slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EU funded project managed by the EAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
EU funded project managed by the EAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 129

EU funded project managed by the EAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

EU funded project managed by the EAR. NOVA LEGISLATIVA O JAVNIM NABAVKAMA U CRNOJ GORI. EU funded project managed by the EAR. Javne nabavke u “aktuelnom okruženju” Tranzicijske procese karakteriše: Sve šire insistiranje na disciplini i odgovornosti u javnom sektoru

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EU funded project managed by the EAR' - leyna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
NOVA LEGISLATIVA

O JAVNIM NABAVKAMA

U CRNOJ GORI

EU funded project managed by the EAR

slide3
Javne nabavke

u “aktuelnom okruženju”

Tranzicijske procese karakteriše:

 • Sve šire insistiranje na disciplini i odgovornosti u javnom sektoru
 • Sve šire insistiranje na budžetskoj disciplini i odgovornosti
 • Sve šire insistiranje na zakonitosti poslovanja
 • Sve izraženija pozornost

kontrolnih /revizionih struktura

EU funded project managed by the EAR

slide4
Zašto

reforma ?

EU funded project managed by the EAR

slide5
Reformski zahtjevi

Osnovni ciljevi:

- unaprijediti efektivnost trošenja u JN

- povećati transparentnost postupaka

- podstaći konkurentsko nadmetanje

- eliminisati diskriminatornu praksu

- smanjiti prostor za zloupotrebe

- obezbijediti efikasan i nezavisan postupak razmatranja žalbi

- obezbijediti odgovarajuće analitičko praćenje JN

EU funded project managed by the EAR

slide6
Reformski zahtjevi

su se takodje odnosili na:

- UkontekstuTranzicije :

Slobodno kretanje roba, ljudi, usluga

i kapitala

………. “četirislobode”

EU funded project managed by the EAR

slide7
Reformski zahtjevi

- UkontekstuEvropskog integracionog procesa:

Model koji bi bio harmoniziran sa:

Acquis Communautaire-om

i

Medjunarodno priznatim standardima

u ovoj oblasti

EU funded project managed by the EAR

slide8
Poseban praktičan značaj reforme

U funkciji (daljeg) jačanja “nacionalnog kredibiliteta”Crne Gore:

 • kaozemlje partnera
 • kaoaspiranta u EU integracionim procesima
 • kaoprimaoca ino-pomoći

EU funded project managed by the EAR

slide9
Nova

legislativa

EU funded project managed by the EAR

slide10
Opredijeljeni model
 • Novo legislativno rješenje razvijeno je na modeluEUi pozitivnim iskustvima, kako zemalja članica EU, tako i zemalja u procesu pridruživanja
 • Zahtjevapoštivanjeosnovnih načela JN
 • Jačaefikasne i nezavisne mehanizme javne odgovornosti, a time i pruža sredstvo za djelotvorniju borbu protiv zloupotreba u korištenju javnihsredstava
 • Zadržava karakteristike decentraliziranog sistema javnih nabavki

EU funded project managed by the EAR

slide11
NOVI LEGISLATIVNIOKVIR

OBUHVATA

Jedinstveni osnovni zakon

i

Podzakonska akta

i

Pravilnike

EU funded project managed by the EAR

slide12

Poglavlja II i VIII

Instituc. okvir

/ Upravni poslovi

i

poslovi kontrole

primjene i zaštite

prava ponudjača

i javnog interesa

Poglavlja III, IV i V

Postupci

dodjele ugovora

Poglavlje I

Osnovne odredbe

STRUKTURANOVOG ZAKONA

 • Otvoreni
 • Ograničeni
 • Pregovarački
 • Okvirni sporazum

-------------------------

 • Konkurs

(za izradu idejnog

rješenja)

 • Konsultantske

usluge

---------------------

 • Šoping
 • Neposredni

sporazum

 • Predmet i primjena
 • Izuzeća
 • Načela (principi) i

definicije

 • Antikorupcijska

pravila i konflikt

interesa

 • Opšte odredbe
 • Nadležni organ

uprave

 • Komisija za

kontrolu postupka

javnih nabavki

(Državna komisija)

EU funded project managed by the EAR

slide13
OSNOVNA NAČELA JAVNIH NABAVKI

Navedena u članovima 5. - 8. Zakona :

 • Ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe

javnih sredstava

 • Konkurencije
 • Transparentnosti postupka
 • Ravnopravnosti ponuđača

EU funded project managed by the EAR

slide14
Ekonomičnost i efikasnost upotrebe javnih sredstava (Racionalna potrošnja)

“Adekvatna razmjena vrijednosti za novac”

(glavni cilj ZJN)

Javna nabavka je poslovna aktivnost, koja za cilj ima najefikasniji način trošenja sredstava koja plaćaju poreski obveznici

Adekvatna razmjena vrijednosti za novac– najbolji kvalitet za pristupačnu cijenu, i to pravovremeno

Krajnji cilj – ušteda u procesu javne potrošnje, niži troškovi u sektoru javne uprave

Dugoročni poslovni pristup

EU funded project managed by the EAR

slide15
Pravična konkurencija
 • Odgovornost za adekvatno provođenje postupaka javne nabavke doprinosi izgradnji povjerenja među ponuđačima
 • Racionalnost potrošnje je rezultat pravične konkurencije,zasnovane na jednakom odnosu prema svima
 • Pravična konkurencija obezbjedjuje nabavku pod povoljnijim uslovima (kako u pogledu kvaliteta i cijene, tako i u pogledu drugih uslova nabavke)
 • Pravična konkurencija je zajednički interes za sve

EU funded project managed by the EAR

slide16
Transparentnost
 • Sve bitne informacije za nabavku trebaju biti objavljene ili dostupne (član 33)
 • Dostupnost tenderske dokumentacije (član 37 i 41)
 • Tehničke specifikacije – primjenjeni standardi (čl. 38 i 40)
 • Javnost kriterija i podkriterija za dodjelu ugovora i načina njihove primjene (čl. 65 i 66)
 • Otvaranje tendera je otvoreno za javnost (čl. 67)
 • Pravo ponudjača na uvid u dokumentaciju (čl. 7, 13 i 70)
 • Odluke o svakom tenderu se dostavljaju kandidatima (uz obrazloženje) (čl. 73)
 • Obavljivanje rezultata postupka (čl. 36)

EU funded project managed by the EAR

slide17
Ravnopravnost ponudjača – Jednak tretman kao osnovno načelo
 • Svi kandidati/ ponudjači se tretiraju na jednak način
 • Tretman mora biti jednak, izuzev ako je razlika objektivno opravdana
 • Nepristrasnost ugovornog organa i isti pristup prema svim učesnicima

EU funded project managed by the EAR

slide18
IMPLICITNA NAČELA

Nediskriminacija

 • Niti jedan učesnik ne smije biti diskriminiran (niti favoriziran) po nacionalnom principu
 • Zabranjena je i direktna i indirektna diskriminacija

EU funded project managed by the EAR

slide19
. . . IMPLICITNA NAČELA

Legalnost

 • Isključiva primjena postupaka iz ZJN
 • Integritet, odgovornost
 • Žalba – korektivni instrument

EU funded project managed by the EAR

slide20
. . . IMPLICITNA NAČELA

Objektivnost

 • Dozvoljeno je samo postavljanje racionalnih uslova / kriterija
 • Zabranjen subjektivni/nasumični pristup
 • Pouzdanost

EU funded project managed by the EAR

slide21
Načelo proporcionalnosti

- VRIJEDNOSNI RAZREDI

I Vrijednosni razred - Nabavke velike vrijednosti

 • Robe i usluge

vrijednost nabavke jednaka ili veća od

10.000 €

 • Radovi

vrijednost nabavke jednaka ili veća od

30.000 €

koje nalažu primjenu otvorenog, ograničenog, pregovaračkog postupka ili zaključivanje okvirnog sporazuma

