slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A project funded by EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
A project funded by EU

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

A project funded by EU - PowerPoint PPT Presentation

hall
125 Views
Download Presentation

A project funded by EU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Strengthening of the institutional capacity of the Competition Protection Commission (CPC) in the Republic of Serbia • PRAVILA KONKURENCIJE U PREVOZU PUTNIKA I ROBE U DRUMSKOM SAOBRAČAJU • Beograd, 27.02.2014 • Andrej Plahutnik • Project Team Leader / Senior Competition Expert • EU-SCS Implemented by a consortuim lead by A project funded by EU

  2. PROGRAM Teme za raspravu: • Prevoz putnika u međunarodnom i unutrašnjem drumskom saobračaju • Prevoz robeu međunarodnom i unutrašnjem drumskom saobračaju Otvorena pitanja: • Definicija relevantnog tržišta • Dostupanje do nužne infrastrukture • Zloupotrebe i druga ograničavanja konkurencije Izazovi: • Uvođenje konkurencije: • (De)regulacija, liberalizacija; privatizacija

  3. KONKURENCIJA - UTAKMICA NA TRŽIŠTU ZA STRANKE OGRANIČAVANJE KONKURENCIJE SA STRANE PREDUZEĆA: • sporazumi, kojima se bitno sprečava, ograničava i narušava konkurencija • zloupotreba dominantnog položaja • koncentracije, kojima se bitno sprečava, ograničava i narušava konkurencija (pre svega stvaranjem ili jačanjem dominantnog položaja na tržištu) OGRANIČAVANJE KONKURENCIJE SA STRANE VLASTI: • legalni monopoli • ekskluzivna prava (način podele) • akta i radnje (opšti i pojedinačni), koji stvaraju diskriminaciju • netransparenta politika državnih pomoći

  4. NEGATIVNI UTICAJI NA KONKURENCIJU CEFTA(čl. 19-21) – transpozicija odredbi Acquis-a • obavezno prilagođavanje nacionalnih monopola komercialnog značaja • zabrana restriktivnih sporazuma i zloupotreba dominantnog položaja • odredbe o državnim pomoćima • mogućnost uvođenja posebnih zaštitnih mera

  5. KRIVIČNE SANKCIJE Zloupotreba monopolističkog položaja Član 232 Odgovorno lice u preduzeću ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koji zloupotrebom monopolističkog ili dominantnog položaja na tržištu ili zaključivanjem monopolističkog sporazuma izazove poremećaj na tržištu ili taj subjekt dovede u povlašćen položaj u odnosu na druge, tako da ostvari imovinsku korist za taj subjekt ili za drugi subjekt ili nanese štetu drugim subjektima privrednog poslovanja, potrošačima ili korisnicima usluga,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

  6. KRIVIČNE SANKCIJE Neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga Član 233 (1) Ko se u nameri da obmane kupce ili korisnike usluga posluži tuđim poslovnim imenom, tuđom geografskom oznakom porekla, tuđim žigom ili tuđom drugom posebnom oznakom robe ili usluga ili unese pojedina obeležja ovih oznaka u svoje poslovno ime, svoju geografsku oznaku porekla, svoj žig ili u svoju drugu posebnu oznaku robe ili usluga,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Ko u svrhu prodaje u većoj količini ili vrednosti nabavlja, proizvodi, prerađuje, stavlja u promet, daje u zakup ili skladišti robu iz stava 1. ovog člana ili se bavi pružanjem usluga neovlašćeno koristeći tuđe oznake,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. (3) Ako je učinilac iz stava 2. ovog člana organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,kazniće se zatvorom od jedne do osam godina. (4) Predmeti iz st. 1. do 3. ovog člana oduzeće se.