det gode arbeidsmilj arbeidsmilj loven som rettesnor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det gode arbeidsmiljø; Arbeidsmiljøloven som rettesnor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det gode arbeidsmiljø; Arbeidsmiljøloven som rettesnor

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
harlan-hawkins

Det gode arbeidsmiljø; Arbeidsmiljøloven som rettesnor - PowerPoint PPT Presentation

145 Views
Download Presentation
Det gode arbeidsmiljø; Arbeidsmiljøloven som rettesnor
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Det gode arbeidsmiljø; Arbeidsmiljøloven som rettesnor Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen

 2. Håndbok i arbeids- og organisasjonspsykologi

 3. Hva jobben gir oss # 1 • En lønn til å leve av • Meningsfull aktivitet • Tidsstruktur, dagsorden • Dagsorden • Sosial identitet, selvbekreftelse • Sosialt fellesskap • Karrieremuligheter, fremtidsutsikter

 4. Hva jobben gir oss # 2 • Ubehag • Stress • Frustrasjoner og irritasjoner • Konflikter • Dårlig selvbilde

 5. Psykososialt arbeidsmiljø • Stress og konflikt • Trivsel og motivasjon

 6. Perspektiver på Det psykososiale arbeidsmiljøet • Helsefremmende perspektiv • Forebyggende perspektiv • Gjenopprettende perspektiv

 7. Rettferd • Fordelingsrettferd • Samhandlingsrettferd • Prosedyrerettferd • Gjenopprettede rettferdighet

 8. Viktige koblinger Psykologi  Jus Arbeidsmiljø  Kontraktsvern ”Myk jus” ”Hard jus” Konflikt  Trakassering NB! Saksbehandlerperspektivet

 9. Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers omsorgsplikt Arbeidstakers plikter

 10. Arbeidsgivers omsorgsplikt: Plikt til å ivareta alle ansattes helse og verdighet Undersøkelses og aktivitetsplikt Det fullt forsvarlige arbeidsmiljø To overlappende innfallsvinkler • Arbeidsgivers styringsrett:Retten til å fordele, styre og lede arbeidet • Avgrenset bare av lov/regelverk/avtaler • Saklighet og prosess

 11. Arbeidsgivers styringsrettRt-2000-1602 (Nøkk) ”Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen.”

 12. Arbeidsgivers styringsrettRt-2001-418 (Kårstø) ”Styringsretten begrenses imidlertid også av mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen, det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, eller basert på utenforliggende hensyn.”

 13. Aml § 1-1.Lovens formål   Lovens formål er: • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, • å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

 14. Aml § 4-1.Generelle krav til arbeidsmiljøet (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

 15. Forebyggende perspektiv: Faglig og personlig utvikling aml § 4-2 (2) a) Selvbestemmelse aml § 4-2 (2) c) Variasjon i arbeidet aml § 4-2 (2) d) Sosial kontakt aml § 4-3 (2) Gjenopprettende perspektiv: Uheldig psykisk belastning aml § 4-1 (2) 2 pkt. Integritet og verdighet aml § 4-3 (1) Trakassering aml § 4-3 (3) Utilbørlig opptreden aml § 4-3 (3) Forebyggende regelperspektiv kontra gjenopprettende

 16. Konflikt er en prosess KONFLIKT Uheldig psykisk belastning Krenking av integritet og verdighet Mobbing og trakassering Utilbørlig opptreden

 17. Juridisk perspektiv • ”Uheldig psykisk belastning” eller • ”Påregnelig psykisk belastning”

 18. “livet” og “jussen”

 19. Rapportering av arbeidsmiljøproblemer • Søknad (ønske/behov men ingen brudd) • Klage (påstand om brudd for egen del som kreves gjenopprettet) • Varsling (Innrapportert observert trakassering eller annen klanderverdig opptreden)

 20. SAKSBEHANDLING KLAGE Varsel Søknad Undersøkelse Vurdering Påregnelig? Uheldig? Konklusjon Informasjon til klager og andre involverte parter Aktivitet og gjenoppretting Informasjon til søker Oppfølging og kontroll Eventuelt: tiltak