EU funded project managed by the EAR

slide22
. . . Načelo proporcionalnosti

- VRIJEDNOSNI RAZREDI

II Vrijednosni razred - Nabavke male vrijednosti

 • Robe i usluge

vrijednost nabavke od

2.000 – 10.000 €

 • Radovi

vrijednost nabavke od

2.000 – 30.000 €

koje nalažu primjenu šoping metoda

EU funded project managed by the EAR

slide23
. . . Načelo proporcionalnosti

- VRIJEDNOSNI RAZREDI

III Vrijednosni razred

 • Bez razlike da li se nabavljaju robe, uslugeili radovi

vrijednost nabavke do

2.000 €

koje nalažu primjenu neposrednog sporazuma

EU funded project managed by the EAR

slide24
OBVEZNICI PRIMJENE ZAKONA

(Ugovorni organi)

1. - Korisnici sredstava budžeta Republike Crne Gore [čl. 2 (1)]

2. - Korisnici sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih jav. sredstava [čl. 2 (2)]

3. - Organizacije za obavezno soc. osiguranje [čl. 2 (3)]

4. - Preduzeća i dr. pravna lica [čl. 2 (4)] u kojima Republika, jedinica lokalne samouprave ili dr. obveznik primjene Zakona:

# posjeduju više od 50% akcija ili udjela u vlasništvu

# obavljaju djelatnost od javnog interesa, i

# nemaju industrijski ili komercijalni karakter

5. - Pravna lica koja za nabavku koriste javna sredstva (kao subvenciju ili garanciju) [čl. 2 (5)]

- Javna lista obveznika primjene Zakona

EU funded project managed by the EAR

slide25

VRSTE UGOVORA NA KOJE SE ZAKON ODNOSI

- Robe

(Kupovina, lizing, zakupilinajamna kupovina, sa ili bez opcije otkupa)

- Usluge

(sve usluge koje nisu izuzete Zakonom)

- Radovi

(rezultat gradnje ili građev. radova uzet u cjelini, a koji je sam po sebi dovoljan za ispunjenje neke ekonomske ili teh. funkcije)

EU funded project managed by the EAR

slide26
IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA

1. Nabavke oružja, municije i drugih neophodnih materijala iz oblasti odbrane i bezbijednosti Republike,koje su Zakonom i dr. propisima proglašeni povjerljivim

2. Nabavkepo osnovu medjunarodnih sporazuma ili ugovorazaključenih od Republike, a koje se odnose na:

a).Zajedničku realizaciju projekata od strane potpisnica

b).Stacioniranje i razmještaj vojnih snaga

c).Posebne postupke međunarodnih organizacija

3. Nabavke:

a). U vezi sa radio-TV emitovanjem

b). Usluge arbitraže i mirenja i notarskih usluga

c).Finansijske usluge u vezi sa vr. papirima i dr. finansijskim instrumentima, te usluge Centralne banke CG

d). Usluga vezanih za zapošljavanje

Takodje:

# Postupak izdavanja koncesija i privatizacije privrede

# Prodaja ili davanje u zakup zemljišta postojećih zgrada ili drugih nepokretnosti ili odnosnih prava

EU funded project managed by the EAR

slide27
ANTIKORUPCIJSKA PRAVILA I KONFLIKT INTERESA

Zakon ustanovljava eksplicitnu opštu obavezu svih učesnika u postupcima javnih nabavki da:

 • Poduzimaju mjere spriječavanja korupcije i dr. zloupotreba, kao i otklanjanja postojanja konflikta interesa
 • Unapredjuju visoke standarde transparentnosti, efikasnog sistema interne revizije, otvorene konkurencije i utvrdjivanja objektivnih kriterija, te blagovremenog obavještavanja o stvarnom ili potencijalnom postojanju konflikta interesa
 • Odbijanja ponude, poništenja postupka ili odustajanje od sklapanja ugovora ako utvrdi ili osnovano posumnja u postojanje čina ili namjere korupcije ili drugih zloupotreba.

EU funded project managed by the EAR

slide28
POČETAK POSTUPKA – PLAN JAVNE NABAVKE
 • Postupak može započeti samo ako:

#je nabavka prethodno utvrđena u planu naručioca

#su za tu nabavku obezbijeđena potrebna sredstva

 • Ukoliko godišnji plan nabavke naručioca prelazi vrijednost of 100.000 €, plan mora biti donesen i objavljen prije kraja prethodne godine
 • Ukoliko usvajanje budžeta kasni, postupak nabavke može započeti samo u skladu sa propisom o privremenom finansiranju

EU funded project managed by the EAR

slide29
POČETAK POSTUPKA – ODLUKA O POKRETANJU
 • Starješina naručioca prije započinjanja postupka donosi odnosnu odluku (čl. 28 propisao obavezne elemente iste)
 • Istovremeno obrazuje Komisiju za otvaranje i vrednovanje ponuda

EU funded project managed by the EAR

slide30
SLUŽBENIK ZA JAV. NABAVKE
 • Naručioci ih obavezno moraju imenovati
 • Po pravilu trebaju imati visoku spremu
 • Čl. 30 propisao koje poslove obavljaju: - pripremaju plan nabavke - priprema i čuvanje dokumentacije - vrše administrativno stručne poslove u realizaciji postupaka - izdavanje tenderske dokumentacije - sprovodi postupak nabavke male vrijednosti - vodi evidenciju i priprema izvještaje

EU funded project managed by the EAR

slide31
KOMISIJA ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA
 • Formiranje komisije je obavezno osim kada se radi o postupcima iz Poglavlja V (nabavke male vrijednosti)
 • Formira se kao ‘ad hoc’ ili izuzetno kao stalna komisija (na godinu dana)
 • Najmanje 3 člana, od kojih najmanje 1 dipl. pravnik, i najmanje 1 član koji je zaposlen kod naručioca
 • U sastav komisije mogu se birati i stručnjaci iz oblasti predmeta nabavke
 • Integralan predmet rada (mandat) komisije regulisan Zakonom (čl. 31)

EU funded project managed by the EAR

slide32
KOMISIJA ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA
 • Pravilnik o metodologiji ... (Sl. list RCG br. 71 od 17.11.2006)dodatno regulisao niz pitanja vezano za formiranje i rad Komisije:

- sadržaj odluke o obrazovanju komisije (predsjedavajući, popis poslova koje komisija treba da izvrši, rokovi njihovog izvršavanja, obavezu potpisivanje Izjave o nezavisnosti, event. angažovanje eksperata, potrebna ovlaštenja, i dr.)

- komisija izvršava samo one poslove i zadatke koje joj povjeri naručilac

- način rada i utvrdjivanja prijedloga

EU funded project managed by the EAR

slide33
JAVNO OBJAVLJIVANJE

- Prethodni raspis (Okvirni sadržaj plana javne nabavke)

- Poziv i oglas za javno nadmetanje

- Odluka o dodjeli ugovora

- Odluka o poništavanju javnog nadmetanja

- Direkcija za nabavke Republike je izradila standardne formulare za iste

- Objavljivanje se vrši na Internet stranici nadležnog organa uprave, a Oglas za javno nadmetanje i u jednim dnevnim novinama sa distribucijom na cijeloj teritoriji Republike

EU funded project managed by the EAR

slide34
TENDERSKA DOKUMENTACIJA

- Minimalni / obavezni sadržaj informacija definisanu Zakonu; Direkcija za nabavke Republike je izradila standardne formulare i to za robe, za usluge i za radove

- Lica koja rade na pripremi tenderske dokumentacije i na bilo koji način utiču na sprovodjenje postupka javne nabavke ne mogu nastupati kao ponudjač / podizvodjač / podugovarač, i ne mogu saradjivati sa ponudjačem u pripremi ponude.

