arbeidsrecht n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ARBEIDSRECHT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ARBEIDSRECHT - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

ARBEIDSRECHT. Mr. Eppo van Koldam. Doorstroom. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Proeftijd Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Deeltijdwerk Uitzendkrachten Oproepkrachten Thuiswerk. Instroom Hoe gaan we vacatures vervullen? Doorstroom

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ARBEIDSRECHT' - holly


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arbeidsrecht

ARBEIDSRECHT

Mr. Eppo van Koldam

doorstroom
Doorstroom

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Proeftijd

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Deeltijdwerk

Uitzendkrachten

Oproepkrachten

Thuiswerk

 • Instroom
  • Hoe gaan we vacatures vervullen?
 • Doorstroom
  • Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer tegenover elkaar?
 • Uitstroom
  • Hoe kan de arbeids-overeenkomst worden beëindigd?

Zich als goed werkgever gedragen

Zich als goed werknemer gedragen

Loon

Belastingvrije vergoedingen

Verlof

Doorbetaling loon bij ziekte

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsomstandigheden

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Opzegging

Ontbinding door kantonrechter

Ontslag op staande voet

Collectief ontslag

Rol van het CWI

inhoud overeenkomst
Inhoud overeenkomst

Soms is schriftelijke vastlegging een eis (bv concurrentiebeding)

Dwingend of regelend

Artikel 7:618 BW

Indien geen loon is vastgesteld, heeft de werknemer aanspraak op het loon dat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor arbeid als de overeengekomene gebruikelijk was of, bij gebreke van een dergelijke maatstaf, op een loon dat met inachtneming van de omstandigheden van het geval naar billijkheid wordt bepaald.

 • Partijafspraak
  • Mondelinge overeenkomst (kan moeilijkheden geven met bewijs)
  • Schriftelijke overeenkomst
 • Wet
 • Gewoonte
 • Redelijkheid en billijkheid
partijafspraak en wet bij arbeidsovereenkomst
Partijafspraak en wet bij arbeidsovereenkomst

Partijafspraak

Ordenende functie

Collectieve arbeidsovereenkomst

Evenwicht scheppende functie

Dwingende wet

betrokkenen bij cao

Artikel 9, lid 1, Wet CAO:

 • Allen, die tijdens den duur der collectieve arbeidsovereenkomst, te rekenen van het tijdstip waarop zij is aangegaan, lid zijn of worden eener vereeniging, welke de overeenkomst heeft aangegaan, en bij de overeenkomst zijn betrokken, zijn door die overeenkomst gebonden.
 • Artikel 12, lid 1, Wet CAO
 • Elk beding tusschen een werkgever en een werknemer, strijdig met eene collectieve arbeidsovereenkomst door welke zij beiden gebonden zijn, is nietig; in plaats van zoodanig beding gelden de bepalingen der collectieve arbeidsovereenkomst.
 • Wat regelen partijen nog zelf:
 • Kwesties die niet in de cao en de wet staan (bv autokostenvergoedingen)
 • Voorwaarden die gunstiger zijn dan de CAO-regeling. Let op: minimum CAO of standaard CAO

CAO is privaatrechtelijke overeenkomst.

Artikel 1, lid 1. Wet CAO :

Onder collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst, aangegaan door een of meer werkgevers of een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werkgevers en een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, waarbij voornamelijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen.

Betrokkenen bij CAO

Werkgever(s-

Vereniging)

Vakbond(en)

Voor welke groep personeel wordt cao gemaakt (staat in de cao)

Obligatoire bepalingen;

Diagonale bepalingen

Normatieve bepalingen

Werknemer lid

Werkgever

niet lid

Artikel 14, Wet CAO

Wanneer bij de collectieve arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald, is de werkgever, die door die overeenkomst gebonden is, verplicht, tijdens den duur dier overeenkomst hare bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden ook na te komen bij de arbeidsovereenkomsten, als in de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld, welke hij aangaat met werknemers, die door de collectieve arbeidsovereenkomst niet gebonden zijn.

