku attīstības programmas pasākumi2007.-2013.gadam (3)
 • 3.ass. Dzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana
  • 312(311). Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana)
  • 313. Tūrisma aktivitāšu veicināšana
  • 321. Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem
  • 323. Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana
 • 4. ass. Leader pieejas īstenošanas pasākumi
111 arodapm c bas un inform cijas pas kumi 1
111: Arodapmācības un informācijas pasākumi (1)
 • Pasākuma mērķis
  • Nodrošināt pieejamu arodmācību un informācijas iegūšanu, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības vides aspektiem un nodrošinātu videi draudzīgu lauksaimniecības pozīciju uzlabošanos, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu saimniekošanas metožu pielietošanu, kā arī zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamību personām, kas iesaistītas lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas pārstrādes nozaru darbībā.
 • Pasākuma īstenošanas vieta
  • Visa Latvijas teritorija, lai nodrošinātu apmācību pieejamību un kvalitāti.
111 arodapm c bas un inform cijas pas kumi 2
111: Arodapmācības un informācijas pasākumi (2)

1. Atbalstāmās aktivitātes:

 • Apmācības;
 • Informatīvie pasākumi.

2. Atbalsta apjoms:

 • Līdz 100 % no attiecināmām izmaksām

! Atbalsta saņēmēji.

Tiešie labuma saņēmēji ir lauksaimniecības, pārtikas pārstrādes (izņemot zivsaimniecības produktus) vai mežsaimniecības nozarēs strādājošie un meža īpašnieki, kas izmanto apmācību un informatīvos pakalpojumus.

Atbalsta saņēmēji ir juridiskas personas, kuras iegūst tiesības sniegt apmācību un informatīvos pakalpojumus pasākuma ietvaros veiktā konkursa kārtībā

112 atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 1
112. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem (1)
 • Projektu iesniegumu pieņemšana
  • no 2009.gada 9.februāra līdz 2009.gada 9.martam
 • 11.11.2008. MK noteikumi Nr.938, skatīt arī 18.08.2008 MK noteikumus Nr.664
 • Pasākuma mērķis
  • sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgāEiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā minēto nepārstrādāto lauksaimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktus, ražošanā, kas veicinātu ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību nodibināšanu vai pārņemšanu un līdztekus tam nodrošinātu darbaspēka atjaunošanos lauksaimniecības sektorā.
 • Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija.
  • Lauku teritorija šo noteikumu izpratnē ir: 1. līdz 2009.gada 30.jūnijam – visa Latvijas teritorija, izņemot repub­likas pilsētas un rajonu administratīvo centru pilsētas. Par lauku teritoriju uzskatāma arī lauku teritorija rajonu administratīvo centru pilsētās ar lauku teritoriju; 2. sākot ar 2009.gada 1.jūliju, – visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju (1.pielikuma A.2.tabula).
112 atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 2
112. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem (2)
 • 7. Atbalsta pretendents ir:
  • 7.1. fiziska persona, kura:
   • 7.1.1. ir jaunāka par 40 gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas dienā;
   • 7.1.2. ir ieguvusi augstāko vai profesionālo vidējo lauksaimniecisko izglītību atbilstoši šo MK noteikumu 2.pielikumā minētajai profesionālajai kvalifikācijai vai uzsākusi mācības lauksaimnieciskās izglītības iegūšanai, kuras pabeidz 36 mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu;
  • 7.2. juridiska persona:
   • 7.2.1. kura ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 12 mēnešuspirms projekta iesnieguma iesniegšanas;
   • 7.2.2. kuras dalībniekam, kas atbilst šo noteikumu 7.1.1. un 7.1.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām, pieder vairāk par 51 % pamatkapitāla daļu komercsabiedrībā vai zemnieku saimniecībā, kas nodarbojas ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā minēto nepārstrādāto lauksaimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktus, ražošanu (turpmāk – saimniecība).
112 atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 3
112. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem (3)
 • 8. Atbalsta pretendents atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:
  • 8.1. īstenojot projektu, sasniedz attiecīgā pasākuma mērķi;
  • 8.2. šo noteikumu 7.1. un 7.2.2.apakšpunktā minētā persona pēc pirmā pilnā noslēgtā gada un turpmākajā piecu gadu saistību periodā gūst vairāk nekā 50 % ienākumu no nodibinātajā vai pārņemtajā saimniecībā veiktās lauksaimnieciskās darbības;
  • 8.3. visā saistību periodā nepilnvaro citu personu pārvaldīt saimniecību uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem;
  • 8.4. ar nodibinātajā vai pārņemtajā saimniecībā veiktajiem ieguldījumiem, kas norādīti biznesa plānā, sasniedz spēkā esošos Eiropas Kopienas standartus ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas;
  • 8.5. apņemas veikt lauksaimniecisko darbību nodibinātajā vai pārņemtajā saimniecībā ne mazāk kā piecus gadus no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu;
  • 8.6. izstrādājis saimniecības attīstības plānu turpmākajiem pieciem gadiem saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu.

