slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Skola

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Skola - PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on

HBT- perspektiv. Samordningsforum (myndighetschefer). Socioekonomiskt s egregerade områden. Immi- gration. Funktions- nedsättning. Placerade. Digitalt lärarstöd Om IT-säkerhet. Beredningsgrupp. Rätt till modersmål. Skyddad identitet. Reklam och marknadsföring. Informations-

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skola' - gyula


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

HBT-

perspektiv

Samordningsforum

(myndighetschefer)

Socioekonomiskt

segregerade

områden

Immi-gration

Funktions-

nedsättning

Placerade

Digitalt lärarstöd

Om IT-säkerhet

Beredningsgrupp

Rätt till

modersmål

Skyddad

identitet

Reklam och

marknadsföring

Informations-

säkerhet

Barn och ungas rätt

till kultur

Unga och

arbetslöshet

Ekonomisk utsatthet

Skola

Nationell

webbplats

Privatekonomi

i skolan

Ungas

studiebidrag

Ungas

boendefrågor

Omyndigas

skulder

slide2

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen kan ses som samordningsforumets arbetsutskott. Här förbereds möten i samordningsforumet, och hit kanaliseras tankar och åsikter från arbetsgrupperna via sekretariatet, för vidare behandling i samordningsforumet.

Deltagande myndigheter: Barnombudsmannen, Konsumentverket, Skolverket, Ungdomsstyrelsen.

slide3

Samordningsforum

Till möten med samordningsforumet kallas de deltagande myndigheternas generaldirektörer eller motsvarande. Sammanträden arrangeras tre gånger per år. Här tas övergripande beslut kring frågor av mer principiell karaktär.

Deltagande myndigheter: Arbetsförmedlingen, Barnombudsmannen, Boverket, Centrala studiestödsnämnden, Datainspektionen, Diskrimineringsombudsmannen, Finansinspektionen, Folkhälsoinstitutet, Handisam, Konsumentverket, Kronofogden, Kulturrådet, Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisen, Post- och Telestyrelsen, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens medieråd, Statistiska centralbyrån.

slide4

Barn och ungas rätt till kultur

Arbetsgruppen för barns rätt till kultur träffas fyra gånger per år. Fokus ligger på kunskaps- och erfarenhetsutbyte. De medverkande myndigheterna delar med sig till varandra av aktuella rapporter och nyheter med anknytning till barn- och ungdomskultur. Gruppen lyfter också frågor av gemensamt intresse, t.ex. behovet av återkommande kulturvaneundersökning för barn och unga. Samarbete mellan myndigheterna pågår även mellan mötena, genom seminarier, medverkan i referensgrupper med mera.

Deltagande myndigheter: Statens kulturråd, Ungdomsstyrelsen, Skolverket, Myndigheten för kulturanalys, Riksutställningar, Statens filminstitut, Riksantikvarieämbetet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Allmänna arvsfonden, Riksteatern.

slide5

Ekonomisk utsatthet

Arbetet i gruppen fokuserar för närvarande på följande områden: boendefrågor, skadeståndsskulder, framtagande av vardagsekonomiskt utbildningsmaterial för gymnasieskolan och vräkningsförebyggande arbete som berör barn. Det finns undergrupper för fyra av områdena: boendefrågor, skadeståndsskulder, utbildningsmaterial och Omyndigas skuldsättning. Den senaste undergruppen har till syfte att minimera barns skuldsättning 0 – 17 år.

Deltagande myndigheter: Kronofogden, Finansinspektionen, Konsumentverket, Boverket, CSN, Ungdomsstyrelsen, Barnombudsmannen, Datainspektionen.

slide6

Informationssäkerhet

Gruppens arbete handlar i nuläget främst om informationsutbyte kring gemensamma frågor. Syftet med gruppen är att underlätta samverkan och att hålla varandra uppdaterade.  

Deltagande myndigheter: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Datainspektionen, Konsumentverket/Konsument Europa, Post- och telestyrelsen, Skolverket, Ungdomsstyrelsen, Barnombudsmannen, Statens medieråd, Rikspolisstyrelsen

slide7

Ungdomsarbetslöshet

Gruppens syfte är att mildra konsekvenserna av ungdomsarbetslöshet och minska ungdomars ekonomiska utsatthet. Detta sker genom att samordna de olika myndigheternas insatser. För närvarande pågår en diskussion i gruppen om val av fokusområde och eventuella undergrupper.

Deltagande myndigheter: Arbetsförmedlingen, Folkhälsoinstitutet, Försäkringskassan, Handisam, Kronofogden, SCB, SKL, Skolverket, Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen

slide8

Skola

Gruppen arbetar för närvarande med fokus på rätten till utbildning. Verksamheten bedrivs inom ramen för sju projektgrupper.

Deltagande myndigheter: Barnombudsmannen, Skolverket, Skolinspektionen, Folkhälsoinstitutet, Kronofogden, Diskrimineringsombudsmannen, MSB, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ungdomsstyrelsen, CSN.