EU funded project managed by the EAR

slide35
DIJELJENJE PREDMETA NABAVKE (Lotovi)

- dozvoljeno, ali ne smije biti u funkciji izbjegavanja izbora odgovarajućeg postupka

- može biti neophodno (za obezbijeđenje upravo onoga što je naručiocu potrebno), ali i vrlo korisno (za zadovoljenje konkurencije, ili sl.)

EU funded project managed by the EAR

slide36
PODOBNOST PONUĐAČA (Članovi 45 – 51)

► OBAVEZNI USLOVI:

-Neosuđivanost u krivičnom i drugom postupku (u roku od 2 godine prije podnošenja ponude)

-Poslovno-profesionalna sposobnost (uredna registracija i da nije u postupku likvidac.)

-Ekonomsko-finansijska sposobnost (bilansi/revizioni izvještaji, bankarski izvodi/potvrde/izjave, ili izvodi sa ukupnim prometom (max. 3 god.)

EU funded project managed by the EAR

slide37
PODOBNOST PONUĐAČA (Članovi 45 – 51)

► . . .OBAVEZNI USLOVI:

-Uredna izmirenost obaveza po osnovu zakonom utvrđenih poreza i doprinosa

-nije dostavio ilije dostavio lažne podatke tražene u postupku

EU funded project managed by the EAR

slide38
PODOBNOST PONUĐAČA (Čl.45–51)

► FAKULTATIVNI USLOVI (u varijanti roba, usluga, radova):

-Stručno tehnička i kadrovska osposobljenost (lista / potvrde glavnih isporuka, opis tehničke opremljenosti, navode o angažovanom tehničkom osoblju, izjavu o prosječnom god. broju zaposlenih – za 3 god., izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja)

-Poslovno-profesionalna sposobnost (da nije u postupku stečaja)

-Ne ispunjava tržene uslove u pogledu stručno- tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Da u prethodnim ugovorima nije izvršio obaveze prema naručiocima

EU funded project managed by the EAR

slide39
PODOBNOST PONUĐAČA (Čl. 45-51)

# U pogledu postavljanja uslova podobnosti, naručilac se mora kretati unutar čl. 45 - 51

#Primjerenost uslova (ne smiju biti korišteni za preferiranje ili diskriminaciju)

#Obaveza ponuđača je da u roku od 5 dana izvjesti naručioca o svim promjenama u ranije dostavljenoj dokaznoj dokumentaciju

# U slučaju konzorcija ponuđača ??

EU funded project managed by the EAR

slide40
”DEMARKACIJA” POGLAVLJA III, IV i V

- OdredbePoglavlja III i IVnačelnose ne primjenjuju u Poglavlju V – Ipakuniverzalnost osnovnih principa čini da su odredbe Poglavlja III i IV, u znatnoj mjeri relevantne i u kontekstu Poglavlja V (logika, uzor, dopušteni izbor, ...)

EU funded project managed by the EAR

slide41
Različiti postupci javnih nabavki

EU funded project managed by the EAR

slide42
SUŠTINA PITANJA IZBORA POSTUPKA

je primarno u funkciji jednog od osnovnih zahtjeva / načela javnih nabavki – tj. da svi postupci moraju biti otvoreni za konkurenciju

# Primarni izborpostupkaje – otvoreni postupak

# Izbor drugih postupaka zapravo je uslovljen

EU funded project managed by the EAR

slide43
Poglavlje III Zakona –

Postupak za dodjelu ugovora o javnim nabavkama

EU funded project managed by the EAR

slide44
OTVORENI POSTUPAK

Bitne karakteristike:

#Svaki zainteresovani ekonomski operater (ponudjač) može dostaviti svoju ponudu

(“Svaki” – svaki kvalifikovani )

# Uvijek započinje sa obavještenjem o nabavci

#Nije potrebno obezbjeđenje prethodne saglasnosti nadležnog organa uprave

EU funded project managed by the EAR

slide45
OTVORENI POSTUPAK

Vođenje popstupka :

1.Priprema tenderske dokumentacije(čl. 37)

2.Objavljivanje poziva i oglasa za javno nadmetanje (čl. 33)

3.Davanje tenderske dokumentacije (čl. 41)

4.Prijem, evidentiranje i čuvanje ponuda

5.Javno otvaranje ponuda (čl. 67)

EU funded project managed by the EAR

slide46
OTVORENI POSTUPAK

.... Vođenje popstupka :

6.Verifikacija podobnosti ponudjača u skladu sa uslovima utvrdjenim u skladu sa čl. 45 - 49

7.Vrednovanje ponuda u skladu sa kriterijima utvrdjenim u skladu sa čl. 65 - 66

8.Odluka o izboru najpovoljnije ponude (čl. 73)

9.Obavještavanje svih ponudjača o odluci o izboru

10.Zaključivanje ugovora o javnoj nabavci (čl. 74)

11. Javno objavljivanje odluke o dodjeli ugovora

EU funded project managed by the EAR

slide47
OGRANIČENI POSTUPAK

Bitne karakteristike:

# Možese koristiti samou slučaju :

- nabavki predmeta koje samo odgovarajuće osposobljeni ponudjači mogu isporučiti

- stalnih periodičnih i sukcesivnih nabavki, gdje obim i vremenski period ne mogu biti unaprijed određeni

- nabavki predmeta za koje su tržišne cijene ustaljenei koje se ne sprovode po posebnim zahtjevima i uslovima naručioca

EU funded project managed by the EAR

slide48
. . . OGRANIČENI POSTUPAK

. . . Bitne karakteristike:

# Dvofaznost postupka:

- otvorena pretkvalifikaciona faza, i

- ograničena ponudbena faza

#Tenderska dokumenta mogu biti pripremljena u dva dijela

#Svaki zainteresovani ekonomski operater (ponudjač), možepodnijeti svojzahtjev za pretkvalifikaciju

EU funded project managed by the EAR

slide49
. . . OGRANIČENI POSTUPAK

. . . Bitne karakteristike:

#Naručilac odabire najmanje 3 (tri) kvalifikovana ponuđača !!!

#Svi kvalifikovani kandidati se obavezno pozivaju na podnošenje svojih ponuda

#Kriterij izbora najpovoljnije ponude može biti isključivo najniža cijena

#Nije potrebno obezbjeđenje prethodne saglasnosti nadležnog organa uprave

Stvarna restriktivnost ??

EU funded project managed by the EAR

slide50
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE

Bitne karakteristike:

# Postupak u kome naručilac pregovara o uslovima ugovorasa 1 ili više dobavljača neposredno pozvanih od strane naručioca, bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje

# Nije neposredno otvoren za konkurenciju (nema javnog poziva), stoga posebna pažnja mora biti posvećena zaštiti konkurencuje na najbolji mogući način, kao i jednakom tretmanu i nediskriminaciji ponuđača

EU funded project managed by the EAR

slide51
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE

Bitne karakteristike:

#Potrebno je obezbjeđenje prethodne saglasnosti nadležnog organa uprave

#Koristi se samo izuzetno (u Zakonom specifično dopuštenim slučajevima, navedenim u čl. 23)

EU funded project managed by the EAR

slide52
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OPJN

Vođenje postupka:

#u funkciji okolnosti da li se poziva samo 1 ili više kandidata

# Kandidati se pozivaju uz dostavu / obezbijeđenje tenderske dokumentacije (u kojoj se jasno navode i aspekti ugovora koji se namjeravaju pregovarati);

# Kandidati mogu biti pozvani na podnošenje inicijalnih ponuda

#Pregovaraju se tehnički, ekonomski, pravni i/ilidrugi aspekti ugovora

EU funded project managed by the EAR

slide53
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OPJN

Vođenje postupka:

# pregovori se vode sa svakim kandidatom odvojeno

# svi kandidati se jednako tretiraju (pružaju im se iste informacije i postavljaju jednaki zahtjevi)

# predlagana rješenja kandidata ne mogu se otkrivati bez njihove prethodne saglasnosti

# može se predvidjeti vođenje pregovora u više faza kako bi se reducirao broj ponuda (na primjenu takve metode ukazuje se u tend. dok.)

