Skleníkový efekt - PowerPoint PPT Presentation

hanley
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skleníkový efekt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skleníkový efekt

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Skleníkový efekt
274 Views
Download Presentation

Skleníkový efekt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Skleníkový efekt Mgr. Richard Malák

  2. Skleníkový efekt Počet ľudí na Zemi narastá veľkou rýchlosťou. S tým súvisí aj rozvoj priemyslu, poľnohospodárstva a dopravy. Obrovský nárast má za následok aj veľa negatívnych dôsledkov. Niektoré sa prejavili okamžite: Prebiehajú však aj zmeny, ktoré sa neprejavia okamžite, ale až postupom času. Avšak dopad týchto zmien môže znamenať oveľa väčšie problémy, ako si vieme predstaviť. Jedným z nich je aj problém globálneho otepľovania.

  3. PRINcÍPSKLENíkového efektu vplyvom skleníkových plynov sa odrazené slnečné žiarenie odráža opäť k Zemi, čoho následkom je globálne otepľovanie za normálnych podmienok by sa časť žiarenia zo Slnka odrazila späť do vesmíru skleníkové plyny:oxid uhličitý, metán

  4. PrÍČINY Príčiny vzniku globálneho otepľovania treba hľadať v produkcii skleníkových plynov. Časť týchto plynov produkuje aj človek. doprava priemysel energetika založená na fosílnych palivách chov dobytka smetiská

  5. NÁSLEDKY Dopady globálneho otepľovania môžeme pozorovať už dnes. Napríklad topenie ľadovcov, častejšie záplavy, zmena klimatických podmienok, ohrozenie viacerých druhov živočíchov, ...

  6. Ako Ďalej? Spomaliť globálne otepľovanie je možné viacerými spôsobmi: väčším využívaním alternatívnych zdrojov energie zastavením odlesňovania a výsadbou zelene znížením emisií skleníkových plynov využívaním efektívnejších spôsobov dopravy najmä vo veľkomestách znížením množstva odpadu a recykláciou

  7. POUŽITÉ ZDROJE http://www.google.sk http://sk.wikipedia.org/wiki/Globálne_otepľovanie http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/globalneoteplovanie.php http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect http://cs.wikipedia.org/wiki/Skleníkový_efekt http://www.doublexposure.net/photos.html

  8. ZÁVER Ďakujem za pozornosť . Mgr. Richard Malák