Werknemer niet lid

 • Incorporatiebeding
 • Algemeen verbindendverklaring
registratie en inhoud cao s
Registratie en inhoud cao’s

http://cao.szw.nl/index.cfm

CAO Levensmiddelenbedrijf http://docs.minszw.nl/pdf/174/2008/174_2008_13_5129.pdf

CAO Horeca http://docs.minszw.nl/pdf/174/2008/174_2008_13_4533.pdf

Zie artikel 5 CAO Horeca als voorbeeld driekwartdwingend recht http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling9/Artikel668a/geldigheidsdatum_11-05-2012

vragen
Vragen

U bent werkzaam op de afdeling Personeelszaken van een groot bedrijf, waarin verschillende cao's van kracht zijn. Op een morgen loopt Jan Balk, een chauffeur, uw kamer binnen. Hij rijdt mee met chauffeur Willigen, die niet meer mag tillen van zijn arts. Omdat Jan Balk is aangetrokken voor het laad- en loswerk, is op hem de cao voor het Sjouwbedrijf van toepassing verklaard. Jan Balk is er echter achter gekomen dat, als hij zou zijn ingedeeld bij de chauffeurs, de cao voor het Vervoerbedrijf voor hem zou gelden. Deze laatste cao kent hem een hoger weekloon toe dan de cao voor het Sjouwbedrijf. Hij eist dat hij krijgt uitbetaald op grond van de cao voor het Vervoerbedrijf. Geef precies aan hoe u dit probleem aanpakt en oplost.

vragen1
Vragen

Het is 2 mei 2009. U werkt nog steeds op de afdeling Personeelszaken, genoemd in de vorige opdracht. De cao voor het Vervoerbedrijf is verlopen op 1 april 2009. Er is nog steeds geen nieuwe cao, ondanks optimale inspanningen van de betreffende werkgeversorganisaties en vakbonden. Op zekere morgen loopt Gerard Strong uw kamer binnen en vertelt verontwaardigd dat hij €40 minder loon heeft ontvangen over de maand april 2009 dan over de maanden daaraan voorafgaand.

Geef aan onder welke voorwaarden de ondernemer inderdaad gerechtigd is tot deze lagere salarisbetaling over te gaan.

vragen2
Vragen
 • U bent nog steeds werkzaam op de afdeling Personeelszaken uit de vorige opdracht. Er is een nieuwe chauffeur in dienst getreden. Hij werkt eerst op basis van een tijdelijk contract, namelijk voor de periode van een jaar; daarna heeft hij uitzicht op een vaste aanstelling. De ondernemer is aangesloten bij een werkgevers­organisatie die partij is bij de cao voor het Vervoerbedrijf. U vraagt niet of de nieuwe chauffeur lid is van een vakbond. In de arbeidsovereenkomst wordt door middel van een incorporatiebeding de cao op de arbeidsovereenkomst van toepassing verklaard. Enkele maanden later ontstaan er problemen over de juiste toepassing van deze cao. De nieuwe chauffeur is van mening dat hij recht heeft op een hoger salaris dan hem wordt betaald. U bent het niet eens met zijn standpunt en weigert een aangepast salaris uit te keren. Daaropvolgend spant de chauffeur een proces aan tegen uw ondernemer en vordert betaling conform het salaris waarop hij meent recht te hebben en een aanvulling van de voorafgaande maanden. U komt erachter dat de chauffeur geen lid is van een vakbond.
 • Geef beargumenteerd aan of het iets uitmaakt dat de chauffeur geen lid is van een vakbond.
 • Wanneer en op welke wijze zal vermoedelijk het werk van de chauffeur in de onderneming een einde nemen? Motiveer uw antwoord.
loon arbeidsduur vakantie
Loon, arbeidsduur, vakantie

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Minimum jeugdloon

Vakantie (mimimum in Burgerlijk Wetboek)

Arbeidstijdenwet (Artw)

Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA)

vragen3
Vragen

Lees art. 7:638 BW

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling3/Artikel638/geldigheidsdatum_12-02-2012

Directeur Van Staden stuurt op 1 februari 2008 een interne notitie aan het personeel en deelt mee dat de jaarlijkse vakantie dit jaar gepland is voor de eerste twee weken van juli 2008. Alvorens tot definitieve vaststelling over te gaan, worden de werknemers uitgenodigd bezwaren tegen deze planning aan te tekenen.

