slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osijek, 22. travnja 2008. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osijek, 22. travnja 2008.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Osijek, 22. travnja 2008. - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

REGIONALNI RAZVOJ – JAČANJE KAPACITETA I PRIPREMA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA Projekt CARDS 2004: “ Regional Development Capacity Building Facility” - ECORYS. Osijek, 22. travnja 2008. TEME IZLAGANJA:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Osijek, 22. travnja 2008.' - hogan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

REGIONALNI RAZVOJ – JAČANJE KAPACITETA I PRIPREMA ZA STRUKTURNE FONDOVE EUMINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA,ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVAProjekt CARDS 2004: “ Regional Development Capacity Building Facility” - ECORYS

Osijek, 22. travnja 2008.

teme izlaganja
TEME IZLAGANJA:
 • Predstavljanje projekta CARDS 2004 “Pomoć pri izgradnji kapaciteta za regionalni razvoj”
 • Proces pripreme RH za Strukturne fondove
 • Uloge i odgovornosti županijskih institucija (županijske uprave, županijske razvojne agencije te županijskog partnerstva) u okviru programiranja i provedbe razvojnih strategija na svim razinama:
  • Od županijskog ROP-a (Županijske razvojne strategije) prema Strukturnim fondovima EU
  • Važnost konzultacijskog procesa u strateškom planiranju – razvoj partnerstva na svim razinama
projekt cards 2004 pomo pri izgradnji kapaciteta za regionalni razvoj
Projekt CARDS 2004 “Pomoć pri izgradnji kapaciteta za regionalni razvoj”

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA

 • Dvogodišnji projekt: jesen 2007 – jesen 2009
 • Izvoditelj: ECORYS Research and Consulting u konzorciju s GDSI Ltd.
 • Cilj projekta: jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem na svim razinama
 • Očekivani rezultati:

1. sve županije imaju kvalitetne ŽRS i svjesne su važnosti procesa strateškog planiranja

2. sve županije imaju uspostavljene strukture za provedbu ŽRS, uključujući i razvijena partnerstva

3. županije i jls kao krajnji korisnici znaju učinkovito sudjelovati u upravljanju sredstvima EU

4. ojačani kapaciteti MRRŠVG za učinkovitu koordinaciju i komunikaciju na svim razinama u pitanjima regionalne razvojne politike

 • Voditelj i članovi projektnog tima:

Sjaak Boeckhout, David Aldworth, Robert Smith, Maja Hranilović, Tonći Lučić, Anja Celio-Cega

projekt cards 2004 pomo pri izgradnji kapaciteta za regionalni razvoj1
Projekt CARDS 2004 “Pomoć pri izgradnji kapaciteta za regionalni razvoj”

Programi izobrazbe na županijskoj razini (podrška i pomoć pružat će se u obliku seminara i radionica):

   • Funkcioniranje SF, strukture i mehanizmi
   • Strateško planiranje na svim razinama
   • Jačanje lokalnih (županijskih) Partnerstva
   • Jačanje među-županijske suradnje (partnerstva na regionalnom nivou)
   • Ostala stručna edukacija i treninzi vezani uz razvoj i pripremu projekata
 • Zašto su nam potrebna ova znanja i specifični administrativni kapaciteti? Što točno znači “podrška u daljnjem procesu pripreme za Strukturne fondove ”?
raspolo iva sredstva eu ovisno o statusu
Raspoloživa sredstva EU ovisno o statusu

Zemlja kandidat

Zemlja članica

PHARE

ISPA

SAPARD

2005. – 2006.

229,6M€

IPA*

2007. – 2013.

~ 585 M€ (2007-2010)

STRUKTURNI FONDOVI

KOHEZIJSKI FOND

 • IPA će se koristiti do ulaska Hrvatske u EU
 • Ulaskom u EU – RH mogućnost korištenja oko milijarde € godišnje iz EU za razvojne projekte
 • Razlika između pretpristupnih i strukturnih fondova u procedurama i ulogama i odgovornostima svih razina; SF & KF stroži režim!
proces pripreme rh za strukturne fondove
Proces pripreme RH za Strukturne fondove

Što RH treba imati u vidu:

