5 temats pe a koncepcijas nov rt jums un p rvalde n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5.temats. Peļņa: koncepcijas, novērtējums un pārvalde PowerPoint Presentation
Download Presentation
5.temats. Peļņa: koncepcijas, novērtējums un pārvalde

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

5.temats. Peļņa: koncepcijas, novērtējums un pārvalde - PowerPoint PPT Presentation


  • 247 Views
  • Uploaded on

5.temats. Peļņa: koncepcijas, novērtējums un pārvalde. 1.Peļņa un tās aprēķināšanas metodes 2.Peļņas teorijas 3.Peļņas pārvalde 4.Ražošanas svira un rentabilitātes slieksnis 5.Peļņas un rentabilitātes rādītāji. Peļņas aprēķināšanas metodes. 1.Grāmatvedībās peļņa:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '5.temats. Peļņa: koncepcijas, novērtējums un pārvalde' - harding-vinson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5 temats pe a koncepcijas nov rt jums un p rvalde

5.temats. Peļņa: koncepcijas, novērtējums un pārvalde

1.Peļņa un tās aprēķināšanas metodes

2.Peļņas teorijas

3.Peļņas pārvalde

4.Ražošanas svira un rentabilitātes slieksnis

5.Peļņas un rentabilitātes rādītāji

pe as apr in anas metodes
Peļņas aprēķināšanas metodes

1.Grāmatvedībās peļņa:

∏g = TR –TC (grāmatvedības);

2. Normālā peļņa ir minimālās izmaksas par

akcionāra kapitāla izmantošanu, kas ir

nepieciešams, lai noturētu firmu biznesā

ilgstošā periodā; normālā peļņa ir uzņēmējspēju ienākums:

∏n = TR = TC;

3. Ekonomiskā peļņa uzskaita alternatīvās

izmaksas:

∏e = TR – TC (ekonomiskās).

piem rs
Piemērs

A kompānijas ražošanas jaudas - &100 miļj.;

Tīrais ienākums pēc nodokļiem - & 12 miļj.;

Normālais ienākums 8% - $8 miļj.;

Ekonomiska peļņa – &4 miļj. ( 12 – 8 ).

pe as teorijas
Peļņas teorijas

1.Kompensātoriskās un funkcionālās teorijas;

2.Monopolpeļņas un tirgus nepilnību peļņas teorijas;

3.Tehnoloģiskās un inovatīvās peļņas teorijas;

4.Peļņas teorijas perspektīvā.

kompens torisk s un funkcion las pe as teorijas
Kompensātoriskās un funkcionālas peļņas teorijas

Šo teoriju autori uzskatā, ka peļņa ir kompensācija par uzņēmēja talantu.

Peļņu var uzskatīt arī kā kompensāciju investoriem par biznesa finansēšanu un risku, saistīto ar biznesu.

monopolpe as teorijas un tirgus nepiln bu pe as teorijas
Monopolpeļņas teorijas un tirgus nepilnību peļņas teorijas

Saskaņā ar minētām teorijām, ekonomiskā peļņa ir veiksmes un tirgus nepilnību rezultāts: vājā konkurence, firmas monopola stāvoklis u.c.

tehnolo isk s un inovat v s pe as teorijas
Tehnoloģiskās un inovatīvās peļņas teorijas

Peļņa ir tehnoloģiju un jaunievedumu rezultāts. Jaunas ražošanas un realizācijas metodespaaugstina peļņu, jo tās rezultātā samazinās izmaksas.

pe as teorijas perspekt v
Peļņas teorijas perspektīvā

Nepastāv kāds viens cēlonis, kurš izskaidro peļņas būtību. Peļņa ir iekšējo un ārējo faktoru darbības rezultāts.

Firmām ir dažādās pozīcijas tirgū un dažāds

konkurētspējas līmenis, kuru rezultātā viņam

ir dažādās iespējas gūt peļņu.

pe as p rvald ba
Peļņas pārvaldība.

Peļņa kā ekonomiskā kategorija raksturo ražošanas efektivitāti, ražojamās produkcijas apjomu un kvalitāti, darba ražīgumu un pašizmaksas līmeni.

