slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU PowerPoint Presentation
Download Presentation
IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

„Technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚRCH Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“ Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP Tretia konferencia o úspešne zrealizovaných projektoch Banská Bystrica. IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU. Fakty o projekte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU' - upton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„Technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚRCH Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCPTretia konferencia o úspešne zrealizovaných projektoch Banská Bystrica

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU

slide3

Fakty o projekte

Názov projektu: „Technologická rekonštrukcia a modernizácia

NÚRCH Piešťany za účelom poskytovania komplexnej

zdravotnej starostlivosti„

Spolufinancovaný fondom: ERDF

Operačný program: Zdravotníctvo

Prioritná os: 1. Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc

Opatrenie: 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia

špecializovaných nemocníc

Nenávratný finančný príspevok: 491 070 €

cie projektu
Cieľ projektu

Zabezpečiť NÚRCH zdravotníckou technikou

a  zariadeniami slúžiacimi na poskytovanie

komplexnej zdravotnej starostlivosti v oblasti

diagnostiky a liečby reumatických ochorení.

na z klade nfp stav zak pil sofistikovan pr stroje
Na základe NFP ústav zakúpil sofistikované prístroje:

1.Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy, pre všeobecné zobrazovanie a podrobnú echokardiografiu -

ACUSON S2000.

 • Celotelový kostný denzitometer so skenovacím stolom s motorizovaným C – ramenom

HOLOGIC DISCOVERY A.

ultrasonografick diagnostika
Ultrasonografická diagnostika
 • dopĺňa klinické vyšetrenie
 • neinvazívna
 • rýchla
 • bez rtg záťaže
 • dostupná
 • umožňuje dynamické vyšetrenie a opakované použitie i v krátkom časovom intervale
ultrasonografick diagnostika v reumatol gii
Ultrasonografická diagnostika v reumatológii

Muskuloskeletálna ultrasonografia

 • Metóda na rozlišovanie signifikantných zmien lokalizovaných medzi povrchom kože a povrchom kosti
 • Zobrazuje
  • Hrúbku a nerovnomernosť povrchu chrupiek, šírku kĺbových štrbín, hrúbku a prekrvenie synoviálnej výstelky, prítomnosť synoviálnej tekutiny, zobrazenie mäkkých štruktúr – šľachy, svaly, ligamentá
 • Možnosť dynamického vyšetrenia
 • Intervenčná sonografia

- cielené aspirácie, instilácie, punkcie

ultrasonografick diagnostika v reumatol gii1
Ultrasonografická diagnostika v reumatológii
 • Ultrazvukové vyšetrenie brucha
   • zobrazenie vnútorných orgánov brucha v diagnostike orgánových postihnutí ako prejavov základného reumatického ochorenia (predovšetkým postihnutie obličiek a pečene) alebo diferenciálnej diagnostike oproti iným ochoreniam.
 • Ultrazvukové vyšetrenie žliaz krku
   • predovšetkým zobrazenie štrukturálnych zmien slinných žliaz v diagnostike Sjögrenovho syndrómu.
 • Ultrazvukové vyšetrenie ciev
   • postihnutie periférnych ciev v diagnostike vaskulitíd, flebotrombóz pri antifosfolipidovom syndróme.
ultrasonografick diagnostika v reumatol gii2
Ultrasonografická diagnostika v reumatológii
 • Echokardiografia
  • postihnutie srdca patrí medzi časté klinické prejavy viacerých zápalových reumatických ochorení
  • v reumatológii sa využíva najmä na diagnostiku perikardiálneho výpotku, zmien na chlopniach, posúdenie veľkosti dutín, hrúbky stien, funkcie srdca
  • skríning pacientov s podozrením na pľúcnu hypertenziu – včasný záchyt a následná spolupráca

s kardiológmi pri manažovaní týchto pacientov

o ovplyv uje v sledok ultrasonografick ho vy etrenia
Čo ovplyvňuje výsledok ultrasonografického vyšetrenia
 • kvalita ultrazvukového prístroja
 • kvalita sondy
 • erudícia vyšetrujúceho
 • echogenita pacienta
p vodn usg pr stroj
Pôvodný USG prístroj
 • využívaný denne takmer 15 rokov,
 • posledné roky časté technické poruchy – výpadky v práci, oddialenie vyšetrení, ekonomické náklady
 • opotrebovanie sond i monitoru – nekvalitné zobrazenie s rizikom prehliadnutia patologického nálezu, ku koncu až nehodnotiteľným obrazom

