teorie v voj da ov ch syst m da ov mix a jeho zm ny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Daňové systémy a reformy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Daňové systémy a reformy

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Daňové systémy a reformy - PowerPoint PPT Presentation

hollye
116 Views
Download Presentation

Daňové systémy a reformy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Teorie, vývoj daňových systémů,daňový mix a jeho změny Daňové systémy a reformy

  2. Daňový monismus a paušální daň • Krajní teorie optimálního zdanění • Požadavky • Nedistorzní • Co nejjednodušší • Co nejefektivnější • Pozor – chybí požadavek spravedlnosti! • Východisko – dokonalý trh (nereálné!) • Paušální daň platí všichni občané ve stejné výši • Nemění trhem alokované zdroje (nedistorzní) • Extrémě jednoduchá a nenákladná (efektivní) • Nerespektuje platební schopnost (výrazně degresivní a nespravedlivá)

  3. Vývoj daňového mixu • Historicky pouze akcízy a majetkové daně • Důchodové daně – novinka 19. stol. • Dříve chybějící možnosti evidence příjmů • Umožňují progresivní zdanění jednotlivců a spravedlnost dle platební schopnosti • Postupný růst významu • Vrcholná dominance po 2.sv.v. • Daně z obratu postupně po 2.sv.v., vrchol 80. léta • DPH (VAT, GST) po reformách koncem 80. let • Dříve pro technickou náročnost evidence neaplikovatelné • Postupně vytlačují důchodové daně • Neutrální (při 1 sazbě), snížená sazba omezuje degresi

  4. Reformní požadavky z konce 80. let • Zjednodušit složité daně • Omezit vysoké mezní zdanění příjmů • Rozšířit daňové základy při nižších sazbách • Zvýšit efektivnost a posílit výnosnost • Omezit daňové úniky • Nahradit distorzní obratové daně daní z přidané h. • Sociální aspekty řešit přednostně sociálním pojištěním

  5. Nové podněty v 90. letech • EU – jednotný trh → požadavek harmonizace • Postupně měkčí cíl – konvergence • Ekologická daňová reforma a ekologické daně • Nová role daní jako korektivu • Ekologizace a humanizace zdanění • Zdanění elektronického obchodu • Rozvoj internetu a e-obchodu, nutno doplnit daň. zákony • Daňová konkurence a nadměrná diferenciace • Problém daňově motivovaně realokace zdrojů • Problém daňových úniků při rozdílném zdanění • Ploché (rovné) daně – jednotné sazby DzP a DPH

  6. Aktuální podněty • Problém daňových rájů (daňová konkurence) • Daňové výhody versus neprůhlednost a náklady transferu • Problém převodních cen • Vzájemné cenové výhody pro snížení daní • Problém snah o autonomní daňové politiky • Neregulované důchodové daně s odlišnými sazbami • Ploché (flat) důchodové daně s nízkou jednotnou sazbou • Problém extrém. rozdílů v příjmech jednotlivců • Volání po návratu výrazné progrese • Deprese a fiskální nerovnováha • Dilema zda snížit zdanění nebo zvýšit daňové příjmy

  7. Neúplné daňové soustavy • Daňové ráje • Některé daně chybí • Některé daně extrémě nízké a jednoduché • Současně Offshore centra • Minimální nároky na registraci a evidenci podnikání • Kvalitní infrastruktura • Výhodné pro finanční aktivity (nízké náklady na transfer) • Riziko skrývané nelegální činnosti • V rozporu s etickým financováním (ethical funds) • Citlivé na krátkodobé strategie • Zejména Karibik, ale i Kypr, Lichtenstein, Jersey (GB)...

  8. Ekologická daňová reforma • Teorie dvojí dividendy • Ekologický a zaměstnanostní efekt • ED a nižší zdanění práce znevýhodní užití přírodních zdrojů • Nižší zdanění práce zvýší zaměstnanost na úkor kapitálu • Ekologické daně (ED) • Pigouviánská (korekční) daň jako teoretické východisko • Ve výši negativní externality zdaňuje jejího původce • V praxi nízké, byť předem a oznámeně zvyšované sazby • Vede spíše k fiskálnímu než ke korekčnímu efektu • Současně místo snížení individ. DD snižování korporační DD