grondbeleid in de nieuwe realiteit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grondbeleid in de nieuwe realiteit?! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grondbeleid in de nieuwe realiteit?!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
guglielmo-blaney

Grondbeleid in de nieuwe realiteit?! - PowerPoint PPT Presentation

104 Views
Download Presentation
Grondbeleid in de nieuwe realiteit?!
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Grondbeleid in de nieuwe realiteit?! Organiseren van investerend vermogen & investeren in organiserend vermogen t.b.v. Bouwend Nederland, via Watertorenberaad Bouwberaad West-Brabant, 9 oktober 2014 Damo Holt

 2. Opzet presentatie & discussie • Introductie Watertorenberaad • Wat is er aan de hand? • Hoe kunnen we hier mee om gaan? • Wat betekent dat? Vragen en discussie tussendoor = goed

 3. Introductie Watertorenberaad Watertorenberaad DENKEN • Vernieuwing in • gebiedsontwikkeling • samenwerkingsvorm • klant centraal • investeren • planningsinstrumenten Rijk Kenniscentra Brancheorganisaties Initiëren Ondersteunen Klankbord Opzet verspreiden Kennisbank Pilots DELEN ! Ervaringen Inhoud Werkwijzen DOEN • Werksessies • Website • Onderzoek Praktijk leren + ontwikkelen

 4. Activiteiten Watertorenberaad • Inhoudelijke denktanks, werksessies etc op pijlerthema’s • “Vlottrekken bouwprojecten”: door het hele land • Verkenning faciliteren langjarige gebiedsontwikkelingen • (Nota) grondbeleid nieuwe stijl?! • Pilots (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Zwolle, ..), w.o. Amsterdam Sluisbuurt: “Eerste zelfbouwbuurt van Nederland”?!

 5. Wat is er aan de hand? Geld is op Bouw stagneert Planvorming stokt Onduidelijk wie regie voert

 6. Wat is er aan de hand? Focus bestaande stad Gebruiker aan zet Kleinschaliger Maatwerk niches

 7. Wat is er aan de hand? Groei en krimp Jongeren te lang thuis Ouderen moeten langer thuis Energie-ambities

 8. Wat is er aan de hand? Of vooral het verkeerde….?! Te veel kantoren Te veel winkels Te veel overheidsvastgoed Te veel zorgvastgoed

 9. Wat is er aan de hand?

 10. Wat is er aan de hand? • Van lineair naar netwerksturing • Niemand kan het meer alleen

 11. Wat is er aan de hand? • F (functie) • P (prijs) • Q (volume) • T (tijd) ?

 12. Hoe kunnen we hier mee omgaan? Kaderstelling: Perspectiefnota Nota Grondbeleid Instrumenten en middelen: Begroting Verantwoording: Jaarrekening Controle: Voor- en najaarsnota MPG grondexploitaties

 13. Hoe kunnen we hier mee omgaan? • Handelingsleidraad op kwalitatieve doelen • Niet: programmatisch sturen op output; (spook)contingenten • Spelregels: transparantie, (eindgebruiker)gestuurd, samen blijven • Van plan & product naar proces & partner • Scenario- en bandbreedte-planning • Organisatie strak beslisproces binnen gemeente • Raad nabij houden hoewel formeel op afstand

 14. Hoe kunnen we hier mee omgaan?

 15. Hoe kunnen we hier mee omgaan? • Situationeel grondbeleid; maatwerk binnen kader & spelregels • Ook nieuwe vorm: actief faciliterend grondbeleid • Innovatieve inzet instrumentarium (bv. open prijsvragen, tijdelijkheid, dynamische erfpacht, etc) • Infra/voorzieningen naar rato, bv. via voorzieningenfonds • Meebewegende afspraken;zowel SOK, exploitatieovereenkomst als exploitatieplan. Van anterieur naar ‘on going’. Ook t.a.v. kostenverhaal, leges • Privaatrechtelijk regelen = flexibiliteit • Samen investeren i.p.v. aanbesteden

 16. Hoe kunnen we hier mee omgaan?

 17. Hoe kunnen we hier mee omgaan? Kansen pakken en vanuit startbeeld doorontwikkelen

 18. Hoe kunnen we hier mee omgaan? • Onzekerheid wordt expliciet gemaakt, werken binnen bandbreedtes i.p.v. met vaste getallen • Sparen en reserveren in plaats van direct afboeken • Rol risico-management neemt toe • Ook: opkomst stadsontwikkeling zonder grex • Van kostenverhaal naar servicekosten • In bestaande stad: grondbedrijf? Wijkbedrijf! • Maatschappelijke business case centraler

 19. Hoe kunnen we hier mee omgaan? Bouwleges?! • Legesvergoeding is kostengestuurd • Minder projecten, projecten zijn kleiner en goedkoper • Afslanking organisaties loopt hierop achter • Per saldo: het kleiner aantal projecten dat wél kan, moet kosten dragen van uitblijvende andere projecten? • Anders omgaan met (deel) kosten grondbedrijf/ vergunningen etc. = maatschappelijk goed, net als bv. DMO Of: • Gespreide betaling (opgeknipt in stukjes) • Meebewegende betaling (naar rato van ontwikkelingsfase, of bouwrealisatie), met risico-opslag voor gemeente • Directe koppeling met investering zelf via betaling in andere vorm? Zoals via uitruil met waarde additionele investeringen op locatie?!? Gemiddelde legestarieven Periode:2007 - 2014% van bouwkosten excl. btw

 20. Hoe kunnen we hier mee omgaan? Samengevat: Organiseren van investerend vermogen Investeren in organiserend vermogen

 21. Hoe kunnen we hier mee omgaan?

 22. Bouwend Nederland: www.bouwendnederland.nl Rene Meyboom r.meyboom@bouwendnederland.nl Dennis Mollet d.mollet@bouwendnederland.nl Watertorenberaad www.watertorenberaad.nl Damo Holt Damo.Holt@rebelgroup.com