 • NUTS podjela u svrhu maksimalnog iskorištavanja sredstava Strukturnih fondova
 • Planirati korištenje EU sredstava temeljem ograničenog broja programa
 • Osigurati proračunska sredstva i provedbene kapacitete
 • Jasna i jednostavna provedbena struktura
 • Čim bolje iskoristiti pretpristupnu pomoć EU kao pripremu za Strukturne fondove
 • Jačati stručnost i učinkovitost državne uprave
 • Informirati moguće korisnike
 • Zaliha projekata (eng. Project pipeline)
proces pripreme rh za strukturne fondove1
Proces pripreme RH za Strukturne fondove

Prijedlog u razmatranju:

 • Integrirani Operativni program za regionalni razvoj (jedan program za tri NUTS II regije)
 • Upravljanje sa središnje razine uz moguće dekoncentrirane urede na NUTS II razini
regionalni razvoj programiranje za strukturne fondove
Regionalni razvoj - programiranje za Strukturne fondove

Prijedlog u razmatranju:

 • NUTS II razina – Odbori za praćenje provedbe (uspostava u tijeku procesa programiranja); Odbori za selekciju projekata
 • NUTS III razina – priprema i prioritizacija projekata, informiranje
regionalni razvoj programiranje za strukturne fondove1
Regionalni razvoj - programiranje za Strukturne fondove

Prijedlog u razmatranju:

 • NUTS II razina – Odbori za praćenje provedbe (uspostava u tijeku procesa programiranja); Odbori za selekciju projekata
 • NUTS III razina – priprema i prioritizacija projekata, informiranje
regionalni razvoj programiranje za strukturne fondove2
Regionalni razvoj - programiranje za Strukturne fondove
 • Kraj 2008 / početak 2009 – mogući početak izrade Operativnih programa (SDURF – ukupna koordinacija)
 • Integrirani Operativni program za regionalni razvoj – koordinacija MRRŠVG (usmjerenost na regionalnu razinu) i SDURF (usmjerenost na nacionalnu razinu)
slide12

S F

ŽRS 3…

ŽRS 1

ŽRS 2

ROP…

ROP

ROP

Nacionalni Strateški Referentni Okvir (NSRF)

Operativni programi (predviđeni Akcijskim planom)

OP COMP

OP ENV

IROP

OP TRANS

OP HR

OP CBC

PRIORITETI

OP TA

PRIORITETI

NUTS II regija

Odbori za selekciju i praćenje provedbe

regionalni razvoj programiranje za strukturne fondove3
Regionalni razvoj - programiranje za Strukturne fondove
 • Pripremne aktivnosti za početak programiranja – tijekom 2008 u sklopu CARDS 2004 projekta “Regional Devlopment Capacity Building Facility”:
  • analiza ROP-ova
  • jačanje kapaciteta na županijskoj razini
  • jačanje i pozicioniranje županijskih partnerstava
  • facilitiranje koordinacije na NUTS II razini u svrhu postizanja dogovora oko razvojnih prioriteta na regionalnoj razini
  • poticanje međužupanijskih partnerstava
proces pripreme rh za strukturne fondove uskla ivanje rh s kohezijskom politikom eu
Proces pripreme RH za Strukturne fondove -usklađivanje RH s Kohezijskom politikom EU

MRRŠVG - Resorno tijelo za regionalni razvoj

SDURF - Nositelj pregovora o pristupanju EU vezano uz Poglavlje 22. pravne stečevine – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

IZAZOVI:

 • Strategija regionalnog razvoja i Zakon o regionalnom razvoju

- dorada nacrta Strategije (uloga NUTS II i NUTS III u provedbi nacionalne politike regionalnog razvoja i EU Kohezijske politike);

- koordinacija i integracija aktivnosti relevantnih ministarstava prema regijama;

- izrada predviđenih Programa kao instrumenata za provedbu Strategije

- usvajanje tijekom 2008.

 • Pripreme za definiranje programa za korištenje Strukturnih Fondova

- razvoj kapaciteta i ovladavanje vještinama za učinkovito upravljanje sredstvima iz Strukturnih Fondova (Provedba Akcijskog Plana za ispunjavanje zahtjeva Kohezijske politike EU)

