Finansije i finansijska tr i ta
Download
1 / 44

Finansije i finansijska tržišta - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Finansije i finansijska tržišta. Doc dr Milena Žižić. I Dio Pregled finansijskih tržišta. Finansijski sistem obuhvata skup mjera i aktivnosti kojim se ustanovljava finansiranje reprodukcije kao i finansiranje tokova u reprodukciji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Finansije i finansijska tržišta' - hanzila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Finansije i finansijska tr i ta

Finansije i finansijska tržišta

Doc dr Milena Žižić


I dio pregled finansijskih tr i ta
I Dio Pregled finansijskih tržišta

 • Finansijski sistem obuhvata skup mjera i aktivnosti kojim se ustanovljava finansiranje reprodukcije kao i finansiranje tokova u reprodukciji.

 • Finansijski sistem je skup tržišta, pojedinaca, institucija, zakona, regulacija i tehnika preko kojeg se trguje obveznicama, akcijama i drugim hartijama, a koji proizvode i isporučuju finansijske usluge,i determinišu ( određuju) kamatne stope.

 • Finansijski sistem je skup tržišta za finansijske instrumente i pojedinaca i institucija koji trguju na ovim tržištima, uz regulatore i supervizore sistema.

 • Možemo reći da je finansijski sistem jedan od najvažnijih izuma savremenog društva.


 • Primarni cilj finansijskog sistema je da se usmjere oskudna zajmovna sredstva ( sredstva raspoloživa za pozajmljivanje na finansijskim tržištima ) od onih koji štede ka onima koji pozajmljuju da bi kupili robe i usluge i izvršili investicije u novu opremu i objekte tako da globalna ekonomija može da raste i da se poveća životni standard građanstva.

 • Takođe, finansijski sistemdeterminiše i cijenu kredita i koliko će kredit biti raspoloživ da bi se platile hiljade različitih roba i usluga koje se svakodnevno kupuju .

 • Kada krediti poskupe i kada su manje raspoloživi, opada ukupna potrošnja roba i usluga , čime se povećava nezaposlenost i usporava privredni rast smanjenjem proizvodnje i otpuštanjem radnika i obrnuto .


 • Globalni finansijski sitem je integralni dio ekonomskog sistema .

 • Korisnici finansijskog sistema su ljudi, firme i druge organizacije, koji žele da iskoriste pogodnosti koje nudi finansijski sitem:

 • posredovanje između sufisticiranih i deficitarnih jedinica;

 • finansijske usluge kao što su osiguranje i penzije ;

 • mehanizam plaćanja;

 • pogodnosti portfolio prilagođavanja.


 • Krajnji korisnici imaju izbor između tri šira pristupa: sistema .

 • direktno kreditiranje;

 • organizovana tržišta;

 • posrednici.

  Finansijski izvori,instrumenti,mehanizmi i institucije za njihovu koncentraciju i akumulaciju odnosno proširenu reprodukciju čine cjelinu finansijskog sistema koje se međusobno prožimaju u skladnim odnosima.


Bazične funkcije globalnog finansijskog sistema sistema .

Funkcija štednje

Funkcija likvidnosti

Funkcija plaćanja

Funkcija politike

Funkcija bogatstva

Kreditna funkcija

Funkcija rizika


 • Funkcija štednje sistema .obuhvata obezbjeđenje koje je potencijalno profitabilno, kao i nisko rizično trgovanje sa štednjom publike.

 • Funkcija likvidnosti obuhavata pružanje načina za povećanje fondova pretvaranjem finansijskih aktiva (akcije, obveznice, depoziti i sl.) u gotovinska salda.

 • Funkcija plaćanja pruža mehanizam plaćanja za kupovinu roba i usluga.

 • Funkcija politike obezbjeđuje kanal za državnu politiku kako bi se ostvarili ciljevi pune zaposlenosti, niske inflacije i održivog ekonomskog rasta.


 • Funkcija bogatstva sistema .predstavlja načine za čuvanje kupovne moći u finansijskim aktivama sve dok ne bude ubuduće potrebno za trošenje na robe i usluge.

