Ang Misyon ni Jesus ay Siyang Misyon ng Simbahan - PowerPoint PPT Presentation

guest4669
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ang Misyon ni Jesus ay Siyang Misyon ng Simbahan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ang Misyon ni Jesus ay Siyang Misyon ng Simbahan

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
Ang Misyon ni Jesus ay Siyang Misyon ng Simbahan
2130 Views
Download Presentation

Ang Misyon ni Jesus ay Siyang Misyon ng Simbahan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 30 TAON NA SI JESUS, AT NAGSIMULA NG MISYON SA ISRAEL. GALILEA SAMARIA NAGUMPISA SA GALILEA, ISA SA TATLONG LALAWIGAN NG BANSANG ISRAEL NOON JUDEA EBANGHELYO NGAYON: LK. 1:1-4; 4:14-20

 2. UMUWI SI JESUS SA NASARET NA KANYANG NILAKHAN. NASARET GALILEA SAMARIA SA SINAGOGA, BINASA NIYA ANG BAHAGI NG AKLAT NI PROPETA ISAIAS JUDEA EBANGHELYO NGAYON: LK. 1:1-4; 4:14-20 PROPETA ISAIAS

 3. BINASA NIYA MULA KAY PROPETA ISAIAS... • IPANGARAL MABUTING BALITA SA MGA DUKHA • IPAHAYAG MGA BIHAG LALAYA • IPAHAYAG MGA BULAG MAKAKAKITA • MGA SINISIIL MAKA • KAHULAGPOS • 5. IPAHAYAG PAGLILIGTAS SUMASAAKIN ANG ESPIRITU NG PANGINOON. SAPAGKA’T HINIRANG NIYA AKO.... NATUPAD NGAYON ANG BAHAGING ITO NG KASULATAN SAMANTALANG NAKIKINIG KAYO HINIRANG NIYA AKO UPANG ... LK. 4:18-19

 4. MGA DUKHA • 2. MGA BIHAG • 3. MGA BULAG • 4. MGA SINISIIL POPULAR NA AWIT: DOON PO SA AMIN, BAYAN NG SAN ROQUE, MAY NAG KATUWAANG APAT NA PULUBI: KUMAN TA ANG PIPI, NAKINIG ANG BI NGI,SUMAYAW ANG PILAY, NANOOD ANG BULAG. IYAN ANG . . . . MISYON KO ANG MGA ABANG KAILANGANG IANGAT HINIRANG NIYA AKO UPANG IANGAT ... AT IPAHAYAG ANG PAGLILIGTAS NA GAGAWIN NG PANGINOON. LK. 4:18-19

 5. HINIRANG NIYA AKO ... PARA SA MGA ABANG KAILA NGANG IANGAT

 6. PARA SA MGA ABANG KAILA NGANG IANGAT HINIRANG NIYA AKO ...

 7. PARA SA MGA ABANG KAILA NGANG IANGAT HINIRANG NIYA AKO ...

 8. PARA SA MGA ABANG KAILA NGANG IANGAT HINIRANG NIYA AKO ...

 9. PARA SA MGA ABANG KAILA NGANG IANGAT HINIRANG NIYA AKO ...

 10. 4.KAYA’T ANG PAGIBIG ANG KABUUAN NG KAUTUSAN (ROM.13:10) DIYOS AY PAGIBIG (1 JN. 4:8) 3. ANG 2 DAKILANG UTOS IBIGIN: DIYOS AT KAPWA (MT. 22:37-39) AY ANAK NG DIYOS (1 JN. 4:7) 2. ANG BAWAT UMIIBIG 1. ANG DIYOS AY PAGIBIG (1 JN. 4:8) GAYON NA LANG ANG PAG-IBIG NG DIYOS, KAYA IPINADALA ANG KANYANG BUGTONG NA ANAK... (JN. 3:16)

 11. 4.KAYA’T ANG PAGIBIG ANG KABUUAN NG KAUTUSAN (ROM.13:10) DIYOS AY PAGIBIG (1 JN. 4:8) 3. ANG 2 DAKILANG UTOS IBIGIN: DIYOS AT KAPWA (MT. 22:37-39) AY ANAK NG DIYOS (1 JN. 4:7) 2. ANG BAWAT UMIIBIG 1. ANG DIYOS AY PAGIBIG (1 JN. 4:8)