Produkcijas pārdošanas apjoms ir atkarīgs no tā, cik veiksmīgi un efektīvi tiek organizēta mārketinga un komerciālā darbība.

Ražošanas pašizmaksas līmenis ir atkarīgs no racionālas ražošanas organizācijas, izmantojamās tehnoloģijas un materiāli tehniskā nodrošinājuma.

bilances pe as apr in anas formula
Bilances peļņas aprēķināšanas formula

Jāņem vērā, ka peļņa ir atkarīga ne tikai no produkcijas pārdošanas apjoma, bet arī no citiem darbības veidiem, kuri peļņu var samazināt vai palielināt. Tāpēc atsevišķi tiek izdalīts bilances peļņas jēdziens.

Uzņēmuma darbības finansiālais rezultāts ir bilances peļņa vai zaudējumi, kas tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P = Papgr. + Ppār. + Pārk., kur

P – bilances peļņa;

Papgr. – peļņa no produkcijas pārdošanas;

Ppar. – peļņa no pārējās darbības;

Pārk. – peļņa, kas nav saistīta ar saimniecisko darbību.

pe u ietekm jo ie r jie ekonomiskie faktori
Peļņu ietekmējošie ārējie ekonomiskie faktori

Ārējie faktori:

- dabas apstākļi;

- transportēšanas apstākļi;

- sociāli ekonomiskie faktori;

- ārējo ekonomisko sakaru atbilstības līmenis;

- ražošanas resursu cenas u.c.

pe u ietekm jo ie iek jie ekonomiskie faktori
Peļņu ietekmējošie iekšējie ekonomiskie faktori

Iekšējie faktori:

- produkcijas, preču vai pakalpojumu pārdošanas apjoms;

- produkcijas vai pakalpojumu ražošanas pašizmaksa;

- ražojamās produkcijas vai sniegto pakalpojumu struktūra;

- ražošanas izmaksu struktūra:

- produkcijas, pakalpojumu vai preču pārdošanas cena.

Papildu iekšējie faktori:

- ražošanas un darba disciplīnas pārkāpums;

- cenu noteikumu pārkāpums;

- produkcijas kvalitātes prasību neievērošana, kas izraisa soda sankciju rašanos u.c.

produkcijas p rdo anas pe as apr ins
Produkcijas pārdošanas peļņas aprēķins

Minēto faktoru ietekmi var noteikt katrai bilances peļņas sastāvdaļai. Piemēram, produkcijas pārdošanas peļņa tiek aprēķināta pēc formulas:

Papgr. = Neto apgrozījums – Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

relat vo faktoru ietekm
Relatīvo faktoru ietekmē

Var novērtēt ne tikai absolūto, bet arī relatīvo faktoru ietekmi, kas kopumā raksturo

izmaiņas uzņēmuma saimniekošanas režīmā.

Piem.: ∆Pašizmaksa = ∆Darba spēka izmaiņas + ∆Materiālu izmaksas + ∆Amortizācija

darbasp ka izmaksu izmai as
Darbaspēka izmaksu izmaiņas

Darba algas izmaksu izmaiņas raksturo absolūtās un relatīvās novirzes. Absolūtās novirzes rodas, mainoties absolūtai darbaspēka izmaksu summai:

∆D = ∆D1 – DO.

Savukārt relatīvās darbaspēka izmaksu izmaiņas tiek aprēķinātas, ņemot vērā uzņēmuma apgrozījuma izmaiņas noteiktā laika periodā:

D = (D1 – D0) x In, kur

D1,D0 – pārskata un bāzes periodu darbaspēka izmaksas;

In neto apgrozījuma izmaiņu indekss.

materi lu izmaksu izmai as
Materiālu izmaksu izmaiņas

Absolūtās materiālu izmaksu izmaiņas:

∆M = M1 – M0, kur

M1,M0 – pārskata un bāzes periodu materiālu izmaksas;

Relatīvās materiālu izmaksu izmaiņas:

∆M = (M1 – M0) x In.

amortiz cijas ietekme
Amortizācijas ietekme

Absolūtasamortizācijas summas izmaiņas:

∆A = A1 – A0, kur

A1,A0 – pārskata un bāzes periodu amortizācijas summa;