!!! MK noteikumu 7.1.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents (fiziskā persona) ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas nodibina vai pārņem saimniecību kā dalībnieks, kam pieder vismaz 51 % pamatkapitāla daļu.

112 atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 4
112. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem (4)
 • 10. Atbalsta pretendents saimniecības attīstības plānā saskaņā ar šo MK noteikumu 1.pielikumu:
  • 10.1. apraksta saimniecības sākotnējo situāciju;
  • 10.2. pierāda saimniecības ekonomisko dzīvotspēju saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu;
  • 10.3. norāda detalizētas ziņas par nepieciešamajiem ieguldījumiem;
  • 10.4. apraksta plānotās darbības (mācības, konsultācijas vai citas darbī­bas), kas nepieciešamas saimnieciskās darbības attīstībai;
  • 10.5. trešajā saistību gadā paredz:
   • 10.5.1. saglabāt pārņemtās saimniecības lauksaimnieciskās darbības neto apgrozījumu, neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, vismaz esošā līmenī, salīdzinot ar pieteikšanās gadā iesniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju, bet ne mazāk kā 10 000 latu apmērā – atbalsta pretendenti, kuri pārņem saimniecību;
   • 10.5.2. sasniegt lauksaimnieciskās darbības neto apgrozījumu, neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, vismaz 10 000 latu apmērā – atbalsta pretendenti, kuri nodibina saimniecību.
112 atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 5
112. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem (5)
 • Pasākuma ietvaros tiek kompensēti šādi ieguldījumi:
  • 14.1.tādu jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (ieskaitot informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājumu) iegāde un uzstādīšana, kas paredzēti šo MK noteikumu 4.punktā minētās lauksaimniecības produkcijas ražošanai (ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanu): ! ražošanas pamatlīdzekļu sarakstu skatīt 11.11.2008 MK noteikumos Nr.938);
  • 14.2.jaunu ēku būvniecība un ēku rekonstrukcija, bet nepārsniedzot izmaksas, kādas minētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija”;
  • 14.3.nepieciešamo būvmateriālu iegāde;
  • 14.4.tāda stādāmā materiāla iegāde, kas paredzēts ilggadīgo stādījumu ierīkošanai augļkopībā (izņemot zemeņu stādus);
  • 14.5.lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegāde, bet nepārsniedzot 10 procentus no projekta iesniegumā norādītās kopējās ieguldījumu summas;
  • 14.6.vispārējās izmaksas, tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un nepārsniedz astoņus procentus no izmaksām, kas minētas šo noteikumu 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. un 14.5.apakšpunktā;
  • 14.7.vienreizējās izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to atbilstošu darbību.
112 atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 6
112. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem (6)
 • Atbalsts tiek maksāts kā vienreizēja kompensācijas prēmija par saimniecības izveidošanu 80 % apmērā no kopējās šo MK noteikumu 14.punktā minēto ieguldījumu summas, kas visā 2007.–2013.gada periodā vienam atbalsta pretendentamnepārsniedz EUR 50 000 ekvivalentu latos.
  • !!!Kompensācijas prēmija nepārsniedz EUR 40 000.
  • ! Atbalstu izmaksā latos pēc Eiropas centrālās bankas noteiktā priekšpēdējā maiņas kursa, kas noteikts pirms tā mēneša, kurā tiek veiktas izmaksas.
 • ! Pēc līguma noslēgšanas par atbalsta piešķiršanu atbalsta saņēmējs saņem 40 % no projekta īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma apmēra. Atlikušos 60 % atbalsta saņēmējs saņem pēc līgumā paredzēto ieguldījumu īstenošanas.
  • ! Atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz maksājuma pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.
 • !!! Publisko finansējumu maksā tikai par iegādātajām precēm un būvēm, kas ir atbalsta pretendenta īpašumā. .
 • Sīkāku informāciju skatīt MK noteikumos.
121 lauku saimniec bu moderniz cija 1
121. Lauku saimniecībumodernizācija (1)
 • Mērķis- modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.
 • projektu iesniegumu pieņemšanano 2009.gada 9.februāra līdz 2009.gada 9.martam
 • 21.04.2008 MK noteikumus Nr.299, skatīt arī 21.04.2008 MK noteikumus Nr.298
 • Atbalsta pretendentsir:
  • 1.juridiska vai fiziska persona, kas ražo Eiropas Kopienas Dibināšanas līguma I pielikumā minēto nepārstrādāto lauksaimniecības produkciju, izņemot zivsaimniecības produkciju;
  • 2. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem atbilstības kritērijiem.
121 lauku saimniec bu moderniz cija 2
121. Lauku saimniecībumodernizācija (2)
 • Aktivitātes:
  • 1.investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai (tai skaitā iepakošanai);
  • 2.jaunu lauksaimniecības produktu ražošanas būvju būvniecība (govkopībā, ja dzīvnieku novietne paredzēta ne mazāk kā 50 slaucamām govīm, izņemot gadījumu, ja atbalsta pretendents īstenojis projektu Latvijas Lauku attīstības plāna 2004.–2006.gadam pasākuma "Standartu sasniegšana" ietvaros), rekonstrukcija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde.
121 lauku saimniec bu moderniz cija 3
121. Lauku saimniecībumodernizācija (3)
 • Atbalsta intensitāti nosaka katras aktivitātes izmaksām atsevišķi:
  • 1. vienam pretendentam visā 2007.–2013.gada periodā 40 % no attiecināmajām izmaksām (līdz 35 000 latu), kas saistītas ar investīcijām tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai (tai skaitā iepakošanai), un vispārējām izmaksām;
  • 2.25 % no attiecināmajām izmaksām (vairāk nekā 35 000 latu), kas saistītas ar investīcijām tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai (tai skaitā iepakošanai), un vispārējām izmaksām;
  • 3.  40 % no attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar investīcijām lauksaimniecības produktu ražošanas jaunu būvju būvniecībai, rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu iegādei, kā arī šajās būvēs uzstādāmo stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādei, kurš ir uzrādīts tehniskajā projektā, un vispārējām izmaksām;
  • 4.40 % no attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar investīcijām laistīšanas iekārtu un sistēmu iegādei un uzstādīšanai, kā arī ūdens rezervuāru veidošanai, kas samazina dabas apstākļu ietekmi un riskus augļkopībā, dārzeņkopībā un dekoratīvo augu nozarē, un vispārējām izmaksām.
122 me u ekonomisk s v rt bas uzlabo ana 1
122: Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana (1)

