slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Viri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Viri - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Viri. MGP. Vsebina. Klasifikacija virov MGP Temeljne značilnosti najbolj tipični pravne problemi Posebna pozornost: običajn o mednarodn o gospodarsk o prav o (lex mercatoria) ekstrateritorialni učink i nacionalnih pravnih pravil ( effects-doctrine, Wirkungsprinzip ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Viri' - hinda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Viri

MGP

vsebina
Vsebina
 • Klasifikacija virov MGP
 • Temeljne značilnosti
 • najbolj tipični pravne problemi
 • Posebna pozornost:
  • običajno mednarodno gospodarsko pravo (lex mercatoria)
  • ekstrateritorialni učinkinacionalnih pravnih pravil (effects-doctrine, Wirkungsprinzip)
38 1 lena statuta icj
38/1 člena Statuta ICJ:
 • 38/1 člena Statuta ICJ:
 • a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;
 • b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
 • c. the general principles of law recognized by civilized nations;
 • d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.
mednarodne pogodbe
Mednarodne pogodbe
 • Mednarodna pogodba, konvencija (international covenant convention, treaty)
 • Sporazum, (agreementpact, engagement, arrangement, accord)
 • Protokol (protocol)
 • Listina (charter)
 • Deklaracija (declaration
 • Predpisi (regulations)
 • Določbe (provisions)
mp in nacionalno pravo
MP in nacionalno pravo
 • Kje določeno?
 • Nacionalne ustave
 • Vedno višjega ranga kot nacionalni predpisi, z izjemo ustave
 • višje od ustave
 • Različno
slide7
MP
 • Pogodbe o meddržavnem gospodarskem prometu
 • Pogodbe med državo in tujim investitorjem
 • Pogodbe o zasebnem gospodarskem prometu
pogodbe o meddr avnemu gospodarskemu prometu
Pogodbe o meddržavnemu gospodarskemu prometu
 • Multilateralne in bilateralne
 • svetovne in regionalne
 • neomejene in omejene
 • Sporazumi o ustanovitvi mednarodnih organizacij
 • Sporazumi o trgovanju s surovinami
 • Sporazumi o ustanovitvi ekonomskih integracij
pogodbe med dr avo in tujim investitorjem
Pogodbe med državo in tujim investitorjem
 • poseben problem MGP
 • Sporen je status
 • Po vsebini zelo različne (kupne, naročilne in podobne pogodbe, koncesije... izjeme na področju davkov in/ali carin
 • Država sklene pogodbo neposredno, ali predko preko državnega podjetja ali neke druge državne institucije z lastno pravno subjektiviteto
mednarodno financiranje
Mednarodno financiranje
 • IMF
 • IBRD (Svetovna banka)
  • IDA
  • IFC
 • EBRD
 • Evropska investicijska banka
 • Evropski sklad za razvoj
uncitral
Uncitral :
 • Pravni vodič za sestavljanje mednarodnih pogodb glede konstrukcije industrijskih obratov 1988
 • Modelni zakon o javnih naročilih glede blaga in konstrukcij s spremnim 1993
 • Modelni zakon o javnih naročilih glede blaga, konstrukcij in storitev 1994
standardni obrazci
Standardni obrazci
 • FIDIC-obrazec
 • Pravila Svetovne banke (World Bank Guidelines) in
 • Pravila Evropskega sklada za razvoj (EDF Conditions).
bot projekti
BOT - projekti
 • Build Operate Transfer
 • Investitor zgradi objekt (avtocesto, pristanišče, letališče, tunel)
 • Ga določeno dobo koncesijske pogodbe izkorišča
 • Izroči državi
slide14
BOT
 • Osnovna (okvirna) pogodba med investitorjem in državo
 • kompleks pogodb glede financiranja in tehnične izvedbe
 • BOT-projekti še posebej občutljivi za motnje, ki se pri izvedbi lahko pojavijo.
tunel pod rokavskim prelivom
Tunel pod Rokavskim prelivom
 • Pogodba med Francijo in Veliko Britanijo 1986
 • dodelitev koncesij zasebnim podjetjem (France La Manche S.A. in Channel Tunnel Group Ltd.).
 • Koncesije za 65 let.
 • Javnopravni in stvarnopravni aspekti so urejeni s posebnimi britanskimi in francoskimi zakoni
 • Projekt naj bi se financiral s prihodki iz koncesij.
pogodbe o zasebnem gospodarskem prometu
Pogodbe o zasebnem gospodarskem prometu
 • Cilj: olajšati zasebni gospodarski promet
 • Bilateralne:
  • Pravna pomoč
  • Priznanje in izvršitev
  • Urejanje prometa
 • Multilateralne:
  • Ženevske konvencije o čekovnem in meničnem pravu 1930/31,
  • Haaški konvenciji o mednarodni prodaji premičnin 1964,
  • Dunajska konvencija o mednarodni prodajni pogodbi 1980.
v okviru eu
V okviru EU
 • Konvencija o priznanju gospodarskih družb in pravnih oseb 1968
 • Bruseljska konvencija o pristojnosti, priznanju in izvršitvi sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah iz leta 1968*
 • Rimska konvencija o pravu, ki naj se uporabi pri pogodbenih obveznostih iz leta 1980
mednarodno obi ajno pravo
Mednarodno običajno pravo