# o pregovorima se vode i čuvaju zapisnici

EU funded project managed by the EAR

slide54
PREGOVARAČKI POSTUPAKBEZOPJN

Slučajevi za primjenu opisani u Zakonu:

1).nabavke radova, robe ili usluga

1).“kada u otvorenom ili ograničenom postupku nije podnesena nijedna ponuda ili nijedna ispravna i prihvatljiva ponuda i pod uslovom da se prvobitni uslovi za dodjelu ugovora i sadržina tenderske dokumentacije bitno ne promijene;”

EU funded project managed by the EAR

slide55
PREGOVARAČKI POSTUPAKBEZOPJN

Prvi slučaj prema čl. 23. 1) :

. . . Relevantne napomene / pojašnjenja;

– I u ovakvom slučaju moguće jekoristiti kako ponovljeni otvoreni ili ograničeni, tako i pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja (pri čemu takva odluka bazira na procjeni da li se može očekivati dovoljan broj prihvatljivih ponuda kvalifikovanih ponudjača)

– Ako pregovori dovedu do bitne izmjene polaznih uslova ugovora, naručilac je dužan poništiti postupak i započeti potpuno novi

EU funded project managed by the EAR

slide56
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZOPJN

Slučajevi za primjenu opisani u Zakonu:

1 ).nabavke radova, robe ili usluga

2).“kada zbog tehničkih, odnosnoumjetničkih zahtjeva predmeta javne nabavke ili iz razloga koji su povezani sa zaštitom isključivih prava, nabavku može da realizuje samo odredjeni ponuđač;”

EU funded project managed by the EAR

slide57
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OPJN

Drugi slučaj prema čl. 23. 1) :

Dakle:

 • Specifično pobrajanje razloga (tehnički ili umjetnički ili ekskluzivna prava) – podrazumijeva da svi razlozi ograničenosti izbora / konkurencije nisu prihvatljivi ! Npr. organizacioni razlozi (nužnost pretovara, blizina skladišnih kapaciteta, zaokruženost kapaciteta / vlastiti organiz. resurci, ili sl.), ekonomski razlozi (isplativost, finansijski potencijal, ili sl.) ili neki treći razlozi ne bi bili opravdani
 • Nepostojanje drugog izbora (samo 1 ponudjač) mora biti objektivno (i dokazivo), pri čemu neznanje ne opravdava !

EU funded project managed by the EAR

slide58
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OPJN

Drugi slučaj prema čl. 23. 1) :

Nekoliko primjera:

- Nabavka originalnih rezervnih dijelova

- Intervenvcije na postojećem software-u zaštićenom autorskim pravom

- Postojanje prirodnog monopola (npr. nabavka vode za piće, struje, ...)

ali ne i:

- Unifikacija voznog parka

- Unifikacija namještaja

EU funded project managed by the EAR

slide59
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZOPJN

Drugi slučaj prema čl. 23. 1) :

Relevantne napomene / pojašnjenja;

– ukoliko naručilac “nije siguran” u postojanje šire konkurencije, onda se preporučuje koristiti otvoreni ili ograničeni postupak

EU funded project managed by the EAR

slide60
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZOPJN

Slučajevi za primjenu opisani u Zakonu:

1 ).nabavke radova, robe ili usluga

3).“kada se izuzetno, zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane elementarnim nepogodama, nesrećama i havarijama i drugim događajima nepredvidivim za naručioca ne mogu ispoštovati ovim zakonom utvrdjeni minimalni rokovi. Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ne smiju ni u kom slučaju biti u vezi sa naručiocem”

EU funded project managed by the EAR

slide61
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OPJN

Treći slučaj prema čl. 23. 1) :

Relevantne napomene / pojašnjenja;

– svaka hitnost ne znači krajnju hitnost ;

postoji i mogućnost korištenja skraćenih rokova u otvorenom ili ograničenom postupku (prema čl. 63 i 64 Zakona) od 15 (umjestio 26), odnosno 15 + 26 (umjesto 20 + 26).

– zahtjev iz čl. 74 Zakona da se ugovor ne može zaključiti u periodu prije isteka roka za podnošenje prigovora (8 dana od dostavljanja odluke) treba biti poštovan i u kontekstu “krajnje hitnosti“; IPAK, ukoliko postoji izuzetna neophodnost, smatra se opravdanim da se ugovor zaključi i prije isteka tog roka.

EU funded project managed by the EAR

slide62
PREGOVARAČKI POSTUPAKBEZOPJN

Slučajevi za primjenu opisani u Zakonu:

2).Nabavke robe

1).“kada je roba koja je predmet jav. nabavke proizvedena isključivo za svrhe istraživanja, eksperimentisanja, proučavanja ili razvoja; ova odredba se ne odnosi na količinsku (serijsku) proizvodnju sa ciljem ostvarivanja profita ili nadoknade troškova istraživanja i razvoja”

EU funded project managed by the EAR

slide63
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OPJN

Prvi slučaj prema čl. 23. 2) :

Dakle:

 • Slučajevi gdje istraživanje, eksperiment, studiju, provodi naručilac
 • Predmet nabavke se proizvodi namjenski za to istraživanje, odnosno eksperiment
 • Takva proizvodnja ne smije biti u funkciji razvoja za dalju komercijalizaciju (sa profitnom motivacijom)

EU funded project managed by the EAR

slide64
PREGOVARAČKI POSTUPAKBEZOPJN

Slučajevi za primjenu opisani u Zakonu:

2).Nabavke robe

2).“kada se radi o dodatnim isporukama koje vrši ponuđač kojem je već dodijeljen ugovor, a koje su namijenjene ili kao djelimična zamjena redovnih isporuka, ili kao ugradnja ili kao proširenje postojećih isporuka ili ugradnji, kada su prethodni ugovori još uvijek na snazi, kada nema suštinskih izmjena u cijenama i drugim uslovima i kada bi promjena ponuđača obavezala naručioca na nabavku materijala različitih tehničkih karakteristika, što bi rezultiralo pojavom nekompatibilnosti ili disproporcionalnih tehničkih poteškoća u radu i održavanju;”

EU funded project managed by the EAR

slide65
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OPJN

Drugi slučaj prema čl. 23. 2) :

Relevantne napomene / pojašnjenja;

– Opšte pravilo je da se ugovori ne mogu mijenjati, proširivati, produžavati, zanavljati

– Procenat ovako zaključenih dodatnih nabavki nije propisan u Zakonu; IPAK, dobra medjunarodna praksa ne prelazi50 %

EU funded project managed by the EAR

slide66
PREGOVARAČKI POSTUPAKBEZ OPJN

Slučajevi za primjenu opisani u Zakonu:

2).Nabavke robe

3). “za robe nudjene i kupljene na berzanskom tržištu”

EU funded project managed by the EAR

slide67
PREGOVARAČKI POSTUPAKBEZ OPJN

Treći slučaj prema čl. 23. 2) :

Logika: Berza predstavlja svojevrstan uzor

visoke konkurencije;

(Faktor te logike je i brzina obavljanja transakcija na berzi)

Primjer: Nabavka goriva

EU funded project managed by the EAR

slide68
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OPJN

Slučajevi za primjenu opisani u Zakonu:

2).Nabavke robe

4).“za nabavku robe pod izuzetno povoljnim uslovima, ili od ponuđača koji je u postupku likvidacije svojih poslovnih aktivnosti, ili od stečajnog dužnika ili u aranžmanu s povjeriocima ili u sličnom postupku”

EU funded project managed by the EAR

slide69
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OPJN

Četvrti slučaj prema čl. 23. 2) :

Primjer za analizu:Nudjenje besplatnog uredjaja uz uslov redovnih nabavki

potrošnog materijala

Oprez: Dokazivost !