Projekta iesniegumu pieņemšana (2.kārta)

- no 2009.gada 16.marta līdz 2009.gada 17.aprīlim

 • Pasākuma mērķis-
  • palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgspējīgu meža apsaimniekošanu.
 • Pasākuma īstenošanas vieta-
  • Latvijas lauku teritorija.
 • Atbalsta pretendents ir:
   • 5.1. fiziskā persona - meža zemes īpašnieks;
   • 5.2. juridiskā persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kas ir meža zemes īpašnieks;
   • 5.3. pašvaldība - meža zemes īpašnieks;
   • 5.4. pašvaldības kapitālsabiedrība.
122 me u ekonomisk s v rt bas uzlabo ana 2
122. Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana (2)
 • Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:
   • 6.1. jaunaudžu kopšana, tai skaitā nākotnes koku atzarošana;
   • 6.2. mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, tai skaitā augsnes sagatavošana stādīšanai, stādāmā materiāla iegāde, stādīšana un kopšana, mežaudzes ierīkošana;
   • 6.3. jauni instrumenti un aprīkojums, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, to aprīkojuma un darba aizsardzības līdzekļu izmaksas.
  • Atbalsta apjoms 20-50% no attiecināmajām izmaksām
  • Atbalsta apjoms
   • 1. un 2. aktivitātei- Ls/ha, bez PVN
   • 3.aktivitātei attiecināmās izmaksas nepārsniedz 3514 Ls, vai 7028 Ls programmēšanas periodā (2007.-2013.g.), minimālais apjoms 702 Ls
  • Sīkāka informācija http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3441
125 infrastrukt ra kas attiecas uz lauksaimniec bas un me saimniec bas att st bu un piel go anu 1
125. "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu"(1)

Projekta iesniegumu pieņemšana

- šobrīd aizvērta

 • 23.09.2008 MK noteikumiNr.792, skatīt arī 21.04.2008, Nr.298
 • Mērķis-
  • uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.
 • Atbalsts tiek piešķirts divās aktivitātēs
  • meliorācijas sistēmu būvniecībai, rekonstrukcijai un renovācijai lauksaimniecības zemēs un
  • meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai meža zemēs.