Razlikovati:

 • Mednarodno običajno (javno) pravo kot vir MJP in MGP
 • Mednarodno običajno gospodarsko pravo = “lex mercatoria” kot vir samo MGP – avtonomni vir
mednarodno obi ajno pravo1
Mednarodno običajno pravo
 • Pravila, ki (še) niso v konvencijah
 • Nastane na podlagi določenega ravnanja subjektov MJP:
  • ki se že nekaj časa ponavlja in
  • ki je v skladu z določenim pravnim prepričanjem
 • Nastanek je dolgotrajen proces
dokazovanje obstoja pravila mop
Dokazovanje obstoja pravila MOP
 • Dejansko ravnanje organov neke države v neki situaciji.
 • Odločbe mednarodnih sodišč
 • Lahko izhaja tudi iz mednarodnih pogodb
resolucije gs ozn
Resolucije GS OZN:
 • Mnenje večine svetovne skupnosti o nekem problemu
 • pogosto le priporočajo določene spremembe
 • Resolucije ne temeljijo na ravnanju držav ampak le na prepričanju večine držav članic OZN
 • ‘soft law’
  • niso običajno mednarodno javno pravo in tudi ne samostojen vir MJP mednarodnega javnega prava.
  • lahko so osnova za nastanek običajno-pravnih pravil.
primeri
Primeri
 • Deklaracija GS OZN o ‘Prijateljskih odnosih’ (Friendly Relations) iz leta 1970
 • Resolucija GS št. 3281 o gospodarskih pravicah in dolžnostih držav iz leta 1974.
pravila mop pomembna za mgp
Pravila MOP pomembna za MGP:
 • Imuniteta
 • Obravnavanje tujcev (tujih investitorjev)
 • Diplomatska zaščita
pravila v razvoju
Pravila v razvoju:
 • Meje jurisdikcije nacionalnih držav
 • Pravica prezadolženih držav do reprogramiranja in/ali delnega odpusta
 • Ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi
splo no priznana na ela
Splošno priznana načela
 • Polnijo praznine
 • Načela zasebnega prava
 • MJP si izposodi pravila od nacionalnih pravnih redov
 • Primerjalna metoda
primerjalna metoda
Primerjalna metoda
 • Delitve v pravne družine
  • Romanska
  • Germanska
  • Angloameriška
 • Primerjava med poglavitnimi kodifikacijami
  • Cc, CdC
  • BGB, HGB, OR
  • SGA, UCC
splo no priznana na ela1
Splošno priznana načela:
 • Načelo avtonomije strank
 • Načela neupravičene obogatitve
 • Načela poslovodstva brez naročila
 • Načelo vestnosti in poštenja
 • Prepoved zlorabe pravic
 • Estoppel
 • Venire contra factum proprium
u inek na el
‘Učinek’ načel:
 • Konkretizirajo že obstoječe pravice in dožnosti
 • Pomagajo utemeljiti pravice in dožnosti
primer 1
Primer 1
 • Ali so DČ odgovorne za dolgove prezadolžene MO?
 • Kje je paralela v zasebnem pravu?
 • Spregled pravne osebnosti v različnih pravnih redih
  • Redko
  • Strogi pogoji
 • Prenos ugotovljenih pravil na mednarodni nivo
primer 2
Primer 2
 • Ali so države naslednice odgovorne za dolgove bivše skupne države?
 • Lokalizirani dolgovi – MOP
 • Nelokalizirani dolgovi?
 • Kje je paralela v zasebnem pravu?
 • Dedno pravo
 • Ugotovitev pravil – solidarna odgovornost
 • Ali je rezultat uporaben?
kriteriji za delitev dolga
Kriteriji za delitev dolga:
 • Površina
 • Število prebivalcev
 • Delež v BNP (bivše države)
splo na na ela
Splošna načela
 • Vse več poudarka
 • Unidroit Principles of Commercial Contracts
 • Principles of European Contract Law (European Principles, Lando Principles)
 • Evropski civilni zakonik
pravo mednarodnih organizacij in pravo eu
Pravo mednarodnih organizacij in pravo EU
 • Mednarodne organizacije
 • STO

