Arbeidsrecht hrm dt 1 e jaar les 5 en 6
Download
1 / 19

ARBEIDSRECHT HRM-DT 1 e jaar LES 5 en 6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

ARBEIDSRECHT HRM-DT 1 e jaar LES 5 en 6. Mr. Eppo van Koldam. Doorstroom. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Proeftijd Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Deeltijdwerk Uitzendkrachten Oproepkrachten Thuiswerk. Instroom Hoe gaan we vacatures vervullen? Doorstroom

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ARBEIDSRECHT HRM-DT 1 e jaar LES 5 en 6' - bowen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arbeidsrecht hrm dt 1 e jaar les 5 en 6

ARBEIDSRECHTHRM-DT 1e jaarLES 5 en 6

Mr. Eppo van Koldam


Doorstroom
Doorstroom

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Proeftijd

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Deeltijdwerk

Uitzendkrachten

Oproepkrachten

Thuiswerk

 • Instroom

  • Hoe gaan we vacatures vervullen?

 • Doorstroom

  • Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer tegenover elkaar?

 • Uitstroom

  • Hoe kan de arbeids-overeenkomst worden beëindigd?

Zich als goed werkgever gedragen

Zich als goed werknemer gedragen

Loon

Belastingvrije vergoedingen

Verlof

Doorbetaling loon bij ziekte

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsomstandigheden

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Opzegging

Ontbinding door kantonrechter

Ontslag op staande voet

Collectief ontslag

Rol van het CWI


Nederlands ontslagrecht
Nederlands ontslagrecht

 • Duaal stelsel

  • Bestuursrechtelijk

  • Privaatrechtelijk


Ontslag medewerker in vaste dienst
Ontslag medewerker in vaste dienst

Eenzijdige opzegging na toestemming UWV Werkbedrijf

Ontbinding via kantonrechter

Ontslag op staande voet

Wederzijds goedvinden


Ontslag met toestemming
Ontslag met toestemming

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

Art. 6. 1. De werkgever behoeft voor de opzegging van de arbeidsverhouding voorafgaande toestemming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. 2. De werkgever behoeft deze toestemming niet:a. indien de opzegging onverwijld geschiedt om een dringende reden, onder gelijktijdige mededeling van die reden aan de werknemer;b. tijdens de proeftijd;

Etc

Art. 9.1. Een opzegging zonder de op grond van artikel 6 vereiste toestemming is vernietigbaar.

Preventieve ontslagtoets. Bijzonder kenmerk van de arbeidsverhoudingen in Nederland


Verloop ontslag met toestemming
Verloop ontslag met toestemming

Geen beroep tegen beslissing mogelijk

Aanvraag

Toestemming

Ontslag

Behandeling door UWV Werkbedrijf ca 4 tot 5 weken

 • Opzegging werkgever

 • Opzegtermijnen

 • Eind van de maand (?)

 • Bonusmaand

 • Ontslag zonder toestemming vernietigbaar.

 • Loondervings-procedure

 • Wanneer geen toestemming nodig?

Kennelijk onredelijk ontslag. Bv niet aanbieden afvloeiingsregeling

 • Toestemming als er redelijke gronden zijn:

 • Gaat financieel niet goed;

 • Arbeidsrelatie verstoord

 • Wangedrag werknemer

Alternatief: ontslag op staande voet


Opzegtermijnen
Opzegtermijnen

 • Artikel 7:672 BW

 • 1. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen.

 • 2. De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

  • a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;

  • b. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;

  • c. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;

  • d. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

 • 3. De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand.

 • 4. Indien de toestemming bedoeld in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 is verleend, wordt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging verkort met één maand, met dien verstande dat de resterende termijn van opzegging ten minste één maand bedraagt.


Opzegtermijnen vervolg
Opzegtermijnen (vervolg)

5. De termijn, bedoeld in lid 2, kan slechts worden verkort bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. De termijn kan schriftelijk worden verlengd.