EU funded project managed by the EAR

slide70
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OPJN

Slučajevi za primjenu opisani u Zakonu:

3).Nabavke usluga

“kada odnosni ugovor slijedi nakon konkursa za izradu idejnog rješenja, provedenog u skladu sa čl. 73 ovog zakona, a ugovor se dodjeljuje pobjedniku, odnosno jednom od pobjednika konkursa; u posljednjem slučaju svi pobjednici konkursa pozivaju se na učešće u pregovorima”

EU funded project managed by the EAR

slide71
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OPJN

Slučaj prema čl. 23. 3) :

Napomena:Neophodni uslovi

 • Da je konkurs za izradu idejnog rješenja prethodno proveden
 • Da je u postupku konkursa takva namjera bila od početka transparentno naznačena (kasnija dodjela ugovora o nabavci usluge, uz navodjenje odgovar. opisa osnovnih uslova za isti)

Oprez:

- Ovo nije suviše povoljna situacija za naručioca (loša pregovaračka pozicija);

- O tome treba dobro razmisliti još na samom početku, još prije započinjanja postupka konkursa;

EU funded project managed by the EAR

slide72
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZOPJN

Slučajevi za primjenu opisani u Zakonu:

4).Nabavke usluga i radova

1).“koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u izvornom ugovoru ali koji, ali koji usljed nepredvidjenih okolnostipostanu neophodni za izvršenje ili izvodjenje u njima opisanih usluga, odnosno radova, i kada se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od glavnog ugovora bez većih terškoća za naručioca. Takvi ugovori se jedino mogu zaključiti s ponuđačem kome je dodijeljen glavni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne usluge ili radove ne može preći 25 %od vrijednosti glavnog ugovora”

EU funded project managed by the EAR

slide73
PREGOV. POSTUPAK BEZOPJN

Drugi slučaj prema čl. 23. 4) :

Dakle:

 • Samo za usluge ili radove
 • Koji nisu uključeni u prvobitni projekt
 • Kao posljedica nepredvidivih okolnosti
 • Postanu neophodni za izvršenje postojećeg ugovora
 • Koji se ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od postojećeg ugovora bez većih nepogodnosti po ugov. organ
 • Obavezno se mora raditi o istom dobavljaču (kao u usnovnom ugovoru)
 • Ukupna vrijednost max. 25% u odnosu na glavni ugovor

EU funded project managed by the EAR

slide74
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OPJN

Prvi slučaj prema čl. 23. 4) :

Loš primjer:

- nakon dodatnog obezbjedjenja budžeta žele se proširiti postojeći ili uvesti novi radovi u okviru već započetog projekta

Dobar primjer:

- u toku posla zamijene krovne pokrivke, ustanovi se neophodnost (značajnije) dodatne intervencije na sanaciji podloge

EU funded project managed by the EAR

slide75
PREGOVARAČKI POSTUPAKBEZ OPJN

Slučajevi za primjenu opisani u Zakonu:

4).Nabavke usluga i radova

2).“koji predstavljaju ponavljanje sličnih usluga ili radova povjerenih ponuđaču kojem je isti naručilac dodijelio raniji ugovor, uz uslov da su takve usluge ili radovi u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio dodijeljen prvi ugovor u skladu s otvorenim ili ograničenim postupkom. Na mogućnost vodjenja postupka ukazat će se već pri objavljivanju poziva za javno nadmetanje za prvi projekat, a ukupni procijenjeni troškove kasnijih usluga ili radova naručilac ćeuzeti u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti ugovora. Ovaj postupak može se primjenjivati samo tokom tri (3) godine nakon zaključenja prvobitnog ugovora”

EU funded project managed by the EAR

slide76
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZOPJN

Drugi slučaj prema čl. 23. 4) :

Primjer:

- uredjenje enterijera objekta koji se postupno / fazno gradi ili adaptira (npr. farbanje, ugradnja podnih obloga, ili sl.)

Oprez !

- Podrazumijeva se da cijene / uslovi takvih ponovljenih usluga ili radova trebaju biti uslovljeni po logici odredjenih mehanizama

EU funded project managed by the EAR

slide77
PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE

Bitne karakteristike:

# Postupak u kome naručilac pregovara ugovorne uslove (tehničke, ekonomske, pravne i druge aspekte ugovora) sa pozvanim kvalifikovanim kandidatima

#Potrebno je obezbjeđenje prethodne saglasnosti nadležnog organa uprave

# Takodje dvofazni postupak (kao i ograničeni):

- otvorena pretkvalifikaciona faza, i

- ograničena ponudbena faza

EU funded project managed by the EAR

slide78
PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OPJN

. . . Bitne karakteristike:

#Tenderska dokumenta mogu biti pripremljena u dva dijela

# Obavezno započinje objavljivanjem poziva i oglasa za javno nadmetanje

# Svaki zainteresovani ekonomski operater (ponudjač) možepodnijeti svojzahtjev za pretkvalifikaciju

# Svi kvalifikovani kandidati se pozivaju na podnošenje svojihinicijalnih ponuda

(Pitanje: Najmanje 3 ?)

EU funded project managed by the EAR

slide79
PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OPJN

. . . Bitne karakteristike:

# Vodjenje samih pregovora kao i kod Pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javno nadmetanje:

- pregovori se vode sa svakim kandidatom odvojeno

- svi kandidati se jednako tretiraju

- predlagana rješenja kandidata ne mogu se otkrivati bez njihove prethodne saglasnosti

- može se predvidjeti vođenje pregovora u više faza

- o pregovorima se vode i čuvaju zapisnici

EU funded project managed by the EAR

slide80
PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OPJN

Slučajevi za primjenu opisani u Zakonu (čl. 24):

1).” kada u otvorenom i ograničenom postupkune dobije ni jednu ispravnu i prihvatljivu ponudu, pri čemu se prvobitno određen predmet javne nabavke i sadržina tenderske dokumentacije bitno ne mogu mijenjati.

Poziv za javno nadmetanje nije obavezno objaviti u slučaju da naručilac u pregovarački postupak uključi sve ponudjače koji su dostavili ponudu u otvorenom i ograničenom postupku javne nabavke.” (NAPOMENA !!)

EU funded project managed by the EAR

slide81
PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OPJN

Prvi slučaj za primjenu opisan u čl. 24. 1). Zakona:

Relevantne napomene / pojašnjenja;

– Dobra praksa upućuje na to da bi tržište trebalo biti ozbiljno testirano prije nego se omogući upotreba manje transparentne procedure

– Ako pregovori dovedu do bitne izmjene polaznih uslova ugovora, ugovorni organ dužan je poništiti postupak i započeti potpuno novi

EU funded project managed by the EAR

slide82
PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OPJN

Slučajevi za primjenu opisani u čl. 24 Zakona:

2).“kada priroda radova, roba ili usluga, ili rizici koji se odnose na konkretnu nabavku ne dozvoljavaju prethodno utvrdjivanje ukupnih cijena”

EU funded project managed by the EAR

slide83
PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OPJN

Drugi slučaj za primjenu opisan u čl. 24. 2). :

Dakle;

 • Nemogućnost “utvrdjivanja ukupnih cijena” zapravo podrazumijeva nemogućnost dovoljno preciznog definisanja predmeta nabavke
 • Karakter predmeta nabavke ili rizici u vezi sa istim su zapravo najčešći razlog za takve situacije
 • Oprez!! Mala praktična mogućnost primjene kod nabavke robe

EU funded project managed by the EAR

slide84
PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OPJN

Drugi slučaj za primjenu opisan u čl. 24. 2). :

Primjeri;

- Veće opravke

- Obimni revizioni poslovi

- ...

