mangfold og frivillighet folkevenn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mangfold og frivillighet - Folkevenn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mangfold og frivillighet - Folkevenn

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Mangfold og frivillighet - Folkevenn - PowerPoint PPT Presentation

ilana
196 Views
Download Presentation

Mangfold og frivillighet - Folkevenn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mangfold og frivillighet - Folkevenn Norsk Folkehjelp er fagbevegelsen humanitære solidaritetsorganisasjon

  2. Mangfold og frivillighet - Folkevenn • har et sterkt engasjement i arbeidet for innvandrere, etterkommere og flyktningers levekår og rettigheter. På bakgrunn av dette engasjementet ble Mangfold og frivillighet –Folkevenne, startet opp med støtte fra Stiftelsen helse og rehabilitering. Mangfold og frivillighet - Folkevenn

  3. Mangfold og frivillighet – Folkevenn Mangfold og frivillighet - Folkevenn

  4. Mangfold og frivillighet - Folkevenn • En metode for å skape arenaer for samhandling i lokalsamfunnet, mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. Samt gi minoriteter en mulighet for deltakelse i aktiviteter og organisasjonsliv. • Lavterskel inkluderingstiltak • På basis av interesse startes det opp aktiviteter i grupper eller én til én. Deltakerne skal ha eierskap til aktivitetene - selvgående. Mangfold og Frivillighet - Folkevenn

  5. Hvorfor er frivillig tiltak viktig • Aktiviserer og engasjerer folk • Skaper arenaer for samhandling • Bidra til å motvirke rasisme og diskriminering • Fremmer toleranse • Det frivillige liv gir kontakter og nettverk • skaper et inkluderende samfunn for alle Mangfold og frivillighet - Folkevenn

  6. Rekruttere FrivilligeMangfold og Frivillighet - Folkevenn • Internet • Samarbeid med lokalsamfunnet • Informasjonsskriv på ulike språk og plakat • Presentasjoner og foredrag • Bruk av nettverk • Folkevenn håndbok Mangfold og Frivillighet - Folkevenn

  7. NaboMangfold og Frivillighet- Folkevenn • Mål og aktiviteter, tidsbruk • Forberedelser: egne interesser: én til én eller gruppe • ”Bli kjent dag” med aktiviteter og sosial hygge Mangfold og frivillighet - Folkevenn

  8. En liten historie om inkludering:Mangfold og Frivillighet - Folkevenn Mangfold og Frivillighet - Folkevenn