rol a system w m e w bud ecie zadaniowym dobre praktyki i lekcje wyci gni te z do wiadcze n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rol a systemów M&E w Budżecie Zadaniowym : Dobre praktyki i lekcje wyciągnięte z doświadczeń

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Rol a systemów M&E w Budżecie Zadaniowym : Dobre praktyki i lekcje wyciągnięte z doświadczeń - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

V Doroczna Konferencja Ewaluacyjna. Rol a systemów M&E w Budżecie Zadaniowym : Dobre praktyki i lekcje wyciągnięte z doświadczeń. Wars z aw a , Październik 2009. Przegląd. Co rozumiemy przez M &E i BZ Kontekst strategiczny dla M&E i Budżetu Zadaniowego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rol a systemów M&E w Budżecie Zadaniowym : Dobre praktyki i lekcje wyciągnięte z doświadczeń' - harsha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rol a system w m e w bud ecie zadaniowym dobre praktyki i lekcje wyci gni te z do wiadcze

V Doroczna Konferencja Ewaluacyjna

Rolasystemów M&E w Budżecie Zadaniowym: Dobre praktyki i lekcje wyciągnięte z doświadczeń

Warszawa, Październik 2009

przegl d
Przegląd
 • Co rozumiemy przez M&E iBZ
 • Kontekst strategiczny dla M&E iBudżetu Zadaniowego
 • Rolasystemów M&E na poziomie krajowym w Budżecie Zadaniowym
 • Przykłady krajów stosujących dobre praktyki (Meksyk, Chile, Wielka Brytania)
 • Lekcje z międzynarodowych doświadczeń
przegl d1
Przegląd
 • Co rozumiemy przez M&E i BZ
 • Kontekst strategiczny dla M&E i Budżetu Zadaniowego
 • Rola systemów M&E na poziomie krajowym w Budżecie Zadaniowym
 • Przykłady krajów stosujących dobre praktyki (Meksyk, Chile, Wielka Brytania)
 • Lekcje z międzynarodowych doświadczeń
czym jest m e
Czym jest M&E?

Ew. Oddziaływania

“EO”

Monitoring

“M”

Ewaluacja

“E”

Wysiłki analityczne by powiązać przyczynę i skutek. Ustalenie co by się stało gdyby nie dokonano interwencji

Wysiłki analityczne by odpowiedzieć na konkretne pytania dotyczące wyników programu/działań

Regularne monitorowanie wskaźników w celu ustalenia czy planowane cele zostały osiągnięte

Każde narzędzie ma atuty, koszta i ograniczenia

czym jest bud et zadaniowy
Czym jest budżet zadaniowy?
 • “Formabudżetu, która wiąże przydzielone środki z mierzalnymi wynikami” (OECD, 2005a)
 • 3 różne sposoby
przegl d2
Przegląd
 • Co rozumiemy przez M&E i BZ
 • Kontekst strategiczny dla M&E i Budżetu Zadaniowego
 • Rola systemów M&E na poziomie krajowym w Budżecie Zadaniowym
 • Przykłady krajów stosujących dobre praktyki (Meksyk, Chile, Wielka Brytania)
 • Lekcje z międzynarodowych doświadczeń
nie ma prostej bezpo redniej relacji mi dzy wydatkowaniem a rezultatami
Nie ma prostej/bezpośredniej relacji między wydatkowaniem a rezultatami
 • Podobne wzrosty wydatków publicznych mogą być powiązane z zupełnie różnymi wynikami…

Wydatki publiczne na edukację (w dolarach)

Ukończenie szkoły podstawowej (w procentach)

Wydatki publiczne na ochronę zdrowia (w dolarach)

Śmiertelność dzieci poniżej 5 lat (na tysiąc)

Dane o wydatkach w latach 90-tych z bazy danych Wskaźników Rozwoju Światowego.Dane o śmiertelności dzieci z Unicef z 2002 r. Pozostałe dane z Banku Światowego. Dane o ukończeniu szkół z Bruns, Mingat i Rakatomalala z 2003 r.

Większe wydatki niekoniecznie oznaczają lepsze wyniki

nie ma prostej bezpo redniej relacji od wska nik w wzrostu do rezultat w
Nie ma prostej/bezpośredniej relacji od wskaźników wzrostu do rezultatów
 • Tanzania i Bangladeszmaą podobne PKB na jednego mieszkańca, ale średnią długość życia odpowiednio 55 i 65 lat.
 • Dochód na jednego mieszkańca na Filipinach w 2006 r. był wyższy niż w Mołdawii, ale wskaźnik śmiertelności matek w Mołdawii wynosił 16 w stosunku do 162 na 100 000 urodzeń na Filipinach.
 • Mimo zadziwiającego wzrostu ekonomicznego, wskaźnik śmiertelności matek w Indiach pogorszył się i jest sześć razy gorszy niż w Chinach i 14 razy gorszy niż w Chile.