! Jaunu meliorācijas sistēmu būvniecība meža zemē netiek atbalstīta.

125 infrastrukt ra kas attiecas uz lauksaimniec bas un me saimniec bas att st bu un piel go anu 2
125. "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu"(2)
 • Atbalsta pretendents ir:
  • 6.1. fiziska persona;
  • 6.2. juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 %;
  • 6.3. pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība);
  • 6.4. valsts kapitālsabiedrība, ja saskaņā ar šo MK noteikumu 10.punktu tiek īstenots kopprojekts ar vienu vai vairākiem šo noteikumu 6.1., 6.2. vai 6.3.apakšpunktā minētajiem pretendentiem. Minētais nosacījums neattiecas uz valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" - tā kopprojektā nepiedalās.
125 infrastrukt ra kas attiecas uz lauksaimniec bas un me saimniec bas att st bu un piel go anu 3
125. "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu"(3)
 • Publiskā finansējuma apmērs ir:
  • 1. līdz 75 % no attiecināmajām izmaksām, ja tiek veikta viena īpašnieka, koplietošanas vai pašvaldības meliorācijas sistēmas būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija;
  • 2. 100 % no attiecināmajām izmaksām, ja tiek veikta valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija.
 • ! Viens pretendents var iesniegt neierobežotu projektu skaitu.
 • ! Ja ieguldījumi tiek veikti pašvaldības vai viena īpašnieka meliorācijas sistēmā un projekts netiek īstenots kā kopprojekts, pretendenta visu projektu kopējā attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros programmēšanas periodā nepārsniedz EUR 100 000 ekvivalentu latos.
 • ! Ja tiek īstenots kopprojekts, attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros programmēšanas periodā vienam pretendentam nepārsniedz EUR 200 000 ekvivalentu latos.
125 infrastrukt ra kas attiecas uz lauksaimniec bas un me saimniec bas att st bu un piel go anu 4
125. "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu"(4)
 • Jāpievērš uzmanība vairākiem jautājumiem.
  • Jānoskaidro vai meliorācijas sistēmas, ko iecerēts atjaunot ir reģistrētas meliorācijas kadastrā
   • To var uzzināt LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē un, ja nepieciešams reģistrēt
  • Kāds ir zemes (īpaši – lauksaimniecības zemes) noteiktais lietošanas mērķis to var noskaidrot vietējā pašvaldībā vai VZD reģionālajā nodaļā
   • Tas ir būtiski, jo, piemēram, par meliorācijas sistēmu sakārtošanu uz zemes, kurai noteikts apbūves statuss, atbalstu nepiešķirs
  • Jāpainteresējas, vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas neietilpst kādā aizsargājamā dabas teritorijā

Sīkāka informācija http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3515

141 atbalsts da ji natur lo saimniec bu p rstrukturiz anai 1
141. Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšanai (1)

Projektu iesniegumu pieņemšana

 • no 2009.gada 15.janvāra līdz 2009.gada 31.martam

Pasākuma mērķis-

 • veicināt daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanu, sekmējot

komerciālas un konkurētspējīgas saimnieciskas darbības attīstību.

Atbalstāmās aktivitātes:

 • Iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde;
 • Ēku būvniecība un rekonstrukcija;
 • Nepieciešamo būvmateriālu iegāde;
 • Ieguldījumi ilggadīgajos stādījumos.

