Esk jadern energetika v evropsk m kontextu
Download
1 / 37

- PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Česká jaderná energetika v evropském kontextu. „Na každý lidský problém existuje snadné řešení – elegantní, přijatelné a naprosto špatné“ (Murphy). V jaké době žijeme. v ropných krizích sedmdesátých let 20. století skončil svět levné energie, kdy barel ropy stál jen několik dolarů,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - holleb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Esk jadern energetika v evropsk m kontextu

Česká jaderná energetika v evropském kontextu

„Na každý lidský problém existuje snadné řešení – elegantní, přijatelné a naprosto špatné“ (Murphy)


V jak dob ijeme
V jaké době žijeme

 • v ropných krizích sedmdesátých let 20. století skončil svět levné energie, kdy barel ropy stál jen několik dolarů,

 • zejména v druhé polovině 20. století byly významně vyčerpány snadno dostupně zdroje paliv,

 • je deklarována potřeba šetřit uhlí, ropu a zemní plyn jako suroviny pro další generace,

 • jsou nereálné naděje vkládány do obnovitelných zdrojů,

 • jaderná energetika se stala kartou v politických soubojích,

 • světová politická nestabilita nezaručuje spolehlivý tok paliv do průmyslových zemí tak, jak se to dělo po celé 20. století,

 • řada odborníků z různých profesí poukazuje na katastrofický scénář pokračujícího vývoje ve využívání energie na biosféru,

 • politická sféra zřejmě i v současnosti ignoruje varování očekávaného nedostatku energieZ sobov n elekt inou kl ov faktor ekonomick ho v voje a ivotn rovn pro dal ch nejm n 50 let
Zásobování elektřinou: klíčový faktor ekonomického vývoje a životní úrovně pro dalších nejméně 50 let

 • nezávislost na vnějších zdrojích nedosažitelná

 • nedaří se stabilizovat výši spotřeby

 • dosažení závazků z Kyota se jeví nemožným

 • další vlivy na životní prostředí rostou

 • vývoj skutečných cen energie na otevřeném trhu se nedaří spolehlivě predikovat v delším horizontu


Pod l jednotliv ch zdroj na v rob el energie
Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě el. energie vývoje a životní úrovně pro dalších nejméně 50 let


Esk jadern energetika v evropsk m kontextu

I přes extrémně technologicky a ekonomicky podporované a vítané zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie (nárůst až 7% ročně) tyto zdroje budou i nadále v blízkých desetiletích tvořit jen 2 – 4 % celosvětové výroby elektrické energie !!!


Sou asn jadern energetika v eu
Současná jaderná energetika v EU vítané zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie (nárůst až 7% ročně) tyto zdroje budou i nadále v blízkých desetiletích tvořit jen 2 – 4 % celosvětové výroby elektrické energie !!!

 • zajišťuje 35% spotřeby elektřiny

 • má vysokou úroveň bezpečnosti

 • technologie je plně pod kontrolou

 • je nejlevnějším zdrojem

 • investice už z větší části odepsány

 • má velmi stabilní strukturu nákladů

 • elektrárny mohou být (a jsou) modernizovány za rozumnou cenu

 • byla vytvořena pracovní místa s vysokými požadavky na kvalifikaci (high-tech obor)

 • nepřináší riziko zvyšování závislosti na importu

Jádro : ekonomické řešení pro střednědobý horizont, má ale dlouhodobou budoucnost?


Pod l n klad na palivo na cen
Podíl nákladů na palivo na ceně vítané zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie (nárůst až 7% ročně) tyto zdroje budou i nadále v blízkých desetiletích tvořit jen 2 – 4 % celosvětové výroby elektrické energie !!!


Jsou tu samoz ejm i omezen
Jsou tu samozřejmě i omezení vítané zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie (nárůst až 7% ročně) tyto zdroje budou i nadále v blízkých desetiletích tvořit jen 2 – 4 % celosvětové výroby elektrické energie !!!

 • nejstarší elektrárny musí být odstaveny a nahrazeny (čím?)

 • ukončení provozu je časově náročné a nákladné

  • vliv na regionální infrastrukturu

 • nejistoty v nakládání s odpady

 • nejisté legislativní prostředí (stálé zvyšování požadavků, často technicky nezdůvodněné)

 • odpor veřejného mínění

Jaderná energetika neposkytuje ideální a pohodlné řešení,

ale může k řešení přispět a získat nám tím ČAS


Sou asn situace
Současná situace vítané zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie (nárůst až 7% ročně) tyto zdroje budou i nadále v blízkých desetiletích tvořit jen 2 – 4 % celosvětové výroby elektrické energie !!!

 • změny tržního prostředí

 • stárnutí personálu a zařízení

 • nedostatek specialistů

 • předčasné odstavování jako důsledek politických rozhodnutí

 • nedůvěra a nepochopení veřejnosti často podporované přezíravým postojem energetických společností


D vody sou asn stagnace v stavby nov ch blok jadern ch elektr ren
Důvody současné „stagnace“ výstavby nových bloků jaderných elektráren:

 • Saturace a uspokojení současných energetických potřeb v některých zemích s rozvinutou jaderně energetickou politikou (Francie), které úspěšně vyvážejí elektrickou energii jako vysoce sofistikovaný výrobek

 • Prodlužování životnosti zařízení, zvyšování výkonu a zlepšování koeficientu využití výkonu již provozovaných JE, čímž je získán energetický potenciál na období delší, než bylo původně projektově předpokládáno (Německo, USA)

