Download
charles bonnet syndrom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Charles Bonnet syndrom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Charles Bonnet syndrom

Charles Bonnet syndrom

264 Views Download Presentation
Download Presentation

Charles Bonnet syndrom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Charles Bonnet syndrom Adam Paseka

 2. Charles Bonnet

 3. bilaterální zrakové poškození (neuritis zrakového nervu, AMD, glaukom, katarakta, diabetická retinopatie, komprese chiasmatu), zejména u geriatrických pacientů • živé, skutečnosti podobné halucinace • bez známek psychiatrického onemocnění (delirium, schizofrenie, látkový abusus), může souviset se senilní demencí

 4. anamnestický screening u pacientů se zrakovým postižením • další predisponující faktory: časná AD, porušené kognitivní funkce, CMP

 5. prevalence mezi pacienty oftalmologických klinik v USA je 14% • 1/3 postižených halucinuje denně • převládají obrazy osob (80%), dále zvířata, rostliny, domy

 6. u poloviny halucinací je délka trvání mezi 1 minutou a 1 hodinou • halucinace můžou být pohyblivé, barevné a viděny s větší ostrostí • 67% pacientů halucinuje s otevřenýma očima

 7. etiologie je neznámá, předpokládá se, že zraková deaferentace může pozměnit receptivní pole ve zrakové kůře a vést ke spontánním neuronálním výbojům • mozek se po asi 12 až 18 měsících na ztrátu zraku adaptuje a halucinace ve většině případů spontánně vymizí

 8. Diagnostika • CT, MRI většinou negativní • důkladné oftalmologické a neuropsychiatrické vyšetření • vyloučení demence a psychotických poruch

 9. Léčba: • je dobré pacienta ujistit, že se nejedná o psychotickou epizodu • doporučit více svítit, nechat halucinace zmizet pohledem jinam, otevřením a zavřením očí, trávit méně času o samotě

 10. Atypická antipsychotika • olanzapin, risperidon, quetiapin, ziprasidon, v nízkých dávkách nebo není nutná, pokud není výrazný distress, často pomůže poučení • NÚ: extrapyramidové symptomy, tardivní dyskineza, prodloužené QT(ziprasidon), zvýšená glykémie, váhový přírůstek

 11. prameny: • Prepared for Geriatrics by Barry W. Rovner, MD • Teunisse RJ, Cruysberg JR, Hoefnagels WH, Verbeek AL, Zitmann FG. Visual hallucinations in psychologically normal people: Charles Bonnet’s syndrome, Lancet 1996; 347:794-7. • TARDIVNÍ DYSKINEZE – PATOFYZIOLOGIE A KLINICKÉ PROJEVY, MUDr. Klára Látalová, MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček,PL LF UP

 12. Děkuji za pozornost