internt handlingsrom ihr n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Internt handlingsrom (IHR)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Internt handlingsrom (IHR) - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Internt handlingsrom (IHR). UVs administrasjonsseminar 12. januar 2012 Prosjektleder Ingar Pettersen, IHR. Hva vil vi med IHR?. Øke vårt økonomiske handlingsrom Bruke en større andel av ressursene på forskning og utdanning Skape en enda bedre arbeidsdag for studenter og ansatte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Internt handlingsrom (IHR)' - inoke


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
internt handlingsrom ihr

Internt handlingsrom (IHR)

UVs administrasjonsseminar 12. januar 2012

Prosjektleder Ingar Pettersen, IHR

hva vil vi med ihr
Hva vil vi med IHR?
 • Øke vårt økonomiske handlingsrom
 • Bruke en større andel av ressursene på forskning og utdanning
 • Skape en enda bedre arbeidsdag for studenter og ansatte
 • Kultur for kontinuerlig forbedring
ingen oppsigelser
Ingen oppsigelser
 • Styret har vedtatt at vi ved utgangen av 2013 skal vise et positivt resultat på mellom 10-30%
klar tale fra styret
Klar tale fra styret
 • Vi skal utvikle en handlingskraftigorganisasjon med større muligheter for effektivisering og kvalitetsheving
 • Brukerne skal settes i fokus
 • Endringene i organisasjonen skal skje gjennom gode prosesser
status for de fem prioriterte omr dene i ihr
Status for de fem prioriterte områdene i IHR
 • Roller og ansvar knyttet til administrative nivåer
 • Administrativ IT
 • Eksternfinansierte prosjekter
 • Studieadministrasjon
 • Bilagslønn
roller og ansvar knyttet til administrative niv er
Roller ogansvarknyttettil administrative nivåer
 • Kartlegge nåsituasjonen – januar - februar
 • Vurdere organisasjonsmodeller – februar - mars
 • Analysefase avsluttes – april
 • Styrebehandles - juni
plangruppe for administrativ it
Plangruppe for administrativ IT
 • Hovedutfordringer
  • Mange av tjenestene oppleves som lite brukervennlige
  • Nye tjenester og løsninger innføres usystematisk og lite planlagt
  • Beslutninger knyttet til de administrative IT-systemene er kun unntaksvis sporbare
  • Tiltak gjennomføres uten at konsekvenser for andre tjenester eller systemene er klarlagt og tatt hensyn til
prioriterte oppgaver for plangruppen
Prioriterte oppgaver for plangruppen
 • Kortsiktige tiltak
 • Etablere en entydig systemeierfunksjon
  • Tydeliggjøre de viktigste rollene rundt administrative IT-systemer
 • Strategi for trinnvis utvikling / oppgradering av systemer (veikart) innen administrative IT-løsninger
fremdrift
Fremdrift
 • Det arbeides fortløpende med kortsiktige løsninger
  • Etter hvert som nye og bedre løsninger innføres blir disse publisert på hjemmesiden.
 • Forslag til organisering av systemeierrollen har høringsfrist 16/1. Styrebehandles 27/1
 • Forslag til et veikart avsluttes april 2012
eksternfinansierte prosjekter
Eksternfinansierte prosjekter
 • Kartlegging av grunnbehov gjennomført ved MNF og MED
  • Fokusgrupper,
  • intervjuer
 • Plangruppe etablert
  • 10 deltakere fra MNF, MED, SV, ØPA, OPA
  • Utvides med deltakere fra de andre fakultetene ved tredjehvert møte
hovedproblemstillinger
Hovedproblemstillinger
 • Effektiv styring av prosjektene krever informasjon som ikke finnes i våre hovedsystemer, som
  • Søknaden
  • Milepeler for forskningsaktivitetene
  • Forbruk av frikjøp
 • Vi mangler gode mekanismer for porteføljestyring av de eksternfinansierte forskningsprosjektene
hovedproblemstillinger 2
Hovedproblemstillinger [2]
 • Totalkostnadsføring krevende
  • Måten dette er implementert på ved UiO gjør prosjektoppfølging ekstra krevende
 • Personalkostnader belastes feil
  • Dato for start og stopp, og konteringsinformasjon er for ofte feil
  • Prosedyrene for feilretting er for tungvinte og tidkrevende
fase 1 i prosjektet skal
Fase 1 iprosjektetskal:
 • Beskriveogavgrenseproblemområdet
 • Lagekortsiktigløsning
 • Organiserearbeidetogarbeidsflyten
 • Detaljplanlegge for fase 2
 • Fase 1 avsluttes 30.06.12
fase 2 skal
Fase 2 skal:
 • Lagekravspesifikasjon for IT-støtte
 • Anskaffe/utvikle IT-støttesystem
 • Revidereorganiseringogsaksflytsomfølgeav IT-system
 • Fase 2 skalværeferdigmedio 2013
ihr studier
IHR studier
 • Innpassing og godkjenning (Studentmobilitet)
 • Lokalopptak
innpasning og godkjenning studentmobilitet
Innpasning og godkjenning –(Studentmobilitet)
 • Ferdig utredet:
 • Godkjenning av norsk utdanning, enkle saker
 • Forhåndsgodkjenninger
 • Registrering av alternative forkunnskapskrav
 • Noen arbeidsprosesser trenger videre utredning/ policyavklaring:
 • Godkjenning av norsk utdanning, tunge saker
 • Godkjenning utenlandsk utdanning
 • Vurdering av videre arbeid herunder høring under utarbeidelse
lokalopptak
Lokalopptak

