projektu vad ba l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektu vadība PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektu vadība

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Projektu vadība - PowerPoint PPT Presentation

hedya
204 Views
Download Presentation

Projektu vadība

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projektu vadība Gatis Liepiņš 2010. gada 21. oktobrī

 2. Projektu vadība

 3. Finansējuma cikls ES budžeta ietvaros

 4. Projekta vadības cikls

 5. Pirmsprojekta verifikācija I • Projekta (paredzamo aktivitāšu kopums) atbilstība • Izmaksu apjoms un raksturs (tāme/budžets) • Ieviešanas laiks (projekta cikla laika plāns) • Nozare (atbilstība programmas prioritātēm) • Projekta iesniedzēja juridiskais statuss • Pašvaldība • Pašvaldības iestāde / aģentūra • Pašvaldības komersants • Publiskai pielīdzināma juridiska persona (public equivalent body)

 6. Pirmsprojekta verifikācija II • Ieguvumi vs zaudējumi no dalības ES finansējuma programmās • Laiks • Dokumentācijas sagatavošana • Ieviešanas izmaksas • Pēcprojekta saistības • Valsts atbalsts • Biznesa loģika

 7. Projekta pieteikuma sagatavošana • Tehniskais projekts • Darbības stratēģija • Iepirkumu dokumentācija • Pieteikuma forma • Pavadošā dokumentācija

 8. Projektu izvērtēšana • Projektu izvērtēšana • Iesniegšanas laicīgums • Kritēriji • Atbilstības • Kvalitatīvie • Atkārtota iesniegšana • Fiziskā kontrole • Līguma parakstīšana • Administratīvā lēmuma pārsūdzēšana

 9. Projektu ieviešana • Iepirkumu veikšana • Attaisnojošie dokumenti • Līgums ar piegādātāju • Tāme / rēķins • Maksājuma uzdevums • Pavadzīme / pieņemšanas nodošanas akts • Izcelsmi / atbilstību apliecinošie dokumenti • Fiziskā kontrole • Izmaiņu saskaņošana iepirkumos • Specifikācija • Cena • Termiņi

 10. Praktiski padomi

 11. Izlasi vadlīnijas, līgumus • Vadlīnijas ir brīvi pieejamas gan struktūrfondu oficiālajā mājas lapā www.esfondi.lv, gan atbalstošajās institūcijās. • Vadlīnijās ir sniegta informācija, lai palīdzētu pieteikties struktūrfondu finansējuma saņemšanai un skaidrotas pamatprasības projekta ieviešanai • Rūpīgi izlasi līgumu un līguma pielikumus ar atbalstošo institūciju

 12. Izmanto atbalstošo institūciju • Atbalstošajās institūcijās ir darbinieki, kas sniedz konsultācijas • Atbalstošajās institūcijās ir pieejamas visas ar projektiem saistīto dokumentu kopijas • Atbalstošās institūcijas ir ieinteresētas lai projektu ieviešana noritētu veiksmīgi

 13. Nepietiekama projekta pieteikuma gatavošanas plānošana • Netiek ieplānots pietiekams laiks projekta pieteikuma sagatavošanai (vismaz 1 mēnesis, pārrobežu projektiem vismaz 3 mēneši) • Sasteigta projekta pieteikuma gatavošana apgrūtina ieviešanu • Jāidentificē pavaddokumenti, kas prasīs trešo pušu iesaisti un ar tiem jāsāk • TEPs • IVN • Finansējuma pieejamības izziņa • Partnerības līgums, līdzfinansējuma apliecinājumi

 14. Nesarežģī • Rūpīgi apsver, ko iekļaut atbalstāmajās izmaksās: • Iekļaujot nelielas izmaksas, bieži var ievērojami sarežģīt uzskaites un gala atskaites sagatavošanas procesu • Piemēram, publicitātes materiāli, kas tiešā veidā nesasniedz projekta mērķi, • Savukārt, ja projektā iespējams finansēt darba algas, ir ļoti būtiski noskaidrot, kuri darbinieki tiks iesaistīti projektā, katram ir individuāls scenārijs

 15. Kvalitātes kontrole • Iedod kādam pārlasīt projekta pieteikumu

 16. Savlaicīgi paziņo par izmaiņām • Savlaicīga projekta izmaiņu saskaņošana atvieglo projekta ieviešanu • Izmaiņu nesaskaņošana var novest pie projekta atbalsta atteikuma

 17. Uzskaiti veic atsevišķi • Iepirkumu plāns ir jāsagatavo savlaicīgi • Projekta naudas plūsma ir jāizdala atsevišķi • Katrai programmai ir savi finanšu atskaites noteikumi • Par projekta finanšu uzskaites izdalīšanu ir savlaicīgi jāinformē grāmatvedis

 18. Visai komunikācijai ir jābūt dokumentētai • Izmaiņas projektā jādokumentē • Piemēram, ja kādu preci nav iespējams piegādāt, tad tas ir atbilstoši jādokumentē • Atbilde: “Viņš ieteica, mēs nolēmām” neder • Struktūrfondu projektos tikai juridiski pareiziem dokumentiem ir nozīme

 19. Noskaidro, nevis interpretē: • Likumu skaidrojumus • Vadlīniju skaidrojumus • Noteikumu skaidrojumus Svarīgi, kā dokumentus interpretē atbalstošā institūcija, nevis projekta vadītājs.

 20. Plāno ilgtermiņā • Projekta aktivitātes jāplāno ar laika un naudas rezervi, bet arī ņemot vērā publiskā iepirkuma nosacījumus • Jārēķinās ar iespējamu kavēšanos • Vieglāk pieteikt tādus projektus, kas iekļauti vismaz 2 gadu attīstības plānos

 21. Paldies par uzmanību Kontaktinformācija: Gatis Liepiņš SIA „Baltijas Konsultācijas” +371 26131828 gatis@balticconsulting.com