GATT

GATS

TRIPS

TRIMS …

viri prava eu
Viri prava EU
 • Primarni

PES

PESJE (UP)

PEU

 • Sekundarni

uredbe,

direktive,

odločbe in

priporočila.

mednarodno obi ajno gospodarsko pravo
Mednarodno običajno gospodarsko pravo
 • Razlikovati od običajnega MJP
 • Transnacionalno pravo (Jessup)
 • Transnacionalno trgovinsko pravo
 • (Nova) lex mercatoria
 • Različne definicije
  • Običajno pravo + konvencije
  • Samo običajno pravo
lex mercatoria
Lex mercatoria
 • Avtomnomnost
 • Anacionalnost
 • Nekodificiranost
primeri1
Primeri
 • Incoterms
 • EPO- 500
 • Načela UNIDROIT
 • European principles
normativna veljava lex mercatorie
Normativna veljava lex mercatorie
 • Če se stranki nanjo sklicujeta
 • Tiho dogovorjena (implied terms of contract)
lex mercatoria kot lex causae
Lex mercatoria kot lex causae
 • Izrecna izbira strank
 • Po iniciativi foruma
 • Redna sodišča
 • Arbitraža
arbitra a
Arbitraža
 • Norsilor 1982

“Weltrecht fraglicher Wirkung”

 • Compañia Valenciana 1992

Interpretacija člena 13/3 Pravilnika MTZ

pravilnik mtz 1998 len 17
Pravilnik MTZ 1998, člen 17:
 • 1. The parties shall be free to agree upon the rules of law to be applied by the Arbitral Tribunal to the merits of the dispute. In the absence of any such agreement, the Arbitral Tribunal shall apply the rules of law which it determines to be appropriate.
 • 2. In all cases the Arbitral Tribunal shall take account of the provisions of the contract and the relevant trade usages.
priljubljenost lex mercatorie
Priljubljenost lex mercatorie
 • lex mercatorie je nevtralna
 • uporaba lex mercatorie je enostavnejša od MZP
 • nacionalno pravo je pisano za domače transakcije in ne upošteva specifičnosti mednarodnih odnosov.
 • Možnost zaobida nezaželenega rezultata
 • Ni potrebna uporaba tujega prava
nevarnosti lex mercatorie
“Nevarnosti lex mercatorie”
 • Zaobid nacionalnega prava
 • Dvomljiva izbira Lex mercatorie v konkretnem primeru
nacionalno pravo posameznih dr av
Nacionalno pravo posameznih držav
 • Javno pravo

Devizni predpisi

Zunanjetrgovinski predpisi

Davčni predpisi

 • Zasebno pravo

Materialno – OZ, ZPP

MZP - MZPP

javno pravo
Javno pravo
 • Teritorialno načelo

Z MP lahko drugače dogovorjeno

 • Wirkungsprinzip (Effects doctrine)

Sensor 1983

sensor
Sensor
 • Mati hči kupec

ZDA NL F

zasebno pravo
Zasebno pravo
 • Uporaba tujega prava preko MZP
 • Ekstenzivne pristojnosti
 • Teritorialno načelo
 • Personalno načelo
 • Lastnina kapitala?

Barcelona Traction (ICJ)

Izjema - Nottebohm (ICJ)

effect doctrine wirkungsprinzip
Effect doctrine/Wirkungsprinzip
 • Lotus (ICJ)
 • Pravna negotovost
 • Forum shopping
 • Ameriško konkurenčno pravo
privla nost ameri kih sodi
Privlačnost ameriških sodišč
 • Zakaj?
 • Široka pristojnost
 • Punitive damages
 • Ugodno dokazno pravo za oškodovanca
 • ‘No cure no pay’
 • Odgovor Evrope – ‘blocking statutes’
laker cases1
Laker cases
 • Laker toži evropske konkurente v ZDA
 • Evropski konkurenti tožijo Laker v Evropi
 • Prepoved predložitve dokazov v ZDA
 • Prepoved nadaljevanja postopka v ZDA
 • Poravnava …