Wyższy wzrost ekonomiczny może maskowaćróżnice w ważnych rezultatach rozwoju.

urz dnicy bud etowi i tw rcy polityki musz odpowiedzie pytania b d ce wyzwaniami
Urzędnicy budżetowi i twórcy polityki muszą odpowiedzieć pytania będące wyzwaniami
m e mog by powi zane z lepszymi wynikami projekt w pomoc z ulepszonym zarz dzaniem
M&E mogą być powiązane z lepszymi wynikami projektów (pomoc z ulepszonym zarządzaniem)
 • 80 - 90% projektów WB ocenionych wysoko lub znacząco w M&E została oceniona zadowalająco lub lepiej w odniesieniu do ich wyników
 • Te z nieistotnymi ocenami zostały ocenione zadowalająco tylko w 32% przypadków

Wysoce Niezadowalające

Niezadowalające

Umiarkowanie Niezadowalające

Umiarkowanie Zadowalające

Zadowalające

Wysoce Zadowalające

Wysoko

Znacząco

Umiarkowanie

Nieistotne

przegl d3
Przegląd
 • Co rozumiemy przez M&E i BZ
 • Kontekst strategiczny dla M&E i Budżetu Zadaniowego
 • Rola systemów M&E na poziomie krajowym w Budżecie Zadaniowym
 • Przykłady krajów stosujących dobre praktyki (Meksyk, Wielka Brytania)
 • Lekcje z międzynarodowych doświadczeń
g wne czynniki
Główne czynniki
 • Wyniki działań ewaluacyjnych, Budżet zadaniowy wiąże wyniki z finansowaniem.
 • BZ wymaga stałej informacji o efektywności by pozostać zrównoważonym i odpowiednim:
 • Ale… muszą zostać spełnione wielorakie wymagania
   • Przejrzystalogika programu/ łańcuchy wyników
   • Terminowe i dobrej jakości dane
   • Dobrewskaźnikiicele
   • Solidnemetodyinarzędzia
   • Dobrej jakościstandardyiprocedury
   • Mechanizmyzapewniające zastosowanie i oddziaływanie
cz sto brakuje w a ciwego rodzaju informacji
Często brakuje właściwego rodzaju informacji
 • Sprzeczne żądania PI, niewłaściwe zachęty i słabe możliwości M&E często prowadzą do

- Braku jasności dotyczącego roli PI w budżecie

- Powielania i nadmiernego wydatkowania

- Niestandardowych metod i narzędzi (ograniczenia i mocne strony)

- Niskiej jakości i rzadkiego wykorzystania

systemy m e pomagaj rozwi za problemy z informacjami o wydajno ci
Systemy M&E pomagają rozwiązać problemy z informacjami o wydajności
 • Zapewnieniedostarczaniadanych o wydajności (rejestrów, statystyk, zbilansowanych danych M&E itp.)
 • Stymulowaniepopytu, (zastosowanie w polityce, przejrzystość, odpowiedzialność itp.)
 • Zagwarantowaniejakościiwiarygodnościdanych (solidne metodologie, standardy)
 • Ale także zwiększony dostęp do PI (zintegrowane systemy IT, raporty itp.).
systemy m e na poziomie kraju s pot nymi narz dziami bud etowymi
Systemy M&E na poziomie kraju są potężnymi narzędziami budżetowymi
 • Ułatwienie zmiany budżetu z zarządzania tradycyjnego (wprowadzenie/ opartego na działaniu)do zarządzania wydajnością (wydajność/opartego na wynikach)
 • Podkreślenie efektywnej alokacji środków dla planowania i dla budżetu
 • Pomoc krajom w ocenie jeśli wykorzystują niewystarczające środki niskim kosztem
 • Odpowiadanie przed wybranymi urzędnikami i publicznym wymogiem odpowiedzialności w budżecie
 • Zwiększeni zapotrzebowania na menadżerów w sektorze publicznym
 • Podkreślenie wiedzy i kształcenia przy ulepszaniu procesu decyzyjnego dotyczącego budżetu
slide16