 • Kreditna funkcija obezbjeđuje ponudu kredita kao podrška potrošačkoj i investicionoj potrošnji u globalnoj ekonomiji.

 • Funkcija rizika pruža sredstva za zaštitu preduzeća , potrošača i države od rizika kojim se odnose na ljude, imovinu i dohodak, stvarajući i prodavajući usluge za zaštitu od rizika.


Finansijski izvori finansijska tednja
Finansijski izvori – finansijska štednja sistema .

 • Postoje tri finansijska izvora:

 • Novčana akumulacija, ili štednja;

 • Inostrana sredstva,uvezana akumulacija;

 • Kreiranje novca.

 • Ekonomska teorija štednju treitira kao razliku između realizovanog dohotka i efektivnih izdataka za tekuću potrošnju ,odnosno kao odloženu potrošnju.

  S = Y - C

 • S – novčana štednja

 • Y – dohodak

 • C – potrošnja


 • Y = C + S sistema .

 • Kako su štednja i investicije ex post jednaki( S=I ), to se indetitet često susreće u obliku :

 • Y = C + I

 • Sistem štednje treba da riješi tri osnovne funkcije:

 • Da obezbijedi dovoljno akumulacije;

 • Da je alocira;

 • Da obezbijedi dislokaciju strukturno po granama i regionima.


Dakle,radi se o: sistema .

 • Akumulaciji -Obimu i sektorskom rasporedu;

 • Alokaciji - Prenosni mehanizam(posrednici)

 • Dislokaciji - Sistem ulaganja investicija(rokovi,efikasnost).


Ii finansijske institucije i instrumenti
II. Finansijske institucije i instrumenti sistema .

 • Postoje primarni i sekundarni finansijski subjekti.

 • Najvažnija finansijska institucija je Banka ( poslovne i CB).

 • Primarni finansijski subjekti:

 • Preduzeća;

 • Stanovništvo;

 • Država;

 • Međunarodne korporacije.

 • Sekundarni finansijski subjekti , u koje spadaju brojni finansijski posrednici na finansijskom tržištu ili finansijski intermedijatori.


 • Osnovna djelatnost finansijskih institucija koncentrisana je na držanje i operacije finansijskim instrumentima.

 • Osnovne finansijske institucije su banke i fondovi za kreditiranje.

 • Banke(poslovne i CB) – bankarske institucije.

 • Fondovi PIO,Zdrastva – nebankarske institucije.(prenos sredstava,investicioni,finansijske kompanije,brokersko dilerske kuće i td) • Osnovne karakteristike razvijenosti ogledaju se u: vrši se preko tri kanala:

 • Strukturi instrumenata po sektorima;

 • Strukturi po vrstama instrumenata;

 • Ročnoj strukturi; i

 • Načinu formiranja,upravljanja,odlučivanja i transformaciji jednog u drugi oblik.


 • Osnovni instrumenti, preko kojih funkcionišu savremeni finansijski sistemi su:

 • Novac;

 • Čekovi;

 • Mjenice;

 • Akcije;

 • Obveznice;

 • Virman/platni nalog;

 • Blagajnički zapis;

 • Komercijalni zapis;

 • Depozitni sertifikat;

 • Bankarski akcept;

 • Cesija;asignacija,kompezacija

 • Opcije, fjučersi,kamatni svopovi.


Iii finansijska tr i ta
III Finansijska tržišta finansijski sistemi su:

 • Finansijsko tržište je organizovano mjesto i prostor na kome se traže i nude finansijsko – novčana sredstva i na kome se u zavisnosti od ponude i tražnje organizovano formira cijena tih sredstava.

 • Formiranje cijene novčanih sredstava se u principu izražava kursom ili procentnom stopom čija visina zavisi od roka na koji se nude slobodna novčana sredstva.