Miranda Opheimer bericht op 12 februari Van Staden schriftelijk dat de genoemde periode voor haar niet goed uitkomt, omdat zij graag een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om wil boeken (deze zijn veel goedkoper). Zij vraagt Van Staden om de laatste twee weken van september 2008 met vakantie te kunnen gaan. Behalve door Miranda worden er geen bezwaren tegen de eerste weken van juli aangetekend. In maart 2008 bericht Van Staden dat het bedrijf de eerste twee weken van juli 2008 dicht is vanwege de (collectieve) vakantie.

Kan Miranda tegen dit besluit nog iets ondernemen? Beargumenteer uw antwoord.

vragen4
Vragen

Op dinsdag 22 augustus krijgt Jan Bode (30 jaar) van zijn chef te horen dat hij die avond moet overwerken van 18.00 uur tot 21.00 uur. Na dit bericht belt hij direct naar de afdeling PZ, waar u werkzaam bent. Hij vraagt u of hij deze opdracht tot overwerk mag weigeren. Welk antwoord geeft u. Motiveer uw antwoord.

In de cao die op mevrouw Bartels van toepassing is, stat en afzonderlijke paragraf opgenomen over de pauzes (art. 5:4, lid 3, Artw). Bovendien heeft de ondernemer met de ondernemingsraad een collectieve regeling op het terrein van de arbeidstijden getroffen, die weer afwijkt van wat in de cao staat. Mevrouw Bartels wendt zich tot u als deskundige in de onderneming en vraagt u welke regeling nu op haar van toepassing is.: die in de Artw, de regeling in de cao of de collectieve regeling, die is gesloten met de or. Motiveer uw antwoord.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/geldigheidsdatum_24-05-2012#Hoofdstuk5

bedingen proeftijd
Bedingen: proeftijd

art.7:652 (en 676)BW:

schriftelijk (lid 2)

korter dan 2 jaar ao: 1 maand

langer dan 2 jaar of vast: 2 maanden

’ijzeren proeftijd’

bedingen concurrentie
Bedingen: concurrentie

art.7:653 BW:

Jurisprudentie

schriftelijk (lid 1)

meerderjarig (lid 1)

gedurende bepaalde tijd (1 of 2 jaar)

in een bepaalde kring (geografisch gebied)

concurrende werkzaamheden verrichten

bedingen boete
Bedingen: boete

Art.7:650 BW

schriftelijk (lid 2)

vermelding bestemming boete

geen voordeel voor ondernemer

uitdrukking in een bepaald geldbedrag

regels voor maximale hoogtes

matigingsrecht voor de rechter

bedingen eenzijdige wijziging
Bedingen: eenzijdige wijziging

Art.7:613 BW

schriftelijk

van werkgever richting werknemers: collectieve arbeidsvoorwaarden

zwaarwichtig belang

R&B

vragen5
Vragen

Gerdien Knoop treedt op 1 oktober 2009 voor onbepaalde tijd in dienst bij bakkerij Sneupjes als verkoopster. In het schriftelijk opgestelde en door partijen ondertekende arbeidscontract is een proeftijdbeding opgenomen.

Omdat de maand december altijd erg druk is en bakker Sneupjes het werktempo van Gerdien juist in deze maand wil testen, wordt de proeftijd gesloten voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2009. Is dit proeftijdbeding geldig?

Het proeftijdbeding geldt nu van 1 oktober 2009 tot 1 december 2009. De eerste twee weken van november 2009 sluit Sneupjes de bakkerij wegens verbouwing. Gerdien wordt betaald verlof gegeven. Begin december stort zij in vanwege de grote drukte. Sneupjes wil daarna zo snel mogelijk van Gerdien af en vraagt aan u of het beding rechts-geldig is en of hij nog een beroep op het proeftijdbeding kan doen.

Gerdien heeft voorafgaande aan de datum van indiensttreding enkele maanden als uitzendkracht bij bakker Sneupjes gewerkt. Indien het proeftijdbeding betrekking heeft op de periode van 1 oktober tot 1 december 2009, is het beding dan rechtsgeldig?