Atbalsta apjoms:

 • Atbalstu piešķir katru gadu kā vienotas likmes summu.
 • Atbalsta apmērs saimniecībai ir EUR 1500 gadā, un to maksā ne ilgāk kā piecus gadus pēc kārtas.
 • Atbalstu izmaksā latos pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā priekšpēdējā maiņas kursa, kas noteikts pirms tā mēneša, kurā tiek veiktas izmaksas.
141 atbalsts da ji natur lo saimniec bu p rstrukturiz anai 2
141. Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšanai (2)

5. Atbalsta pretendents ir fiziska persona vai juridiska persona (kuras juridiskā adrese atrodas projekta īstenošanas vietā), kuras saimnieciskā darbība pārsvarā ir saistīta ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu un:

 • 5.1. tā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu;
 • 5.2. tās saimnieciskās darbības neto apgrozījums, neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, par pēdējo noslēgto gadu ir vismaz 2108 lati, bet nepārsniedz 7028 latus;
 • 5.3. tās īpašumā ir vismaz 1 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
  • Šī prasība neattiecas uz nozarēm, kuru specifika ļauj veikt lauksaimniecisko ražošanu bez zemes īpašuma;
 • 5.4. tās ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas veido vismaz 50 % no kopējās saimnieciskās darbības apgrozījuma;
141 atbalsts da ji natur lo saimniec bu p rstrukturiz anai 3
141. Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšanai (3)
 • 5.5. tā izstrādājusi saimniecības attīstības plānu pieciem gadiem saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu, kurā:
  • 5.5.1. ir pierādīta ekonomiskā dzīvotspēja. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā un visos pārējos projekta īstenošanas gados. Naudas plūsmā naudas atlikums katra mēneša beigās ir pozitīvs. Trešajā gadā saimnieciskās darbības neto apgrozījuma pieaugumu paredz vismaz 30 % apmērā, salīdzinot ar pieteikšanās gadā iesniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai ienākumu deklarāciju;
  • 5.5.2. ir norādītas detalizētas ziņas par nepieciešamajiem ieguldījumiem;
  • 5.5.3. ir aprakstītas plānotās darbības.
223 lauksaimniec b neizmantojam s zemes pirmreiz j apme o ana 1
223."Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana“ (1)
 • Projektu iesniegumu pieņemšana
  • no 2009.gada 16.marta līdz 2009.gada 17.aprīlim
 • 13.10.2008 MK noteikumi Nr.849, skatīt arī18.08.2008, Nr.664
 • Mērķis-
  • veicināt lauksaimniecībā neizmantojamās zemes efektīvu izmantošanu, saglabājot tās bioloģisko daudzveidību un lauku ainavas rekreatīvās un estētiskās īpašības.
 • Atbalsta pretendents ir:
  • 1.fiziskā persona - zemes īpašnieks;
  • 2.juridiskā persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kas ir zemes īpašnieks;
  • 3.pašvaldība - zemes īpašnieks.
223 lauksaimniec b neizmantojam s zemes pirmreiz j apme o ana 2
223."Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana“(2)
 • Atbalstāmās aktivitātes:
  • 1.mežaudzes ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē;
  • 2. dabiski ieaugušo mežaudžu kopšana un papildināšana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē.

!Dabiski ieaugusi mežaudze ir mežaudze, kas izveidojusies lauksaimniecībā neizmantojamā zemē.

! Lauksaimniecībā neizmantojama zeme šo noteikumu izpratnē ir lauksaimniecības zeme, kas netiek izmantota lauksaimnieciskajā ražošanā un kuras lietošanas veida maiņai saņemta transformācijas atļauja, kā arī krūmāji un cita zeme (izņemot meža zemi).

223 lauksaimniec b neizmantojam s zemes pirmreiz j apme o ana 3
223."Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana“ (3)
 • Atbalsta veids un apmērs abu aktivitāšu īstenošanai, kā arī atbalstāmais kopšanas reižu skaits minēts 13.10.2008 MK noteikumos Nr.849 (skatīt 2.pielikumu).
 • ! Plānoto kopšanas reižu skaitu un kopšanas izpildes gadu norāda plānā.
 • ! Kopšanu atļauts plānot ne vairāk kā piecu gadu laikposmam, ieskaitot ieaudzēšanas gadu.
 • !Maksimālais projektu skaits vienam pretendentam nav ierobežots, bet atbalstam pieteikto zemju kopējā platība pasākuma ietvaros vienam pretendentam nepārsniedz 50 hektāru kalendāra gadā.
 • ! Vienā projekta iesniegumā atļauts iekļaut šo MK noteikumu abas minētās aktivitātes.
223 lauksaimniec b neizmantojam s zemes pirmreiz j apme o ana 4
223."Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana“ (4)
 • !!! Atbalstu meža ieaudzēšanai nepiešķir:
 • 1. par Ziemassvētkiem paredzētu koku stādījumiem;
 • 2. par plantāciju meža ieaudzēšanu, kura audzēšanas cikls ir īsāks par 15 gadiem;
 • 3. par meža ieaudzēšanu tādās platībās, par kurām atbalsta pretendents ir saņēmis meža ieaudzēšanas atbalstu no Eiropas Savienības fondiem.