Podsumowanie związku M&E i BZ

 • Budżet Zadaniowy jest niemożliwy bez systematycznej i dobrej jakości informacji M&E.
 • Nie ma efektywnego M&E bez związków z procesem budżetowym
 • Rozwój BZ i M&E muszą być ze sobą powiązane
przegl d4
Przegląd
 • Co rozumiemy przez M&E i BZ
 • Kontekst strategiczny dla M&E i Budżetu Zadaniowego
 • Rola systemów M&E na poziomie krajowym w Budżecie Zadaniowym
 • Dobre praktyki przykłady krajów
 • Lekcje z międzynarodowych doświadczeń
wielka brytania system porozumie s u by publicznej system psa
Wielka Brytania: System Porozumień Służby Publicznej (System PSA)
 • Główne cechy konstrukcji:
 • - Jednostki Strategiczne (PMSU) i Dostawcze wysokiego poziomu (PMDU)
 • - Ministerialne porozumienia publiczne dotyczące dostarczanych usług
 • - Cele, wskaźniki i menadżerowie dla każdego porozumienia o dostawie
 • - Ministerialna Rada Wykonawcza PSA (przewodniczą jej menadżerowie)
 • - Regularny monitoringwyników (PMDU, Gabinet)
 • - Typy ewaluacji dif (weryfikacja wydatków, program, oddziaływanie, audyty)
  • - Publicznerozpowszechnianie strategiiiporozumień
 • Główny uczestnik Skarbu Państwa. (PMSU) i (PMDU) bezpośrednioinformują na bieżąco Premiera.
wielka brytania system porozumie s u by publicznej
Wielka Brytania: System Porozumień Służby Publicznej
 • Atuty
 • „Wyjaśnia co departamenty planują dostarczyć w zamian za… istotne dodatkowe inwestycje”
 • „[Wyznacza] wymagające cele narodowe” (Standardy kr.)
 • Liczne agencje ale wytyczne Skarbu Państwa umożliwiają koordynację
 • Wysoce wiarygodne ewaluacje (zakontraktowane zewnętrznie)
 • „[Odzwierciedla] główne priorytety Rządu i [skupia się] na wynikach najważniejszych dla opinii publicznej”
 • Powołuje odpowiedzialnych „menadżerów” dla każdego PS
 • Przewodnia rola Skarbu Państwa i biura Premiera
me ksyk system ewaluacji wynik w sed
Meksyk: System Ewaluacji Wyników – SED
  • Główne cechy struktury:
  • - Niezależna Jednostka Ewaluacyjna: rada CONEVAL złożona z naukowców
  • - Pojedyncze Federalne Wytyczne dotyczące Ewaluacji
  • - „Ramy Logiczne” i standardy dla wszystkich Programów F.
  • - 258 wskaźników wyników (opartych na wydajności i rezultatach)
  • - 6 metod ewaluacji: Oddziaływanie, spójność, wskaźniki, proces, projekt, wyniki
  • - Roczny Plan Ewaluacji (Ponad 100 rocznie).
 • MF jest „mistrzem” systemu wraz z aktywnym wsparciem i udziałem Biura Prezydenta.
me ksyk system ewaluacji wynik w sed1
Meksyk: System Ewaluacji Wyników – SED
 • Atuty
 • Model CONEVAL dodaje wiarygodności
  • Zakontraktowanie zewnętrznych ewaluacji (rynek ewaluacji)
  • Poprawa jakości, regularności, i terminowościprac ewaluacyjnych
  • - Promocja rozwoju możliwości
 • Wyjątkowy schemat mierzenia ubóstwa jest częścią systemu
 • Solidne i wiarygodne ewaluacje, wzmocnienie monitoringu
 • Wszystkie ewaluacje zgłaszane do Kongresu(wraz z istotną inicjatywą budżetową)
 • Duża rola MF i Prezydenta zwiększa zastosowanie
 • Aktywna rola Ministerstw i agencji w definiowaniu planu ewaluacji
chile system kontroli zarz dzania
Chile: System Kontroli Zarządzania
  • Główne cechy struktury:
 • -Analizy ex ante wydajności kosztów dla programów inwestycyjnych
 • - 1,550 wskaźników wydajności dla wszystkich programów rządowych (2006)
 • -„Ewaluacje Programów”: przegląd dokumentacji ram logicznych (14 razy do roku)
 • -Rygorystyczne ewaluacje oddziaływania (4 razy do roku)
 • -Kompleksowe Przeglądy Wydatków: wybrane programy (2-5 razy do roku)
 • -Programy poprawy zarządzania agencjami powiązane z płatnościami dla personelu
  • MF (Dyrekcja Budżetu) zaprojektowało i stosuje system. Kongres nie ma inicjatywy wydatkowania.
chile system kontroli zarz dzania1
Chile: System Kontroli Zarządzania
  • Atuty
 • Informacje dotyczące wydajności są używane do zidentyfikowania potrzeb ewaluacji
 • Ewaluacje przeprowadzane zewnętrznie, w pełni przejrzyste i wysoce wiarygodne
 • Wszelki ustalenia M&E ogłaszane publicznie i przekazywane do Kongresu
 • System M&E ściśle powiązany z potrzebami MF dotyczącymi informacji budżetowych
 • Informacje o wynikach służą wyznaczaniu celów dla ministerstw –osiąganych w dużym stopniu
 • MF ściśle monitoruje zakres stosowania i ewaluacji ustaleń
przegl d5
Przegląd
 • Co rozumiemy przez M&E i BZ
 • Kontekst strategiczny dla M&E i Budżetu Zadaniowego
 • Rola systemów M&E na poziomie krajowym w Budżecie Zadaniowym
 • Dobre praktyki przykłady krajów
 • Lekcje z międzynarodowych doświadczeń
g wne zagro enia i trudno ci
Główne zagrożenia i trudności
 • Niewystarczające planowanie budżetu – Brak technicznej definicji celów i wskaźników programu
 • Słaby projekt systemu, niejasne ustalenia instytucjonalne
 • - Jak dużo “M” & “E” jest wystarczająco? , kto planuje, wykonuje i korzysta z ewaluacji?
 • - Własne czy niezależne ewaluacje?
 • - Kto finansuje system? (a) zarezerwowane środki budżetowe?; (b) koszty „ponoszone” przez ministerstwa? Jak wiąże się to z budżetem?
 • Po stronie podaży: wiele zastrzeżeń, konkurencyjność, nieskoordynowane systemy
 • Po stronie popytu: „sztywność” budżetu, zachęty są kluczem do osiągnięcia wykorzystania
 • Niskie możliwości personelu (potrzeba menadżerów PS)
brak istotnych warunk w wst pnych ale czynniki sukcesu zawieraj
Brak istotnych warunków wstępnych ale czynniki „Sukcesu” zawierają
 • Wysokie zaangażowanie Rządu w jakość wydatków publicznych
 • Mocny „lider” kierowany centralnie przez Ministerstwo Finansów
 • Zwracanie uwagi zarówno na popyt jak i na podaż
 • Zrównoważone stałe wysiłki
 • Stopniowanie w celu zapewnienia asymilacji
 • „Szybkie zyski” by uniknąć kosztów zbyt nieśmiałej realizacji
 • Unikanie złożonych systemów (zachowanie prostoty)
slide27