Relatīvās amortizācijas summas izmaiņas:

∆A = (A1 – A0) x In.

pe as lieluma regul anas metodes
Peļņas lieluma regulēšanas metodes

1.Vērtības robežu maiņa un uzņēmuma līdzekļu pieskaitīšana pamatlīdzekļu vai mazvērtīgajam inventāram;

2.Amortizācijas uzskaitīšana mazvērtīgajam inventāram;

3.Amortizācijas uzskaitīšana pamatlīdzekļu aktīvajai daļai;

4.Nemateriālo ieguldījumu nolietojuma norakstīšanas metodes;

5.Ražošanas krājumu novērtēšanas metodes.

pe as lieluma regul anas metodes1
Peļņas lieluma regulēšanas metodes

6.Pamatlīdzekļu remonta izmaksu norakstīšanas kārtība;

7.Netiešo izmaksu sadalīšana starp atsevišķiem kalkulācijas objektiem;

8.Nākamo periodu izmaksu segšanas termiņu izmaiņas;

9.Neto apgrozījuma aprēķināšanas metode;

10.Gaidāmo izdevumu un maksājumu rezervju veidošana.

1 v rt bas robe u mai a un uz muma l dzek u pieskait ana pamatl dzek u vai mazv rt gajam invent ram
1.Vērtības robežu maiņa un uzņēmuma līdzekļu pieskaitīšana pamatlīdzekļu vai mazvērtīgajam inventāram

Pieskaitot tos mazvērtīgajam inventāram, uzņēmumam ir lielākas iespējas pārvaldīt pašizmaksas lielumu ar izmaksu palielināšanu vai samazināšanu mazvērtīgā inventāra vērtības norakstīšanas veidā.

2 amortiz cijas uzskait ana mazv rt gajam invent ram
2.Amortizācijas uzskaitīšana mazvērtīgajam inventāram

Nolietojuma uzskaitīšanu mazvērtīgajam

inventāram var veikt 100% vai 50% apmērā no to sākotnējās vērtības.

3 amortiz cijas uzskait ana pamatl dzek u akt vajai da ai
3.Amortizācijas uzskaitīšana pamatlīdzekļu aktīvajai daļai

Saskaņā ar esošo likumdošanu, uzņēmums var lietot paātrināto amortizāciju, kas ļauj īsākā laikā pārnest to vērtību uz izmaksām un izmantot to atražošanos. Tad pašizmaksa pieaug, kas rada peļņas samazinājumu.

4 nemateri lo ieguld jumu nolietojuma norakst anas metodes
4.Nemateriālo ieguldījumu nolietojuma norakstīšanas metodes

Uzņēmumi paši nosaka nemateriālo ieguldījumu nolietojuma norakstīšanas kārtību. Ņemot vērā to, ka nemateriālo ieguldījumu sākotnējo vērtību un novērtēšanas ilgumu nosaka ilgtermiņa līgums, var secināt, ka uzņēmumam ir plašas iespējas regulēt produkcijas pašizmaksu un peļņu.

5 ra o anas kr jumu nov rt anas metodes
5.Ražošanas krājumu novērtēšanas metodes

Likumdošana ļauj novērtēt izlietotos materiālu resursus un uzskaitīt ar kādu no šādām metodēm:

- pēc vidējās faktiskās krājumu iegādes pašizmaksas;

- pēc pirmo iepirkto materiālu resursu partiju pašizmaksas (FIFO);

- pēc pēdējo iepirkto materiālu resursu partiju pašizmaksas (LIFO).

Materiālu izmaksu uzskaites metodes izvēle visbūtiskāk ietekmē produkcijas pašizmaksu un peļņu.

Inflācijas apstākļos materiālu izmaksu novērtēšana pēc pirmās un otrās metodes izraisa neattaisnotu produkcijas pašizmaksas pazemināšanu un tādējādi neattaisnotu peļņas palielinājumu, kā arī uzņēmuma ienākuma nodokļa palielinājumu.