Sīkāka informācijahttp://www.lad.gov.lv/index.php?d=3489

226 me saimniec bas ra o anas potenci la atjauno ana un prevent vo pas kumu ievie ana
226. Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvo pasākumu ieviešana
 • Aktivitāte"Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās"
  • Projekta iesniegumu pieņemšana šobrīd apturēta
  • 15.09.2008 MK noteikumi Nr.748, skatīt arī 18.08.2008, Nr.664
  • Pasākuma aktivitātes mērķis-
   • ilgspējīga meža zemes apsaimniekošana, atjaunojot mežsaimniecības ražošanas potenciālu un samazinot ugunsgrēkos un dabas katastrofās mežam nodarītos postījumus.

! Atbalstu piešķirpar meža atjaunošanu platībā, kurā mežaudze iznīcināta ugunsgrēkā vai dabas katastrofā (snieglauze, sniegliece, vējlauze, vējgāze).

  • Atbalsta pretendents ir:
   • fiziska persona, kas ir meža zemes īpašniece;
   • juridiska persona, kuras pamatkapitālā privāta kapitāla daļas ir 50 procentu apmērā vai vairāk un kas ir meža zemes īpašniece;
   • pašvaldība, kas ir meža zemes īpašniece, vai pašvaldības kapitālsabiedrība
  • Sīkāka informācija http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3436
slide31
312(311): Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) (1)
 • Projekta iesniegumu pieņemšana
  • no 2009.gada 9.februāra līdz 2009.gada 9.martam
 • 21.04.2008 MK noteikumi Nr.300, skatīt arī21.04.2008, Nr.298
 • Pasākuma mērķis-

veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu komercdarbību

(uzņēmējdarbību) vai nodarbinātību lauku teritorijā, dažādojot

aktivitātes, kas nav saistītas ar lauksaimniecību, lai attīstītu

alternatīvus ienākumu avotus un ienākumu līmeņa palielināšanos

lauku reģionos.