Przydatne materiały

Keith Mackay, How to Build M&E Systems for Better Government, World Bank, 2007.http://www.worldbank.org/ieg/ecd/better_government.html

Ernesto May et al. (eds.),Towards the Institutionalization of Monitoring and Evaluation Systems in Latin America and the Caribbean, World Bank, 2006. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/0,,contentMDK:20893139~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:258554,00.html

Manuel F. Castro, Insider Insights: Building a Results-Based Management and Evaluation System in Colombia. World Bank, 2008. http://www.worldbank.org/ieg/ecd/docs/ecd_wp_18.pdf

Gonzalo Hernandez Licona, The Role of Evaluation in Mexico: Achievements, Challenges and Opportunities. Quality of Public Expenditure. Note No. 2. World bank, 2008. http://siteresources.worldbank.org/MEXICOEXTN/Resources/MXNewsletter-QualityofPubExpenditure-No2.pdf

slide28

Przydatne materiały

Teresa Curristine, Performance Information in the Budget Process: Results of the OECD 2005 Questionnaire, in OECD Journal on Budgeting, 2005 5(2),pp.87-131. http://www.oecd.org/document/38/0,3343,en_2649_34119_39921702_1_1_1_1,00.html

OECD, Performance Budgeting in OECD Countries, OECD, 2007. http://www.oecd.org/document/38/0,3343,en_2649_37405_39921702_1_1_1_37405,00.html#B2

Independent Evaluation Group, M&E Tools, Methods and Approaches, World Bank, 2004. http://www.worldbank.org/ieg/ecd/me_tools_and_approaches.html

Independent Evaluation Group, Influential Evaluations: Evaluations that Improved Performance and Impacts of Development Programs, World Bank, 2004.http://www.worldbank.org/ieg/ecd/influential_evaluations.html

World Bank website on Building Government M&E Systems: www.worldbank.org/ieg/ecd/