6 pamatl dzek u remonta izmaksu norakst anas k rt ba
6.Pamatlīdzekļu remonta izmaksu norakstīšanas kārtība

Pamatlīdzekļu remonta izmaksas var attiecināt uz produkcijas pašizmaksu ar vienu no trim paņēmieniem:

- faktiskās remonta izmaksas tiek norakstītas uz ražošanas un apgrozības izmaksām;

- tiek veidots remonta līdzekļu fonds ar vēlāku faktisko izmaksu norakstīšanu no šī fonda līdzekļiem;

- faktiskās remonta līdzekļu izmaksas tiek akumulētas kontā “Nākamo periodu izmaksas”.

Pirmajā paņēmienā pamatlīdzekļu remonta līdzekļu

svārstības, kas rodas gada laikā nevienmērīgi veikto remontu dēļ, tiek tieši pārnestas uz pašizmaksu.

Otrajā un trešā paņēmienā šo trūkumu nav, tomēr šo paņēmienu lietošana novedis pie finansu resursu nepieciešamības

pieauguma uzņēmumā.

7 netie o izmaksu sadal ana starp atsevi iem kalkul cijas objektiem
7.Netiešo izmaksu sadalīšana starp atsevišķiem kalkulācijas objektiem

Netiešo izmaksu sadalīšana pa uzskaites un kalkulācijas objektiem var tikt veikta proporcionāli ražošanā nodarbināto strādnieku pamatalgai vai proporcionāli kalkulācijas objektu ražošanas pašizmaksai.

Netiešo izmaksu sadalīšanas paņēmiens ietekmē pašizmaksas aprēķināšanas precizitāti un atsevišķu produkcijas veidu ražošanas rentabilitāti.

8 n kamo periodu izmaksu seg anas termi u izmai as
8.Nākamo periodu izmaksu segšanas termiņu izmaiņas.

Šo termiņu saīsināšana rada produkcijas pašizmaksas pieaugumu pārskata periodā un peļņas pazeminājumu.

9 neto apgroz juma apr in anas metode
9.Neto apgrozījuma aprēķināšanas metode.

Uzņēmumi var aprēķināt neto apgrozījumu pēc pārdotās produkcijas samaksas brīža, vai arī pēc produkcijas nosūtīšanas un maksāšanas dokumentu nodošanas brīža pircējam. Naudas līdzekļu ieņēmumu un izdevumu neatbilstība būs gan pirmajā, gan otrajā gadījumā. Tomēr, izmantojot otro metodi, aprēķinātās peļņas lielumu nepamatos reāla naudas līdzekļu ienākšana uzņēmumā. Tieši otrādi, palielinoties peļņai, palielināsies arī naudas līdzekļu daudzums, kas jāiemaksā valsts budžetā nodokļu veidā. Vismazākais maksājumu kavējums no pircēju puses var radīt naudas līdzekļu izdevumu pieaugumu un uzņēmuma finansiālā stāvokļa pasliktināšanos.

10 gaid mo izdevumu un maks jumu rezervju veido ana
10. Gaidāmo izdevumu un maksājumu rezervju veidošana

Uzņēmumi patstāvīgi nosaka rezervju veidus un apmērus. Šādu rezervju veidošana

ļauj neitralizēt krasas izmaksu svārstības un to ietekmi uz produkcijas pašizmaksu un peļņu ar šo izmaksu nevienmērīgu sadalījumu gada laikā.

pe as veidi un apr in ana
Peļņas veidi un aprēķināšana

1.Bilances peļņa:

Pb = Pr + Pp + Pn, kur

Pb – bilances peļņa;

Pr – produkcijas pārdošanas peļņa;

Pp – realizēto pamatlīdzekļu peļņa;

Pn – neitrālā pelna;

2.Produkcijas pārdošanas peļņa:

Pr = Ie – PVN – An – TC(ražošanas un noieta), kur

Ie – pārdošanas ieņēmumi;

An – akcīzes nodoklis.

3 neitr l pe a
3.Neitrālā peļņa

Peļņa no pamatlīdzekļu u.c. ārpus realizācijas operāciju ieņēmumiem ir neitrālā peļņa (Pn). To nosaka:

Pn = Iep – Pfv x K,kur

Iep – ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas;

Pfv – pamatlīdzekļu bilances vērtība;

K – inflācijas koeficients.