  • Apakšpasākumi:
   • "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai"
   • "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana"
  • Pasākumu īsteno
   • visā Latvijas teritorijā, izņemot republikas pilsētas, rajonu centrus un Rīgas rajonu.
slide32
312(311): Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) (2)
 • 6. Atbalsta pretendents ir:
  • 6.1. apakšpasākuma"Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" ietvaros-
   • -fiziska persona, kura vēlas dibināt jaunu mikrouzņēmumu, vai
   • juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 % privāta kapitāla daļu, kas atbilst mikrouzņēmuma definīcijai (sīkāku informāciju par atbalsta pretendentu skatīt MK noteikumos);
  • 6.2. apakšpasākuma"Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana" ietvaros –
   • fiziska vai juridiska persona, kas ražo Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus (sīkāku informāciju par atbalsta pretendentu skatīt MK noteikumos)
slide33
312(311): Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) (3)
 • 7. Pasākuma ietvaros atbalsta šādas aktivitātes:
  • 7.1. jaunu mikrouzņēmumu radīšana šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajiem atbalsta pretendentiem;
  • 7.2. esošo uzņēmumu attīstība;
  • 7.3. kurināmā ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem esošā uzņēmumā, izņemot biogāzes iegūšanu un tās transformēšanu siltumenerģijā.
 • Vienā projekta iesniegumā iekļauj vienu aktivitāti.
 • Atbalsta intensitāte noteikumos minētajām aktivitātēm 40 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas.
slide34
312(311): Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) (4)
 • 9. Projektu ievieš šādās nozarēs (izņemot šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto aktivitāti):
  • 9.1. citu dzīvnieku audzēšana (NACE 2-01.49), izņemot lauksaimniecības produkcijas ražošanu un mājdzīvnieku audzēšanu;
  • 9.2. pārtikas produktu ražošana (NACE 2-10) un dzērienu ražošana (NACE 2-11), ja gala produkti nav minēti Eiropas Kopienas Dibināšanas līguma I pielikumā;
  • 9.3. tekstilizstrādājumu ražošana (NACE 2-13);
  • 9.4. apģērbu ražošana (NACE 2-14);
  • 9.5. ādas un ādas izstrādājumu ražošana (NACE 2-15);
  • 9.6. koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (NACE 2-16);
  • 9.7. papīra un papīra izstrādājumu ražošana (NACE 2-17);
slide35
312(311): Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) (5)
 • 9.8. poligrāfija un ierakstu reproducēšana (NACE 2-18);
 • 9.9. ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (NACE 2-20), izņemot sprāgstvielu ražošanu (NACE 2-20.51) (izņēmums neattiecas uz sērkociņu ražo­šanu);
 • 9.10. farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE 2-21);
 • 9.11. gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana (NACE 2-22);
 • 9.12. nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (NACE 2-23), izņemot gatavo betona maisījumu ražošanu (NACE 2-23.63);
 • 9.13. gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas (NACE 2-25), izņemot ieroču un munīcijas ražošanu (NACE 2-25.40);
 • 9.14. datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 2-26);
 • 9.15. elektrisko iekārtu ražošana (NACE 2-27);
 • 9.16. citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (NACE 2-28);
slide36
312(311): Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) (5)
 • 9.17. mēbeļu ražošana (NACE 2-31);
 • 9.18. cita veida ražošana (NACE 2-32);
 • 9.19. metāla izstrādājumu remonts (NACE 2-33.11), iekārtu remonts (NACE 2-33.12), elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts (NACE 2-33.13), elektroierīču remonts (NACE 2-33.14), citu ierīču remonts (NACE 2-33.19), ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana (NACE 2-33.20);
 • 9.20. elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionē­šana (NACE 2-35);
 • 9.21. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE 2-36);
 • 9.22. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE 2-37);
 • 9.23. atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (NACE 2-38), izņemot nemetāla atkritumu un lūžņu pārstrādi;
 • 9.24. sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (NACE 2-39);
 • 9.25. izdevējdarbība (NACE 2-58), izņemot ar to saistīto datubāzu un mājaslapu uzturēšanu;
slide37
312(311): Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) (6)
 • 9.26. skaņu ierakstu producēšana (NACE 2-59.20), izņemot ar to saistīto datubāzu un mājaslapu uzturēšanu;
 • 9.27. veterinārie pakalpojumi (NACE 2-75);
 • 9.28. būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi (NACE 2-81);
 • 9.29. datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts (NACE 2-95);
 • 9.30. pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (NACE 2-96), izņemot fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumus (NACE 2-96.04) un citur neklasificētus individuālos pakalpojumus (NACE 2-96.09).
slide38
312(311): Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) (3)
 • Visā 2007.-2013.gada periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz:
  • jaunu mikrouzņēmumu radīšanai - 35 000 latu;
  • esošo uzņēmumu attīstībai - 70 000 latu;
  • kurināmā ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem esošā uzņēmumā, izņemot biogāzes iegūšanu un tās transformēšanu siltumenerģijā - 245 000 latu.
 • Ja atbalsta pretendents ir pieteicies šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai un to ir ieviesis(nodibināts jauns uzņēmums un sasniegti projektā izvirzītie mērķi),
  • pēc viena gada no pēdējā maksājuma veikšanas dienas, iesniedzot attiecīgu projekta iesniegumu, iespējams pretendēt uz publiskā finansējuma saņemšanu par šo noteikumu 7.2. un 7.3.apakšpunktā minētajām aktivitātēm.
313 t risma aktivit u veicin ana 1
313. Tūrisma aktivitāšu veicināšana (1)