 • Finansijska tržišta imaju trostruku ulogu u ekonomskom sistemu: 

 • Likvidnost je krucijalna karakteristika finansijskih tržišta – omogućava da posrednici finansijskih instrumenata mogu da ih kupe i prodaju jeftino i lako; 

 • Informacije – prikupljanje i prenošenje informacija o izdavaocu finansijskog instrumenta, što se može sažeti u formi cijene (visoka ili niska cijena akcije);

 • Podjela rizika – daju individualcima mjesto za kupovinu ili prodaju rizika, dijeleći ih sa drugima. Dobro dizajniran portfolio ima niži sveukupni rizik nego bilo koja pojedinačna akcija ili obveznica.


1.Direktno finansiranje sistemu: 

Tok fondova

Primarne HoV

2.Indirektno finansiranje

Korporativni sektor,država(dužnici)

Sekundarne HoV

Finansijski posrednici

Domaćinstva

(povjerioci)

Tok fondova

Tok fondova

3.Posredničko finansiranje

Primarne HoV

Tok fondova

Brokeri

Dileri

Novčani iznos

Primarne HoV


 • Elementi finansijskog tržišta su: sistemu: 

 • Tržište;

 • Finansijski instrumenti;

 • Učesnici na finansijskom tržištu.

  Finansijska tržišta:

 • Savršena(mnoštvo učesnika,nema diktiranja uslova prodaje kapitala,što je teorijski mogući)

 • Nesavršeno (gdje manji broj učesnika na tržištu diktira uslove plasmana kapitala – kod nas.


 • U praksi tržišta možemo podijeliti i na: sistemu: 

 • Tržište u širem(bankarsko – inform.sistem),

 • Tržište u užem smislu(berzansko).

 • Finansijski instrumenti predstavljaju predmet trgovanja na finansijskom tržištu.

 • Finansijsko tržište,kroz finansijske transakcije,kreira finansijsku aktivu i pasivu.

 • Finansijski instrumenti su za vlasnike – AKTIVA, a za emitenta PASIVA.


Finansijska aktiva sistemu: 

Finansijska pasiva

1.Kupci fin.sredstava=VLASNICI 2.EmitentI fin.instrumenata=PRODAVCI

Subjekti štednje ulažu u štednju u različite vrste fin.instrumenata i imaju pravo na budući prihod.

Subjekti investiranja prikupljaju sredstva emisijom različitih oblika fin.instrumenata i imaju obavezu po istima.


 • Aktivu sistemu:  čine: HoV,depoziti,potroživanja,žiralni novac,devize,zlato i td.

 • HoV su najznačajnije i najrazvijeniji oblik finansijske analize.

 • Podjela HoV može biti:

 • Po roku dospijeća(kratkoročne i dugoročne);

 • Po osnovu emitenta(državne,CBCG,poslovne banke,firme);

 • Mjestu emitovanja(domaće i ino);

 • Prema funkciji na tržištu – osnovne HoV(akcije,obveznice,zapisi,sertifikati,komercijalni papiri), izvedene – derivatne HoV:fjučersi,svopovi,opcije i dr.


 • Učesnici na fin.tržištu mogu biti u : sistemu: 

 • Širem ;

 • Užem smislu.

  U širem smislu su svi učesnici u poslovanju na finansijskom tržištu bez obzira na njihovu poslovnu djelatnost(javni sektor,sektor privrede,sektor stanovništva i subjekti iz inostranstva).

  U užem smislu su samo finansijski učesnici i finansijski posrednici. • U finansijske posrednike spadaju: sistemu: 

 • Brokeri;

 • Dileri;

 • Investicioni bankari.

  Postoje dva oblika finansiranja:

 • Direktno(gdje se ugovara neposredna obaveza kroz akcije ili obveznice),

 • Indirektno(preko posrednika).


Vlasništvo

Dividenda

2. Primarno i sekundarno tržište kapitala(prva i ostale emisije HoV na berzi).


3. Tržište novca i kapitala. sistemu: 

 • Novca (trgovina sa fin.institucijama kraćim od godine dana),

 • Kapitala(trgovina dugoročnim instrumentima više od godine dana).