4 rpusrealiz cijas rk rtas pe a
4.Ārpusrealizācijas (ārkārtas) peļņa

Ārpusrealizācijas (ārkārtas) pelņu (Pa) nosaka:

Pa = Ie – Izm, kur

Ie – ārkārtas ienākumi;

Izm – ārkārtas izdevumi.

Peļņu aprēķina pēc divām metodēm:

- pēc pārskata perioda izmaksu metodes;

- pēc apgrozījuma izmaksu metodes.

ra o anas svira
Ražošanas svira

Ražošanas svira ir potenciāla iespēja ietekmēt uzņēmuma peļņu, mainot pašizmaksas struktūru un produkcijas ražošanas apjomu.

Ražošanas sviras efekta līmeni (RSEL) mērā ar peļņas pieauguma un produkcijas pieauguma tempu attiecību:

RSEL = Peļņas pieauguma temps(%) /

Produkcijas apjoma pieauguma temps(%).

Pārveidojot iepriekšējo formulu, rodas šāds vienādojums: P x Q = VC + FC + ∏ vai

(P – ATC) x Q = FC + ∏, tad RSEL būs:

RSEL = (P – ATC) x Q : ∏.

Uzņēmumi ar relatīvi augstu RSEL tiek uzskatīti par riskantiem no ražošanas riska viedokļa. Ar šo risku jāsaprot peļņas neiegūšanas risks, kā arī uzņēmuma nespēju ar saviem ieņēmumiem segt visas ražošanas izmaksas.

uz mumu a b c ra o anas sviras efekta l menis rsel
Uzņēmumu A, B, C ražošanas sviras efekta līmenis (RSEL)

RSEL = Peļņas pieauguma temps : Pārdošanas apjoma pieauguma temps.

A uzņēmumam: {(58000 -50000) : 50000} :

{(88000 – 80000) : 80000} = 1,6;

B uzņēmumam:{(78000 – 66000) : 66000} :

{(88000 – 80000) : 80000} = 1,8;

C uzņēmumam: {(77400 – 69000) : 69000} :

{(88000 – 80000) :80000} = 1,2

secin jums
Secinājums

Palielinot pārdošanas apjomu par 10%,

peļņa pieaugs:

A uzņēmumam – par 16%;

B uzņēmumam – par 18%;

C uzņēmumam – par 12%.

rentabilit tes slieksnis
Rentabilitātes slieksnis

Rentabilitātes slieksnis ir apgrozījums, kas nodrošina finansiālo rezultātu, vienādu ar 0.

Rentabilitātes slieksnis = FC/Seguma koeficients

rentabilit tes sliek a finansi l s dro bas rezerves un ra o anas sviras iedarb bas apr ins
Rentabilitātes sliekšņa, finansiālās drošības rezerves un ražošanas sviras iedarbības aprēķins
secin jums1
Secinājums

Izejās situācijā, kad apgrozījums ir Ls 40000,

peļņa Ls 6000, ražošanas sviras iedarbība ir 1,5. Tas nozīmē, ka, palielinot apgrozījumu par 10%, peļņa pieaugs par 15% (10% x 1,5).

Otrajā situācija apgrozījuma pieaugums rada nepieciešamību tieši proporcionāli palielināt mainīgas izmaksas, līdz ar to FC īpatsvars kopējās izmaksās pazeminās un ražošanas sviras iedarbība jau 1,43.

pe as un rentabilit tes r d t ji
Peļņas un rentabilitātes rādītāji

1.Apgrozījuma rentabilitāte = (Pārskata perioda peļņa x 100) / Neto apgrozījums;

2.Operatīvās darbības rentabilitāte (%) =

(Peļņa pirms % un nodokļu atskaitīšanas x100) / Neto apgrozījums;

3.Bruto peļņas rentabilitāte (%) = (Bruto peļņa x 100)/ Neto apgrozījums;

4.Aktīvu rentabilitāte (%) = ( Peļņa pirms % un nodokļu atskaitīšanas x 100) / Aktīvu vidējā vērtība;

5.Pašu kapitāla rentabilitāte(%) = (Gada tīrā peļņa x 100) /Pašu kapitāla gada vidēja summa.