Download
temperaturski efekt kod kosmi kih zraka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temperaturski efekt kod kosmi čkih zraka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temperaturski efekt kod kosmi čkih zraka

Temperaturski efekt kod kosmi čkih zraka

190 Views Download Presentation
Download Presentation

Temperaturski efekt kod kosmi čkih zraka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Temperaturski efekt kod kosmičkih zraka Integralni metod

 2. Varijacije kosmičkog zračenja Lokalne Spoljne • Atmosferski • (meteorološki) efekti: • Temperaturski efekt • Barometarski efekt • Efekt vlažnosti • Gravitacioni efekt • Solarni vetar • Varijacije • geomagnetnog polja

 3. Osnovna teorija meteoroloških efekataUticaj temperature na mionsku komponentu kosmičkog zračenja • Neka sledeća funkcija opisuje broj piona nastalih na odgovarajućoj dubini, sa datom energijom pod upadnim uglom Z: • Deo piona koji će interagovati sa jezgrima vazduha dat je sa: • Deo njih koji će se raspasti je dat odnosom: gde je a • Verovatnoća dapion preživi na putu od h1 do h je: odnosno posle integracije:

 4. Pošto pioni nastaju počev od najviših slojeva atmosfere (h1=0), njihov broj na dubini h2 će biti: • Predpostavljajući da mioni nastaju samo raspadom piona (?) i da nastavljaju da se kreću približno istim pravcem, • broj miona nastalih u sloju (h2, h2+dh2) biće: • Slično kao za pione verovatnoća da se mion ne raspadne je: • pa je broj miona na nivou posmatranja u zavisnosti od minimalne energije piona i upadnog ugla: • odn. kad se izrazi malo srede:

 5. gde je: • Variranjem ovog izraza po svim parametrima dobija se:

 6. Posle integracija i grupisanja odgovarajućih članova, za temperatursku varijaciju dobija se: • gde je broj miona dat kao: • Temperaturski koeficijent se može predstaviti kao zbir dva člana gde se prvi odnosi na priraštaj • miona usled raspada piona dok se drugi odnosi na smanjenje istog usled njihovog raspadanja: • gde su:

 7. U izrazima su korišćene sledeće pomoćne funkcije:

 8. upoređivanje rezultata sa Dormanom (Cosmic Rays in Earth’s Atmosphere and Underground)

 9. Integralni metod • Polazi se od formule: • Osim temperaturskog koeficijenta potrebno je poznavati i temperaturski profil atmosfere. Kako je to • moguće samo u konačno mnogo tačaka, sa integrala se prelazi na sumu: • Varijacija temperature je posmatrana na sledećim dubinama (u g/cm^2): 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, • 300, 400, 500, 600, 700, 850, 925, 1000.

 10. dobijeni rezultati upoređeni sa rezultatima iz Izmirana (Yanke) Unbiased comparison

 11. Biased comparison

 12. Mogućnosti za dalja poboljšanja: • određivanje optimalnih parametara pri izračunavanju integrala • uračunavanje zavisnosti od h0 (pri računanju popravke za poslednji sloj) • uzimanje u obzir miona nastalih raspadom kaona To be continued...