Projekta iesniegumu pieņemšana

- no 2009.gada 9.februāra līdz 2009.gada 9.martam

 • Pasākuma mērķis-
  • veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru.
 • Atbalsta pretendents ir
  • zemnieku saimniecība;
  • fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību;
  • komersants.
 • Pasākumu īsteno Latvijas lauku teritorijā, izņemot Rīgas rajonu
  • Lauku teritorija šo noteikumu izpratnē:
   • 5.1. līdz 2008.gada 31.decembrim ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un rajonu administratīvo centru pilsētas. Par lauku teritoriju uzskatāma arī lauku teritorija rajonu administratīvo centru pilsētās ar lauku teritoriju;
   • 5.2. sākot ar 2009.gada 1.janvāri, ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju (1.pielikums). Par lauku teritoriju uzskatāma arī novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar lauku teritoriju – lauku teritorija, ja attiecīgajā pilsētā ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.
313 t risma aktivit u veicin ana 2
313. Tūrisma aktivitāšu veicināšana (2)
 • 9. Atbalsta pretendents atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:
  • 9.1. īstenojot projektu, sasniedz attiecīgā pasākuma mērķi;
  • 9.2. reģistrēts valsts aģentūras "Tūrisma attīstības valsts aģentūra" tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē;
  • 9.3. kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs iekļauts tūrisma bukletā vai interneta mājaslapā, kuru izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija;
  • 9.4. attīsta un paplašina saimniecisko darbību, izpildot vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:
   • 9.4.1. jaunu darba vietu radīšana;
   • 9.4.2. esošo darba vietu saglabāšana;
  • 9.5. projekta iesniegumā pierāda ekonomisko dzīvotspēju atbilstoši šo noteikumu 11. un 12.punktā minētajām prasībām;
  • 9.6. šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros uz atbalstu var pretendēt tikai tādi atbalsta pretendenti, kuru esošās tūristu mītnes apmērs nepārsniedz 20 gultasvietas.
   • Vienas gultasvietas apjomu nosaka, ņemot vērā, ka uz vienu gultasvietu ir paredzēti 30 kvadrātmetri, attiecinot pret to kopējo ēkas platību, kura paredzēta tūristu diennakts izmitināšanai.
313 t risma aktivit u veicin ana 3
313. Tūrisma aktivitāšu veicināšana (3)

1. Atbalstāmās aktivitātes:

 • esošo tūristu mītņu (līdz 20 gultasvietām) rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija;
 • esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloka būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija un nepieciešamā aprīkojuma iegāde;
 • kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuves, ēdamtelpas, tualetes un dušas būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija (neietverot pirts vai saunas būvniecību vai rekonstrukciju, vai vienkāršotu rekonstrukciju);
 • tūrisma pakalpojumu sniegšanas dažādošana (1. peldvietu izveide; 2. aktīvo atpūtas taku izveide vai pilnveidošana; 3. dabas atpūtas parku izveide vai pilnveidošana; 4. atrakciju, zirgu izjāžu laukumu, distanču slēpošanas trašu, veloceliņu izveide vai pilnveidošana; 5. ūdenstūrisma apmetņu vietu izveide vai labiekārtošana; 6. infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem; 7. inventārs tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai; 8. sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecība, kas ietilpst esošajā vai plānotajā tūrisma pakalpojumā; 9. nojumes vai slēgtu telpu izveide vai paplašināšana inventāra glabāšanai, kas nepieciešams tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai.
 • vides aizsardzības investīcijas tūristu mītnē – notekūdeņu attīrīšanas sistēmas un nosēdaku izbūve vai rekonstrukcija, azbestu saturošo jumta seguma materiālu nomaiņa ar videi draudzīgu materiālu.
313 t risma aktivit u veicin ana 4
313. Tūrisma aktivitāšu veicināšana (4)
 • Atbalsta intensitāte (30 – 50% ) tiek diferencēta atbilstoši tās pašvaldības grupai, kuras teritorijā īsteno aktivitātes, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai. (Sīkāka informācija MK noteikumos)
 • Visā plānošanasperiodā vienam atbalsta saņēmējam maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 263 550 latu:
  • 1.aktivitātei – 52 710 Ls;
  • 2.aktivitātei – 35 140 Ls;
  • 3.aktivitātei – 70 280 Ls;
  • 4.aktivitātei – 52 710 Ls;
  • 5.aktivitātei – 52 710 Ls.
leader pieejas izmanto ana lauku att st bas programm
LEADER pieejas izmantošanaLauku attīstības programmā
 • LEADER pasākumi:
  • Vietējo attīstības stratēģiju īstenošana

!!! Atbalsta pretendentiem stratēģijas īstenošanai plānota atbalsta intensitāte:

1) biedrības, nodibinājumi – līdz 90%;

2) pašvaldības – līdz 75%;

3) komersanti – līdz 50%;

4) zemnieku saimniecības – līdz 50%;

!!! Katrā rajonā ir vietējās rīcības grupa, kas ir izstrādājusi attiecīgās teritorijas attīstības stratēģiju un iesniegusi šo stratēģiju LAD izvērtēšanai

slide46
Pateicos par uzmanību!Malda Džule

Klientu konsultante par Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumiem

Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrsSaldū, Striķu ielā 2

Tālrunis: 63823431, 63807275Fakss 63807276

Mobilais tālrunis: 29433188

E- pasts: [email protected]

ad