 • Internacionalizacija finansijskih tržišta – kapital nema granica

 • Euro obveznice;

 • Euro dolari.


Svjetska tr i ta akcija
Svjetska tržišta akcija sistemu: 

 • Prednosti posrednika:

 • Transakcioni troškovi su manji kod fin.posrednika zbog ekonomije obima;

 • Podjela rizika;

 • Asimetrične informacije – moralni hazard je kod posrednika manji.

  Finansijski posrednici mogu biti:

 • Depozitne institucije(banke);

 • Institucije ugovorne štednje(osiguravajuća društva,PIO)

 • Investicioni posrednici(investicioni fondovi,kompanije i investicioni fondovi tržišta novca).


Regulisanje finansijskog sistema
Regulisanje finansijskog sistema sistemu: 

 • Dva zahtjeva za dobrom regulacijom:

 • Potpuna informativnost(elektronsko komuniciranja nadležnih institucija),

 • Dobra funkcionalnost.

  Asimetrične informacije – negativna selekcija i moralni hazard.

  Moralni hazard – pojam iz teorije osiguranja označava manju brigu pojedinca za osiguranu nego za neosiguranu stvar.


Ii dio h o v i drugi instrumenti
II DIO H o V i drugi instrumenti sistemu: 

 • Tržište kapitala se sastoji od bankarskog tržišta kapitala i berzanskog kapitala.

 • Banke su finansijske institucije koje do sredstava dolaze putem prikupljanja depozita kako bi te depozite koristile za odobravanje kredita.

 • Pored tih poslova, prikupljanja I plasiranja novca , banka obavlja I poslove plaćanja,davanja garancija,akreditiva.

 • Banke se mogu podijeliti prema uslugama koje pružaju na komercijalne banke koje obavljaju klasične poslova kreditiranja privrede I stanovništva,poslove platnog prometa I ostale poslove I investicione koje su specijalizovane za niz usluga u vezi sa poslovanjem sa hartijama od vrijednosti.


STRUKTURA FINANSIJSKOG TRŽIŠTA sistemu: 

FINANSIJSKO TRŽIŠTE

TRŽIŠTE DEVIZA

TRŽIŠTE KAPITALA

TRŽIŠTE NOVCA

BANKE

DEPOZITI

HOV

BERZE

KREDITI

AKCIJE

OBVEZNICE


 • Na berzanskom tržištu kapitala kupuju se i prodaju akcije i obveznice(sekundarno tržište kapitala).

 • Instrumenti tržišta kapitala

 • HoV su pisani papiri koji vlasniku daju obezbjeđenje određenih prava.

 • Hov su vrijednosni i formalni dokumenti koji moraju ispunjavati određene uslove.

 • Uslovi koje moraju ispuniti HoV

 • Da su formalni dokument u pisanoj formi;

 • Da sadrži određena prava na hartiju i iz hartije;

 • Pravo iz hartije je povjereno njihovim vlasnicima;

 • HoV je pisana isprava gdje se njen izdavalac obavezuje da će izvršiti obavezu imaocu;

 • Obaveze se moraju ispuniti.


Zna aj
Značaj... i obveznice(sekundarno tržište kapitala

 • Ogroman,posebno za novčano tržište;

 • Kreditno/monetarnoj politici (Hov u obliku državnih zapisa);

 • Likvidnosti nacionalne ekonomije;

 • U robnom i platnom prometu zemlje/plaćanje.

 • Prikupljanje i upravljanje kapitalom.


Osnovna svojstva hov
Osnovna svojstva HoV: i obveznice(sekundarno tržište kapitala

 • Naziv HoV;

 • Firma,naziv i sjedište,ime i prebivalište izdavaoca;

 • Oznaku da HoV glasi na donosioca;

 • Tačnu obavezu izdavaoca donosiocu HoV;

 • Mjesto i datum izdavanja i serijski broj;

 • Potpis izdavaoca HoV i drugi bitni elementi.


