Mangfold og likeverd - PowerPoint PPT Presentation

mangfold og likeverd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mangfold og likeverd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mangfold og likeverd

play fullscreen
1 / 12
Mangfold og likeverd
115 Views
Download Presentation
niesha
Download Presentation

Mangfold og likeverd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mangfold og likeverd Barns rettigheter - personvern

 2. Problemstilling • Hvordan ivaretar de ansatte i barnehagen barns personvern?

 3. Personvern • ” Personlighetens rettsvern, vanlig brukt samlebetegnelse for rettsregler som særlig tar sikte på vern for individet. Sentralt står imidlertid det enkelte menneskets ukrenkelighet og krav på respekt fra andre mennesker, respekt for egen integritet og privatlivets fred. Personvernet er derfor nært knyttet til enkeltindividers muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse.”

 4. Personvern i barnehagen • Dokumentasjon • Bilder av barn, tegninger som er laget i barnehagen etc. • Regelverk for å ta bilder i barnehagen og taushetserklæring blant ansatte

 5. Undersøkelser viser at befolkningen i Norge generelt har stor tillit til at myndigheter og bedrifter ivaretar personvernet på en god måte (Ravlum, 2005). «Jeg tenker ikke over det når jeg gir fra meg informasjon om meg sjøl, jeg tenker at det er ingen som gidder å gjøre noe med det, at det er ingen som kommer til å bruke det. Det er mulig at det er dumt tenkt. Gutt, Oslo.»

 6. Personvernkommisjonen • Internett – Facebook, Nettby, personlige hjemmesider etc.

 7. Veggavis - Wikispaces

 8. Intervju i barnehage • Har dere noen klare regler for personvern i barnehagen? • Får foreldre tilstrekkelig med informasjon om personvern i barnehagen (som alle forstår?) • Hvordan formidler dere det til foreldre som ikke gjør seg inneforstått med den type informasjon? • Spør dere barna om lov til å henge opp tegninger de har laget, før dere henger de opp? • Har dere opplevd at foreldre ikke vil ha bilder av ungene sine i barnehagen i det hele tatt?

 9. Konklusjon • Personvernloven og taushetsplikt • FNs barnekonvensjon • Lite medvirkning • Lite fokus i barnehagen

 10. Vurdering av arbeid • Startvansker • Problemstilling • Intervju

 11. Litteratur • Datatilsynet (2006) Personvernrapporten 2006 [internett]Tilgjengelig fra: http://www.datatilsynet.no/ [Lest: 02.02.2010] • Datatilsynet (2008) I beste mening - et veiledningshefte om bilder av barn på nett [internett] Tilgjenglig fra: http://www.datatilsynet.no/ [Lest: 01.02.2010] • FN (1989) FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) [internett] Tilgjenglig fra: http://www.regjeringen.no/barnekonvensjon.pdf [Lest: 28.01.2010] •  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2009) NOU 2009:1 Individ og integritet - Personvern i det digitale samfunnet [internett] Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/ [Lest: 04.02.2010] • Hagelia, M. (2009) IKT i Barnehagen [internett] Tilgjengelig fra: http://iktibarnehagen.wikispaces.com/ [Lest: 05.04.2007] • Justis- og politidepartementet (2000) Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) [internett] Tilgjengelig fra: http://www.lovdata.no/ [Lest: 05.02.2010]

 12. Kunnskapsdepartementet (2005) Lov om barnehager. Oslo, Akademika • Kunnskapsdepartementet (2006) Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo, Akademika • Kunnskapsdepartementet (2006) Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Oslo, Akademika • Larsen A.K. & Slåtten M.V. (2006) En bok om oppvekst Bergen, Fagbokforlaget • Moser, T. & Röthle, M. (2007) Ny rammeplan- ny barnehagepedagogikk? Oslo, Universitetsforlaget • Ravlum, I. A. (2005) Behandling av personopplysninger i norske virksomheter. En spørreundersøkelse om personvern og personopplysningsloven. TØI rapport 800/2005. Oslo, Transportøkonomisk institutt. • Redd Barna (ukjent årstall) Barns rettigheter [internett] Tilgjengelig fra: http://www.reddbarna.no/ [Lest: 02.02.2010]