1 / 18

Kroppsperspektivet i behandling av traumatiserte.

Kroppsperspektivet i behandling av traumatiserte. T R A U M E R. Når et menneske opplever at noen har krenket ens grenser. Den traumatiserte har opplevd for mye og gjentatte ganger, for hurtig og ofte uten forvarsel. Situasjonen var ekstrem, reaksjonene var sunne og normale.

cicada
Download Presentation

Kroppsperspektivet i behandling av traumatiserte.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kroppsperspektivet i behandling av traumatiserte.

 2. T R A U M E R. • Når et menneske opplever at noen har krenket ens grenser. • Den traumatiserte har opplevd for mye og gjentatte ganger, for hurtig og ofte uten forvarsel. • Situasjonen var ekstrem, reaksjonene var sunne og normale. • Traumer er en del av livet, men behøver ikke være en livslang dom.

 3. SYMPTOMATIKK • ” En flyktning som kommer inn på konsultasjonsrommet kan ha de samme psykiske symptomer som man kjenner fra pasienter bosatt i eget land. Men det er ikke alt. • Den som er flyktning har i sitt liv fått en tilleggsbyrde : Forfølgelse, fangenskap, tortur, flukt , krig og fattigdom.” • Nils Johan Lavik. (prof. i psykiatri ved Universitetet i Oslo , leder for Psykososialt senter for flyktninger fra 1990-1999)

 4. LIKHETER OG FORSKJELLER • Gjelder det og for somatiske lidelser? • Kroppen er universell. • Måten vi oppfatter kroppen på kan være kulturelt betinget. • Påkledning-tildekking.

 5. STATENS HELSETILSYN • Helsetjenesten skal verne om innvandrerens helse med respekt for hver enkelts egenart og kulturell/religiøse bakgrunn. • En skal søke å styrke den enkeltes mulighet for egenomsorg og vern av egen helse.

 6. En redsel fra fortiden blir en smerte i nåtiden. • -Et barn opplevde at hennes mor alltid slo henne fra en bestemt vinkel. Hun beskyttet seg med den ene armen. 40 år senere har hun ennå sterke smerter i den armen. En erfaring av å bli krenket har satt seg fast i kroppen hennes, og hun har armen i konstant beredskap. • Krenkelseserfaringer er ekstreme livserfaringer , og kan sammenlignes med tortur. • A.L. Kirkengen ” Hvordan krenkede barn blir syke voksne” 2005.

 7. REDD OG UTRYGG • Jeg vet ikke hvem jeg kan stole på. • Gå inn kroppsdøren. • Å være redd et sted. • Kroppslige reaksjoner ved angst. • Fremtiden er uforutsigbar.

 8. Mennesket, rovdyret og traume. • Det autonome nervesystemet: Kroppen reagerer med to typer primitivt beredskap. • Flukt/kamp • Stivning/dødgjøring. DETTE ER ET PSYKOBIOLOGISK DRAMA!. Det dreier seg om forholdet og samspillet mellom instinkthjernen og den rasjonelle hjernen.

 9. Det kroppslige drama • KAMP • FLUKT • FRYS

 10. RESSURSSANKING • Hva er det som gjør at du har hatt styrken og greidd deg? • Begynne der hvor pasienten er sterkest. • Nettverksbygging • Som behandler må jeg ha ressurser.

 11. Kroppslige tegn på traumer. • Motstridende signaler fra det sympatiske og det parasympatiske nervesystem mellom alarm og avspenning. • Hypo og hyper respons i muskulaturen. • Respirasjonen er bundet eller låst. • Særlige muskler affisert. • Mage-tarm dysfunksjon.

 12. OFFERROLLEN • Offeret retter oppmerksomheten inn mot seg selv • Jeg ble ikke reddet da jeg opplevde traumet, så nå må noen hjelpe meg. • Hjelperen er frelseren. • Hvordan komme ut av offerrollen/pasientrollen?

 13. Behandlingsstrategier • Varsomhet • Kunnskap • Ydmykhet for kreftene • Terapeutisk forutsigbarhet • Bevisstgjøring • Tålmodighet

 14. KJØREREGLER • INGEN SKAL HA MER AV PASIENTEN ENN DET HAN VIL GI FRA SEG. • TRENE PÅ Å IKKE ÅPNE OPP ”ALT”. • LA PASIENTEN LAGE EGNE NATURLIGE GRENSER. • AVSLUTTE NÅR NOK ER NOK.

 15. Dersom man klarer å se på sine vanskelige opplevelser som en ressurs, kan de brukes til det meste. • ” Det å være utsatt for overgrep gjorde at jeg følte meg skitten”. • Så da bestemte jeg meg rett og slett for ikke å eksistere. Ingenting spilte noen rolle eller gikk inn på meg

 16. Jeg ønsker ikke høre om alt det negative du har opplevd. Det interessante er hva du har gjort ut av det! Hvordan bruker du det du har opplevd? • Jeg har noen spesielle erfaringer som kunne brukes. • Jeg vet noe som andre ikke vet ! • De som har hatt det vanskeligst har et stort ansvar.

 17. Det er nu som livet er mitt,jag har fått en stund her på jorden och min lengtan har ført mig hit , det jag saknat och det jag fått. • Det er enda vegen jag valt, min førtrøstan långt bortom orden,som har visat en liten bit , av den himmel jag aldri nått. • Jag vil kjenna at jag lever , all den tid jag har , ska jag leva som jag vil, jag vill kenna att jag lever,veta at jag recker til. • Jag har aldri glømt vem jag var, jag har bara låtit det sova,kanskje jag hade jag inget val, bara viljen att finnas kvar. • Jag vil leva lycklig ,før at jag er jag,kunna vara sterk og fri, se hur natten går mot dag. • Jag er her och mitt liv er bara mitt, och den himmel jag trodde fans , ska jag hitta der nånstans. • Jag vill kjenna att jag levt mitt liv.

More Related