 12. 4.KAYA’T ANG PAGIBIG ANG KABUUAN NG KAUTUSAN (ROM.13:10) 3. ANG 2 DAKILANG UTOS IBIGIN: DIYOS AT KAPWA (MT. 22:37-39) AY ANAK NG DIYOS (1 JN. 4:7) 2. ANG BAWAT UMIIBIG 1. ANG DIYOS AY PAGIBIG (1 JN. 4:8)

 13. MGA DUKHA • 2. MGA BIHAG • 3. MGA BULAG • 4. MGA SINISIIL ANG MGA ABANG KAILANGANG IANGAT IYAN ANG . . . .MISYON KO LK. 4:18-19

 14. KAYO NGANG LAHAT ANG KATAWAN NI KRISTO, AT BAWA’T ISA’Y BAHAGI NITO ANG MISYON NI JESUS AY SIYANG MISYON NG SIMBAHAN, NA KANYANG KATAWAN IKA-2 PAGBASA:1 COR. 12:27

 15. TAYONG LAHAT, ...AY BININYAGAN SA IISANG ESPIRITU UPANG MAGING ISANG KATAWAN ANG MISYON NI JESUS AY SIYANG MISYON NG SAN PEDRO APOSTOL PARISH • MGA DUKHA • 2. MGA BIHAG • 3. MGA BULAG • 4. MGA SINISIIL ANG MGA ABANG KAILANGANG IANGAT ITO ANG . . . .MISYON NG KATA WAN NI KRISTO 1 COR. 12:13 LK. 4:18-19 PAROKYA NG SAN PEDRO

 16. TAYONG LAHAT, ...AY BININYAGAN SA IISANG ESPIRITU UPANG MAGING ISANG KATAWAN KAISA NI KRISTO, KONKRETONG NAGAANGAT SA MGA NASA IBABA KONKRETONG PROJECTS KONKRETONG NAGAANGAT 1 COR. 12:13 LK. 4:18-19 PAROKYA NG SAN PEDRO 24 NA

 17. PAG BUMALIK SI KRISTO , MAGIGING HARI SIYA AT HUKOM

 18. ISASAMA NIYA SA LANGIT AY ANG MGA NAGANGAT SA MGA ABA; ITATABOY SA IMPIERNO ANG MGA “WALANG PAKIALAM” SA ABA. MT. 25: 31-46

 19. PAG BUMALIK SI KRISTO, ILALAGAY NIYA SA KANAN ANG MGA LIGTAS, AT ISASAMA SA LANGIT ILALAGAY NIYA SA KALIWA ANG MGA SINUMPA, AT ITATABOY SA IMPIERNO MT. 25: 31-46

 20. SA MGA NASA KANAN NA LIGTAS, SASABIHIN NIYA HALIKAYO MGA PINAGPALA, PUMASOK NA KAYO’T MANIRAHAN SA KAHARIAN. MT. 25: 31-46

 21. SA MGA NASA KANAN NA LIGTAS, SASABIHIN NIYA SAPAGKAT, NANG AKO’Y NAGUTOM, NAUHAW, DAYUHAN, HUBAD, MAYSAKIT, BILANGGO, KINALINGA NYO AKO MT. 25: 31-46

 22. SA MGA NASA KALIWA NA SINUMPA, SASABIHIN NIYA SA APOY KAYO... DAHIL NANG AKO’Y NAGUTOM, NAUHAW, DAYUHAN, HUBAD, MAYSAKIT, BILANGGO, WALA KAYONG PAKIALAM MT. 25: 31-46

 23. PINAGPA LA, HALIKAYO DAHIL AKO’Y ABA, INIANGAT NYO AKO DAHIL AKO’Y ABA, DI NYO AKO INIANGAT MGA SINUMPA, PASAAPOY KAYO MT. 25: 31-46

 24. ANOMAN ANG GINA WA NINYO SA PINA KAHAMAK NINYONG KAPWA, IYON AY SA AKIN NINYO GINAWA MT. 25: 31-46

 25. TAYONG LAHAT, ...AY BININYAGAN SA IISANG ESPIRITU UPANG MAGING ISANG KATAWAN • MGA DUKHA • 2. MGA BIHAG • 3. MGA BULAG • 4. MGA SINISIIL ANG MGA ABANG KAILANGANG IANGAT ITO ANG . . . .MISYON NG KATA WAN NI KRISTO 1 COR. 12:13 LK. 4:18-19 PAROKYA NG SAN PEDRO

 26. MGA DUKHA • 2. MGA BIHAG • 3. MGA BULAG • 4. MGA SINISIIL ANG MGA ABANG KAILANGANG IANGAT IYAN ANG . . . .MISYON KO LK. 4:18-19