P stupy k soci ln mu bydlen v kontextu r
Download
1 / 13

Přístupy k sociálnímu bydlení v kontextu ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Přístupy k sociálnímu bydlení v kontextu ČR . Seminář o sociálním bydlení EAPN 15. května 2014 Mgr. Jan Dobeš. Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Přístupy k sociálnímu bydlení v kontextu ČR ' - torie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P stupy k soci ln mu bydlen v kontextu r

Přístupy k sociálnímu bydlení v kontextu ČR

Seminář o sociálním bydlení EAPN 15. května 2014

Mgr. Jan Dobeš


Koncepce prevence a e en problematiky bezdomovectv v r do roku 2020
Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

První národní koncepce zaměřená specificky na problematiku bezdomovectví. Koncepce byla schválena usnesením vlády ze dne 28. srpna 2013 č. 666.

Proč:

 • narůstající počet osob ohrožených vyloučením z bydlení

 • odhad: 30 tisíc osob bez přístřeší, 100 tisíc osob ohrožených bezdomovectvím

  Negativní tendence – ohrožené skupiny:

 • bezdomovci a osobami ohroženými vyloučením z bydlení se stále více stávají mladí lidé (zejm. osoby opouštějící institucionální péči), osoby se zdravotním postižením, osaměle žijící ženy, rodiny s dětmi a osaměle žijící senioři (ve spojení se schopností pokrýt nezbytné životní náklady).

  Bezdomovectví je extrémní sociální vyloučení.

  Cíl: Přispět k boji s chudobou a sociálním vyloučením.

Seminář EAPN 15. května 2014


Zpracovatelský tým koncepce ČR do roku 2020

Odborníci z MPSV a expertní skupina:

 • zástupci resortů – MZ, MŠMT, MMR, MV, MF, MSp,

 • akademická sféra (Libor Prudký),

 • Naděje, o. s. (Ilja Hradecký),

 • Armáda spásy (Antonín Plachý, Miloslav Pípal, MUDr. Andrea Pekárková),

 • zástupci obcí a krajů (SMO ČR, Kraj Vysočina aj.),

 • zástupci poskytovatelů sociálních služeb (vč. Asociace poskytovatelů sociálních služeb) a zdravotní péče (Petr Prinz – Charita Olomouc – ordinace praktického lékaře),

 • Veřejný ochránce práv,

 • Agentura pro sociální začleňování a další.

Seminář EAPN 15. května 2014


Hlavn c le koncepce
Hlavní cíle Koncepce ČR do roku 2020

V přístupu k bydlení:

Systémová řešení k udržení (prevence) nebo nalezení bydlení, posílení role obcí ve vztahu k osobám v nepříznivé sociální situaci spojené s bydlením

V přístupu k sociálním službám:

Funkční systém sociálních služeb reagující na potřeby bezdomovců a osob ohrožených ztrátou bydlení

V přístupu ke zdravotní péči:

Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností komplexní zdravotní péče pro bezdomovce s důrazem na prevenci + destigmatizace

V oblasti informovanosti a spolupráce aktérů:

Vzdělávání a osvěta, dostatek dat, spolupráce a komplexní přístup aktérů k řešení problematiky bezdomovectví

Seminář EAPN 15. května 2014


Definice bezdomovectv kontext soci ln ho bydlen
Definice bezdomovectví/kontext sociálního bydlení ČR do roku 2020

 • Bezdomovectví je komplexní, dynamický a diferencovaný proces, v jehož rámci různí jednotlivci i skupiny procházejí různými vstupními a výstupními body.

 • Dle definice bezdomovců ETHOS se jedná o souhrnné označení pro heterogenní populační skupinu zahrnující jak viditelné bezdomovce, tj. osoby, které spí venku, tzv. rooflessness (bez střechy), tak osoby, které v důsledku nemožnosti zajistit si jiné bydlení žijí v ubytovacích zařízeních pro bezdomovce, tzv. houselessness, dále osoby, jejichž bydlení je nejisté, tzv. peopleliving in insecurehousing a také osoby, které žijí v podmínkách, které neodpovídají minimálním standardům bydlení v daném kulturním a sociálním prostředí, tzv. peopleliving in inadequateaccomodation.

 • Typologie ETHOS je vhodná pro strategické plánování politik sociálního začleňování a práci s bezdomovectvím, je obecně akceptována odbornou veřejností nejen v Evropě, je používána institucemi EU v dokumentech jednotné politiky sociálního začleňování, její užívání pro srovnávání údajů v celé EU doporučuje EUROSTAT.

Seminář EAPN 15. května 2014


Principy dle ethos pro soci ln bydlen
Principy dle ETHOS (pro sociální bydlení ČR do roku 2020)

 • Východiska a principy řešení sociálního bydlení

 • Pojetí sociálního bydlení – sociální bydlení je třeba pojímat jako soubor nástrojů zajišťujících přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného nájemního bydlení (tj. od nástrojů sociální práce, sociální dávky přes různé garanční nástroje až po investiční podporu bydlení).

 • Cílová skupina – osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo osoby bez domova (dle definice ETHOS).