Utarbeidet forslag:

 • Samordning og sentralisering av opptak til masterprogram til UiO
 • Enhetene skal fortsatt:
 • Foreta faglig vurdering og rangering av kvalifiserte søkere som oversendes fra STA
 • Behandle saker som ikke kan poengberegnes (individuell behandling)
 • Forslaget sendes på høring
bilagsl nn
Bilagslønn
 • Overblikk:
  • Fra forvirring til strukturert forvaltning
  • Bringe klarhet i forhold knyttet til ekstern arbeidskraft med tilhørende rettigheter
  • Standardiseringsmulighet innenfor
   • Arbeidsflyten fra enhetene til lønningsseksjonen
   • Vurderingsarbeid – felles satser for hele UiO?
   • Roller og ansvar
   • Maler og rutiner
framdrift
Framdrift
 • Kartlegging av nåsituasjonen er i hovedsak avsluttet
 • Ulike løsninger er under vurdering
 • Forslag til endelige løsninger fremlegges mars/april 2012
forslag til prioriterte omr der 2012
Forslag til prioriterte områder 2012
 • www.uio.no
 • Videreføring av arbeid med administrative IT-systemer
 • Arkiv
 • Eventuelle ytterligere prosjekter som følge av de prosjektene man jobber med
 • Ph.D utdanningen
 • Eksamen (vedtatt i desember 2011)
fra administrasjon til forskning og utdanning
Fra administrasjon til forskning og utdanning
 • 10 prosent av driftsbudsjettet til Sentraladministrasjoene på 500 millioner kr. skal de neste tre årene overføres til forskning og utdanning
 • 2012: 10 millioner kr.
mulige tiltak i sentraladministrasjonen
Mulige tiltak i Sentraladministrasjonen
 • Felles strategisk vurdering hver gang det er en ledig stilling
 • Redusert ressursbruk på utvalgte områder
 • Tenke stort, men også handle i det små
mulige tiltak i sentraladministrasjonen1
Mulige tiltak i Sentraladministrasjonen
 • Aktivitetskutt (årsverk og oppgaver)
 • Ambisjonsnivå (godt nok)
 • Alternative måter å jobbe på (felles løsninger, systemer og tjeneste)
hva skal pengene brukes til
Hva skal pengene brukes til?
 • Til prosjekter innen forskning og utdanning

Forslag til disponering av pengene:

  • Tiltak for økt studiepoengproduksjon
  • Øremerket støtte til forskningsprosjekter med særlig strategisk profilering
  • Dekning av egenandel ved FRIPRO midler
  • Finansiering av seniorstillinger for å sikre større fleksibilitet ved omstillinger (tre års finansiering)
  • Styrking av Småforsk-området