6. Van de termijn, bedoeld in lid 3, kan schriftelijk worden afgeweken. De termijn van opzegging voor de werknemer mag bij verlenging niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer.

7. Van lid 4 kan, voor zover het betreft de resterende termijn van opzegging van één maand, slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer.

8. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, mag de termijn van opzegging, bedoeld in lid 6, tweede volzin, voor de werkgever worden verkort, mits de termijn niet korter is dan die voor de werknemer.

Illustratie: http://www.flexservice.com/?p=9995


Opzegtermijnen vervolg1
Opzegtermijnen (vervolg)

 • Werkgever houdt zich niet aan opzegtermijn

  • Correctie

  • Geen correctie en wel onjuist

   • Gefixeerde schadevergoeding

   • Volledige schadevergoeding

 • Afgesproken opzegtermijnen in strijd met de wet zijn nietig => wettelijke termijnen van toepassing


Opzegverboden
Opzegverboden

Bij ‘overtreding’ binnen 2 maanden beroep door werknemer; geen schadepicht werkgever

 • Ziekte

  • Twee jaar

  • Niet bij ziekte na aanvraag toestemming ontslag

 • Zwangerschap en bevallingsverlof

 • Lidmaatschap medezeggenschap

 • Dienstplicht

 • Opzegging mag niet leiden tot verboden ongelijke behandeling


Ontbinding kantonrechter
Ontbinding kantonrechter

Ongeveer dezelfde criteria die het UWV Werkbedrijf hanteert:

Financieel-economische omstandigheden;

Verstoring arbeidsrelatie;

Wangedrag werknemer

Functiewijzigingen binnen het bedrijf

 • Geen toestemming UWV nodig

 • Geen opzegtermijnen

 • Snelle procedure

 • Ontslagvergoeding naar billijkheid

 • Geen ontbinding bij opzegverboden

 • Er moeten gewichtige redenen zijn (art. 7:685, lid 2 BW)

  • Dringende redenen

  • Veranderingen in de omstandigheden

 • Kantonrechtersformule (bij veranderde omstandigheden)


Ontslag op staande voet
Ontslag op staande voet

De objectiviteit van de dringende reden. Kan ook gaan om een opeenstapeling van kleinere vergrijpen

 • De subjectiviteit:

 • Onverwijld; werknemer moet niet te handhaven zijn

 • direct ontslaggrond mededelen

 • Kan bij ernstige misdragingen

 • Onverwijld

 • Grote gevolgen

  • Geen loon meer (geen opzegtermijn)

  • Geen WW-uitkering

  • Naar bijstand met strafkorting

 • Geen bescherming opzegverboden

 • http://www.arbeidsrechter.nl/ontslag-op-staande-voet-werknemer-werkgever


Procedures ontslag op staande voet
Procedures ontslag op staande voet

 • Werknemer vecht ontslag aan:

  • Ontslag op staande voet onterecht

  • Ontslag dus verleend zonder vergunning

  • Ontslag is nietig

  • Nog steeds arbeidsovereenkomst

  • Verplichting loon te betalen

 • Ondernemer dekt zich in tegen risico doorbetaling loon (bij lange procedure)

  • Verzoek ontbinding kantonrechter (voor zover nodig; bij dringende reden geen ontslagvergoeding)

  • Aanvraag ontslagvergunning (voor zover vereist)

  • Matiging loonsom vragen aan rechterOntslag wederzijds goedvinden
Ontslag wederzijds goedvinden

‘Normale’ overeenkomstenrecht van toepassing

Problematiek communicatie bij overeenkomst (zie les 2 van blok 2)

Voor ontslag is duidelijke en ondubbelzinnige verklaring nodig

Onderzoeksplicht

Terugkomen op ‘ontslag’ (loonvorderingsprocedure; nadeelvereiste)


Vaststellingsovereenkomst
Vaststellingsovereenkomst

Overeenkomst tegen finale kwijting

Pro-forma ontbindingsprocedure niet meer nodig om recht op WW-uitkering te behouden


ad