(gdje je praktično nemoguće unaprijed predvidjeti obim i sadržaj takvih radova ili usluga)

EU funded project managed by the EAR

slide85
PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OPJN

Slučajevi za primjenu opisani u Zakonu (čl. 24):

3).“kada se radi o uslugama iz tačke 6 Aneksa 1 i intelektualnih usluga, poput usluga koje uključuju projektovanje, ako je priroda usluga koje je potrebno pružiti takva da se specifikacije u ugovoru ne mogu utvrditi s dovoljnom preciznošću da dopuste dodjelu ugovora izborom najpovoljnije ponude u skladu s pravilima koje uređuju otvorene ili ograničene postupke”

EU funded project managed by the EAR

slide86
PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OPJN

Treći slučaj za primjenu opisan u čl. 24. 3). :

Dakle;

 • U pitanju je zapravo izvedeni slučaj iz prethodnog
 • Tačka 6 Aneksa 1 se odnosi na finansijske usluge (osuguranja, bankarske, i dr.)

EU funded project managed by the EAR

slide87
OKVIRNI SPORAZUM

Prema definiciji iz čl. 4 (28) Zakona:

“Okvirni sporazum je sporazum ograničenog trajanja zaključen izmedju naručioca i ponuđača u svrhu utvrdjivanja okvira za ugovore koji će se dodjeljivati u tom periodu, naročito u pogledu predmeta ugovora, a kada je to primjereno, i u pogledu predvidjenih vrijednosti, obima ili količine, kao i cijene.”

Dakle,

# Predmet i cijena su esencijalni elementi ove definicije;

EU funded project managed by the EAR

slide88
OKVIRNI SPORAZUM

►Član 25. stav (1):

“Ugovorni organ može zaključiti okvirni sporazum samo nakon provedenog otvorenog ili ograničenog postupka u skladu sa ovim zakonom”

Dakle,

Insistiranje na transparentnosti i otvorenoj konkurenciji otvorenog i ograničenog postupka kao ‘protivteža’ potencijalno restriktivnom karakteru okvirnog sporazuma

EU funded project managed by the EAR

slide89
OKVIRNI SPORAZUM

►Član 25. stav (2):

“Na osnovu okvirnog sporazuma zaključenog u skladu sa stavom 1 ovog člana, naručilac će pojedinačno imati pravo da tokom cijelog ugovorenog perioda zaključuje ugovore sa uspješnim ponuđačem, u pogledu svakog od ugovora koji su dodijeljeni po osnovu okvirnog sporazuma.”

Dakle,

# Obzirom da se konkurencija odigrava u postupku dodjeljivanja okvirnog sporazuma, zaključivanje istog u skladu sa čl. 25 obezbjedjuje ugovornom organu mogućnost zaključivanja pojedinačnih ugovora o isporukama sa izabranim dobavljačem tokom čitavog okvirnog perioda – tj. bez procedure, aliobavezno u skladu sa prethodno dogovorenim uslovima iz okvir. sporazuma)

# Analogija vrijedi i za okvirne sporazume zaključene u kontekstu zajedničkih nabavki

EU funded project managed by the EAR

slide90
OKVIRNI SPORAZUM

►Član 25. stav (3):

“Naručilac može razmotriti dodjelu okvirnog sporazuma samo uz postojanje jedne ili više niže navedenih okolnosti:

. . .”

Okolnosti se odnose na:

#odredjene predmete nabavke [tačke (a), (b) i (v)]

#racionalizaciju poslova nabavki

bez obzira na sam karakter predmeta

nabavki [tačka (g)]

EU funded project managed by the EAR

slide91
OKVIRNI SPORAZUM

►Član 25. stav (3):

. . okolnosti:

a) “predmet ugovora su svakodnevne usluge ili potrošne robe, koje nijesu klasifikovane kao trajna sredstva”

Primjeri – svakodnevne usluge;

# usluge održavanje biro-opreme

# usluge čišćenja kancelarija

# knjigovodstvene usluge

Primjeri – potrošne robe;

# hrana

# lijekovi

# rezervni dijelovi

EU funded project managed by the EAR

slide92
OKVIRNI SPORAZUM

►Član 25. stav (3):

. . . okolnosti:

b) “predmet ugovora su robe ili usluge,

čije se cijene i uslovi isporuke često mijenjaju”

Tipičan primjer;

# snabdijevanje gorivom

i stoga se nabavka takvih roba ili usluga ugovara prema cijenovnoj formuli

EU funded project managed by the EAR

slide93
OKVIRNI SPORAZUM

►Član 25. stav (3):

. . . okolnosti:

v) “predmet ugovora su stalne popravke

ili radovi na održavanju”

Tipični primjeri;

# molersko-farbarski radovi kancelarijskih prostorija

# održavanje puteva / popravke kolovoza

kada se mogu ugovarati jedinačne cijene (uz okvirnu naznaku količina !!!!)

EU funded project managed by the EAR

slide94
OKVIRNI SPORAZUM

►Član 25. stav (3):

. . . okolnosti:

g) “kada naručilac treba da dodijeli više istovjetnih ugovora u roku od jedne godine, a okvirnim sporazumom bi se omogućilo smanjenje troškova nabavke”

Dakle,

# Predmet nabavke u ovakvim slučajevima mogu biti i trajna sredstva (npr. nabavka kompjutera, automobila, ....)

Napomena,

# “istovjetni ugovori” podrazumijeva jednak predmet nabavke (tip, model, ...), ali ne obavezno i jednaku vrijednost, količine, mjesto isporuke, i/ili t.sl.

EU funded project managed by the EAR

slide95
OKVIRNI SPORAZUM

►Član 25. stav (4):

“Nakon zaključenja okvirnog sporazuma, njegove odredbe se ne mogu mijenjati.”

Dakle,

# ugovori o konkretnim isporukama, koji budu slijedili u toku perioda trajanja okvirnog sporazuma, moraju biti u skladu sa originalno utvrdjenim uslovima (što je na liniji opštih pravila javnih nabavki); ograničavanje potencijalnih restriktivnih efekata okvirnog sporazuma

EU funded project managed by the EAR

slide96
OKVIRNI SPORAZUM

►Član 25. stav (5):

“Naručiocima nije dopušteno korišćenje okvirnih sporazuma na nepropisan način ili na način kojim se sprječava, ograničava ili ugrožava konkurencija.”

Napomene / objašnjenja:

# Okvirni sporazumi imaju potencijalno restriktivan karakter

# Stoga Zakon zahtjeva njihovo zaključivanje na ograničen rok, i zabranjuje da takvi rokovi ne budu neprimjereno dugi

# Unijska praksa govori o rokovima do 4 godine, medjutim .... !! - aspekt primjerenosti

- aspekt mogućnosti uopšte da se definišu cijenovni uslovi na duži rok

EU funded project managed by the EAR

slide97
OKVIRNI SPORAZUM

►Član 25. stav (6):

“Trajanje okvirnog sporazuma ne može biti duže od četiri godine, osim u izuzetnim slučajevima predvidjenim propisima.”

Napomene / objašnjenja:

# Zbog potencijalne restriktivnosti, Zakon zahtjeva zaključivanje okv. sporazuma na ograničen rok.

# Rok do 4 godine preuzet iz Unijske prakse, medjutim .... !!

- aspekt primjerenosti

- aspekt mogućnosti uopšte da se definišu cijenovni uslovi na duži rok

EU funded project managed by the EAR

slide98
OKVIRNI SPORAZUM

►Član 25. stav (7):

► može se zaključivati sa 1 ili više (min. 3) dobavljača

► u prvom slučaju, naknadni ugovori se mogu dodijeljivati uz primjenu uslova utvrđenih okvirnim sporazmom

► u drugom slučaju, naknadni ugovori se mogu dodijeljivati:

# ili uz primjenu uslova utvrđenih u okv. sporazumu, bez ponovnog otvaranja nadmetaja

# ili, ukoliko svi uslovi nisu utvrđeni, uz ponovno otvarnje nadmetanja na osnovu istih (mini tendering)

EU funded project managed by the EAR

slide99
OKVIRNI SPORAZUM

►B i t n o :

