1 / 5

financial cruse and associates news report, Major Bitcoin ut

financial cruse and associates news report http://money.cnn.com/2013/04/04/technology/bitcoin-cyber-attacks/ Som interesse har strømmet i Bitcoin, har plattformer som støtter digital valuta blitt truffet av skade cyberattacks denne uken. Mt. Gox, en Tokyo-basert utveksling som hevder å håndtere mer enn 70% av alle Bitcoin handler, sa i en uttalelse torsdag at det hadde blitt truffet av et massivt distribuert Denial of Service-angrep. I et DDoS-angrep direkte hackere en gigantisk trafikk bølge å deres mål, overveldende nettstedets servere og gjør det vanskelig for legitime brukere å få tilgang. Angrepene synes å har rystet tilliten blant noen Bitcoin brukere. Onsdag steg Bitcoins til $147, før trekke tilbake over natten til rundt $115 som ord av cyberattacks spre. Mt. Gox sa angrepene kan være et forsøk på å spørre "panikk selge", med hackere håper å kjøpe opp billige Bitcoins etter panikk de har laget-- og deretter vente på valutaen å stige igjen. De kan også være mer generelt rettet mot å destabilisere Bitcoin systemet. "[R] emember som Bitcoin, til tross for å være designet for å ha verdien øke over tid, vil alltid være offer for folk prøver å misbruke systemet, eller selv verdien av Bitcoin redusere noen ganger," sa utveksling. Mt. Gox sa det var lider sin "verste handel lag noensinne," med noen brukere har problemer med å logge inn i deres kontoer. Selskapet sa den var arbeider for å sikre at problemet ikke blir noe mer alvorlig. Utveksling ikke sa om noen personlige kontoer hadde blitt kompromittert--en vanlig praksis blant hackere som lansere DDoS angrep-- og ikke umiddelbart svare på en forespørsel om kommentar...

idammel
Download Presentation

financial cruse and associates news report, Major Bitcoin ut

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CRUSE and ASSOCIATES http://money.cnn.com/2013/04/04/technology/bitcoin-cyber-attacks/ financial cruse and associates news report

  2. MAJOR BITCOIN UTVEKSLINGER HIT MED CYBERATTACKS SominteresseharstrømmetiBitcoin, harplattformersomstøtter digital valutablitttruffetavskadecyberattacksdenneuken. Mt. Gox, en Tokyo-basertutvekslingsomhevder å håndteremerenn 70% avalleBitcoin handler, sai en uttalelsetorsdag at dethaddeblitttruffetav et massivtdistribuert Denial of Service-angrep. I et DDoS-angrepdirektehackere en gigantisktrafikkbølge å deresmål, overveldendenettstedetsservereoggjørdetvanskelig for legitimebrukere å fåtilgang. Angrepenesynes å harrystettillitenblantnoenBitcoinbrukere. OnsdagstegBitcoinstil $147, førtrekketilbake over nattentilrundt $115 somordavcyberattacksspre. Mt. Goxsaangrepenekanvære et forsøkpå å spørre "panikkselge", med hackerehåper å kjøpeoppbilligeBitcoinsetterpanikk de harlaget-- ogderetterventepåvalutaen å stigeigjen. De kanogsåværemergenereltrettet mot å destabilisereBitcoinsystemet.

  3. "[R] emembersomBitcoin, tiltross for å væredesignet for å ha verdienøke over tid, vilalltidvære offer for folk prøver å misbrukesystemet, ellerselvverdienavBitcoinreduserenoen ganger," sautveksling. Mt. Goxsadetvarlider sin "verstehandel lag noensinne," med noenbrukereharproblemer med å logge inn idereskontoer. Selskapetsa den vararbeider for å sikre at problemetikkeblirnoemeralvorlig. Utvekslingikkesaomnoenpersonligekontoerhaddeblittkompromittert--en vanligpraksisblanthackeresomlansereDDoSangrep-- ogikkeumiddelbartsvarepå en forespørselomkommentar. HVORDAN BITCOIN FUNGERER Bitcoiner en fire-år-gamle digital valutautvikletutenformyndighetavregjeringerogsentralbankerogutformetslik at verdensomspennendebetalingermellombrukere. VerdientilBitcoinsharskylleti de sisteukenemidtavtagendetillititradisjonellebanktjenestersystemer, spesieltetter at Kyprospålagtskattpåøverstebankeninnskytereogplassertgrenserpåuttaktil å betale for en europeisk bailout.

  4. ØktmedieoppmerksomhetharogsåbidratttildrivstoffBitcoinopphav. Torsdagettermiddag, varverdienav en Bitcoin hovering rundt $130, oppfra $47 to ukersidenog bare 5 cent tilbakeimidtenav2010. Andreas Baumhof, senior teknologienoffiserpåcybersecurityfirmaetThreatMetrix, bemerket at finansielleinstitusjoneravalle slag møteangrepsom en somtraff Mt. Gox. Fordimarkedet for Bitcoinersåmyemindreenn for andrevalutaer, la hantilerslikeforstyrrelsermersannsynlig å generere store svingningeriBitcoinsverdi. "Hvisjegvar å målrette en storfinansinstitusjon, iingenmåtevilleverdienavamerikanske dollar svinger," saBaumhof. Andre Bitcoinverktøyharogsårapportertproblemer de sistedagene. Bitcoin-sentral, et nettsted for exchange oglagringavvaluta, ogtilknyttedetjenestenPaytuniasa de haddeoppdagetbruddpåsikkerhetenpåmandagogsuspendertoperasjoner venter en undersøkelse. Tjenestenesaonsdag at de håpet å væreoppeogkjørerigjenvedsluttenavuken, og at kundeneskontosaldoenehaddeikkeblittpåvirket. Instawallet, en online tjeneste for lagringavBitcoin, hadde en varselpå sin hjemmesidetorsdagsadet

  5. haddeblitt "svikaktig"tilgangtil, ogvillevære å suspenderetjenestenpåubestemttid. Brukereharfåttbeskjedom å sende inn kravtil å gjenopprettederesmidler. SomBitcoin business modnes, tjenesteleverandører for digital valutavilfortsette å beef oppderescybersecurityisammemåte store bankeneog online betalingfirmaersom eBay (EBAY, Fortune 500) PayPal hari de senereår, Baumhofsa. …end of slide ^^

More Related