Download
neziskov organiz cia kreat vny lovek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výročná správa 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výročná správa 2008

Výročná správa 2008

124 Views Download Presentation
Download Presentation

Výročná správa 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nezisková organizácia Kreatívny Človek Výročná správa 2008

  2. Tento projekt bol určený pre deti z rómskej komunity v danej obci. Projekt sa uskutočnil v termíne od 5.3 – 4.6. 2008 a pravidelne sa na ňom zúčastňovalo 25 – 28 rómskych detí s rodičmi každú stredu v ŠZŠ Zohor. Hlavným cieľom bolo kreatívne podporiť v deťoch ich prirodzený talent pre umelecké vyjadrovanie: maľovanie, modelovanie, tanec, komunikáciu a pestovať v nich zmysel pre estetické cítenie, poriadok a sociálnu komunikáciu. V roku 2008 sa uskutočnil jeden veľký trojmesačný projekt pod názvom RADOSŤ Z TVORBY (marec – jún) v obci Zohor

  3. Ďalším cieľom bolo nadviazať kontakt s rodičmi a postupne ich zapojiť nielen do projektu, ale aj do obecných vecí, aby sa necítili odlúčení. Na celom chode projektu pomáhali ako mamičky, tak aj starí rodičia detí. Mimoriadnym prekvapením pre nás bolo, keď samotné mamičky prejavili záujem na spoločnom trávení voľného času so svojimi deťmi. Po skončení aktivít sa mamičky a deti stále pýtali a dožadovali nových aktivít, ktoré by sme pre nich a ostatné deti pripravili a zrealizovali. Hlavným dôvodom, prečo sme sa zamerali na rómsku komunitu bol aj fakt, že tieto deti u nás nemajú dostatok priestoru na sebarozvoj a pocit prijatia. Deti sa aktívne zapájali v 3 skupinách, ktoré viedli 3 odborníci s pomocou dobrovoľníkov. Tretina detí boli zo ŠZŠ, kde sa ukázalo, že cez zmysluplné aktivity rastie aj záujem o učenie.

  4. Výsledkom tohto projektu bola výstava, ktorú sme zrealizovali v miestnom DK vo vestibule, čomu vďačíme Obecnému úradu.

  5. Dobrovoľníci: Karolína Zálesňáková Katarína Zálesňáková a samostatná vďaka patrí mamičkám a starým mamám Na projekte pracovali • Výtvarní odborníci: Mgr. Oľga Zálesňáková a Vladimír Zálesňák • Tanečná trénerka: Jarka Micheľová

  6. Ďakujeme za poskytnutie priestorov: Obecnému úradu Zohor - vestibul KD na modelovanie a priestor na výstavu ŠZŠ – triedy na prácu s deťmi OZ Šedý Medveď ....................... 33 000,- SKK Nadácia Espérance .................... 20 000,- SKK