slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Publiczne instytucje rynku pracy: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Publiczne instytucje rynku pracy:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Publiczne instytucje rynku pracy: - PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

DORADZTWO ZAWODOWE PROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CIESZYNIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Publiczne instytucje rynku pracy:' - hanley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DORADZTWO ZAWODOWE PROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CIESZYNIE

slide2
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracygłównym celem działania instytucji rynku pracy jest pełne i produktywne zatrudnienie, ale działają one również w celu rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji i solidarności społecznej oraz zwiększenia mobilności na rynku pracy.

Należą do nich:

publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego.

publiczne instytucje rynku pracy
Publiczne instytucje rynku pracy:

Publiczne służby zatrudnienia:

Wojewódzkie Urzędy Pracy

(16 WUP, 2 oddziały terenowe i 31 filii)

Ochotnicze Hufce Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy

(338 PUP i 112 filii)

n iepubliczne instytucje rynku pracy
Niepubliczne instytucje rynku pracy:

Agencje zatrudnienia

Organizacje pozarządowe

Instytucje szkoleniowe

Instytucje dialogu społecznego:

- związki zawodowe

- związki pracodawców

us ugi rynku pracy
USŁUGI RYNKU PRACY:

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Klub Pracy

poradnictwo zawodowe
PORADNICTWO ZAWODOWE

Usługa poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej skierowana jest głównie do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i polega przede wszystkim na pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia poprzez udzielanie porad indywidualnych i grupowych, a ponadto obejmuje pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:

dostępności usług poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;

dobrowolności;

równości;

swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;

bezpłatności;

poufności i ochrony danych .

og lnopolski tydzie kariery otk iv edycja
Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) IV edycja

Pod hasłem:

PRACA: zawód czy kompetencje?

doradcy zawodowi w powiatowym urz dzie pracy w cieszynie zajmuj si
Doradcy zawodowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zajmują się:

Wydawaniem opinii o celowości kierowania osób bezrobotnych lub poszukujących pracy na szkolenia zawodowe

Opiniowaniem wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

Pomocą w określeniu predyspozycji zawodowych, mocnych stron

Wsparciem w wyborze dalszego kierunku kształcenia, określeniu ścieżki zawodowej

Weryfikacją dokumentów aplikacyjnych

Doborem kandydatów na stanowisko pracy /rekrutacją

zawody przysz o ci
Zawody Przyszłości

Wśród zawodów, o których mówi się „zawody przyszłości” są:

Administratorzy baz danych – informatycy i analitycy systemów komputerowych,

Adwokaci, radcy prawni

- Doradcy personalni/ zawodowi, podatkowi, biznesowi

Wizażyści, styliści, kosmetyczki, fryzjerzy

Dietetycy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści

Zawody wymagające umiejętności językowych

Wszelkiego rodzaju specjalności techniczne (inżynierowie)

zawody przysz o ci1
Zawody Przyszłości

Opiekunowie osób starszych i dzieci,

Zarządy domów opieki, klinik rehabilitacyjnych,

Lekarze specjaliści

Handlowcy

Pracownicy ochrony – ochrona ludzi, budynków, fabryk

Specjaliści obsługi klienta

Infodostawcy – na zlecenie przeszukujący gazety, filmy, banki danych pod kątem jednej informacji

Pracownicy mediów

co roku z us ug poradnictwa zawodowego korzysta ponad 2500 os b
Co roku z usług poradnictwa zawodowego korzysta ponad 2500 osób

Klienci objęci są :

Indywidualnymi i grupowymi poradami zawodowymi

Indywidualnymi i grupowymi informacjami zawodowymi

porady grupowe prowadzone przez doradc w zawodowych
Porady grupowe prowadzone przez doradców zawodowych:

Przedsiębiorczość

Autoprezentacja w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej

Poruszanie się po rynku pracy

Motywacja, określanie celów

Bilans kompetencji

poradnictwo zawodowe w szko ach jako dzia ania ponadstandardowe
Poradnictwo zawodowe w szkołach, jako działania ponadstandardowe

Informacja nt. rynku pracy

Przedstawienie oferty urzędu pracy dla absolwentów

Wybór dalszego kierunku kształcenia

dlaczego istnieje potrzeba poradnictwa zawodowego
Dlaczego istnieje potrzeba poradnictwa zawodowego ?

Rodzaje błędów popełnianych na drodze wyboru zawodu i/lub kształcenia:

Wybór szkoły pod wpływem rówieśników

Wybór szkoły/ zawodu pod wpływem rodziców

Wybór zawodu niedostosowany do potrzeb rynku pracy (w perspektywie kliku lat)

Wybór zawodu pozostawiony całkowitemu przypadkowi

Wybór zawodu niezgodny z predyspozycjami i zainteresowaniami, a także możliwościami

Wybór zawodu nie uwzględniający miejsca wykonywania pracy (po studiach powrót do małej miejscowości)

gdzie szuka pomocy
Gdzie szukać pomocy?

Instytucje realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego:

Szkoły – pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi

Powiatowe Urzędy Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy - Mobilne Centra Informacji Zawodowej

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (najbliższe w Bielsku-Białej)

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Szkolne Ośrodki Kariery

Akademickie Biura Karier

Gminne Centra Informacji

Agencje Pośrednictwa Pracy

Firmy Doradztwa Personalnego

dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę

Jolanta Krzykwa – doradca zawodowy

Katarzyna Drózd – doradca zawodowy