# Pravni karakter okvirnog sporazuma ! ! ! (proizvodi samo uslovne pravne posljedice za obje strane)

# Potrebno je obezbjeđenje prethodne saglasnosti nadležnog organa uprave

EU funded project managed by the EAR

slide100
Poglavlje IV Zakona –

Posebni slučajevi dodjele ugovora

EU funded project managed by the EAR

slide101
KONKURSZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

► Član 4 (15) definiše ovaj postupak kao:

“postupak koji naručiocu omogućava da obezbijedi, uglavnom u oblastima prostornog uredjenja, urbanizma, arhitekture i gradjevinarstva ili obrade podataka, plan ili rješenje koje izabira Konkursna komisija u postupku konkurentnog nadmentanja sa ili bez dodjele nagrada”

Dakle, najčešće u primjeni kod projekata koji uključuju značajnu estetsku, stilsku ili kreativnu dimenziju (monumentalni trg, zgrada teatra, ... software, ... )

EU funded project managed by the EAR

slide102
KONKURSZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

► Član 23 (3) dopušta moguću primjenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja nakonprethodne provedbe konkursa za izradu idejnog rješenja

Dakle,

u pitanju je opcija ugovornog organa da kasnije dodijeli ugovor o nabavci usluga pobjedniku ili jednom od pobjednika konkursa, ne i obaveza!!!

EU funded project managed by the EAR

slide103
KONKURSZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

► Član 75 ustanovljava

#pravila za provedbu ovog postupka

# pravila za uspostavu i rad Konkursne komisije (Žirija)

EU funded project managed by the EAR

slide104
KONKURSZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

Ovaj postupak karakteriše:

► transparentnost (započinje javnim objavljivanjem konkursa - poziva)

► nerestriktivnost (svi zainteresovani ponudjači mogu učestvovati)

što ga čini sličnim otvorenom i ograničenom postupku, medjutim ono što ga razlikuje je da u opciji ugovornog organa ostaje:

►uključivanje pretkvalifikacione faze

►definisanje rokova

►odredjenje da li će konkurs voditi ka dodjeli ugovora (za usluge) ili ne

►definisanje broja pobjednika

►uključivanje cijene kao faktora

EU funded project managed by the EAR

slide105
KONKURSZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

Dakle, Konkurs može biti:

- sa ili bez dodjele nagrada

- sa ili bez kasnije dodjele ugovora za usluge pobjedniku, ili jednom od pobjednika

ali, stav o tome mora biti zauzet već na samom početku postupka i isto mora biti saopšteno u konkursu – pozivu

Oprez!

Opcija kasnije dodjele ugovora za usluge nosi stanovite rizike !!

EU funded project managed by the EAR

slide106
KONKURSZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

Naručilac na primjeren način priprema tendersku dokumentaciju i u istoj utvrđuje i pravila za organizaciju konkursa.

EU funded project managed by the EAR

slide107
KONKURSZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

Ž I R I

► Formira ga naručilac ili ovlašteni organ

► ČlanoviŽirija su isključivo:

- lica nezavisna od učesnika u Konkursu (potpisuju Izjavu o povjerljivosti i nepristrasnosti)

- besprijekorne reputacije (i odgovarajučeg znanja i iskustva relevantnog za rad Komisije)

( Dobra praksa upučuje na prethodno definisanje kriterija za članove Žirija! )

►Kada se od natjecatelja zahtjevaju posebne stručne kvalifikacije, najmanje jedna trećina članova Žirija moraju imati takva iskustva ili kvalifikacije

EU funded project managed by the EAR

slide108
KONKURSZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

Ž I R I

► Žiri mora imati puno ovlaštenje za ocjenu ponuda i izbor pobjednika;

► Žiri je potpuno nezavisan i samostalan u svom odlučivanju;

► Žiri razmatra isključivo anonimne (šifrovane) ponude; Žiri može saznati identitet ponuđača samo nakon donošenja odluke o izboru;

EU funded project managed by the EAR

slide109
POSTUPAK NABAVKE KONSULTANTSKIH USLUGA

► U slučajevima:

# kada se potrebna konsultantska usluga može obezbijediti samo od ograničenog broja ponuđača(uz obavezu dostave poziva na sve takve dobavljače)

# kada je zbog male vrijednosti nabavke neracionalno razmatrati veliki broj prijedloga(uz obavezu dostave poziva dovoljnom broju ponuđača koji obezbijeđuje pravičnu konkurenciju)

uz prethodnu saglasnost nadležnog organa uprave, pozivi za podnošenje ponuda se mogu dostaviti ponuđačima neposredno.

EU funded project managed by the EAR

slide110
POSTUPAK NABAVKE KONSULTANTSKIH USLUGA

Zakon, u čl. 76, definiše na čemu su naručioci naročito dužni da zasnivaju kriterijume za ocjenjivanje ponuda:

►kvalifikacijama, iskustvu, ugledu, pouzdanosti i profesionalnim i menađerskim sposobnostima ponuđača i osoblja koje će biti uključeno u pružanje usluge;Komentar !!

► stepenu u kojem ponuda zadovoljava potrebe naručioca

► cijeni ponude (sa svim povezanim troškovima)

► stvarnim efektima konsultantskih usluga

► drugim okolnostima

EU funded project managed by the EAR

slide111
Poglavlje V Zakona –

Javne nabavke male vrijednosti

EU funded project managed by the EAR

slide112
NEPOSREDNO PRIKUPLJANJE PONUDA (ŠOPING METODA)

►Član 77:Definiše neposredno prikupljanje ponuda kao postupak u kome naručilac prikuplja najmanjetri (3) ponude.

# U slučajevima vrijednosti nabavke:

- od 2.000 do 10.000 € za robe i isluge

- od 2.000 do 30.000 € za radove

# Provedba postupka u nadležnosti Službenika za javne nabavke, koji i odgovara za zakonitost provedbe

# Odluka o izboru najpovoljnije ponude objavljuje se na Internet stranici nadležnog organa uprave

# Podnesene ponude se ne mogu mijenjati i nije dopušteno pogađanje po istim

# Najviše dva puta godišnje je moguće primijeniti ovaj postupak za jedan predmet nabavke

EU funded project managed by the EAR

slide113
NEPOSREDNO PRIKUPLJANJE PONUDA (ŠOPING METODA)

Bitno,

# Pozivanje više od 3 dobavljača je dobra praksa !!! (u funkciji veće konkurencije i manjeg rizika od obaveze poništavanja procedure zbog nedovoljnog broja primljenih ispravnih ponuda)

# Kako se vrši izbor dobavljača koji se pozivaju ???

# Šta ako nepozvani dobavljač zatraži da mu se dostavi zahtjev ???

# Dodjela ugovora isključivo prema kriteriju najniže cijene (isticanje svih ograničenja !!!)

# Dobra praksa: Zahtjevati dostavu ponuda u zatvorenim kovertama i komisijsko otvaranje ponuda!!!

EU funded project managed by the EAR

slide114
NEPOSREDNI SPORAZUM

Član 78 Zakona usko definiše ovaj postupak.

# U slučajevima vrijednosti nabavke do 2.000 €

# Obaveza poštivanje limita od10% ukupnog godišnjeg

budžeta nabavki naručioca

Praksa upućuje na sljedeće:

# ima za cilj omogućiti fleksibilnost i ekonomičnost (postupanja)

pri takvim nabavkama

# naručilac traži ponudu od pojedinačnog ponudjača,

a potom ili prihvata tu cijenu ili je pregovara prije zaključenja

sporazuma

# Obaveznost poštivanja načela javnih nabavki

- zabrana provedbe sa namjeromdiskriminacije ili favoriziranja bilo kojeg dobavljača,

-efektivnost korištenja javnih sredstava,

EU funded project managed by the EAR

slide115
NEPOSREDNI SPORAZUM

U provedbi naručilac je naročito dužan da:

a). provjeri situaciju na odgovarajućem tržištu, posebno u

pogledu cijena, i vodeći računa o principima JN izabere

dobavljača kojeg će kontaktirati (način treba da garantuje

adekvatnu razmjenu vrijednosti za novac, ali i druge principe)

b). uputi poziv za dostavu ponude uz navodjenje svih

relevantnih informacija (detaljan opis predmeta nabavke,

uključujuči potrebne naznake u pogledu kvaliteta, tehničke

specifikacije, funkcionalnih zahtjeva, mjesta i vremena isporuke, ...)

c). kontaktiranom dobavljaču ostavi primjeren rok za pripremu ponude

. . .