 • Důsledky černobylské havárie na jednom z netradičních typů reaktoru licencovaných a provozovaných pouze v bývalém SSSR, které negativně ovlivnily přístup politiků i veřejnosti k jaderné energetice obecně, a následně zpřísnily a prodloužily legislativní schvalovací proces

 • Nedostatek finančních zdrojů na dokončení již rozestavěných bloků JE (Ukrajina, Bulharsko, Rusko), zrušení dostavby některých bloků z politických a ekonomických důvodů (Rakousko, Německo, Polsko)

 • Vlivná protijaderná loby ovlivňující vládní a průmyslové decision makery

 • Jaderný průmysl stále trpí svým vojenským původem a politickým utajením, které mu dřívější politické systémy s představami o národní bezpečnosti uložily; chybí větší čitelnost a transparentnost jaderné energetiky pro ne experty


Pes je zakopan i v detailech
Pes je zakopaný i v detailech jaderných elektráren:

Charakteristiky akademického rektoru

 • Je bezpečný a jednoduchý

 • Je malý a laciný

 • Je rychle postaven.

 • Je velmi flexibilní ve svém účelu.

 • Nepotřebuje rozsáhlý vývoj a většinou používá dostupné komponenty.

Charakteristiky typické jaderné elektrárny

 • Je velká.

 • Je těžkopádná

 • Je značně komplikovaná.

 • Je právě ve výstavbě.

 • Je ve zpoždění za plánem.

 • Je velmi drahá.

 • Vyžaduje velice rozsáhlý vývoj na zdánlivě malých detailech.

 • Vyžaduje dlouhý čas výstavby.


Podm nky dal ho rozvoje jadern energetiky
Podmínky dalšího rozvoje jaderné energetiky: jaderných elektráren:

 • Kontinuální zvyšování technické a ekonomické úrovně projektů modernizovaných a nových zdokonalených typů reaktorů v nových podmínkách mezinárodní spolupráce (zjednodušený design, modulární jednotky, pasivní bezpečnostní systémy, zálohování a diverzifikace funkcí I&C systému, snížení rizika havárií s tavením AZ)

 • Zvyšování a sjednocování legislativní úrovně zajištění bezpečnosti provozu JE mezinárodními standardy (např. European Utility Requirements, NRC RG 1.70)

 • Harmonizace priorit provozovatelů a předpisů nezávislých dozorných orgánů v jednotlivých zemích (modernizace a rekonstrukce provozovaných JE pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, využití best practices)

 • Poskytování a šíření objektivních informací, přesnost ve veřejné debatě o světové jaderné politice, vedoucí k pozitivní změně přístupu veřejnosti a politiků k jaderné energetice

 • Dořešení otázky skladování a využití vyhořelého jaderného paliva (úložiště, ADTT) a likvidace zařízení po ukončení provozu

 • Vůle investorů a dostatek finančních zdrojů na investiční výstavbu JE (deregulace cen energií, liberalizace energetického trhu, úvěrová politika velkých bank a pojišťovacích společností pro nové jaderně energetické zdroje)

 • Zachování kontinuity jaderně-energetického know-how výchovou nových nástupnických kapacit jaderných odborníků


Pod vejme se dom
Podívejme se domů jaderných elektráren:

 • O jaderné energii jako součásti energetického mixu se začalo uvažovat před asi před 45-ti lety

 • Na konci sedmdesátých let začala výstavba čtyř bloků tlakovodních reaktorů v Dukovanech. Tyto bloky dnes představují 21% celkové produkce elektřiny v ČR. Po spuštění dvou bloků v Temelíně stoupl v roce 2003 podíl elektřiny získávané z jádra na 32%.


T i pil e bezpe n ho vyu v n jadern energie a ionizuj c ho z en v r
Tři pilíře bezpečného využívání jaderné energie a ionizujícího záření v ČR

 • Dobře definovaný legislativní rámec, nezávislý dozor

 • Rozvinutá infrastruktura včetně kompetentních držitelů povolení

 • Nezávislá hodnocení klíčových složek infrastruktury prováděná třetí stranou


Infrastruktura
Infrastruktura ionizujícího záření v ČR

 • Česká republika měla a stále má rozvinutou infrastrukturu v jaderné oblasti

 • Průmysl umí vyrobit prakticky všechny hlavní komponenty tlakovodních reaktorů včetně tlakové nádoby, hlavního cirkulačního potrubí, parogenerátorů, čerpadel i zařízení sekundárního okruhu.

 • Průmysl byl a do jisté míry stále je podporován ve sféře výzkumu a vývoje.


Budouc v zvy
Budoucí výzvy ionizujícího záření v ČR

 • uchování znalostí, kompetentní personál a technická podpora

 • efektivita (organizace, náklady)

 • kultura bezpečnosti

 • pokračování materiálového výzkumu

 • podpora výzkumu

 • výchova mladých odborníků.

 • budování důvěry okolí


Esk jadern energetika v evropsk m kontextu
Úkoly ionizujícího záření v ČR

 • zajistit bezpečný a ekonomický provoz stávajících kapacit s případným prodloužením životnosti,

 • zajistit alternativní možnost výstavby nových zdrojů v letech 2015-25 – generace III+ a po roce 2025 – generace IV,

 • zajistit ekonomicky optimální řešení konce palivového cyklu,

 • zajistit dostatek odborníků pro předpokládané varianty.

Energetika se neobejde bez zásahů státu (řešení selhání trhu, vytvoření průhledných podmínek pro investory)