NEFUNKČNOSŤ PRÍSTROJA

nov usg pr stroj acuson s2000
Nový USG prístroj ACUSON S2000

Skvalitnenie diagnostiky na základe

 • získania kvalitného obrazu
 • presnejšieho merania
 • širšej možnosti archivácie získaných nálezov, s ich možnosťou následnej prezentácie na posúdenie dynamiky zmien s odstupom času
slide20

MINULOSŤ

SÚČASNOSŤ

slide24

MINULOSŤ

SÚČASNOSŤ

nov usg pr stroj acuson s20001
Nový USG prístroj ACUSON S2000

Zakúpenie tzv. „hokejkovej“ sondy umožňuje

 • vyšetrovanie malých kĺbov s cieľom zachytenia včasných štrukturálnych zmien pri zápalových reumatických ochoreniach
 • včasnejšiu diagnostiku týchto ochorení
osteopor za who defin cia
Osteoporóza (WHO definícia)

Systémové ochorenie skeletu, charakterizované

 • znížením obsahu kostnej hmoty, vedúcim
 • k zvýšenej fragilite, a tým
 • k zvýšenému riziku zlomenín
spolo ensko ekonomick d sledky osteopor zy
Spoločensko- ekonomické dôsledky osteoporózy
 • zvýšená incidencia zlomenín
 • zhoršenie kvality života
 • zvýšená úmrtnosť
 • skrátenie doby prežívania
 • zvýšené priame aj nepriame náklady
naj astej ie miesta zlomen n
Najčastejšie miesta zlomenín

Chrbtica

Stehnová kosť

Zápästie

slide33

Schéma dôsledkov zlomenín stavcov

kyfóza

zníženie výšky

útlak vnútorných org.

znížená mobilita

znížená kvalita života

slide34

Dôsledky ťažkých/mnohopočetných zlomenín stavcov

 • pokles telesnej výšky
 • chronická a/alebo akútna bolesť
 • poruchy dýchania, GI ťažkosti
 • zníženie kvality života
 • dopad na bežné denné činnosti
diagnostick prostriedky pri osteopor ze
Diagnostické prostriedky pri osteoporóze

Rutinné:

 • anamnéza a fyzikálne vyšetrenie
 • krvný obraz, sedimentácia erytrocytov
 • sérové kalcium, albumín, fosfor, alkalická

fostatáza, transaminázy, elektroforéza bielkovín

 • chemická analýza moču
 • rtg snímka hrudnej a lumbálnej chrbtice
 • meranie kostnej hmoty (DEXA, alebo SXA)
 • testosterón, alebo gonádotropíny (u mužov)
slide36

Referenčná metóda - QCT

 • meria skutočnú denzitu v g/cm3
 • časovo náročná
 • veľká rtg záťaž (100x viac ako DXA)

Štandardná metóda - DXA

 • meria planárnu denzitu v g/cm2
 • časovo nenáročná (5-10 min)
 • minimálna rtg záťaž
typy denzitometrov
Typy denzitometrov
 • centrálne - L1-L4, femur, (predlaktie),
 • (celé telo)
 • periférne - predlaktie, tibia, päta, prsty
typy dxa denzitometrov
Typy DXA denzitometrov

HOLOGIC 4500

HOLOGIC 2000

presnos merania
Presnosť merania

HOLOGIC 2000 HOLOGIC 4500

morfometrick denzitometria
Morfometrická denzitometria
 • Vyhľadávanie deformít stavcov z bočnej projekcie

chrbtice

 • IVA (instant vertebral assessment)
  • Hologic
 • DVA (dual-energy vertebral assessment)
  • Lunar
 • Referenčná metodika - Minne, McCloskey
indik cie pre denzitometriu pod a effo
INDIKÁCIE PRE DENZITOMETRIU (podľa EFFO).

1. Prítomnosť rizikových faktorov:

 • Deficit estrogénov

- predčasná menopauza ( <45 rokov)

- prolongovaná sekundárna amenorhea ( >1 rok)

- primárny hypogonadizmus

 • Liečba kortikoidmi ( >7,5mg/d viac ako l rok)
 • Anamnéza zlomenina krčka stehennej kosti u matky
 • Nízky body mass index (BMI < 19 kg/m2)
 • Iné choroby asociované s osteoporózou:

Anorexia nervosa

Malabsorpcia

slide45
Primárna hyperparathyreóza

Post-transplantačný syndróm

Chronická renálna insuficiencia

Hyperthyreóza

Prolongovaná imobilizácia

Cushingov syndróm

2. Rádiologický dôkaz osteopénie alebo vertebrálnej

deformity

3. Zlomenina femuru, chrbtice, predlaktia

4. Významná strata výšky, alebo torakálna kyfóza

5. Monitoring liečby antiporotikami