1 / 17

Charles Bonnet syndrom

Charles Bonnet syndrom. Adam Paseka. Charles Bonnet. bilaterální zrakové poškození (neuritis zrakového nervu, AMD, glaukom, katarakta, diabetická retinopatie, komprese chiasmatu), zejména u geriatrických pacientů živé, skutečnosti podobné halucinace

halona
Download Presentation

Charles Bonnet syndrom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Charles Bonnet syndrom Adam Paseka

 2. Charles Bonnet

 3. bilaterální zrakové poškození (neuritis zrakového nervu, AMD, glaukom, katarakta, diabetická retinopatie, komprese chiasmatu), zejména u geriatrických pacientů • živé, skutečnosti podobné halucinace • bez známek psychiatrického onemocnění (delirium, schizofrenie, látkový abusus), může souviset se senilní demencí

 4. anamnestický screening u pacientů se zrakovým postižením • další predisponující faktory: časná AD, porušené kognitivní funkce, CMP

 5. prevalence mezi pacienty oftalmologických klinik v USA je 14% • 1/3 postižených halucinuje denně • převládají obrazy osob (80%), dále zvířata, rostliny, domy

 6. u poloviny halucinací je délka trvání mezi 1 minutou a 1 hodinou • halucinace můžou být pohyblivé, barevné a viděny s větší ostrostí • 67% pacientů halucinuje s otevřenýma očima

 7. etiologie je neznámá, předpokládá se, že zraková deaferentace může pozměnit receptivní pole ve zrakové kůře a vést ke spontánním neuronálním výbojům • mozek se po asi 12 až 18 měsících na ztrátu zraku adaptuje a halucinace ve většině případů spontánně vymizí

 8. Diagnostika • CT, MRI většinou negativní • důkladné oftalmologické a neuropsychiatrické vyšetření • vyloučení demence a psychotických poruch

 9. Léčba: • je dobré pacienta ujistit, že se nejedná o psychotickou epizodu • doporučit více svítit, nechat halucinace zmizet pohledem jinam, otevřením a zavřením očí, trávit méně času o samotě

 10. Atypická antipsychotika • olanzapin, risperidon, quetiapin, ziprasidon, v nízkých dávkách nebo není nutná, pokud není výrazný distress, často pomůže poučení • NÚ: extrapyramidové symptomy, tardivní dyskineza, prodloužené QT(ziprasidon), zvýšená glykémie, váhový přírůstek

 11. prameny: • Prepared for Geriatrics by Barry W. Rovner, MD • Teunisse RJ, Cruysberg JR, Hoefnagels WH, Verbeek AL, Zitmann FG. Visual hallucinations in psychologically normal people: Charles Bonnet’s syndrome, Lancet 1996; 347:794-7. • TARDIVNÍ DYSKINEZE – PATOFYZIOLOGIE A KLINICKÉ PROJEVY, MUDr. Klára Látalová, MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček,PL LF UP

 12. Děkuji za pozornost

More Related