grad osijek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GRAD OSIJEK PowerPoint Presentation
Download Presentation
GRAD OSIJEK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

GRAD OSIJEK - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

GRAD OSIJEK. ZAŠTITA OKOLIŠA KROZ GOSPODARENJE OTPADOM mr.sc . Ivanka Krajina , dipl.inž.preh.tehn. OTPAD. Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07 i 111/07)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GRAD OSIJEK' - holly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
grad osijek
GRAD OSIJEK

ZAŠTITA OKOLIŠA KROZ

GOSPODARENJE OTPADOM

mr.sc. Ivanka Krajina, dipl.inž.preh.tehn.

otpad
OTPAD

Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07 i 111/07)

 • Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom opada i Listom opasnog otpada (NN 50/05 i 39/09)

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08)

klasifikacija otpada
KLASIFIKACIJA OTPADA

Otpad se razvrstava prema:

 • Svojstvima
 • Mjestu nastanka
otpad po svojstvima
Otpad po svojstvima
 • Opasni otpad
 • Neopasni otpadje otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao neopasni
 • Inertni otpadje otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim ili biološkim promjenama pa ne ugrožava okoliš
otpad po mjestu nastanka vrste otpada
Otpad po mjestu nastanka- vrste otpada
 • Komunalni otpad
 • Proizvodni otpad
 • Posebne kategorije otpada
 • Komunalni otpad – je otpad nastao u kućanstvima ili proizvodno – uslužnim djelatnostima ,a po svojstvu je sličan otpadu nastalom u kućanstvima.
 • Proizvodni otpad – otpad nastao u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, a po svojstvima i sastavu se razlikuje od komunalnog otpada
slide6
Posebna kategorija otpada – otpad za kojega se propisuju posebni propisi ( podzakonski akti ).

U posebne kategorije otpada ubrajamo:

- ambalažni otpad

 • otpadno motorno ulje,
 • otpadne gume
 • električni i elektronički otpad
 • muljevi sa pročišćivača otpadnih voda
 • otpadne baterije i akumulatori
 • medicinski otpad,
 • građevinski otpad
katalog otpada
Katalog otpada

Na temelju navedenih kategorija otpada utvrđuje se lista otpada – katalog.

U Katalogu otpada otpad se razvrstava u dvadeset grupa ovisno o svojstvima i mjestu nastanka, odnosno o djelatnostima koje ga generiraju (stvaraju).

Grupa otpada označava se dvoznamenkastim brojem. Taj broj označava djelatnost u kojoj je nastao i iz koje potječe otpad.

katalog otpada1
Katalog otpada

Vrste otpada s obzirom na dijelove procesa nastanka unutar podgrupe označene su šesteroznamenkastim brojem na način da su prve četiri znamenke istovjetne podgrupi, a peta i šesta znamenka označavaju dio procesa nastanka otpada.

Grupe, podgrupe i vrste otpada u Katalogu otpada označene su »ključnim brojem«.

U Katalogu otpada pojedine vrste otpada označene su zvjezdicom (*). Otpad označen zvjezdicom (*) smatra se opasnim otpadom

da li je sve otpad
DA LI JE SVE OTPAD?

Jednosmjerni tijek proizvodnih aktivnosti :

sirovina proizvod otpad

proizvodni otpad

Ciklički tijek proizvodnih aktivnosti:

sirovina proizvod otpad

proizvodni otpad

slide10

I

Z

B

J

E

G

A

V

A

NJ

E

OTPAD

-ODGOJ I OBRAZOVANJE

-ČISTIJA PROIZVODNJA

-ČISTIJI PROIZVODI

-ČISTIJA POTROŠNJA

-MANJE AMBALAŽE

HRVATSKA BURZA OTPADA

PONAŠANJE KUPACA I POTROŠAČA

SMANJIVANJE

NASTAJANJA

OTPADA

V

R

E

D

N

O

V

A

NJ

E

PROIZVEDENI OTPAD

P

R

O

I

Z

V

O

D

I

SEKUNDARNE

SIROVINE I

KOMPOST

ODVOJENO SKUPLJANJE

PONOVNA UPORABA

RECIKLAŽA I OPORABA

MEHANIČKA OBRADA

BIOLOŠKA OBRADA

TERMIČKA OBRADA

OSTALE OBRADE

ENERGIJA

O

D

L

A

G

A

NJ

E

OSTATNI OTPAD

UREĐENA ODLAGALIŠTA

I SANACIJE

 • ENERGIJA
u cijelom ciklusu gospodarenja otpadom pojavljuju se tri pravne i ili fizi ke osobe
U cijelom ciklusu gospodarenja otpadom pojavljuju se tri pravne i/ili fizičke osobe:
 • Proizvođač otpadaje svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad (izvorni proizvođač) i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom, mijenja sastav i svojstva otpada.
 • Sakupljač otpadaje pravna ili fizička osoba koja skuplja, razvrstava ili prevozi otpad
 • Obrađivač otpadaje svaka osoba koja konačnim postupcima obrađuje otpad i završava ciklus gospodarenja otpadom.
 • Posjednik otpada posjeduje otpad koji nije sam proizveo, ali ga je dužan zbrinuti.
slide12
Prijevoznik otpada
 • Prijevoz otpada za potrebe drugih obavlja prijevoznik otpada registriran za prijevoz.
 • Ne posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom
 • Prijevoznik može započeti prijevoz otpada nakon što podnese prijavu za upis u očevidnik Ministarstva o prijevoznicima otpada i pribavi potvrdu o upisu. Potvrda se na zahtjev prijevoznika izdaje za jednu ili više vrsta otpada.
 • Prijevoznik mora voditi očevidnik o prijevozu otpada
 • Prijevoznik je dužan dostaviti podatke iz očevidnika iz prethodne godine nadležnom uredu na obrascu prijavnog lista( PL-SKO i PLSPO).
slide13
Posrednik u gospodarenju otpadom
 • Djelatnost posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih može obavljati osoba registrirana za obavljanje poslovnog posredništva
 • Ne posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom
 • Posrednik može započeti obavljati djelatnost posredovanja nakon što podnese prijavu za upis u očevidnik Ministarstva o posrednicima u gospodarenju otpadom.
dozvole za gospodarenje otpadom
Dozvole za gospodarenje otpadom

Osobe registrirane za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrade, odlaganja, spaljivanja i drugih načina zbrinjavanja otpada), odnosno za djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada, ne smiju početi obavljati djelatnost prije nego pribave dozvolu propisanu Zakonom o otpadu.

 • Ministarstvo rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje i suspaljivanje otpada.
 • Nadležni ured rješava o zahtjevima za izdavanje dozvola za gospodarenje komunalnim otpadom i posebnim kategorijama otpada.
tehni ko tehnolo ki uvjeti kojima mora udovoljavati gra evina za skladi tenje otpada
Tehničko-tehnološki uvjeti kojima mora udovoljavati građevina za skladištenje otpada

Skladište neopasnog i inertnog otpada mora udovoljavati osnovnim tehničko- tehnološkim uvjetima:

– u pravilu mora biti zatvoreno i natkriveno,

– mora se izgraditi od čvrstog materijala, ograditi i osigurati od

dotoka oborinskih voda

– skladište u sklopu gospodarske djelatnosti mora biti fizički

odijeljeni prostor od osnovne djelatnosti

– otpad se mora skladištiti odvojeno po svojstvu,vrsti i

agregatnom stanju

– podna površina skladišta mora biti nepropusna i otporna na

djelovanje uskladištenog otpada

slide16
–mora biti opremljeno tako da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada, širenje prašine, buke, mirisa i drugih emisija

– mora biti opremljeno uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te drugom sigurnosnom opremom sukladno posebnim propisima

– stacionirane posude, spremnici i druga ambalaža u skladištu, mora biti izrađena tako da omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te nepropusno zatvaranje i pečaćenje, a nenatkriveni spremnici moraju biti s dvostrukom stijenkom ili atestirani za skladištenje tvari koje su sastavni dio otpada

slide17
- na uočljivom mjestu skladišta, mora biti istaknut »plan djelovanja u slučaju izvanrednoga događaja« koji sadrži sljedeće podatke: o vrstama otpada koji se skladišti; o mogućim izvanrednim događajima; ime, prezime i telefonske brojeve odgovornih osoba i njihova ovlaštenja; telefonski broj policije; telefonski broj vatrogasaca i telefonski broj hitne pomoći

- skladište otpada mora biti označeno natpisom »Skladište otpada« s podacima o vrsti otpada koji se skladišti, ključnom broju iz kataloga otpada sukladno posebnom propisu te nazivu pravne ili fizičke osobe i o radnom vremenu.

slide18
Pravna i fizička osoba koja je ovlaštena za skladištenje opasnog otpada mora osigurati :

– neprekidni nadzor skladišta i spriječiti pristup neovlaštenim

osobama i

– voditi evidenciju o izvanrednim događajima u skladištu

opasnog otpada.

obavljanje poslova gospodarenja otpadom
Obavljanje poslova gospodarenja otpadom

Pravna i fizička osoba koja je proizvođač i/ili posjednik otpada te posjeduje skladište otpada unutar svog poslovnog prostora i/ili posjeduje reciklažno dvorište i/ili transfer stanicu, za navedene građevine ne podliježe obvezi pribavljanja dozvole za gospodarenje otpadom sukladno Zakonu o otpadu, ali za navedene građevine mora imati uporabnu dozvolu.

Pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom ( skupljanja, prijevoza i skladištenja otpada), mora imenovati odgovornu osobu, sa odgovarajućom stručnom spremom.

vo enje i dostavljanje podataka o otpadu
VOĐENJE I DOSTAVLJANJE PODATAKA O OTPADU

Plan gospodarenja otpadom

Proizvođač otpada koji godišnje proizvodi više od 150 tona neopasnog otpada i/ili više od 200 kilograma opasnog otpada, dužan je planirati gospodarenje otpadom za razdoblje od četiri godine.

Plan gospodarenja otpadom proizvođača ili posjednika otpada izrađuje se na PGO – PO obrascima.

Obrazac Plana gospodarenja otpadom proizvođača ili posjednika otpada (PGO – PO obrazac), izrađuje se za četverogodišnje razdoblje u tri primjerka od kojih jedan zadržava proizvođač ili posjednik otpada, jedan se dostavlja nadležnom uredu, a jedan Agenciji za zaštitu okoliša.

o evidnik o nastanku i tijeku otpada
Očevidnik o nastanku i tijeku otpada

Pravna i fizička osoba koja proizvodi, posjeduje, skuplja, prevozi, posreduje, skladišti, obrađuje, oporabljuje ili zbrinjava otpad, obvezna je za svaku vrstu otpada voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastavljen od dva dijela i to:

1. obrazac očevidnika (ONTO) i2. prateći listovi za pojedinu vrstu otpada u tekućoj godini.

Za svaku vrstu, odnosno ključni broj otpada potrebno je

otvoriti zaseban Obrazac ONTO.

prate i listovi
Prateći listovi

Proizvođač ili posjednik opasnog, neopasnog i inertnog otpada te skupljač ili posjednik komunalnog otpada, obvezan je uz svaku pošiljku otpada koju predaje osobi ovlaštenoj za skupljanje, prijevoz, posredovanje, obradu, oporabu ili zbrinjavanje otpada, predati ispunjeni odgovarajući obrazac Pratećeg lista.

Obrasci Pratećih listova nalaze se pod sljedećim oznakama:

1. PL – Oo –Prateći list za opasni otpad 2. PL – No/Io – Prateći list za neopasni/inertni otpad i 3. PL – Ko – Prateći list za komunalni otpad.

slide23
Kada proizvođač opasnog otpada ovlaštenim osobama predaje opasni otpad za koji ne posjeduje deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada( DFKSO) ili kada je količina otpada veća od jedne tone dužan je, uz podatke o otpadu , tim osobama predati i izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada. Izvješće ne smije biti starije od 12 mjeseci računajući od dana kada je provedeno ispitivanje svojstava otpada.
 • U slučaju kada je količina opasnog otpada poznatog sastava manja od jedne tone proizvođač opasnog otpada dužan je, uz podatke o otpadu ovlaštenim osobama predati i deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada.
slide24
Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstavaotpadase ne izrađuje za:

otpadna vozila, električni i elektronički otpad, otpadne baterije, akumulatori i otpadni kondenzatori kojima nije moguće uzeti prosječan uzorak u svrhu ispitivanja fizikalnih i kemijskih svojstava otpada.

Navedeni otpad se predaje ovlaštenom skupljaču uz DFKSO.

registar one i avanja okoli a roo
REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA - ROO

Obveznik dostave podataka dužan je nadležnom tijelu dostaviti podatke o ispuštanju onečišćujućih tvari u zrak, vode i/ili more i tlo, te podatke o proizvodnji i prijenosu izvan mjesta nastanka :

- opasnog otpada u ukupnoj količini većoj od 50 kilograma godišnje

- neopasnog otpada u ukupnoj količini većoj od 2000 kilograma godišnje

emas eco management and audit scheme standard upravljanja okoli em u eu
EMAS (Eco-Management andAuditScheme) – standard upravljanja okolišem u EU

„Uredba Vijeća (EU) br. 1836/93 od 29. lipnja 1993. o dobrovoljnom sudjelovanju industrijskih poduzeća u sustavu Zajednice za upravljanje okolišem i ispitivanje okoliša pogona”

Otvorenosti i periodičko objavljivanje provjerenih informacija o okolišu

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2008. godine donijela UREDBU O UKLJUČIVANJU ORGANIZACIJA U SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM I NEOVISNOG OCJENJIVANJA objavljenu u Narodnim novinama 114/08.

slide27

http://www.mzoip.hr

http://www.azo.hr

http://www.hzt.hr

http://www.fzoeu.hr

Ivanka.krajina@osijek.hr

031/229 119

slide28
KRAJ

Hvala na pažnji !