Vrste hov mogu biti
Vrste HoV mogu biti: i obveznice(sekundarno tržište kapitala

Prema načinu određivanja njegovog korisnika dijele se na:

 • Na ime(rekta)-naznačen vlasnik-manjkavost;

 • Na donosioca – ko je posjeduje(prenos cesijom,,iz ruke u ruku,,predajom);

 • Po naredbi(na ime ali uz dodatak,,po njegovoj naredbi,,indosomentom na poleđini);


Prema prirodi sadr ajnog prava
Prema prirodi sadržajnog prava: i obveznice(sekundarno tržište kapitala

 • Stvarno pravne(prenose se: skladišnica,konosman,hipotekarno pismo);

 • Obligaciono pravne(potraživanje u novcu-mjenica,ček,blagajnički zapisi,obveznice,kreditno pismo);

 • HoV sa pravom učešća (% učešće u pravnom licu –upravljanje,dobit).


Zajedni ka osobina hov je
Zajednička osobina HoV je: i obveznice(sekundarno tržište kapitala

 • Sadrži obligaciona;

 • Sadrži stvarna prava;

 • Da je lako prenosiva,

 • Da je potraživanje izraženo u vidu novca;

 • I da je potraživanje kratkoročnog karaktera.


HoV na tržištu kapitala: i obveznice(sekundarno tržište kapitala

 • Kratkoročna ( tržište novca);

 • Dugoročna tržište kapitala .

  Tržište kapitala objedinjuje:

 • Kreditno-investiciona tržišta – investicioni krediti;

 • Hipotekarno tržište-hipotekarni krediti;

 • Tržište HoV-tržište EFEKATA.


Ciljevi tr i ta kapitala su
Ciljevi tržišta kapitala su: i obveznice(sekundarno tržište kapitala

 • Da se unaprijedi efikasnost usmjeravanja akumulacije na investiranju u javni i privatni sektor;

 • Da poveća domaću štednju;

 • Da proširi osnovicu nosilaca vlasništva i poboljša raspodjelu prihoda;

 • Da se investicioni kapital učini prisutnim većem broju investitora i njegova pokretljivost unutar zemlje;

 • Da se obezbijedi monetarna stabilnost omogućavajući štedišama da dođu do investicionog kapitala;

 • Da se širi dijapazan finansijskih ulaganja;

 • Da se unaprijedi operativna djelatvornost finansijskih institucija;

 • Da se poboljšaju uslovi pribavljanja stranog kapitala.


 • Terminska razlika i obveznice(sekundarno tržište kapitala

  HoV(širi) i EFEKTI(uži pojam) = dugoročni rezultat poslovanja :akcije i obveznice.

  Pravo vlasništva/svojinski odnos.

  Efekti prema vrsti prihoda mogu biti:

 • Efekti sa fiksnim prihodima(min.vrijednost npr.obveznica) ;

 • Efekti sa varijabilnim prihodima(akcije);

 • Mješoviti efekti.


Pitanja
Pitanja: i obveznice(sekundarno tržište kapitala

 • Šta predstavlja finansijski sistem?

 • Koji su podsistemi finansijskog sistema?

 • Šta podrazumijevamo pod bankarskim sistemom?

 • Šta podrazumijevamo pod monetarnim sistemom?

 • Šta je štednja?

 • Šta je dohodak, kako se može predstaviti ?

 • Šta podrazumijevamo pod akumulacijom?

 • Banku možemo definisati kao?

 • Po svojoj djelatnosti i cilju poslovanja,banke mogu biti?

 • Koje su osnovne razvijenosti finansijkog tržišta?

 • Koje vrste finansijkog tržišta postoje?


12. Koji su elementi finansijkog tržišta? i obveznice(sekundarno tržište kapitala

13. Šta je savršeno,a šta nesavršeno tržište?

14.Šta je berza,osnovne karakteristike?

15.Primarna, sekundarna emisija HoV?

16.Kako dijelimo HoV i čemu služe?

17.Koji su derivati HoV i čemu služe?

18.Koje su finansijske institucije u monetarnom sistemu?

19.U finansijske posrednike ubrajamo...?

20.Podjela tržišta po ročnosti...?ad