regionalni razvoj programiranje za strukturne fondove4
Regionalni razvoj - programiranje za Strukturne fondove
 • Analiza ROP-ova – svrha:
  • omogućiti županijama da učinkovito pridonesu pripremi Integriranog OP za Regionalni razvoj te drugih sektorskih OP-eva
  • identificirati zajednička strateška pitanja na NUTS II razini
  • započeti proces identifikacije projekta za SF
  • ocijeniti uključenost partnera u strateško planiranje
  • pripremiti plan jačanja kapaciteta na županijskoj razini
uloge i odgovornosti upanijskih institucija u procesu pripreme rh za sf
Uloge i odgovornosti županijskih institucija u procesu pripreme RH za SF
 • Unaprijeđenje ROP-a u ŽRS-u
 • Poboljšati kvalitetu analitičkog dijela; obnoviti statističke podatke; uzeti u obzir probleme susjednih područja; komparirati podatke sa ostatkom RH ili EU gdje je to moguće
 • strategiju jasno povezati s analizom problema
 • Koncentriranost prioriteta na realno ostvarive ciljeve u programskom periodu – “prioritizacija prioriteta”
 • Postaviti jasnu svrhu ROP-a/ŽRS-e kao sveobuhvatne razvojne strategije županije, NE samo kao sredstvo za korištenje EU fondova i fondova ostalih donatora za financiranje određenih projekata
 • Povezati ROP/ŽRS s realno dostupnim sredstvima financiranja iz raznih izvora (nacionalnim i ostalim)
 • Prioritet će imati projekti koji doprinose ROP-u i mogu biti relativno brzo provodivi (ovaj pristup traži dodatno promišljanje za SF).
 • ROP/ŽRS treba uzeti u obzir probleme šire regije, van administrativne granice županije
 • Revidirati da li su sve važne strukture uključene u programiranje i provedbu ROP-a/ŽRS-e
 • Unaprijediti strukturu i ulogu partnerstva - uvažava li se mišljenje svih relevantnih čimbenika? Na koji način partnerstvo doživljavaju njegovi članovi?

Tamnije označene su preporuke koje se odnose na ROP Ličko Senjske Županije

uloge i odgovornosti upanijskih institucija u procesu pripreme rh za sf1
Uloge i odgovornosti županijskih institucija u procesu pripreme RH za SF

2. Definiranje uloga različitih županijskih institucija:

 • Jasna podjela uloga i odgovornosti tijela za planiranje i provedbu ROP-a/ŽRS-e
 • Ojačana Županijska razvojna agencija (osposobljenost osoblja, delegacija odgovornosti i jasna podjela uloga između županijskih službi i ŽRA u predstojećim zahtjevnim procesima i sl.)
 • Potrebe za dodatnim stručnim osobljem obzirom na potreban anganžman u vođenju procesa strateškog planiranja i pripremi projekata i pripadajuće dokumentacije, nadzoru i evaluaciji provedbe...
 • Potrebe za dodatnom edukacijom postojećih struktura – zašto? (vidi idući slajd)
slide18

Proces pripreme RH za Strukturne fondove - uloge i odgovornosti županijskih institucija

3.Jačanje i pozicioniranje Županijskih partnerstava.....

 • Princip partnerstva (jedan od ključnih principa kohezijske politike EU) - svi dionici na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini sudjeluju u planiranju, prioritiziranju financiranja, nadzoru provedbe i evaluaciji učinaka programa
 • Koordinacija županijskog partnerstva (uloga Županije ili ŽRA)
 • Uloga partnerstva kao konzultacijskog foruma svih relevantnih čimbenika – važno je uzeti u obzir:

- struktura članstva u partnerstvu

- na koji način partnerstvo sudjeluje u programiranju i provedbi

- da li je širi krug čimbenika dobro informiran i sudjeluje li kvalitetno preko svojih zastupnika u Partnerstvu u donošenju odluka i identificiranju problema

- (Kvalitetno postavljeni pravilnik i Akcijski plan)

- na koji način prioritiziramo projekte za financiranje i provedbu kako je organiziran monitoring provedbe, odgovornosti, kome, kako i kada se izvještava

- kako procjenjujemo uspješnost provedbe ROP-a (evaluacija) i uzimamo li to u obzir kod revizije dokumenta

....... radi sveobuhvatnijeg prepoznavanja županijskih potreba, postizanja konsenzusa oko istih na NUTS II razni i njihova uključivanja u buduće Operativne programe

uloge i odgovornosti upanijskih institucija u procesu pripreme rh za sf2
Uloge i odgovornosti županijskih institucija u procesu pripreme RH za SF
 • Koordinacija razvojnih prioriteta na razini NUTS2 regije
 • Formiranje partnerstva sa adekvatnom zastupljenošću svake županije i svih dionika
 • Kreiranje projekata koji će odgovoriti na zajedničke probleme širih područja, sektorski ili geografski
 • Sektorski Operativni Programi, Integrirani Regionalni Operativni Program (za tri NUTS2 regije) kao programski dokumenti za financiranje iz SF