Jødedommen - PowerPoint PPT Presentation

garran
j dedommen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jødedommen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jødedommen

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Jødedommen
1120 Views
Download Presentation

Jødedommen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jødedommen

 2. Troen på Gud • Guderen – hargitt liv tilallemennesker. • Jødenetror at allemenneskererfødt med viljetildetgodeogdetonde – når vi dørfår vi belønningellerstraff. • Detviktigsteer å finneuthvasomerGudsvilje med alle ting påjorden. • Toraenskalhjelpemenneskenetil å leverett.

 3. SynagogeJødenesbedehus, kirkeogskole

 4. Synagogen • Synagogen er det viktigste stedet for jødisk gudstjenesteliv. • Utvendig: Synagogene rundt om i verden er preget av den lokale arkitekturen, ingen egen jødisk arkitektur. • Innvendig: Viktige jødiske retningslinjer for hva en synagoge skal inneholde. • Eks: Torarullene skal oppbevares i Toraskapet. Skapet står midt mot veggen som vender mot Jerusalem.

 5. Hva er… ? • Menora • NerTamid • Hanukka-stake • Torarull • Kipa • Davidsstjernen • Siddur

 6. 3 retningerinnenjødedommen“Der detersamlet ti jødererdetelleveoppfatninger” • De ortodokse • Reformjødedom • Konservativ jødedom

 7. Ortodokse jøder • Oppsto på 1800-tallet i Tyskland. • Offisielle retningen i staten Israel. • Tolker Toraen for å vise hvordan den passer til samfunnet til enhver tid. • Jøder skal følge alle lover/foreskrifter som er mulig i det moderne samfunn. • Kan ha vanlig utdanning og yrker som passer til foreskriftene. • Kun barn med jødisk mor er jøder. • Ortodoks rabbiner: Videretolker og formidler leveregler. • Menn og kvinner sitter adskilt under gudstjenesten. • Hebraisk språk i gudstjenesten. Bruker Siddur. • Aksepterer ikke homofilt samliv.

 8. Reformjødedom • Oppsto på 1800-tallet i Tyskland • Ordet reformere: Endre, nyordne. • Ønsket å modernisere jødedommen til det moderne samfunnet. • Alle som har en jødisk forelder er jøde, hvis de oppfostres i jødisk tro. • Den skriftlige Tora er skrevet av mennesker etter inspirasjon fra Gud (Ikke en åpenbaring). • Toraen er grunnlaget for det religiøse livet. • Den muntlige Tora er foreldet og må tolkes på nytt i vår tid. • Revidert utgave av Siddur under gudstjenesten. • Kvinner og menn sitter ofte sammen. • Likestilling mellom kvinner og menn (oppgaver i menigheten). • Ikke like strenge som de ortodokse (Eks: Sabbaten, matregler, homofili).

 9. Konservativ jødedom • Som et svar på reformjødedom oppsto konservativ jødedom i USA på 1800-tallet • Ønsket en mellomting mellom ortodoks og reform. • Ville ta vare på mer av det de synes var verdifullt i jødedommen, men åpnet for vitenskapelige studier av religionen. • Godtar at kun far er jøde (hvis barnet oppdras i jødedommen). • Tora er Guds ord, men skrevet av menneskene. • Støtter homofiles sivile rettigheter. • Bruker revidert bønnebok, språk hebraisk. • Menn og kvinner sitter sammen i synagogen. • Kvinner kan bli rabbiner, men ikke kantor. • Ikke vanlig arbeid under Sabbaten. • Forsøker å overholde de jødiske matreglene.

 10. De ultraortodokse • Det er ulike grupper som kalles ultraortodokse. • Konservativ fløy/retning av ortodoks jødedom. • Godtar ikke vanlig utdanning. Menn skal vie livet sitt til studier av Toraen (yrker kan komme i tillegg). • Tradisjonelle klær. • Egne boligområder adskilt fra samfunnet. • Ønsker at den religiøse loven skal bli innført som landets lov.

 11. Forskjeller mellom retningene:x=enig

 12. Forskjeller mellom retningene:x=enig

 13. Hvordan lykkes jeg på prøven? • Les godt i rle-boken • Se over notatene dine • Øv på denne PP`en Lykke til 