1 / 4

Hong Kong Cruse and Associates Commodity

ADR kulta, energia mietinnössään lasku hyödykkeiden hintoja – Quora https://www.quora.com/Jeff-Aldana/Posts/ADR-kulta-energia-mietinn%C3%B6ss%C3%A4%C3%A4n-lasku-hy%C3%B6dykkeiden-hintoja-%E2%80%93-Livejournal-Hong-Kong-Cruse-and-Associates-Commodity hong kong cruse and associates commodity Yhdysvaltojen listalla ulkomaisten yhtiöiden osakepääomasta perjantaina osakkeita kullan ja muut kaivostyöläisten laski sekä metallien hinnat. Energian osakkeiden myös laski öljynhinta laski. Yhdysvaltain raakaöljyn laski 2,4 prosentin päättyä $91.29 tynnyriltä. Osuus maailmanlaajuisen miner BHP Billiton laski 1,5 prosenttia $69.07 New Yorkissa, vaikka Etelä-Afrikka AngloGold Ashanti osuus laski 5,5 prosenttia $20,42 ja Gold Fields osakkeista laski 6 prosenttia $6,79. Osakkeiden Brasilian Petrobras laskivat 1,3 prosenttia $16,59, vaikka PetroChina osakkeet laskivat 1,1 prosenttia $126.85. MEILLE gold futuurit osuma pienimpiä heinäkuussa 2011 kesäkuun toimituksen kuuluvan $1,481.30 unssilta kultaa. Kolmen kuukauden kupari London Metal Exchangessa suljettu $7,406.50, alas $7,610 tonnia läheltä torstain. SOURCE: http://www.brecorder.com/market-data/stocks-a-bonds/0/1175087/ READ OTHER ARTICLES: http://www.quora.com/Zoe-Jackson-1/Cruse-and-Associates-Accounting http://jeffaldana25.blogspot.com/

marsravelos
Download Presentation

Hong Kong Cruse and Associates Commodity

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hong Kong Cruse and Associates Commodity ADR kulta, energiamietinnössäänlaskuhyödykkeiden http://www.brecorder.com/market-data/stocks-a-bonds/0/1175087/

  2. Yhdysvaltojenlistallaulkomaistenyhtiöidenosakepääomastaperjantainaosakkeitakullanjamuutkaivostyöläistenlaskisekämetallienhinnat. Energianosakkeidenmyöslaskiöljynhintalaski. Yhdysvaltainraakaöljynlaski 2,4 prosentinpäättyä $91.29 tynnyriltä. Osuusmaailmanlaajuisen miner BHP Billiton laski 1,5 prosenttia $69.07 New Yorkissa, vaikkaEtelä-Afrikka AngloGold Ashanti osuuslaski 5,5 prosenttia $20,42 ja Gold Fields osakkeistalaski 6 prosenttia $6,79. OsakkeidenBrasilianPetrobraslaskivat 1,3 prosenttia $16,59, vaikkaPetroChinaosakkeetlaskivat 1,1 prosenttia $126.85. MEILLE gold futuuritosumapienimpiäheinäkuussa 2011 kesäkuuntoimituksenkuuluvan $1,481.30 unssiltakultaa. Kolmenkuukaudenkupari London Metal Exchangessasuljettu $7,406.50, alas $7,610 tonnialäheltätorstain.

  3. One Mellon indeksi, johtava American talletustodistustenpäättyi alas 0,6 prosenttia, vaikkastandardi & Poor's 500-indeksi on pudonnut 0,3 prosenttia. JohtavaEuroopan ADR One Mellon-indeksilaski 0,4 prosenttia, vaikkaalkuunosakkeidenFTSEurofirst 300-Hakemisto suljettiin 0,9 prosentin One Mellon indeksijohtavaAasian ADR-menettelyjenlaski 1 prosenttia, kun taasjohtavaLatinalaisenAmerikan ADR One Mellon-indeksilaski 0,6 prosenttia.

  4. READ OTHER ARTICLES: http://www.quora.com/Zoe-Jackson-1/Cruse-and-Associates-Accounting http://jeffaldana25.blogspot.com/

More Related