EU funded project managed by the EAR

slide116
NEPOSREDNI SPORAZUM

. . .U provedbi naručilac je naročito dužan da:

d). prilikom ocjene ponude vodi računa o kvalifikovanosti ponudjača, kao i ispravnosti njegove ponude

e). kada vodi pregovore, djeluje u skladu sa dobrom

komercijalnom praksom

f). prije dodjele ugovora razmatra i opcije:

- da okonča započeti postupak i nastavi sa daljim istraživanjem tržišta i pozivanjem drugih dobavljača, ili

- da primjeni neki drugi, konkurentniji postupak prema Zakonu

g). osigura da dogovorena ili prihvaćena

cijena ne bude viša od odgovarajuće

tržišne cijene

EU funded project managed by the EAR

slide117
Obratimo posebnu pažnju na ...

EU funded project managed by the EAR

slide118
IZMJENA CIJENE (čl. 58)

# Kod ugovora sa rokom izvršenja do 12 mjeseci, ugovorena cijena se ne može mijenjati, osim u slučaju poremećaja na tržištu koji uzrokuju promjenu veću od 20 %

# Kod ugovora sa rokom izvršenja dužim od 12 mjeseci, promjena je moguća u skladu sa uslovima određenim u tenderskoj dokumentaciji

Pitanje za diskusiju:Nabavka goriva?

EU funded project managed by the EAR

slide119
ALTERNATIVNE PONUDE

#Član 37 (13) navodi da tenderska dokumentacija sadrži i informaciju o mogućnosti podnošenja alternativnih ponuda

#Dobra praksa upućuje na sljedeće:

- Alternativne ponude mogu se dozvoliti samo onda kada jekriterij za dodjelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda

- Dopuštanje alternativnih ponuda ne eliminiše obaveznost poštivanja principa “jedan ponudjač – jedna ponuda”

- Moraju zadovoljavati minimalno postavljene uslove tehničke specifikacije (prilagođen karakter pripreme teh. Specifikacija !!)

- Naručilac koji je dopustio mogućnost podnošenja alternativnih ponuda ne može odbiti alternativnu ponudukojavodika promjeni karaktera ugovora– npr. od ugovora o javnoj nabavci usluga u ugovor o javnoj nabavci roba ili obrnuto.

EU funded project managed by the EAR

slide120
NEUOBIČAJENO NISKA CIJENA I NEUOBIČAJENO KRATKI ROK

# cijena niža za 30 % ili više u odnosu na prosjek svih ostalih prihvatljivih ponuda

# rok izvršenja znatno kraći

Postupak:

- Naručilac može da od ponudjača zahtjeva da opravdaponudjenu cijenu i/ili rok i pruži dodatne relevantne informacije

- Ali, ukoliko takvo objašnjenje ne pruži odgovarajuće opravdanje (bilo da ono izostane, bilo da bude ocijenjeno kao nezadovoljavajuće), ponuda mora biti odbačena

EU funded project managed by the EAR

slide121
DISKRIMINATORNE SPECIFIKACIJE

# Članom 38 ustanovljena obaveza utvrđivanja tehničkih specifikacija na nediskriminatoran način

# Članom 39 eksplicitno zabranjen upotreba ili pozivanje na marku, tip, proizvodnju, ...

# Diskusija primjera iz prakse:

- nabavka automobila

- nabavka guma za putnička vozila

- ...

EU funded project managed by the EAR

slide122
“MEĐUNARODNO” OBJAVLJIVANJE POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE

- Zakon ga posebno ne predviđa

- Naručilac se može odlučiti na dodatno objavljivanje:

# sižea poziva, na engleskom ili dr. jeziku

# integralnog poziva, na engleskom ili dr. jeziku

- Takvo objavljivanje se obično vrši:

# u novinama i/ili dr. publikacijama sa medjunarodnim opticajem

# na odgovarajućimWeb stranicama (kojim ??)

EU funded project managed by the EAR

slide123
JAVNO OTVARANJE PONUDA

►“Otvaranju mogu prisustvovati svi subjekti koji su dostavili ponudu” (Čl. 67)

“Ponuđač koji opozove svoju ponudu nema pravo da prisustvuje potupku javnog otvaranja”

- Dobra praksa ne ograničava javni karakter postupka !!

►Standardni formular Obrasca zapisnika o javnom otvaranju ponuda proširio je listu zakonom utvrđenih obaveznih informacija koje se čitaju:

“komercijalnih uslova kao što su rok realizacije, plačanja i slično”

► Dobra praksa upućuje na korištenje formulariziranog lista ponude, koji sadrži kratak sumaran pregled upravo onih informacija koje se čitaju na javnom otvaranju (ukupna cijena, dodatni popust, i sl.)

EU funded project managed by the EAR

slide124
ROKOVI ZA PODNOŠENJE PONUDA;

HITNI I KRAJNJE HITNI POSTUPAK NABAVKE

ROKOVI

- Računaju se od momenta objave poziva na Internet stranici nadl. organa uprave

- OTVORENI POSTUPAK – min. 26 dana (min. 15 u slučaju hitnosti)

- OGRANIČENI POSTUPAK – min. 20 dana (min. 15 u slučaju hitnosti) + min. 26 dana

- PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OPJN – I faza: min. 20 dana (min. 15 u slučaju hitnosti)

- Zakon ne definiše rokove za podnošenje ponuda kod pregovaračkih postupaka; Dobra praksa ??

KRAJNJA HITNOST

- Izuzetno, zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti,koji se ne mogu dovesti u vezu sa naručiocem i koji su za njega nepredvidivi (i kada se ne mogu ispoštovati niti minimalni rokovi predviđeni za “hitni” postupak)

- Uz primjenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci

EU funded project managed by the EAR

slide125
KRITERIJUMI ZA IZBOR (EVALUACIONI KRITERIJI)

►U čl. 66 utvrđena su dva moguća kriterijuma:

- ekonomski najpovoljnija ponuda

- najniža ponuđena cijena

►U kontekstu krit. ekonomski najpov. ponude:# Zakon dobro ukazao na pravi karakter podkriterija (odnose se isključivo na predmet nabavke)

# “zamagljeni” / nejasni podkriteriji

EU funded project managed by the EAR

slide126
BROJ PRIMLJENIH PONUDA

Zadovoljenje stvarne konkurencije za konkretni ugovor – PITANJE ZA DISKUSIJU

Legislativa se poziva na minimalni broj 3 u slučajevima:

 • Ograničenog postupka (čl. 21) – broj kvalifikovanih ponudjača
 • Pregovarački postupak sa OPJN – analogijom bi trebalo važiti isto
 • Šoping metoda – broj ponuda

Načelo konkurecije:

 • Čl. 6 :

“Naručilac je dužan da preduzme sve potrebne mjere kojima se obezbjeđuje konkurencija među potencijalnim ponuđačima u skladu sa Zakonom”

Pozicija teorije i dobra praksa ??

EU funded project managed by the EAR

slide127
Ono što se ne mijenja u odnosu na raniju legislativu je odgovornost “naručioca”

EU funded project managed by the EAR

slide128
Kvalitetno i blagovremeno planiranje i postupanje, kao i insistiranje na odgovarajučoj obučenosti operativnog osoblja, rezultira kao jedini ispravan put / način za efektivno ispunjenje zakonskih odredbi

EU funded project managed by the EAR