 • Individuální přístup – nástroje sociálního bydlení musí být schopny reagovat na různé potřeby různých osob, a to již od okamžiku ohrožení ztrátou bydlení (prevence) po návrat či vstup do bydlení. Podpůrné služby mají být nabízeny všem osobám nebo domácnostem, které je budou využívat podle svých individuálních potřeb, bez kategorizace těchto osob na kompetentní a nekompetentní (to by zabránilo individuálnímu přístupu, který je základem sociální práce).

 • Housing led přístup – veškerá podpora musí být směřována na podporu přístupu osoby nebo domácnosti k bydlení nikoliv k ubytování.

 • Princip nesegregace – nástroje sociálního bydlení nesmí podporovat sociální vyloučení osob (tj. nedostupnost zdrojů ve společnosti běžných), naopak mají co nejvíce usilovat o posílení vlastní schopnosti a odpovědnosti osob k udržení standardního bydlení. Při realizaci nástrojů sociálního bydlení nesmí docházet ke kumulaci ohrožených osob v jednom místě, a to zvláště v místě, které by měl charakter instituce (princip nesegregace a deinstitucionalizace).

 • Princip dobrovolnosti . – nástroje systému sociálního bydlení nesmí jejich uživatele nutit k uspokojování potřeb bydlení určitým způsobem, naopak je třeba vždy zohledňovat potřeby i přání uživatelů tohoto systému.

 • Princip subsidiarity – konkrétní výběr nástrojů systému sociálního bydlení i způsoby jejich aplikace v rámci funkčnosti systému, je třeba ponechat v závislosti na místních podmínkách na volbě příslušné úrovně veřejné správy (ORP). Teprve poté, kdy tato místní úroveň veřejné správy nebude funkční v realizaci systému sociálního bydlení, je možné aplikovat nástroje sociálního bydlení z vyšších pater veřejné správy (krajská a státní úroveň).

 • Požadavek standardního bydlení – byty určené pro účely sociálního bydlení nesmí být substandardníkvality (podle práva by se jednalo o diskriminační opatření ve smyslu nerovného přístupu).

 • Podpora nájemního bydlení – sociální bydlení má vést k podpoře segmentu nájemního bydlení v ČR (podpora nájemního bydlení je akcentována v Koncepci bydlení ČR do roku 2020, přesto podíl nájemních bytů dle dat ČSÚ prudce klesá).

 • Efektivní vynakládání veřejných výdajů – nástroje sociálního bydlení musí vést ke zvýšení efektivity veřejných výdajů a k minimalizaci zneužití veřejných prostředků a vzniku závislosti na sociální pomoci.

Seminář EAPN 15. května 2014


Varianty p stupu pro soci ln bydlen
Varianty přístupu pro sociální bydlení ČR do roku 2020

Seminář EAPN 15. května 2014


Mo n postup vzniku z kona
Možný postup vzniku zákona ČR do roku 2020

Nalezení koaličního konsenzu, většinová parlamentní dohoda o dlouhodobé podpoře zákona, společenská odpovědnost/občanská solidarita

Legislativa zákon o hmotné nouzi, zákon o soc. službách, zákon o sociální práci, zákon o exekucích, zákon o obcích, rozpočtové určení daní, daňové zákony

Dohoda o společenské potřebnosti soc. bydlení, podpora oboustranné solidarity a respektu, práva a povinnosti

Seminář EAPN 15. května 2014


Rozlo en bezdomovc dle v ku vzd l n ekonomick ne aktivity
Rozložení bezdomovců dle věku/vzdělání/ekonomické ne/aktivity

Bezdomovci podle nejvyššího dokončeného vzdělání k 26.3. 2011

Bezdomovci dle věku k 26.3.2011

Zdroj: ČSU

Seminář EAPN 15. května 2014


Pod l osob ohro en ch chudobou 2011
Podíl osob ohrožených chudobou (2011) ne/aktivity

Seminář EAPN 15. května 2014


Pod l n klad na bydlen na ist ch pen n ch p jmech dom cnost 2011
Podíl nákladů na bydlení na čistých peněžních příjmech domácností (2011)

Seminář EAPN 15. května 2014


Příklad dobré praxe ze zahraničí příjmech domácností (2011)

 • FAWOS Vídeň – prevence vystěhování

  Jde o příklad součinnosti soudů, obcí a poskytovatelů preventivních služeb v případě rizika ukončení nájemního vztahu. Program spočívá v aktivním vyhledávání osob, kterým hrozí ztráta bydlení v důsledku exekuce. Soud zde ze zákona nesmí zahájit exekuční řízení bez toho, aby nejprve informoval sociální úřad a vyžádal si informaci o způsobu řešení situace.

  - Data ukazují, že až 75% lidí takto bylo možné udržet v bydlení.

Seminář EAPN 15. května 2014


„Z dvou různých názorů vítězí vždy spíš ten hlučnější.“

Karel Čapek

DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI HEZKÉ DNY

Jan Dobeš, e-mail: [email protected]

Seminář EAPN 15. května 2014


ad