Framtidens skola - PowerPoint PPT Presentation

lula
framtidens skola n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Framtidens skola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Framtidens skola

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Framtidens skola
111 Views
Download Presentation

Framtidens skola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Framtidens skola Alexandra Anstrell 2014-03-04

 2. Våra värderingar ”Med kunskap växer varje människa och med ökad bildning stärks hela samhället. Kunskap är egenmakt och möjlighet till egen försörjning medan bildning bär hela civilisationen.” - Ur moderaternas idéprogram 2011

 3. Skolan en viktig fråga Skolor som inte håller måttet ökar risken för fler personer i utanförskap och kriminalitet. Särskilt avhopp från grundskolan men även gymnasiet får negativa konsekvenser

 4. Skolan är också en lokal fråga • Förutsättningarna för skolorna i länets olika kommuner är olika • För att få reda på mer om hur situationen ser ut i din kommun – kontakta din partiförening.

 5. Alliansens reformer • Nytt betygssystem med fler steg • Ny skollag med fokus på kunskap • Tidigare betyg • Uppstramning så att det krävs utbildning i de ämnen man undervisar och sätter betyg i • Skolinspektion • Nationella prov från årskurs 3 • Allmän förskola från tre års ålder • Ny speciallärarutbildning • Karriärtjänster

 6. Tar lång tid att förändra • Resultaten varierar • Många skolor är väldigt bra • Samtidigt finns många skolor som behöver ändra arbetssätt • Har man gått sju eller åtta år i den gamla skolan är det förståeligt att våra reformer de senaste 3-4 åren inte fått fullt genomslag • Den nya lärarutbildningen har inte examinerat de första lärarna ännu

 7. Det finns ljus i tunneln • Andelen behöriga lärare ökar • Antal som söker till lärarutbildningen ökar • Andelen elever som vårterminen 2012 uppnådde målen och fått minst betyget Godkänt i alla ämnen i åk 9 var den högsta andelen på tio år

 8. Allianskommuner är bättre på skola • Bättre resultat • Högre lärarlöner

 9. Fritt skolval

 10. Utmaningar • Utmaning 1: Resultaten och likvärdigheten • Utmaning 2: Kopplingen mellan utbildning och arbete • Utmaning 3: Behovet av en modern kunskapsskola • Utmaning 4: Lärarnas möjligheter att utvecklas • Utmaning 5: Elevernas trygghet, hälsa och studiero

 11. Viktigast för att skolan ska bli bättre

 12. Våra förslag framåt • Lärarhandledare för svaga skolor • Obligatorisk förskoleklass • Behovsbedömning i förskoleklassen • Fler speciallärare • Betyg från årskurs 3 • Ny modell för särskilt stöd • Mer undervisningstid med fokus på matematik • Stärkt Skolinspektion • Sommarskola • Stöd till läxhjälpsorganisationer • Mer formativ bedömning • Lär@rlyftet 3.0 – stötta digitalisering av skolan

 13. Tidig uppföljning med extra stöd

 14. Satsning på lärarna och undervisningen • Utveckla karriärtjänster • Formativ bedömning • Fortsatt kompetensutveckling för obehöriga lärare • Digitalisera de nationella proven • Minska administration nationellt och lokalt • Skickliga lärare ska ha bra betalt • Fristående lärarutbildning • Lär@rlyftet 3.0

 15. Våra viktigaste budskap • Likvärdiga möjligheter • Modern kunskapsskola • Vivillsatsa mer på Sveriges duktiga och kompetenta lärare (lärarlöner, fortbildning) • Moderaterna står för rätten till fritt skolval

 16. Tack för mig! alexandra.anstrell@haninge.se